Umicore Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 31/08/2022
 • Koers opmaak studie: 31.75 EUR
 • Huidige koers: 29.15 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,8 miljard
 • Sector: Staal/Non ferro
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974320526

Advies van de analist

 • € 28,70
 • € 40,20

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Umicore is een Belgisch bedrijf actief in materialentechnologie. De drie grote afdelingen van het bedrijf zijn:

 • Energy & Surface Technologies: materialen voor energie en oppervlaktebehandeling, o.a. batterijmaterialen
 • Catalysis: produceert een gamma van complexe functionele materialen zoals katalysatoren
 • Recycling: recycleert/raffineert (edele) metalen uit complexe materialen
Umicore: operationele winst in % van groepstotaal (H1 2022)

Bron: Umicore

Conclusie

De resultaten over de eerste jaarhelft van 2022 lagen in lijn met de verwachtingen. Zo bleef de omzet stabiel op € 2,15 miljard, daalde de aangepaste operationele winst met 26,2% tot € 461 miljoen (EBIT-marge 21% | -7,6 pp) en daalde de aangepaste nettowinst met 25% tot € 321 miljoen, ofwel € 2,77 per aandeel.

De divisie van de katalysatoren (omzet -1,2% | EBIT-marge 19,3% | -3,6 pp) bleef ondanks een lage globale autoproductie (-21% t.o.v. 2019) beter presteren dan de markt, gedreven door een versterkte marktpositie in China en Europa, een betere productmix en structurele kostenbesparingen. Ondanks de kosteninflatie rekent het management erop dat de operationele winst in de buurt zal komen van het recordniveau van 2021.

De Hobokense recycling-tak (omzet -17,6% | EBIT-marge 41,2% | -15,7 pp) zag de edelmetaalprijzen matigen, de operationele kosten stijgen en werd geconfronteerd met een minder gunstige bevoorrading. Bijgevolg vielen de financiële prestaties wat terug van de uitzonderlijke recordhoogtes van 2021. Desalniettemin blijven de resultaten boven de historische niveaus (omzet +71,5% t.o.v. 2019). De aangepaste EBIT zou voor 2022 naar verwachting uitkomen op ongeveer € 475 miljoen (-17,1% t.o.v. 2021 | +31,2% t.o.v. 2019).

De divisie van de kathodematerialen (omzet +20,7% | EBIT-marge 15,2% | +2,8 pp) zag zoals eerder aangegeven de verkopen van NMC-kathodematerialen voor herlaadbare batterijen minder sterk groeien dan de globale markt vanwege de preferentieshift naar NMC-kathodes met hoog nikkelgehalte, alsook de overcapaciteit en de populariteit van LFP-kathodematerialen in China. Dat de resultaten toch hoger uitkwamen was te danken aan een sterke stijging van de lithiumprijs, waarvan Umicore kon profiteren dankzij een eerder aangelegde lithiumbevoorrading aan lagere prijzen. Het management verwacht nog steeds dat de aangepaste EBIT in 2022 hoger zal uitkomen dan in 2021.

Ondanks de ES&T-divisie onderliggend wat achterophinkt blijft Umicore er fors in investeren. Binnen het nieuwe strategische meerjarenplan (RISE 2030) voorziet het bedrijf immers meer dan € 5 miljard aan uitbreidingsinvesteringen tussen nu en 2030, waarvan het merendeel zal vloeien richting de divisie van de kathodematerialen. Terwijl dat hoge bedrag alle aandacht naar zich toe-eigende, was één van de niet-kwantitatieve hoekstenen van de strategie minstens zo belangrijk, met name de uitdrukkelijke profilering als transformatiepartner. Enerzijds wijst het bedrijf hiermee op zijn aanbod van zowel katalysatoren voor klassieke ICE-wagens, batterijmaterialen voor elektrische voertuigen en brandstofcelkatalysatoren voor voertuigen op waterstof. Anderzijds geeft het management hiermee te kennen dat het zich bewust is van de onzekerheden inzake zowel overcapaciteit als eventuele vraagwijzigingen richting (nieuwe) batterijtechnologieën met andere chemische samenstellingen. Om deze risico’s zo goed als mogelijk te mitigeren tracht het management strategische partnerships te vormen met de afnemers (bv. via een cofinancieringsstructuur), zodat de aanzienlijke capaciteitsuitbreidingen gedekt worden door hardgemaakte afnameverbintenissen. Vanuit het perspectief van de afnemers vormt dit evenwel een moeilijke evenwichtsoefening. In het almaar evoluerende batterijlandschap wensen zij zich immers liefst zo flexibel als mogelijk op te stellen. Anderzijds, met het huidige tekort aan halfgeleiders in het achterhoofd, willen zij zich ook behoeden voor een potentieel tekort aan batterijmaterialen. In hoeverre Umicore zal slagen in haar opzet, valt nog af te wachten. Zo zijn de gesprekken inzake de aangekondigde joint venture met Volkswagen nog steeds lopende, al zouden ze zich ondertussen in een eindfase bevinden.

Aan de huidige koers lijkt het aandeel aan de faire kant gewaardeerd te zijn, met een verwachte koers/winst van 13,4x, een verwachte EV/EBITDA van 7,4x en een dividendrendement van 2,52%. Desalniettemin is er toch wel wat onzekerheid gemoeid met Umicore. Zo heeft het bedrijf een bovengemiddelde blootstelling aan de stijgende energieprijzen, en blijft de evolutie van de batterijendivisie enigszins onvoorspelbaar. Vandaar blijft enige voorzichtigheid toch geboden. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

22/06/2022 - Capital Markets Day:  Umicore hield een Capital Markets Day waarin het bedrijf zijn nieuwe strategische meerjarenplan uiteenzette, genaamd “Umicore 2030 – RISE”. Het management wijst op een versnelling van de trend richting schone mobiliteit en ziet zichzelf hierbij als een uitstekend gepositioneerde transformatiepartner voor autoproducenten. Umicore biedt autoproducenten immers een one-stop-shop voor zowel katalysatoren voor klassieke ICE-wagens, batterijmaterialen voor elektrische voertuigen en brandstofcelkatalysatoren voor voertuigen op waterstof. Daarnaast is het een leidende speler in de recyclage van de hiervoor benodige edelmetalen. Het management ziet binnen deze mobiliteitstransformatie aanzienlijke groeikansen en plant daarom significante uitbreidingsinvesteringen ten belope van € 5 miljard tussen nu en 2030, een verrassend hoog bedrag waarvan het gros opnieuw richting E&ST vloeit (ongeveer 70%). Tegen 2030 zou de groepsomzet hierdoor meer dan verdubbelen tot bijna € 10 miljard (CAGR 10,4%), terwijl de aangepaste EBITDA-marge doorheen deze investeringsperiode steeds boven de 20% zou uitkomen (2021: 31,25%). Ondanks de stevige investeringen rekent het management op een ROCE hoger dan de kapitaalkost (ongeveer 10%) tijdens de hele periode. De vrije kasstroom zal in de opschaaljaren (2022-2026) lager uitvallen, maar zou vanaf 2026 opnieuw sterk moeten verbeteren. 

 • Energy & Surface Technologies: Umicore zal zijn positie trachten te versterken inzake kathodematerialen voor herlaadbare batterijen in belangrijke regio’s, via o.a. LT-partnerships in Europa (denk aan de eerder aangekondigde JV met Volkswagen), een intrede op de Noord-Amerikaans markt tegen eind 2025, en een versterking van de marktpositie in Azië. Vanwege de aanzienlijke upfront investeringen in de komende 5 jaar voorziet het management de komende jaren een lage vrije kasstroom en rekent het op een ROCE hoger dan de kapitaalkost pas na 2026 (tegen 2030 ROCE > 12,5% vs. 10% WACC). De EBITDA zou tussen nu en 2026 wel reeds aangroeien aan een CAGR van 20%. Tegen 2030 rekent het management op een aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 20%.
 • Catalysis: Umicore wil zich hier focussen op operationele excellentie en verwacht voorde komende 5 jaar een jaarlijkse gemiddelde groei van de aangepaste EBITDA van ongeveer 3,4% en een EBITDA-marge van 20%. De divisie zou in de komende jaren pieken (omzet 2030 < 2026), waarna het management de focus zal verleggen van winstgroei naar vrije kasstroomgeneratie. Het management wijst er op dat tegen 2030, ondanks de snelle opkomst van EV's, nog steeds ongeveer twee derde van alle nieuwe wagens een reguliere verbrandingsmotor zullen hebben. Wat betreft brandstofcelkatalysatoren zal het een nieuwe PEM-brandstofcelkatalysatorfabriek bouwen in China die tegen 2024 in gebruik zal worden genomen en die dan de grootste ter wereld zal zijn. Hiermee wil het bedrijf inspelen op de groei in op waterstof-gebaseerde mobiliteit, al verwacht het management pas een echte acceleratie na 2030 (tegen 2030 <30% van Catalysis-EBITDA). 
 • Recycling: Ondanks de normaliserende edelmetaalprijzen, verwacht het management te blijven genieten van EBITDA-marges van minstens 35% en sterke vrije kasstromen. Umicore voorziet tevens een significante opschaling van de batterijrecyclagecapaciteit in Europa, en eventueel ook in Noord-Amerika. Hiervoor zal het € 500 miljoen aanwenden voor de bouw van een nieuwe batterijrecyclagefabriek in Europa die tegen 2026 in gebruik zou worden genomen. Tegen 2030 zou batterijrecyclage 30% uitmaken van de totale recycling-EBITDA. De investeringen zullen het rendement doorheen de jaren lichtjes drukken, al zou de ROCE ruim boven de kapitaalkost blijven. 

Het management wijst er meermaals op dat het deze investeringen gefaseerd zal uitvoeren en dat deze enkel worden doorgevoerd indien er een duidelijke waardecreatie aan vasthangt via contracten met afnemers. Wat betreft financiering zegt het bedrijf te starten vanuit een solide balansstructuur en dat het zijn investement grade rating voorziet te behouden. Om de gewenste investeringspijplijn te financieren zal Umicore enerzijds leunen op de gegenereerde vrije kasstromen van de Catalysis en Recycling divisies, en zal het anderzijds kijken richting mogelijke uitgiftes van groene obligaties en co-financiering met klanten (via JV's of in ruil voor capaciteitsgaranties). Voor alle duidelijkheid, de gebudgetteerde € 5 miljard CAPEX duidt op het verwachte proportionele deel van Umicore. Afhankelijk van de grootorde van de toekomstige co-financieringsstructuren zou de werkelijke CAPEX hoger kunnen liggen. Een kapitaalverhoging zit niet in de planning, maar wordt wel aangehaald als een optionele bijkomende financieringsbron. De verhouding van de nettoschuld ten opzichte van de aangepaste EBITDA zou in de komende jaren kunnen oplopen tot 2,5x - 3x komende van 0,77x in 2021. 

  08/12/2021 - VOLKWAGEN JV & WINSTWAARSCHUWING: Umicore stuurde opnieuw een bericht de wereld in dat een iets minder rooskleurig toekomstbeeld schetst voor het bedrijf. Het bericht lijkt nochtans positief van start te gaan met de aankondiging van een Europese joint venture met Volkswagen AG voor kathodematerialen nodig voor de productie van EV-batterijen. De productie zal van start gaan in 2025 en zou over eern periode van 5 jaar opgetrokken worden van 20 GWh tot 160 GWh, goed voor een jaarlijkse productie van ongeveer 2,2 miljoen wagens. Het type kathodematerialen waartoe VW toegang wil krijgen via deze samenwerking hebben een hoog nikkelgehalte met bijgevolg een hoge energiedensiteit. Immers, hoe hoger het nikkelgehalte, hoe hoger de actieradius van de elektrische wagen. Het management van Umicore geeft toe dat het de vraagevolutie naar dit type NMC-kathodes niet snel genoeg heeft zien aankomen. Op korte termijn rekent het daarom op de minimale contractuele afnameverplichtingen van kathodematerialen met een lager nikkelgehalte. De verwachte volumes voor 2022 en 2023 zullen daarom lager zijn dan eerder gedacht en eveneens lager dan de markt, terwijl ook de negatieve volume-effecten vanwege het tekort aan halfgeleiders de vraag blijft drukken. De divisie Energy & Surface Technologies zal bijgevolg in de komende twee boekjaren de resultaten niet sterk zien stijgen. 

  11/02/2021: Het lijkt erop dat 2021 het jaar van de CEO-wissels wordt, nu ook CEO Marc Grynberg laat weten de fakkel te zullen doorgeven aan een nog te bepalen vervanger. Eerder lieten Jeff Bezos (Amazon) en Françoise Chombar (Melexis) ook reeds weten dat het een opportuun moment is voor een wissel van de macht. Marc Grynberg staat sedert 2008 aan het hoofd van de onderneming en zal zijn functie nog blijven uitoefenen tot een opvolger gevonden wordt (update: Mathias Miedreich zal de rol van CEO opnemen op 1 oktober 2021).

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
  Omzet 11,9513,7217,4920,7124,054,08
  Operationele winstmarge 2,6%3,6%2,7%1,5%3,7%20,4%
  Netto winstmarge 1,8%2,3%1,6%0,6%2,6%13,5%
  Boekwaarde per aandeel 8,2110,8310,7710,6312,9114,24
  Winst per aandeel 0,971,331,200,542,572,28
  Koers/Winst 412636731415
  Dividend 0,700,750,380,250,750,80
  Dividendrendement 1,77%2,15%0,86%0,64%2,10%2,22%
  Bron: Bloombergin EUR

  Resultaten eerste jaarhelft 2022

  • De omzet (exclusief metaalkost) bleef jaar-over-jaar stabiel op € 2,15 miljard.
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) daalde jaar-over-jaar met 21,1% tot € 601 miljoen.
  • De aangepaste operationele winst (EBIT) daalde jaar-over-jaar met 26,2% tot € 461 miljoen. De aangepaste operationele marge daalde zo met 7,6 procentpunt tot 21%.
  • De aangepaste nettowinst daalde met 25% tot € 321 miljoen, ofwel € 1,28 per (verwaterd) aandeel (-22,4%). De ROCE kwam uit op 20,8% (-7,6 pp).

  Positieve punten

  • Catalysis-divisie: De omzet bleef j-o-j nagenoeg stabiel op € 897 miljoen (-1,2%), terwijl de aangepaste EBIT-marge daalde met 3,6 procentpunt tot 18,9%.
   • De globale autoproductie bleef onder druk staan vanwege het tekort aan halfgeleiders en kabelbomen, de verstoorde toeleveringsketens en de lockdowns in China. De totale autoproductie lag zo nog steeds 21% onder het niveau van 2019.
   • De volumes van de katalysatorendivisie inzake personenwagens (85% van de omzet) daalden evenwel minder sterk dan de markt, te danken aan een stijging van het aandeel in de markt van brandstofwagens. 
   • Daarnaast werden de lagere volumes gecompenseerd door een betere productmix en positieve wisselkoerseffecten.
   • De volumegroei voor zware dieselvoertuigen (15% van de omzet) daalde evenwel vanwege enerzijds een hoge vergelijkingsbasis die gedreven werd door de China-V regelgeving en anderzijds de Chinese lockdowns. 
   • De operationele winstmarge bleef ondanks de kosteninflatie en de lagere volumes nog steeds hoger dan het historisch gemiddelde niveau (ongeveer 12,5%). Het rendement op het aangewend kapitaal bleef robuust op 22,4% (-40 basispunten).
   • Outlook: Het management verwacht dat, ondanks de kosteninflatie de aangepaste operationele winst van Catalysis het recordniveau van vorig jaar zal benaderen.
  • Energy & Surface Technologies: De inkomsten van de divisie E&ST, die o.a. de kathodematerialen levert voor de productie van herlaadbare batterijen, stegen jaar-over-jaar met 20,7% tot € 717 miljoen, en lagen zo 18,1% hoger t.o.v. boekjaar 2019. De aangepaste EBIT-marge steeg met 2,8 procentpunt tot 15,2%.
   • De wereldwijde verkoop van EV's lag in de eerste jaarhelft 62% hoger t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, met name gedreven door een verdubbeling van de Chinese EV-verkopen.
   • De vraag naar NMC-kathodematerialen groeide in China echter slechts met 25%, gedreven door overcapaciteit en een voorkeur voor LFP-batterijen.
   • Zoals eerder aangegeven lag de omzetgroei van NMC-kathodematerialen voor herlaadbare batterijen lager dan de globale vraaggroei naar NMC-batterijmaterialen vanwege de preferentieshift naar NMC-kathodes met hoog nikkelgehalte (zie negatieve punten hieronder). Die lagere volumes werden echter meer dan gecompenseerd door een sterke stijging van de lithiumprijs, waarvan Umicore kon profiteren dankzij een eerder aangelegde lithiumbevoorrading aan lagere prijzen.  
   • De subdivisie Cobalt & Specialty Materials profiteerde van hogere prijzen voor Kobalt en Nikkel en zag daarnaast ook een uitzonderlijk sterke vraag.
   • Er werd een nieuwe strategische samenwerking opgestart met Automotive Cells Company voor de levering van hoog-nikkel kathodematerialen, waarvan de eerste volumes in 2024 van de band zullen rollen.
   • De gesprekken met Volkswagen over de oprichting van een JV bevinden zich volgens het management in de eindfase. Ondertekening zou volgen ergens in de tweede jaarhelft.
   • Het management stelt verder dat ook met andere auto- en batterijproducenten er reeds vergevorderde gesprekken plaatsvinden en dat hierover wellicht in Q4 meer informatie zal worden gegeven.
   • Umicore voorziet verder ook in Canada een nieuwe kathodefabriek te bouwen en tekende hiervoor alvast een overeenkomst voor een stuk grond van 1,4 km² in Ontario. De bouw zou van start gaan in 2023 zodra er met voldoende afnemers contracten werden ondertekend.  
   • Nysa: De productie in de nieuwe fabriek voor kathodematerialen in Polen, die volledig op hernieuwbare energie draait, werd ondertussen opgestart. Er werd meteen gestart met de productie van kathodematerialen met hoge nikkelgehaltes. Aansluitend begonnen de werken voor bijkomende productielijnen op diezelfde productiesite.
   • De spreiding van de productie over drie verschillende continenten zou volgens het management op lange termijn een competitief voordeel inhouden. Enerzijds omdat hierdoor de CO2-voetafdruk verkleint van de afnemers, alsook gezien hierdoor geopolitieke risico's worden verminderd.
   • Outlook: Het management verwacht nog steeds dat de aangepaste EBIT in 2022 hoger zal uitkomen dan in 2021.
   • Tegen 2024 rekent het management erop de productiecapaciteit op te trekken tot 120 GWh komende van 65 GWh in 2021. 
  • De Recycling-tak bleef presteren boven de historische niveaus, maar zag de de cijfers dalen t.o.v. vorig jaar vanwege matigende edelmetaalprijzen. De inkomsten van de divisie daalden jaar-over-jaar met 17,6% tot € 537 miljoen (+71,5% t.o.v. 2019H1) terwijl de aangepaste EBIT-marge daalde met 15,7 procentpunt tot 41,2%.
   • De margedaling werd voornamelijk gedreven door de lagere edelmetaalprijzen, de stijgende kosteninflatie en een minder favorabele bevoorrading.
   • De bevoorrading verloopt iets minder soepel dan vorig jaar gezien enerzijds metaalhandelaren langer wachten met recycleerbare materialen te leveren en anderzijds de logistieke keten verstoringen vertoont.
   • Outlook: De aangepaste EBIT zou voor 2022 naar verwachting uitkomen op ongeveer € 475 miljoen (-17,1% t.o.v. 2021 | +31,2% t.o.v. 2019).
  • Schuldafbouw: De nettoschuld bleef sinds het begin van het boekjaar stabiel op € 955 miljoen. Dit geeft een verhouding van de nettoschuld ten opzichte van de aangepaste EBITDA van 0,88x.
  • Vrije kasstroom: De vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten daalde met 37,7% tot € 521 miljoen, gedreven door een stijging van het werkkapitaal van € 152 miljoen.
  • Dividend: Er werd een interim dividend uitgekeerd van € 0,25 per aandeel eind augustus. Het jaardividend zou minstens stabiel blijven.
  • Liquiditeit: Het bedrijf beschikt over een liquiditeitenbuffer van € 1,2 miljard (cash & equivalenten), mede door een verkregen lening van de Europese Investeringsbank ter waarde van €125 miljoen en een uitgifte van converteerbare obligaties van € 500 miljoen. Daarnaast beschikt Umicore nog over € 1 miljard aan opneembare kredieten en zijn er geen belangrijke vervaldagen voor 2023.
  • Elektrificatie van het wagenpark: Umicore ziet vanuit regelgevende hoek steeds meer ondersteuning voor de structurele trend van wagen-elektrificatie. Denk bv. aan de Europese Green Deal, het infrastructuurplan van Biden, en de strengere emissienormen in China. In 2021 is de wereldwijde verkoop van EV's meer dan verdubbeld. De stijgende populariteit van elektrische wagens kannibaliseert evenwel de inkomsten van de katalysatoren-divisie.
  • Waterstofplatform: Het bedrijf zegt goed gepositioneerd te zijn om in te spelen op de stijgende aandacht voor brandstofcelaandrijving op waterstofbasis voor zware transporttoepassingen en grotere personenwagens. Umicore heeft dan ook allerhande ontwikkelingsprogramma's lopen in het kader van de langetermijnopportuniteiten rond waterstof.
  • Guidance: Het management bevestigt opnieuw dat het een sterke prestatie verwacht in 2022 met een aangepaste EBIT van iets meer dan € 828 miljoen ( -14,7% j-o-j). Bij gelijkblijvende edelmetaalprijzen zal Umicore genieten van een positief effect van € 220 miljoen (2021: €270 miljoen). Het management rekent op een inflatoire tegenwind van niet meer dan € 150 miljoen. 

  Negatieve punten

   • Mid-nikkel: Het management van Umicore gaf toe dat het de vraagevolutie naar hoog-nikkel NMC-kathodes niet snel genoeg heeft zien aankomen. Op korte termijn rekent het daarom op de minimale contractuele afnameverplichtingen van kathodematerialen met een lager nikkelgehalte. De verwachte volumes voor 2022 en 2023 zullen daarom lager zijn dan eerder gedacht en eveneens lager dan de markt, terwijl ook de negatieve volume-effecten vanwege het tekort aan halfgeleiders de vraag blijft drukken. De divisie Energy & Surface Technologies zal bijgevolg in de komende twee boekjaren de resultaten minder sterk zien groeien dan initieel verwacht werd. De productie van hoog-nikkel kathodematerialen zal naar verwachting sterk op dreef komen vanaf de tweede jaarhelft van 2023. 
   • Autoproductie: De wereldwijde autoproductie lag ondanks het herstel nog steeds 21% onder het niveau van 2019. De productie werd sinds het tweede kwartaal van 2021 eveneens sterk getroffen door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders. 
   • Energieprijs: Het management stelt dat het naast strategische afdekkingen van de metaalprijzen ook de energieprijsrisico's enigszins tracht te beheren, maar dat het desalniettemin toch een grote blootstelling behoudt aan de energieprijzen. 
   • Hoboken: Ter herinnering: In 2020 werd een verhoogd loodgehalte gemeten in het bloed van de kinderen die in de buurt van de recyclagefabriek in hoboken wonen. Na nieuwe metingen is de gemiddelde loodwaarde in het bloed van de omwonenden opnieuw onder de wettelijke norm. Het bedrijf meent dat de uitzonderlijke weersomstandigheden, alsook het feit dat de kinderen wegens COVID-19 langere periodes thuis zaten, de onderliggende oorzaken waren. Umicore nam desondanks bijkomende maatregelen en heeft €58 miljoen opzij gezet om een deel van de omliggende huizen op te kopen zodat er een grotere bufferzone is tussen de fabriek en de woonwijken.

   SWOT

   Sterktes:

   • Management met een goede track record.
   • Umicore biedt autoproducenten een one-stop-shop voor zowel katalysatoren voor klassieke ICE-wagens, batterijmaterialen voor elektrische voertuigen, en brandstofcelkatalysatoren voor voertuigen op waterstof. 
   • Sterke marktpositie in Recycling, waarbij Umicore voor bepaalde complexe materiaalstromen één van de enige spelers is.
   • Sterke marktpositie in batterijmaterialen, zowel voor smart devices als voor autobatterijen.

   Zwaktes:

   • Inkomsten van Recycling sterk afhankelijk van evolutie metaalprijzen. Sommige edelmetaalprijzen zijn tevens moeilijk in te dekken via termijncontracten gezien er weinig tot geen tegenpartijen voor zijn. 
   • Resultaten voorbije jaren relatief volatiel.
   • Gegeven de almaar evoluerende batterij-technologieën, moet Umicore kapitaalsintensieve investesteringen blijven uitvoeren om relevant te blijven.

   Opportuniteiten:

   • Umicore verwacht dat haar eindmarkt tegen 2030 zal verdrievoudigen tot € 30 miljard (2021: € 9 miljard), voornamelijk gedreven door kathodematerialen voor EV-batterijen (7,5x tussen 2021-2030).
   • De verhoogde inspanningen inzake het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen vanwege o.a. de EU (Europese Green Deal), China en de VS zouden de groei van de EV-markt moeten aanzwengelen. 
   • Er is steeds meer vraag naar geavanceerde materialen voor zeer diverse doeleinden (medische toepassingen, optische kabels, smartphones, batterijen...).
   • De markt voor brandstofcelkatalysatoren (voor wagens die rijden op waterstof) zal volgens Umicore sterk beginnen tegen 2030.
   • Strengere milieuwetgeving in China kan gebruik katalysatoren in Azië een boost geven.
   • Hogere metaalprijzen zouden winstgevendheid Recycling sterk verhogen.

   Bedreigingen:

   • Op termijn zal de eindmarkt voor autokatalysatoren krimpen vanwege het dalende aandeel van verbrandingsmotoren in het wagenpark. Umicore schat dat deze markt zal pieken rond 2023 en tegen 2030 zal terugvallen tot het niveau van 2021. 
   • Technologische evolutie waarbij concurrent met superieure batterijtechnologie komt.
   • Opkomst van de meer kost-efficiënte LFP-batterijtechnologie. Umicore verwacht dat LFP-batterijen tegen 2030 ongeveer 25% van totale EV-batterijmarkt zullen inpalmen, met een specifieke geografische concentratie in China. Als dusdanig zullen NMC batterijen nog steeds het grootste deel van de markt behouden. Deze inschatting kan evenwel nog nog veranderen in de komende jaren afhankelijk van de technologische vooruitgang van beide types batterijen. 
   • Chinese concurrenten worden actiever in de autosector.

   Overzicht historische adviezen

   Datum Koers Advies
   2018/05/25 48 EUR Houden
   2020/02/07 44.02 EUR Verkopen
   2020/03/16 32.31 EUR Houden

   Lexicon

   Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

   Disclaimer

   • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

   • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

   • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

   • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

   • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
    De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

   • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

   • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
    De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

   • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

   • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

   • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.