Cliënteninformatie Een klare kijk op het beleid

Tarieven

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die opgesomd zijn in dit reglement regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen Dierickx Leys Private Bank (verder 'de Bank' genoemd) en haar cliënten. Onderhavige bepalingen worden aangevuld met de internationaal geldende gebruiken en de wettelijke regelgeving in de financiële sector.

Lees hier onze algemene voorwaarden.

Scherm Bloomberg ingezoomd

Orderuitvoeringsbeleid

Dit beleid beschrijft de commerciële politiek van de bank inzake het uitvoeren van orders om te voldoen aan de wettelijke verplichting van 'optimale uitvoering' of 'best execution'.
Het beleid is terug te vinden op de website van de bank onder de rubriek 'Praktische Informatie/Rekening openen'.
Het beleid is van toepassing op de niet-professionele cliënten die orders voor Europese markten plaatsen bij de bank via haar loketten, telefoon, brief, fax of via het beveiligd internetordersysteem.

Lees hier over ons beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten.

Marginvereisten

Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)

Een volledige overzicht van de berekeningswijze kan je hier terugvinden.

Centraal Aanspreekpunt

De wet van 14 april 2011 voert een verplichte mededeling in van gegevens door de financiële instellingen aan een Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank van België.

Lees hier meer.

Informatiefiche inzake het verstrekken van raad over financiële planning

Dierickx Leys Private Bank treedt als gereglementeerde onderneming op als verstrekker van raad over financiële planning.

Lees hier meer.

Het beleid inzake belangenconflicten van Dierickx Leys Private Bank

Dierickx Leys Private Bank (de Bank) is voornamelijk actief op vlak van vermogensbeheer en effectentransacties.

De Bank benadrukt dat zij bij het verlenen van beleggingsdiensten belangenconflicten zoveel mogelijk wenst te voorkomen en dat zij daarvoor de nodige maatregelen heeft uitgewerkt.

Deze maatregelen hebben tot doel de belangenconflicten die zich bij het verrichten van beleggingsdiensten zouden kunnen voordoen tussen de Bank zelf (met inbegrip van haar bestuurders, leden van het directiecomité, werknemers en verbonden agenten) en haar (potentiële) cliënten, of tussen haar cliënten onderling, te onderkennen en om deze conflicten zoveel mogelijk te vermijden.

Lees hier welke maatregelen het betreft.

Veilig beheer

Wij zijn een autonome familiale partner met een solide financiële positie.

Lees hier meer over ons veilige beheer.

MiFID categorisering

De MiFID categorie wordt op de cliëntenovereenkomst voor opening van de rekening vermeld. De categorie geldt steeds per rekening en voor alle verrichtingen en diensten op die bepaalde rekening.

Lees hier meer over de principes van de Mifid-categorisering van het cliënteel.

Externe beschermingsregels

Dierickx Leys Private Bank is onderworpen aan de controle van haar interne auditor, de bankrevisor, de FSMA en de Nationale Bank. Bovendien is de bank aangesloten bij het Belgische beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.
De aanvullende staatsgarantie van de Belgische overheid tot 100.000 euro is eveneens van toepassing op de tegoeden van onze cliënten. Onze 'fondsen' zijn aparte entiteiten die onderhevig zijn aan de regelgeving voor ICBE's en die geen schade lijden bij een eventuele faling van de emitterende bank.

controle
Garantiefonds voorbeeld

Bescherming deposito's

Indien een deposito onbeschikbaar is omdat een kredietinstelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, worden de deposanten terugbetaald door een depositogarantiestelsel. De terugbetaling bedraagt maximaal 100.000 euro per persoon en per kredietinstelling. Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat wordt gedekt. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening met 90.000 euro en een zichtrekening met 20.000 euro heeft, dan ontvangt hij of zij een terugbetaling van slechts 100.000 euro.

Alles omtrent de bescherming van uw deposito's in gelden leest u hier.

Bescherming financiële instrumenten

De tegoeden die cliënten aanhouden bij Belgische financiële instellingen genieten een hoge bescherming. Enerzijds ziet de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) erop toe dat de Belgische banken steeds in staat zijn de tegoeden van hun cliënten terug te betalen. Anderzijds bestaat er een beschermregeling voor wat deposito's en financiële instrumenten betreft.

Lees hier meer.

Privacy policy