ESG duurzaamheidsbeleid (Environment, Social & Governance)

Een duurzame financiële dienstverlening houdt, bovenop de gebruikelijke financiële criteria, op een structurele en systematische wijze rekening met de drie dimensies van duurzaamheid milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Naast financiële rendementsoverwegingen besteedt Dierickx Leys Private Bank dan ook ruime aandacht aan de bedrijfsimpact op maatschappij en milieu in haar beleggingsprocedure.

Dierickx Leys Academy


     Herbekijk hier de andere 3 sessies van de Dierickx Leys Academy.

Principes van het duurzaamheidsbeleid

De strategie rond ESG (Environment, Social & Governance) die we vooropstellen bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds worden bepaalde bedrijven uitgesloten indien zij niet voldoen aan de door onze bank vooropgestelde duurzaamheidscriteria. Anderzijds wordt relevante ESG-gerelateerde informatie steeds geïntegreerd in de bedrijfsanalyses omdat deze gegevens de waardering en verwachte financiële prestaties significant kunnen beïnvloeden.

We streven een duurzaam beleggingsbeleid na waarbij we de meest risicovolle bedrijven op vlak van ESG vermijden. De strategie dient eenvoudig toepasbaar en ongecompliceerd toe te lichten te zijn. Bovendien dient de procedure stabiel te zijn en zo weinig mogelijk ruimte voor interpretatie toe te laten zodat ze op een consequente wijze kan worden toegepast. Uiteraard is het wenselijk een zeker beleidsdynamisme te behouden zodat nieuwe inzichten rond ESG later ook mee opgenomen kunnen worden. Hieronder volgt een verdere toelichting rond de opbouw van het beleid.

Het ESG beleid van Dierickx Leys Private Bank, zoals hierna beschreven, is van toepassing op alle financiële producten waarvoor onze bank een beleggingsstandpunt inneemt. Zodoende is het beleid van toepassing in zowel fondsbeheer, discretionair vermogensbeheer als in adviserend beheer, en dit voor zowel aandelen, obligaties, en/of andere financiële producten.

Uitsluiting Wapenindustrie

Bedrijven actief in de productie en/of distributie van wapens dragen volgens onze bank niet bij tot een duurzame maatschappij vanwege de aanzienlijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s die met hun producten en diensten gepaard gaan. Vandaar dat bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij de productie en/of distributie van wapens en ammunitie, alsook bedrijven die hiervoor specifieke componenten aanleveren, steeds worden uitgesloten uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank.

De Belgische Wet-Mahoux (maart 2007) aangaande de financiering van controversiële wapens is hier tevens van toepassing. Dierickx Leys Private Bank belegt rechtstreeks noch onrechtstreeks in bedrijven die zelf of via entiteiten die ze controleren (via een aandeelhouderschap van meer dan 50%):

  • betrokken zijn bij anti-persoonsmijnen, cluster-munitie, wapens op basis van verarmd uranium, en biologische/chemische wapens;
  • rechtstreeks betrokken zijn bij de productie van wapens of specifieke basisonderdelen van wapens;
  • betrokken zijn bij het verhandelen, vervoeren en financieren van brandbommen met witte fosfor.

Ook bedrijven betrokken bij de productie en/of distributie van nucleaire wapens voor of aan landen die het non-proliferatieverdrag (i.e. Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens) niet ondertekenden worden steeds uitgesloten uit het beleggingsuniversum van onze Dierickx Leys Private Bank.

Uitsluiting Tabaksindustrie

De tabaksindustrie heeft aanzienlijke negatieve effecten op de maatschappij. Zo stelt de Wereldgezondheidsorganisatie dat de tabaksindustrie verantwoordelijk is voor het produceren en promoten van producten waarvan wetenschappelijk werd aangetoond dat ze verslavend werken, ziekte en premature sterfte veroorzaken, en tevens armoede in de hand werken.

Elk jaar sterven meer dan 7 miljoen mensen rechtstreeks ten gevolge van tabaksconsumptie, en additioneel nog eens 1,2 miljoen mensen vanwege het zogenaamde “tweedehands''-roken (i.e. passief roken). Dit brengt aanzienlijke maatschappelijke en economische kosten met zich mee (denk aan gezondheidszorg en verloren menselijk kapitaal). Het lijkt bovendien niet onlogisch dat overheden steeds meer druk zullen uitoefenen op de sector via rechtstreekse tabakstaksen, restricties op adverteren, of hulpverlening voor tabaksverslaving.  Momenteel leeft namelijk slechts 14% van de wereldbevolking in een jurisdictie waar tabak rechtstreeks getaxeerd wordt.

Dierickx Leys Private Bank is daarom van mening dat het zowel vanuit ethisch als economisch standpunt niet geoorloofd is om aandelen of obligaties aan te houden van bedrijven die een significant deel (>10%) van hun omzet halen uit de productie en/of distributie van tabak en/of producten die tabak bevatten.

Uitsluiting Kansspelen

De afgelopen jaren heeft de gokindustrie een sterke groei gekend, wat hand in hand ging met een evenredige stijging in het zogenaamde probleem-gokken (i.e. gokverslaving). Deze stijging is deels te wijten aan een toenemende legalisering van kansspelen. Zo ook in België, waar kansspelen tot het einde van de jaren negentig illegaal waren. Dit leidde echter tot een wildgroei aan illegale weddenschappen waardoor besloten werd om de Kansspelcommissie op te richten, die vergunningen verstrekt en controles uitvoert.

Daarnaast speelt de exponentiële groei van de online gokindustrie, waarvan verwacht wordt dat de totale omvang rond de 100 miljard USD zal liggen tegen 2024 een belangrijke rol. Ook sportweddenschappen maken hier een groot deel van uit.

Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie komt gokverslaving als mentale stoornis vaker voor naarmate de toegankelijkheid tot kansspelen hoger is voor een individu. Onder de voornaamste negatieve gevolgen behoren armoede, fysieke en mentale gezondheidsproblemen, en problemen met werk of educatie. Vandaar dat we verwachten dat de verdere groei van de sector ook te maken zal krijgen met verhoogde regelgeving en wettelijke beperkingen.

Omwille van voorgaande redenen sluit Dierickx Leys Private Bank investeringen in aandelen en obligaties in de kansspel industrie uit.

Uitsluitingslijst Noors Pensioenfonds

Dierickx Leys Private Bank integreert de gehele uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds (Government Pension Fund Global). Dit staatsfonds, met meer dan 1 biljoen USD aan activa onder beheer, is toonaangevend wat betreft hun implementatie van ethisch en verantwoord beleggen. De criteria die het fonds hanteert kunnen onderverdeeld worden in twee segmenten. Zo zijn er enerzijds product-gerelateerde criteria die betrekking hebben op het eindproduct van het bedrijf. Denk hierbij aan de productie van bepaalde wapens, tabaksverbouwing, en fossiele brandstoffen. Anderzijds zijn er criteria gerelateerd aan de beleidsvoering van het bedrijf. Zo worden bedrijven uitgesloten indien ze een onaanvaardbaar risico inhouden wat betreft corruptie, systematische schendingen van mensenrechten, het aanbrengen van significante milieuschade (waaronder het bewerkstelligen van onaanvaardbare CO2 emissies), of andere schendingen van fundamentele ethische normen.

Belangrijk voor de Ethische Raad van het Noors Pensioenfonds is of het bedrijf doet wat men redelijkerwijs kan verwachten om de betreffende ESG-risico’s te verlagen. 

Het Noors Pensioenfonds zorgt voor een voortdurende monitoring van de meer dan 8.000 posities die zij aanhoudt. Op regelmatige basis wordt tevens geëvalueerd of de oorspronkelijke risico’s op basis waarvan bedrijven werden uitgesloten nog steeds van toepassing zijn. Ter transparantie kan men de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds online raadplegen. Ook de gedetailleerde motiveringen opgesteld door de Ethische Raad kan men online terugvinden.

De fondsen van Dierickx Leys Private Bank worden steeds gecontroleerd op de eventuele aanwezigheid van aandelen en/of obligaties die door het Noors Pensioenfonds worden uitgesloten. Potentiële beleggingen worden steeds vooraf gecontroleerd op aanwezigheid in de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds.

ESG-screening & integratie

Dierickx Leys Private Bank wil een toonaangevende rol spelen op vlak van ESG en werkt daarom sinds 2019 samen met sustainalytics,  marktleider in het aanleveren van onafhankelijke en objectieve ESG data aan institutionele beleggers. De belangrijkste criteria die bekeken worden zijn o.a. de kwaliteit van het management inzake ESG, de algemene blootstelling van het bedrijf aan ESG-risico’s, en in welke mate er zich controversiële incidenten voordoen.

ESG Risk Rating
De risicorating van Sustainalytics meet in welke mate de economische waarde van een bedrijf aan ESG-gerelateerde risico’s blootgesteld is. Het is een indicator voor de omvang van de onbeheerde ESG-risico’s. De rating is absoluut, wat betekent dat hij vergeleken kan worden met de ratings van ieder bedrijf in het beleggingsuniversum (onafhankelijk van sector dus). De twee dimensies waaruit de rating is  opgebouwd zijn “exposure'' en “management''. Onder “exposure'' verstaan we de blootstelling aan materiële ESG-risico’s en onder “management'' hoe het bedrijf deze problematieken concreet aanpakt. Samen vormen ze de risicorating die uitgedrukt wordt op een schaal van 0 tot 100. Hoe lager de rating, hoe lager de ESG gerelateerde risico’s. 

Sustainalytics geeft verder ook inzicht in welk percentiel elk bedrijf zich bevindt, zowel in het gehele beleggingsuniversum, als per industrie en sub-industrie. Op die manier is het mogelijk om enerzijds de ESG-gerelateerde risico’s van bepaalde sectoren te bepalen, en anderzijds na te gaan hoe goed bedrijven binnen dezelfde sector hun ESG-risico’s beheren ten opzichte van elkaar.

Controverse
Controversiële incidenten op bedrijfsniveau worden tevens door Sustainalytics tijdsefficiënt en gedetailleerd gerapporteerd en worden volgens ernst gecategoriseerd aan de hand van 5 niveaus of “Levels'', waarbij een hoger getal een hogere ernst vertegenwoordigd. Gepaard met dit verslag wordt voor elk incident een positieve, negatieve of neutrale verwachting meegegeven. Zo kan het dus zijn dat een Level 4 (i.e. ernstig) incident heeft plaatsgevonden, maar dat het bedrijf ondertussen voldoende maatregelen heeft getroffen om de kans op een soortgelijk incident in de toekomst te minimaliseren.

Deze controversiële incidenten hebben ook een invloed op de ESG-risicorating. Het zou immers te éénzijdig zijn om enkel te rapporteren dat een bedrijf een beleid heeft rond een bepaald risico (i.e. ''managed risk”), terwijl er zich toch incidenten voordoen binnen datzelfde gebied. Dat zou er namelijk op kunnen wijzen dat de reeds genomen maatregelen het risico toch onvoldoende omvatten, of dat er iets misloopt bij de praktische implementatie van het beleid.

Implementatie

Best in Class / Worst in Class
De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger.

De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.

Deliberatie
Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” (zoals hierboven gedefinieerd) worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG.

Bedrijven zonder Sustainalytics Risk Rating

In het eerder onwaarschijnlijke geval waarbij er geen ESG-risicorating beschikbaar is via Sustainalytics voor een potentiële nieuwe belegging dient een mozaïek-benadering gevolgd te worden. Hierbij dient ESG-gerelateerde informatie over het bedrijf verzameld te worden van andere bronnen Bloomberg Terminal, Yahoo Finance, Bedrijfswebsite,...) om zo de ESG-risico’s in te schatten. Het zou namelijk tegen een op principes gebaseerd beleid ingaan om ESG helemaal niet te onderzoeken, simpelweg omdat Sustainalytics geen data beschikbaar heeft. Dit zou namelijk toelaten om bewust ESG-risico’s te ontwijken door bedrijven te selecteren zonder ESG-risicorating.

ESG Integratie

Een automatische aanvaarding of manuele deliberatie van een aandeel of obligatie bevrijdt de analist er niet van om eventuele ESG- gerelateerde risicofactoren op te nemen in zijn/haar studie. De analist dient de relevante ESG-risico’s naar eigen inzicht in rekening te brengen indien geacht wordt dat deze een significante impact hebben op de waardering van het bedrijf. Indien de analist besluit dat bepaalde ESG-risicofactoren die door Sustainalytics worden aangehaald niet relevant zijn dient de reden hiervoor tevens opgenomen te worden in de studie. Op deze manier krijgt de lezer van de studie zowel inzicht in de mogelijke ESG-risico’s als de mening van de analist hieromtrent.

PDF

Download hier de PDF over ons ESG-duurzaamheidsbeleid.

Wenst u meer toelichting over ons ESG-duurzaamheidsbeleid?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.
Sven

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er bestaan in België drie categorieën van samenlevingsvormen. Er wordt vaak onterecht vanuit gegaan dat samenwonenden en gehuwden op alle vlakken gelijk worden behandeld. Dat klopt niet: elke samenlevingsvorm heeft zijn eigen regels en gevolgen. We belichten specifiek de verschillende behandeling tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Fiscaalvriendelijk beleggen binnen uw vennootschap

Voor u als ondernemer is het beleggen in aandelen op een fiscaalvriendelijke wijze er niet makkelijker op geworden. De meerwaarden die u realiseert zijn immers in de meeste gevallen niet meer vrij van taxatie. Dierickx Leys Private Bank biedt u een interessante manier om met uw vennootschap toch te blijven genieten van belastingvrijheid op meerwaarden en dividenden.Benieuwd? Maak vrijblijvend een afspraak met onze experts.