Bankrekeningen na een overlijden Kasteelpleinstreet Journal April 2017

Na het overlijden van een dierbare moet er zo snel mogelijk een akte van overlijden bezorgd worden aan alle banken waar de overledene of zijn/haar echtgenoot cliënt is. Als er beroep wordt gedaan op een notaris, is het aangewezen de coördinaten van de notaris ineens mee te delen aan de banken.

bankrekeningen na een overlijden

Blokkering rekeningen

Wanneer de bank op de hoogte wordt gebracht van een overlijden, is zij wettelijk verplicht over te gaan tot tijdelijke blokkering van alle rekeningen waarvan de overledene titularis of co-titularis is. Belangrijk om te vermelden is dat óók de rekeningen die op uitsluitende naam van de echtgenoot van de overledene staan, worden geblokkeerd. Doorlopende opdrachten op de geblokkeerde rekeningen worden (minstens tijdelijk) geschrapt en de volmachten komen te vervallen.
Als een echtpaar gehuwd was onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, kunnen de rekeningen die alleen op naam van de langstlevende echtgenoot stonden, versneld worden vrijgegeven zodra het huwelijksstelsel wordt aangetoond (bijvoorbeeld middels een brief van de notaris). Rekeningen die enkel op naam van de wettelijk of feitelijk samenwonende partner staan, worden niet geblokkeerd.

Fiscale kennisgeving

Elke bank is verplicht om aan de fiscus een overzicht te bezorgen van de tegoeden die de overledene en/of zijn echtgenoot aanhield op de datum van overlijden (00u00). Dierickx Leys Private Bank bezorgt een kopie van die fiscale kennisgeving aan de erfgenamen en aan de notaris (als de bank op de hoogte is welke notaris de nalatenschap afhandelt). Die fiscale kennisgeving door de bank staat los van de aangifte nalatenschap die binnen de vier maanden ingediend moet worden door de erfgenamen.

Vrijgave rekening

Om de geblokkeerde rekeningen te kunnen vrijgeven, heeft de bank de volgende zaken nodig:
• attest of akte van erfopvolging;
• instructies voor verdeling van de tegoeden;
• eventueel een attest van borgstelling indien een van de erfgenamen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) woont.
Het attest of de akte van erfopvolging wordt afgeleverd door de notaris of door de ontvanger van het lokale registratiekantoor. Dat document vermeldt wie de erfgenamen zijn en welk aandeel in de nalatenschap zij verkrijgen. De aflevering van dat attest neemt minstens 3 à 4 weken in beslag. De notaris zal de akte meestal rechtstreeks aan de banken toesturen. Als men niet met een notaris werkt, moeten de erfgenamen dat zelf aan de bank bezorgen.
Zodra het attest of de akte van erfopvolging werd ontvangen, zal Dierickx Leys Private Bank de erfgenamen en/of de notaris contacteren om verdere instructies te krijgen over de verdeling van de tegoeden. Het is immers zelden mogelijk om een effectenportefeuille exact gelijk te verdelen tussen de verschillende erfgenamen. Bovendien treffen erfgenamen soms onderling regelingen waarbij er afgeweken wordt van het attest van erfopvolging. 

Wanneer één van de erfgenamen buiten de EER woont, moet er een bijkomend attest bezorgd worden waaruit blijkt dat ofwel de erfbelasting werd betaald, ofwel dat er een borg werd gesteld en aanvaard. Dat attest moet aangevraagd worden bij de fiscus.

Dossier in PDF

Download hier het dossier in PDF.

Nog verdere vragen over de afwikkeling van een nalatenschap?

  • Aarzel niet onze juridische dienst te contacteren.
Ethel Puncher

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er bestaan in België drie categorieën van samenlevingsvormen. Er wordt vaak onterecht vanuit gegaan dat samenwonenden en gehuwden op alle vlakken gelijk worden behandeld. Dat klopt niet: elke samenlevingsvorm heeft zijn eigen regels en gevolgen. We belichten specifiek de verschillende behandeling tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Financiële routeplanner

Is het mogelijk om nu al te schenken aan mijn kinderen of familie? Hoeveel moet ik opzij zetten voor mijn oude dag? Kunnen we dat buitenverblijf in het buitenland aankopen? Wat als één van ons zijn of haar job zou verliezen? Deze vragen en nog vele andere proberen we te beantwoorden aan de hand van een analyse die we samen met u uitvoeren.

Vermogensbeheer

Het goed beheren van een beleggingsportefeuille vergt veel tijd. Zowel de aandelen als de obligaties moeten continu opgevolgd worden. Door het beheer toe te vertrouwen aan de ervaren beheerders van Dierickx Leys Private Bank kunt u uw kostbare tijd anders besteden.