De rechten van de belegger Samenvatting

Als belegger heeft u verschillende rechten

Hierbij geven we u een samenvatting van enkele van de belangrijkste rechten die u als belegger heeft als deelnemer in een instelling voor collectieve belegging. Het is niet de bedoeling van deze samenvatting om volledig te zijn. Voor een volledig overzicht van uw rechten verwijzen we u naar het prospectus van de respectievelijke instelling voor collectieve belegging. 

  • Recht om deel te nemen aan en te stemmen tijdens algemene vergaderingen. Elke deelnemer heeft het recht om te worden opgeroepen om, in persoon of bij volmacht, aanwezig te zijn op en te stemmen op (buitengewone) algemene vergaderingen van de betrokken ICBE, en op alle andere vergaderingen van deelnemers van het betrokken compartiment waarin de deelnemer heeft belegd.
  • Recht op dividend. Als houder van deelbewijzen van een instelling voor collectieve belegging heeft u het recht om proportioneel deel te nemen in de winsten van het respectievelijke compartiment van de instelling voor collectieve belegging. De uitwerking van dit recht zal afhankelijk zijn van de aard van de deelbewijzen. Bij kapitalisatiedeelbewijzen zullen de inkomsten herbelegd worden door de instelling voor collectieve belegging. Bij distributiedeelbewijzen kunt u op een bepaald tijdstip een dividenduitkering ontvangen. De concrete uitwerking van dit recht wordt omstandig beschreven in het prospectus van de instelling voor collectieve belegging. 
  • Recht op terugkoop. Als houder van deelbewijzen kunt u de inkoop van uw deelbewijzen verzoeken. De wijze waarop deze worden teruggekocht alsook de wijze van afwikkeling en op basis van welke netto-inventariswaarde dit zal gebeuren kunt u uitgebreid lezen in het prospectus. 
  • Recht op informatie. Elke belegger heeft het recht om bepaalde informatie te ontvangen. Zo kunt u op eenvoudig verzoek de statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie, voor of na de inschrijving op rechten van deelneming, gratis bekomen. Alle documenten staan beschikbaar op de website www.dierickxleys.be
  • Recht op de gegevensbescherming. Conform de toepasselijke wetgeving geniet elke belegger van rechten betreffende zijn persoonsgegevens, meer bepaald het recht op toegang en het recht op rectificatie van zijn persoonsgegevens en, in bepaalde gevallen, het recht op bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
  • Recht om een klacht in te dienen. U contacteert hiervoor in eerste instantie onze diensten via legal@dierickxleys.be of telefonisch via 03 241 09 99. Wanneer u niet tevreden bent met het antwoord dat u kreeg, of u gaat niet akkoord met het standpunt dat hierin werd genomen, kan u contact opnemen met de onafhankelijke ombudsdienst via ombudsman@ombudsfin.be of via www.ombudsfin.be.

PDF

Donwload hier de PDF