Overzicht fiscale nieuwigheden Ethel Puncher - KSJ januari 2021

Naar jaarlijkse traditie maakt de wetgever van de eindejaarsperiode gebruik om nieuwe fiscale regelgeving in te voeren. Hieronder vindt u een aantal fiscale nieuwigheden die voor u als belegger relevant zijn.

Kaasroute definitief gesloten

De schenking van roerende goederen via buitenlandse notaris kan sinds 15 december 2020 niet langer zonder schenkbelasting verlopen.

Waarover gaat het juist? Wanneer u roerende goederen (zoals bijvoorbeeld een effectenportefeuille of deelbewijzen van een maatschap) schenkt via een Belgische notaris, dan wordt de schenkingsakte geregistreerd. Daardoor is er schenkbelasting verschuldigd. Schenkt u aan uw afstammelingen, uw echtgenote of uw samenwonende partner, dan bedraagt de schenkbelasting in Vlaanderen 3%. Schenkt u aan iemand anders, bijvoorbeeld een verre neef of een goede vriend, dan bedraagt de schenkbelasting in Vlaanderen 7%.

In het verleden was het zo dat, wanneer u roerende goederen schonk via een buitenlandse notaris (bijvoorbeeld een Nederlandse of een Zwitserse notaris), registratie in België niet verplicht was. Er was daardoor geen schenkbelasting verschuldigd in België, maar u was wel onderworpen aan de zogenaamde ‘verdachte periode’. Dat hield in dat wanneer de schenker binnen drie jaar na de schenkingsakte overleed, er toch erfbelasting verschuldigd was, die in het gros van de gevallen (veel) hoger was dan de schenkbelasting. Door te werken via een buitenlandse notaris had men het voordeel van een notariële akte, maar was er geen schenk- of erfbelasting verschuldigd als de schenker de risicoperiode overleefde. Dat was een perfect legaal systeem waar vele jaren gebruik van werd gemaakt.

De schenking van roerende goederen via buitenlandse notaris kan sinds 15 december 2020 niet langer zonder schenkbelasting verlopen. Buitenlandse notariële schenkingsakten met betrekking tot roerende goederen moeten vanaf die datum immers verplicht in België geregistreerd worden, waardoor de schenkbelasting verschuldigd wordt. Men heeft een termijn van 4 maanden om die registratie in orde te brengen. Schenkingen die vóór 15 december 2020 voor buitenlandse notaris plaatsvonden, worden niet geviseerd door de nieuwe wetgeving.

Belangrijk om te vermelden, is dat het enkel gaat over schenkingen die via notariële akte plaatsvinden. De handgift en bankgift blijven buiten schot. Voor handgiften en bankgiften blijft men dus de keuze hebben om ze ofwel vrijwillig te laten registreren aan 3% of 7% in Vlaanderen, ofwel niet te laten registreren, maar dan met het risico dat de erfbelasting verschuldigd zal zijn als de schenker binnen 3 jaar na de schenking overlijdt.

Plafonds pensioensparen en vrijstelling dividenden bevroren

In het ontwerp van de programmawet wordt voorzien dat de plafonds voor de stortingen voor het pensioensparen van 2021 tot en met 2023 zullen worden ‘bevroren’, en er dus met andere woorden een aantal jaren geen indexatie van die plafonds zal plaatsvinden. Bij de redactie van dit artikel was de tekst van de programmawet nog niet definitief goedgekeurd, maar vermoedelijk zullen de plafonds tot 2023 respectievelijk maximaal € 990 (belastingvermindering van 30%) en € 1.270 (belastingvermindering van 25%) bedragen.

Ook het plafond voor de vrijstelling van dividenden wordt bevroren: in uw belastingaangifte over inkomstenjaren 2020 tot 2023 zal u slechts een belastingvrijstelling kunnen vragen voor een eerste schijf van € 800 aan ontvangen brutodividenden. Dat bedrag wordt dus een aantal jaren niet geïndexeerd. Bij een tarief van roerende voorheffing van 30% houdt dat een vrijstelling van maximaal € 240 in.

PDF - KSJ januari 2021

Download hier de volledige KSJ van januari 2021.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen hieromtrent verder voor u op.

  • Bij vragen of bezorgdheden kan u steeds terecht bij uw contactpersoon of bij onze juridische dienst.
Ethel 675x450 spiegel

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er bestaan in België drie categorieën van samenlevingsvormen. Er wordt vaak onterecht vanuit gegaan dat samenwonenden en gehuwden op alle vlakken gelijk worden behandeld. Dat klopt niet: elke samenlevingsvorm heeft zijn eigen regels en gevolgen. We belichten specifiek de verschillende behandeling tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Expertise

De financiële wereld is een ingewikkeld kluwen dat steeds moeilijker te ontwarren is. Maar de waaier aan mogelijkheden lijkt bijna onbegrensd. Om de meest aangewezen oplossing te vinden voor u en uw gezin, kiest u best voor iemand die klaarheid schept binnen die complexe wereld. Iemand die denkt als een investeerder, met de vereiste kennis, op lange termijn. Iemand die met u meedenkt en samen met u de juiste weg uitzet, vandaag en morgen.

Financiële routeplanner

Is het mogelijk om nu al te schenken aan mijn kinderen of familie? Hoeveel moet ik opzij zetten voor mijn oude dag? Kunnen we dat buitenverblijf in het buitenland aankopen? Wat als één van ons zijn of haar job zou verliezen? Deze vragen en nog vele andere proberen we te beantwoorden aan de hand van een analyse die we samen met u uitvoeren.

Kijkt u ook uit naar een partner die u met kennis van zaken, persoonlijk en altijd toegankelijk bijstaat?

In de gids “Visie rendeert” ontdekt u wat Dierickx Leys Private Bank anders dan de anderen maakt. En waarvoor u op dit unieke team van experten en analisten kan rekenen.