Email Policy Disclaimer

Dit e-mailbericht, inclusief alle eventuele bijlagen, bevat vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde(n). Als u niet de genoemde of bedoelde geadresseerde van dit bericht bent, wordt u dringend verzocht dat onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht niet te openen of te kopiëren, maar onmiddellijk te vernietigen, inclusief alle bijlagen. In dat geval is het bovendien strikt verboden deze e-mail en alle eventuele bijlagen te lezen, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of op enige andere manier te gebruiken.

Er wordt geen enkele waarborg gegeven inzake het veilige of foutloze karakter van e-mail verkeer, aangezien informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren of vernietigd, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. De afzender aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor fouten of onvolledigheden in de inhoud van dit bericht en is niet aansprakelijk voor verlies of schade die de gebruiker lijdt als gevolg van verzending via e-mail.

Berichten en bijlagen worden gescand op alle bekende virussen. Als dit bericht bijlagen bevat die met een wachtwoord beveiligd zijn, dan zijn die NIET op virussen gescand. Scan bijlagen altijd voor u ze opent.