Privacy Policy van Dierickx Leys Private Bank

1. Wie zijn we?

1.1 “Wij”, “ons” of “onze” betekent Dierickx Leys Private Bank NV, met maatschappelijke zetel te Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0413.564.943. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken.

1.2 Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u op transparante wijze meer informatie te verstrekken over de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Verder bezorgen wij u hierbij ook duidelijke informatie over de rechten die u heeft. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen. Wij hebben het hierna over gegevens die u ons zelf heeft bezorgd als gebruiker van onze website, als klant, als mogelijk toekomstige klant tijdens kennismakingsgesprekken, als voormalige klant, of als andere betrokkene, namelijk als begunstigde, gevolmachtigde, wettelijke vertegenwoordiger of contactpersoon. Daarnaast is deze privacy policy van toepassing op alle andere natuurlijke personen die een rechtspersoon vertegenwoordigen of daarvan de gevolmachtigden of uiteindelijk belanghebbenden zijn.

2. Contactgegevens

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacy policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een verzoek wenst in te dienen in overeenstemming met artikel 3, kan u op volgende wijze contact met ons opnemen: 
(a) Per mail: naar DPO@dierickxleys.be
(b) Per brief: naar Dierickx Leys Private Bank, T.a.v. de functionaris gegevensbescherming, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen.

3. Categorieën van persoonsgegevens

3.1 Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatiegegevens die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

3.2 Afhankelijk van de doelstelling verwerken wij een aantal categorieën van de hieronder weergegeven persoonsgegevens. Wij benadrukken dat niet altijd alle onderstaande categorieën verwerkt worden, maar enkel degene die we naargelang het  verwerkingsdoeleinde nodig hebben. De verwerkte categorieën van persoonsgegevens zijn:
(a) Gegevens om u te kunnen identificeren: naam, voornaam, nationaliteit, geboorteplaats- en datum, geslacht, adres, rijksregisternummer, kopie identiteitskaar of paspoort, rekeningnummer, persoonsnummer. 
(b) Gegevens om u te kunnen contacteren: telefoonnummer, e-mailadres, taal en correspondentieadres.
(c) Gegevens om u correct fiscaal te kunnen behandelen: fiscale woonplaats, taks identificatienummer. 
(d) Gegevens om u correct te kunnen adviseren: opleiding/beroep, inkomens- en vermogensgegevens, beroeps- en opleidingsgegevens, financiële gegevens, beleggersprofiel, gezinssituatie, burgerlijke staat. 
(e) Publieke gegevens en gegevens via derde partijen: Het gaat hierbij om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt gegevens die algemeen bekend zijn, online staan of in de pers verschenen zijn of door fiscale en gerechtelijke instanties verstrekt worden. Wij kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen die publieke gegevens verzamelen.
(f) Communicatie met ons: registratie van telefoongesprekken, e-mails, briefwisseling, klachten. Als u als klant of als potentiële klant (“prospect”) contact hebt met een medewerker van Dierickx Leys Private Bank kan dit geregistreerd worden om een contactoverzicht op te bouwen, om een kort verslag te hebben van het contact. Op die manier willen wij een optimale dienstverlening aan u mogelijk maken. 
(g) Opname van telefoongesprekken: Dierickx Leys Private Bank kan de met u gevoerde telefoongesprekken opnemen met het oog op de bewijsvoering van opdrachten. Onder andere in het kader van de wettelijke verplichtingen voor de bescherming van beleggers (MiFID II) zijn wij verplicht de telefoongesprekken en elektronische communicaties die kunnen leiden tot transacties in beleggingsproducten, op te nemen en te bewaren. De telefoongesprekken en elektronische communicaties met de medewerkers van wie de taken betrekking hebben op beleggingen, worden dus opgenomen.
(h) Opslag beelden van bewakingscamera's: In de ontvangstruimte van onze kantoren worden bewakingscamera's gebruikt in overeenstemming met de wettelijke regels. 

3.3 Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens via onze website of via het contactformulier:
(a) Contact- en identificatiegegevens: Indien u gebruik maakt van het contactformulier of zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, wordt u gevraagd bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak.
(b) Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-¬adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze privacy policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.

4. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

4.1 Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken voor zover er een doel is dat de verwerking ervan noodzakelijk maakt. Bovendien zullen enkel de persoonsgegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. Wij verwerken uw gegevens onder andere voor de volgende doeleinden:
(a) Met het oog op het uitvoeren van de overeenkomst die u met Dierickx Leys Private Bank NV sluit en om u te ondersteunen bij het maken van uw financiële of vermogensrechtelijke keuzes. Hieronder begrijpen wij onder meer het beheren van uw klantendossier, het afsluiten en beheren van rekeningen, het verlenen van een Lombardkrediet, het verlenen van beleggingsadvies of fiscaal-juridisch advies evenals het uitvoeren van betaalopdrachten en verrichtingen met financiële instrumenten en de opmaak en het bezorgen van uittreksels, rapporten, borderellen, coupons en facturen. Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst. 
(b) In het kader van onze interne bedrijfsvoering. Hieronder begrijpen we onder meer interne informatiedoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven en informatie over onze producten en diensten, evenementen, seminaries, in het kader van bestaande cliëntenrelaties, beveiliging, het beheren van geschillen of het beheren van risico's, interne controle, financiële rapportering, interne audit, klachtenmanagement, compliance, marketingondersteuning, evenals het beheren en beveiligen van onze IT-¬infrastructuur. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. 
(c) Om aan onze toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen in het kader van de volgende wetgeving:
- Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme en tot beperking van gebruik van contanten en haar uitvoeringsbesluiten
- Wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties en de wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen
- Wet van 13 mei 2003 inzake de tenuitvoerlegging van de beperkende maatregelen die genomen worden door de Raad van de Europese Unie ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten
- KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
- Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
- Wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen
- het Wetboek van Inkomstenbelasting van 1992 en haar uitvoeringsbesluiten
- Wet van 8 juli 2018 over het centrale aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten
- Wetboek van successierechten
- Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden
-Boek VII Wetboek van Economisch recht inzake consumenten- en hypothecair krediet
- Gerechtelijk wetboek en wetboek van strafvordering
- Wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU (MiFID II-richtlijn) en de verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR-verordening) 
- Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (MAR)
- Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (klokkenluiders)

Dit houdt ook het rapporteren in van en naar toezichthouders en de uitwisseling van gegevens met Belgische en buitenlandse administraties in het kader van fiscale wetgeving CRS (Common Reporting Standard), AEOI (Automatic Exchange of Information), FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) of andere wettelijke verplichtingen, namelijk de te verstrekken info aan het CAP (Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten) en de melding van kredieten aan het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren). Deze verwerking is gebaseerd op de naleving van onze wettelijke verplichtingen. 

4.2 De persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website of via een contactformulier, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
(a) Indien u gebruik maakt van het contactformulier, gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e¬-mail, dan wel via telefoon om enkel na uw voorafgaandelijke en expliciete toestemming op rechtstreekse wijze contact met u te kunnen hebben. 
(b) Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, zal uw e-mailadres gebruikt worden om deze toe te zenden. Deze verwerking is gebaseerd op uw uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming. 
(c) Wij verwerken uw persoonsgegevens ter ondersteuning van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid en prestaties van onze website. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

4.3 Indien de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken op de wijze bepaald in artikel 2. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.

4.4 Indien de rechtsgrond voor de verwerking ons gerechtvaardigd belang of het algemeen belang is, dan heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking in overeenstemming met de artikelen 2 en 5.

5. Uw rechten als individu

5.1 Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten op grond van de Belgische en Europese regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten. Indien bepaalde zaken voor u onduidelijk zijn, kan u steeds contact met ons opnemen (zie artikel 2 van deze privacy policy).

5.2 Wanneer wij voor een verwerking om uw toestemming vragen, kan u die toestemming nadien te allen tijde terug intrekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.

Hoe uw rechten uitoefenen?

5.3 Indien u één van onderstaande rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 2 van deze privacy policy. We trachten hierop te reageren zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen. Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, zullen wij mogelijks uw identiteit moeten verifiëren, bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart te vragen.

5.4 Wij vragen u vriendelijk om in uw verzoek zo specifiek mogelijk te zijn. Eventueel kunnen wij u voorafgaand aan de informatieverstrekking verzoeken te preciseren op welke informatie of welke verwerkingsactiviteiten het verzoek precies betrekking heeft.

5.5 U geniet het recht om onderstaande rechten kosteloos uit te oefenen. In het geval dat uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld wegens het repetitief karakter ervan, kan er een redelijke administratieve vergoeding aangerekend worden. Het is aan Dierickx Leys Private Bank om de kennelijk ongegronde of buitensporige aard van uw verzoek aan te tonen. Indien dit het geval zou zijn, brengen wij u daarvan op de hoogte en zijn wij niet gehouden aan uw verzoek te voldoen.

5.6 Wenst u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van Dierickx Leys Private Bank? Neem dan contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische toezichthoudende autoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel –www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). U kan daar ook een klacht indienen.

5.7 In sommige gevallen kan u uw rechten ook rechtstreeks bij een derde partij uitoefenen. Dit is het geval bij de databanken die worden bijgehouden door de Nationale Bank van België, met name de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) en het Centraal Aanspreekpunt (CAP).

Gegevens inkijken

5.8 In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

5.9 U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

Gegevens verbeteren

5.10 Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren. Dit recht doet uiteraard geen afbreuk aan eventuele contractuele en wettelijke verplichtingen die u heeft ten aanzien van Dierickx Leys Private Bank NV om ons in kennis te stellen van eventuele wijzigingen aan uw persoonsgegevens. 

Gegevens laten verwijderen

5.11 Wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging –uw persoonsgegevens te laten wissen:
(a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
(b) U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
(c) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;(d) Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU recht of Belgisch recht;

5.12 De wet voorziet wel bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing.

Verwerking gegevens laten beperken

5.13 In bepaalde gevallen heeft u het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
(a) U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(b) De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
(c) Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5.14 Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Gegevens laten overdragen

5.15 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming of op een contractuele basis, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. 

5.16 U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch en wettelijk mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht van bezwaar

5.17 U heeft te allen tijde het recht om  vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de juridische basis voor de verwerking ons rechtmatig belang of het algemeen belang is.

5.18 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde stopzetten. Wilt u daarna opnieuw commerciële berichtgeving ontvangen, kan u hier uiteraard steeds om verzoeken.

6. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijderen

6.1 Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk in het licht van de hierboven genoemde doeleinden.

6.2 Uitgangspunt voor het bijhouden van persoonsgegevens van klanten is de wettelijke bewaartermijn (10 jaar na het einde van een contract). 

6.3 Persoonsgegevens van mogelijke nieuwe klanten worden gedurende 5 jaar bewaard, tenzij er in de tussentijd een contact was met de prospect. In dat geval gaat er een nieuwe termijn van 5 jaar van start.

6.4 Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

6.5 Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische vordering in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke vordering of voor bewijsredenen.

7. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

7.1 In bepaalde gevallen zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt door derden, ten behoeve van en in opdracht van Dierickx Leys Private Bank, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht.

7.2 Voor een aantal verwerkingen, die typisch zijn voor de financiële sector, doet Dierickx Leys Private Bank een beroep op gespecialiseerde derden die zowel in binnen- als buitenland actief zijn: dit zijn (onder)bewaarnemers van financiële instrumenten, instellingen voor verrekening en vereffening van betalingen en effectentransacties en correspondenten waarmee de bank samenwerkt en waarvan de tussenkomst noodzakelijk is voor de uitvoering van uw transacties.

7.3 Verder kan Dierickx Leys Private Bank een beroep doen op andere verwerkers: revisoren, , advocaten en andere consultants, ICT¬ dienstverleners, marketing- en communicatiebureaus en digitale archiveringsbedrijven.

7.4 Dierickx Leys Private Bank ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd, dat de betrokken verwerkers alleen over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren en zich hebben verplicht om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken en enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdracht. Dierickx Leys Private Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld als er zich bij die verwerkers, ondanks deze maatregelen, incidenten voordoen.

7.5 Verder kan het zijn dat we uw gegevens moeten delen voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Dierickx Leys Private Bank is onder meer verplicht om in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens te verstrekken aan de volgende instanties: de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), het Centraal Aanspreekpunt voor de rekeningen en financiële contracten (CAP), de FOD Financiën of de bijzondere belastinginspectie, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), de Deposito- en Consignatiekas (DCK), de Europese Centrale Bank (ECB), de Autoriteit Financiële Markten en Diensten (FSMA), de gerechtelijke autoriteiten, de Nationale Bank van België (NBB) en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

7.6 Dierickx Leys Private Bank neemt intern passende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van of verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden.

7.7 Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft Dierickx Leys Private Bank geen of weinig invloed, zoals bijvoorbeeld het internet of mobiele communicatie. Door u te informeren over internetfraude kunnen echter veel problemen voorkomen worden. Meer informatie over internetfraude kan u vinden op www.safeonweb.be. Op deze site krijgt u nuttige tips en aanbevelingen.

7.8 Onze website en correspondentie kunnen links naar websites of informatie van derden bevatten. Deze websites hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacy policies. Dierickx Leys is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, het gebruik ervan en hun privacybeleid.  

8. Doorgifte van persoonsgegevens

8.1 Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij dit vereist zou zijn voor wettelijke doeleinden, met uitzondering van wat bepaald is in artikel 8.2.

8.2 Onze website maakt gebruik van Google Analytics 4 die via het gebruik van analytische cookies op onze website persoonsgegevens van gebruikers van onze website kan doorgeven buiten de Europees Economische Ruimte. 

9. Cookies

9.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookies policy die u op onze website www.dierickxleys.be kan terugvinden in de rubriek "cliënteninformatie“.

10. Aanpassingen aan de privacy policy

10.1 Wij kunnen steeds wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. Het is altijd de laatste versie van deze privacy policy die van kracht is. De laatste versie is beschikbaar op onze  website www.dierickxleys.be in de rubriek "Cliënteninformatie“ en via uw kantoor. .

PDF

Download hier de Privacy Policy als PDF.