Overzicht fiscale nieuwigheden Ethel Puncher - KSJ januari 2021

Naar jaarlijkse traditie maakt de wetgever van de eindejaarsperiode gebruik om nieuwe fiscale regelgeving in te voeren. Hieronder vindt u een aantal fiscale nieuwigheden die voor u als belegger relevant zijn.

Nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen

Op 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de veelbesproken taks op effectenrekeningen. Ongeveer een jaar later keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed om op korte termijn een nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen in te voeren.

Voorlopige krachtlijnen
Op 4 november 2020 verscheen er een bericht in het Belgisch Staatsblad om het voornemen om de effectenrekeningen opnieuw te belasten alvast officieel aan te kondigen.

Uit dat bericht kunnen we voorlopig de volgende krachtlijnen afleiden:

  • De jaarlijkse taks viseert de effectenrekeningen zelf, en houdt dus geen rekening meer met het aantal achterliggende titularissen.
  • De taks is verschuldigd wanneer de gemiddelde waarde van een effectenrekening meer dan € 1.000.000 bedraagt, ongeacht het aantal titularissen. Met andere woorden: wanneer 5 personen titularis zijn van een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan € 1.000.000, zal de taks verschuldigd zijn.
  • Naast effectenrekeningen aangehouden door particulieren, vallen ook effectenrekeningen aangehouden door rechtspersonen (bijvoorbeeld vzw’s, nv’s, bv’s) onder de nieuwe taks. Naar verluidt zou er wel opnieuw een uitzondering voorzien worden voor niet-inwoners met een Belgische effectenrekening wanneer er een dubbelbelastingverdrag bestaat dat de heffingsbevoegdheid over het vermogen toekent aan de woonstaat, zoals bijvoorbeeld het geval is voor Nederland. Met andere woorden: de Belgische effectenrekening van een Nederlands rijksinwoner zou niet onder de taks vallen. 
  • Om te bepalen of de drempel van € 1.000.000 wordt overschreden, wordt rekening gehouden met alle belastbare financiële instrumenten aangehouden op de rekening. Naar verluidt zouden ook effectenrekeningen die worden aangehouden via een tak 23-verzekering, onder de nieuwe taks vallen. Het is momenteel nog onduidelijk of ook cash tegoeden op een effectenrekening onder de taks vallen.
  • Het tarief van de effectentaks bis bedraagt 0,15%.
  • Het omzeilen van de taks zal worden tegengegaan door de invoering van een algemene antimisbruikbepaling.

Antimisbruikbepaling met retroactieve werking
Uit het gepubliceerde bericht blijkt dat de tekst van het voorontwerp momenteel een algemene antimisbruikbepaling bevat om te voorkomen dat men de effectentaks bis zou proberen te omzeilen. Die antimisbruikbepaling viseert onder andere de volgende situaties:

  • de situatie waarbij een effectenrekening zou worden gesplitst over een of meerdere rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of bij een andere financiële tussenpersoon met als doel de totale waarde per rekening te laten zakken onder het bedrag van € 1.000.000, of de situatie waarbij er meerdere effectenrekeningen zouden worden geopend met dat doel
  • de omzetting van aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten naar effecten op naam, met als doel te ontsnappen aan de taks

In dergelijke situaties geldt er een vermoeden van belastingontwijking. Dat vermoeden is wel weerlegbaar: men kan het tegenbewijs leveren. De antimisbruikbepaling zal bovendien met terugwerkende kracht worden ingevoerd, met ingang vanaf vrijdag 30 oktober 2020, de datum waarop de effectentaks bis werd gelekt naar de media. Dat om te voorkomen dat mensen zouden anticiperen op de invoering van de nieuwe effectentaks door nog snel effectenrekeningen te gaan splitsen of effecten om te zetten op naam om de nieuwe taks te omzeilen.

Stand van zaken
De tekst van het voorontwerp werd aan de Raad van State voorgelegd voor advies. De Raad van State heeft vooral kritiek op het drempelbedrag van € 1.000.000 en op de invoering van de algemene antimisbruikbepaling. Na het herwerken van de tekst om aan de kritiek van de Raad van State tegemoet te komen, zal de tekst worden ingediend bij het parlement om het parlementaire beslissingsproces te doorlopen. Bij de redactie van dit artikel werd de tekst nog niet ingediend bij het parlement. Enkel de tekst die definitief wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zal van toepassing zijn.

Kaasroute definitief gesloten

De schenking van roerende goederen via buitenlandse notaris kan sinds 15 december 2020 niet langer zonder schenkbelasting verlopen.

Waarover gaat het juist? Wanneer u roerende goederen (zoals bijvoorbeeld een effectenportefeuille of deelbewijzen van een maatschap) schenkt via een Belgische notaris, dan wordt de schenkingsakte geregistreerd. Daardoor is er schenkbelasting verschuldigd. Schenkt u aan uw afstammelingen, uw echtgenote of uw samenwonende partner, dan bedraagt de schenkbelasting in Vlaanderen 3%. Schenkt u aan iemand anders, bijvoorbeeld een verre neef of een goede vriend, dan bedraagt de schenkbelasting in Vlaanderen 7%.

In het verleden was het zo dat, wanneer u roerende goederen schonk via een buitenlandse notaris (bijvoorbeeld een Nederlandse of een Zwitserse notaris), registratie in België niet verplicht was. Er was daardoor geen schenkbelasting verschuldigd in België, maar u was wel onderworpen aan de zogenaamde ‘verdachte periode’. Dat hield in dat wanneer de schenker binnen drie jaar na de schenkingsakte overleed, er toch erfbelasting verschuldigd was, die in het gros van de gevallen (veel) hoger was dan de schenkbelasting. Door te werken via een buitenlandse notaris had men het voordeel van een notariële akte, maar was er geen schenk- of erfbelasting verschuldigd als de schenker de risicoperiode overleefde. Dat was een perfect legaal systeem waar vele jaren gebruik van werd gemaakt.

De schenking van roerende goederen via buitenlandse notaris kan sinds 15 december 2020 niet langer zonder schenkbelasting verlopen. Buitenlandse notariële schenkingsakten met betrekking tot roerende goederen moeten vanaf die datum immers verplicht in België geregistreerd worden, waardoor de schenkbelasting verschuldigd wordt. Men heeft een termijn van 4 maanden om die registratie in orde te brengen. Schenkingen die vóór 15 december 2020 voor buitenlandse notaris plaatsvonden, worden niet geviseerd door de nieuwe wetgeving.

Belangrijk om te vermelden, is dat het enkel gaat over schenkingen die via notariële akte plaatsvinden. De handgift en bankgift blijven buiten schot. Voor handgiften en bankgiften blijft men dus de keuze hebben om ze ofwel vrijwillig te laten registreren aan 3% of 7% in Vlaanderen, ofwel niet te laten registreren, maar dan met het risico dat de erfbelasting verschuldigd zal zijn als de schenker binnen 3 jaar na de schenking overlijdt.

Plafonds pensioensparen en vrijstelling dividenden bevroren

In het ontwerp van de programmawet wordt voorzien dat de plafonds voor de stortingen voor het pensioensparen van 2021 tot en met 2023 zullen worden ‘bevroren’, en er dus met andere woorden een aantal jaren geen indexatie van die plafonds zal plaatsvinden. Bij de redactie van dit artikel was de tekst van de programmawet nog niet definitief goedgekeurd, maar vermoedelijk zullen de plafonds tot 2023 respectievelijk maximaal € 990 (belastingvermindering van 30%) en € 1.270 (belastingvermindering van 25%) bedragen.

Ook het plafond voor de vrijstelling van dividenden wordt bevroren: in uw belastingaangifte over inkomstenjaren 2020 tot 2023 zal u slechts een belastingvrijstelling kunnen vragen voor een eerste schijf van € 800 aan ontvangen brutodividenden. Dat bedrag wordt dus een aantal jaren niet geïndexeerd. Bij een tarief van roerende voorheffing van 30% houdt dat een vrijstelling van maximaal € 240 in.

PDF - KSJ januari 2021

Download hier de volledige KSJ van januari 2021.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen hieromtrent verder voor u op.

  • Bij vragen of bezorgdheden kan u steeds terecht bij uw contactpersoon of bij onze juridische dienst.

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er zijn in België drie categorieën van samenlevingsvormen: u kan feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen. Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Hieronder belichten we de verschillende behandeling die de diverse samenlevingsvormen ondergaan op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Expertise

De financiële wereld is een ingewikkeld kluwen dat steeds moeilijker te ontwarren is. Maar de waaier aan mogelijkheden lijkt bijna onbegrensd. Om de meest aangewezen oplossing te vinden voor u en uw gezin, kiest u best voor iemand die klaarheid schept binnen die complexe wereld. Iemand die denkt als een investeerder, met de vereiste kennis, op lange termijn. Iemand die met u meedenkt en samen met u de juiste weg uitzet, vandaag en morgen.

Financiële routeplanner

Is het mogelijk om nu al te schenken aan mijn kinderen of familie? Hoeveel moet ik opzij zetten voor mijn oude dag? Kunnen we dat buitenverblijf in het buitenland aankopen? Wat als één van ons zijn of haar job zou verliezen? Deze vragen en nog vele andere proberen we te beantwoorden aan de hand van een analyse die we samen met u uitvoeren.