UBO-register: nieuwe verplichtingen KSJ april 2021 - Dominique De Schutter

Sinds 2019 zijn entiteiten (vennootschappen, maatschappen, vzw’s, stichtingen e.a.) verplicht om hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) te registreren in het UBO-register. Een koninklijk besluit van 23 september 2020 voert een bijkomende verplichting in.

Wat betekent dat voor uw maatschap of uw vennootschap?

Het UBO-register: een opfrissing

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is er in België, net zoals in de andere EU-lidstaten, een UBO-register ingevoerd. Dat is een centrale database die beheerd wordt door de FOD Financiën waarin informatie over de natuurlijke personen achter o.a. vennootschappen (de zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’ of ‘ultimate beneficial owners’ of afgekort UBO) wordt bijgehouden.

De bestuurders of de gemandateerden van bestaande vennootschappen (waaronder ook maatschappen) moesten tegen 30 september 2019 volgende fysieke personen registreren in het UBO-register:

  • de natuurlijke personen die (on)rechtstreeks meer dan 25 % van het stemrecht of het kapitaal bezitten, en/of
  • de natuurlijke personen die op een andere manier controle uitoefenen over de entiteit (bijvoorbeeld door stemafspraken of een aandeelhoudersovereenkomst)
  • Als er geen natuurlijke persoon kan worden aangeduid die voldoet aan bovenstaande criteria, dan is het hoger leidinggevend personeel van de entiteit de uiteindelijke begunstigde.

Alle nieuw opgerichte entiteiten krijgen één maand de tijd om zich te registreren.

Goed om te weten: toegang en sancties

In het kader van de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme, hebben onder meer de politiediensten en onderzoeksrechters toegang tot het UBO-register. Daarnaast kan de fiscale administratie eveneens inzage hebben in het UBO-register.

Ook burgers kunnen, mits voorafgaandelijke identificatie en betaling, een aantal gegevens uit het UBO-register opvragen. Al blijven de voornaam, geboortedag, adres en rijksregisternummer van de UBO’s voor hen ontoegankelijk (door privacyredenen). De zoekmogelijkheden zijn voor burgers beperkt tot het ondernemingsnummer en de naam van de vennootschap. Zij kunnen dus niet op naam van een natuurlijk persoon opzoekingen verrichten.

Er kunnen sancties opgelegd worden in de vorm van een administratieve geldboete of een strafrechtelijke geldboete als er niet voldaan wordt aan de registratie of wanneer er onjuiste of onvolledige informatie is overgemaakt aan het UBO-register.

Nieuw: bewijsdocument(en) toe te voegen aan UBO-register

Vanaf 11 oktober 2020 moet men via het online platform van het UBO-register documentatie uploaden waaruit blijkt dat de informatie met betrekking tot de uiteindelijk begunstigden, toereikend, accuraat en actueel is. Die documenten kunnen, afhankelijk van de concrete situatie, een kopie van het aandeelhoudersregister, een kopie van de statuten of een kopie van een aandeelhoudersovereenkomst zijn. Gegevens aangaande de activa (bijvoorbeeld de effectenportefeuille) van de entiteit hoeven niet meegedeeld te worden.

De geüploade informatie kan bovendien enkel geraadpleegd worden door de bevoegde autoriteiten en dus niet door burgers of andere entiteiten. 

Entiteiten die al vóór 11 oktober 2020 bestonden, krijgen tijd tot 30 april 2021 om de documentatie toe te voegen. Entiteiten die hun UBO’s vanaf 11 oktober 2020 registreren, moeten onmiddellijk de nodige documentatie uploaden.

Jaarlijkse bevestiging en aanpassing na wijziging

Graag verwijzen wij ook naar de verplichting om jaarlijks de informatie in het UBO-register te bevestigen. In 2020 hoefde er geen bevestiging te gebeuren en is de informatie in het UBO-register automatisch bij iedereen bevestigd geweest per 30 april 2020. Vanaf 2021 moet die jaarlijkse bevestiging wel gebeuren op het online platform van het UBO-register. De jaarlijkse bevestiging kan dit jaar gecombineerd worden met het toevoegen van bewijsdocumentatie zoals hierboven toegelicht.

Het is bovendien belangrijk dat het register up-to-date is. Eventuele wijzigingen doorheen het jaar (zoals het toetreden of uittreden van een vennoot, een wijziging van de participaties), moeten steeds binnen de maand doorgegeven worden in het UBO-register.

PDF - KSJ april 2021

Download hier de volledige KSJ van april 2021

Update 15 april 2021

Download hier de Flash! van april 2021 i.v.m. de update omtrent het UBO-register.

Wenst u meer informatie omtrent het UBO-register?

  • Aarzel niet contact op te nemen met uw contactpersoon of beheerder, of met onze juridische dienst.
  • Heeft u daarentegen vragen omtrent de verplichtingen voor uw vennootschap, raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met uw boekhouder.
Dominique Deschutter

Kijkt u ook uit naar een partner die u met kennis van zaken, persoonlijk en altijd toegankelijk bijstaat?

In de gids “Visie rendeert” ontdekt u wat Dierickx Leys Private Bank anders dan de anderen maakt. En waarvoor u op dit unieke team van experten en analisten kan rekenen.