Merit Capital Global Investment Fund Persbericht 24 mei 2022


MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND


Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG
Naamloze Vennootschap
Zetel: Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen
RPR (Antwerpen): 0476.526.653


INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS


De raad van bestuur is verheugd de aandeelhouders van de BEVEK te kunnen informeren dat zij na een lange en grondige selectieprocedure Dierickx Leys Private Bank NV (“Dierickx Leys”), met ingang van 3 mei 2022, aangesteld heeft als nieuwe beheerder van de Bevek.

Dierickx Leys heeft tevens de taak van promotor en distributeur op zich genomen. Dit betekent dat investeerders zich met het oog op in- of uittredingen kunnen richten tot Dierickx Leys (www.dierickxleys.be). De overige dienstverleners van de BEVEK zijn ongewijzigd gebleven en hebben de continuïteit van hun dienstverlening bevestigd.

Dierickx Leys werd opgericht in 1901. De jongste decennia evolueerde de instelling van wisselagent over effectenbank tot de huidige private bank. Dierickx Leys biedt diensten aan zoals adviserend en discretionair beheer, vermogensplanning en beheert een tiental fondsen. Dierickx Leys telt 65-tal medewerkers, verspreid over zijn vestigingen in Antwerpen, Mortsel, Gent en Kortrijk.

Sinds haar aanstelling op 3 mei 2022, draagt Dierickx Leys zorg voor alle taken die aan haar als portefeuillebeheerder werden gedelegeerd. Dit betekent dat het vermogen van de BEVEK reeds tijdens het volatiele beursklimaat van de afgelopen weken door Dierickx Leys beheerd werd. Intussen werden ook de nodige operationele afspraken gemaakt met de overige dienstverleners van de Bevek, waardoor vanaf 25 mei 2022 in- en uittredingen opnieuw zullen mogelijk zijn.

De raad van bestuur van de BEVEK kondigt daarom hierbij aan dat zij beslist heeft over te gaan tot de beëindiging van de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, en van de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming van de BEVEK, die inging per 26 april 2022.

De investeerders die tijdens de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde orders tot aankoop of verkoop hebben ingelegd, en die nu naar aanleiding van de aanstelling van Dierickx Leys en/of de sterk gewijzigde marktomstandigheden hun orders wensen te annuleren, kunnen dit voor alle compartimenten, met uitzondering van het compartiment Capitam, doen tot 17.00 uur op woensdag 25 mei 2022. Voor het compartiment Capitam kunnen orders worden geannuleerd tot 17.00 uur op dinsdag 31 mei 2022. Orders die niet worden geannuleerd, zullen afgewikkeld worden tegen de eerste netto-inventariswaarde na het einde van de schorsing. De raad van bestuur wenst erop te wijzen dat ingevolge het volatiele beursklimaat van de vorige weken, de marktomstandigheden en dus ook de netto-inventariswaarde bij de uitvoering van deze orders sterk kunnen afwijken van de marktomstandigheden op het ogenblik dat deze orders werden ingelegd.

De raad van bestuur van de BEVEK wenst er tevens op te wijzen dat de BEVEK een aparte juridische entiteit is, met een afgescheiden vermogen, die volledig onafhankelijk is van Merit Capital NV, en dat Merit Capital NV sinds de aanstelling van Dierickx Leys op 3 mei 2022 ook geen enkele dienst meer verleent aan de BEVEK.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de geactualiseerde prospectussen en de aangepaste essentiële beleggersinformatie zullen zo spoedig mogelijk kosteloos verkrijgbaar zijn in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK, op de website van de nieuwe portefeuillebeheerder (www.dierickxleys.be) of bij Caceis Bank Belgium Branch (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.mcgif.be

Voor eventuele bijkomende informatie kunt u zich richten tot de financieel agent Caceis Bank Belgium Branch of tot de raad van bestuur op het email adres support@mcgif.be.

Tevens informeren we u dat de Netto-Inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van de BEAMA (www.beama.be), in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo”, bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de maatschappelijke zetel van de BEVEK.

De raad van bestuur


Lees hier het persbericht van 9 mei ivm de overname van het beheer door Dierickx Leys Private Bank.