Elia Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/05/2021
 • Koers opmaak studie: 92.1 EUR
 • Huidige koers: 93.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6,33 miljard
 • Secteur: Nutssector
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003822393

Conseil de l'analyste

 • 78,00 €
 • 99,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Elia Group is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België (Elia) en het oostelijk deel van Duitsland (50Hertz). De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. De groep bezit in België en het vroegere Oost-Duitsland een netwerk van in totaal voor 18.600 km kabels van het net op zeer hoge spanning en van de gewone hoogspanning. In die regio's heeft de firma een natuurlijk monopolie dat sterk gereguleerd is. 

Elia: verdeling nettowinst (adj. in %)

Source: Elia (2020)

Conclusie

Ondanks de activiteiten van Elia enigszins coronaproof bleven, konden de resultaten over 2020 niet geheel overtuigen. Zo stegen de opbrengsten met ongeveer 6,7% maar daalde de gewone winst per aandeel met 6,9% tot €3,64. Deze daling werd voornamelijk gedreven door hogere holdingkosten (met name enkele fiscale nadeligheden) naar aanleiding van de herstructurering van vorig jaar. De resultaten van de kernactiviteiten bleven echter intact. Zo steeg de omzet bij Elia Transmission met 5,9% en bleef de nettowinst stabiel (-0,2%) terwijl de omzet bij 50Hertz steeg met 7% en de nettowinst met 8,5% de hoogte in ging. Die resultaten werden ondersteund door doorgedreven investeringen ten belope van ongeveer €1,05 miljard die het bedrijf in 2020 maakte, waarvan €317 miljoen bij Elia Transmission en €716 miljoen bij 50Hertz. De gereguleerde activa (RAB) stegen zo met 6,1% ten opzichte van vorig jaar. Dit investeringstempo zal naar verwachting ook niet snel vertragen. Voor de komende 5 jaar mikt het management namelijk op een jaarlijkse stijging van de gereguleerde activa van gemiddeld 8,5%, mede gedreven door infrastructuur- en digitaliseringsprojecten die kaderen binnen de Europese Green Deal. Voor 2021 voorziet het management evenwel iets lagere resultaten vanwege hogere geplande onderhoudswerken. De stabiele kasstromen, het inflatie-dekkend dividendbeleid en de vooruitzichten omtrent de energietransitie van de komende jaren maken van Elia een interessante (defensieve) toevoeging aan uw beleggingsportefeuille. Let wel, het aandeel noteert historisch gezien niet bijster goedkoop en biedt zo een bruto dividendrendement van slechts 1,87%. Het advies blijft daarom op HOUDEN.

Nieuws

*** TRADING UPDATE Q1 2021 ***

 • Elia herbevestigde de outlook die het eerder reeds gaf: 
  • Voor 2021 verwacht Elia een verdere daling van het rendement op het eigen vermogen (adj. ROE) van 7,2% naar 5,5%-6,5%, gedreven door hogere geplande onderhoudskosten bij 50Hertz. In 2022 zouden deze echter terug lager liggen waardoor de ROE terug zou verhogen.
  • Het management verwacht in 2021 voor ongeveer €1,2 miljard aan investeringen, waarvan €365 miljoen in België en €860 milmjoen in Duitsland, die de gereguleerde activabasis zullen doen stijgen met ongeveer 7% tot €10,4 miljard. 
  • Voor de komende 5 jaar verwacht het management eveneens een stijging van de RAB met gemiddeld 8,5%.
 • Het bedrijf bekijkt met Deens netbeheerder Energinet de mogelijkheid om de hoogspanningsnetten van Denemarken en België via een 600 km lange interconnector met elkaar te verbinden. Er zou dan een nieuwe offshore hub gebouwd worden op 80 km van de Deense kust waarop in een later stadium een windmolenpark met capaciteit van 10 GW kan worden aangesloten. Ook de samenwering tussen Energinet en 50Hertz zal verder versterkt worden met de bouw van een tweede interconnector in de Baltische zee.
 • De investeringsprojecten, zoals Ostwind 2 en de versterkingswerkzaamheden aan het Belgisch hoogspanningsnet, verlopen verder ook op schema.
 • Elia ondertekende een intentieverklaring met het bouwbedrijf BESIX om in het kader van de klimaatdoelstellingen kennis te delen en samenwerkingsopportuniteiten te delen rond slimme gebouwen die een flexibel energiebeheer mogelijk maken.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 0,800,811,822,242,472,45
Operationele winst 0,220,220,430,560,560,59
Nettowinst 0,180,210,280,250,250,27
Boekwaarde per aandeel 40,7341,5744,3748,3748,3760,74
Winst per aandeel 2,913,384,463,913,643,92
Koers/Winst 171413202723
Dividend 1,561,601,641,691,691,69
Dividendrendement 3,18%3,38%2,85%2,14%1,73%1,90%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten boekjaar 2020

 • De omzet steeg in het afgelopen boekjaar met 6,7% tot 2,47 miljard EUR.
 • De operationele winst (EBIT) steeg over 2020 met 1,5% tot 578,5 miljoen EUR, gedreven door een hogere operationele winst in de Duitse markt, maar deels teniet gedaan door een lagere operationele winst in België.
 • De aangepaste nettowinst steeg met 0,6% tot ongeveer 308,1 miljoen EUR, voornamelijk gedreven door investeringen, sterke operationele prestaties en regulatoire vereffeningen in Duitsland. De correcties voor niet-recurrente effecten buiten beschouwing gelaten, daalde de nettowinst met 0,4%.
 • De winst per aandeel daalde over 2020 met 6,9% tot 3,64 euro.
 • Het dividend zal worden opgetrokken met 1,2% tot €1,71 per aandeel.

Positieve punten

 • De activiteiten van Elia bleven ook tijdens de coronapandemie cruciaal en het bedrijf kon ondanks de moeilijke omstandigheden toch verschillende infrastructuurprojecten opleveren. De Belgische en Duitse overheden vereisten dan ook bedrijfscontinuïteit om een betrouwbaar energienet te verzekeren.
 • De lockdownmaatregelen in beide landen hadden een merkbare invloed op het elektriciteitsverbruik. Zo daalde het het verbruik in België met 7% t.o.v. het gemiddelde van de voorbije 5 jaar en daalde het verbruik in Duitsland met 4% t.o.v. 2019. Weet echter dat een lager elektriciteitsverbruik geen invloed heeft op de winstgevendheid van Elia. Deze verbruiksvariaties worden namelijk geneutraliseerd onder de regelgevende kaders. De resultaten van het bedrijf zijn dan ook redelijk coronaproof.
 • In 2020 werden er voor ongeveer €1,05 miljard aan investeringen uitgevoerd, waarvan €317 miljoen bij Elia Transmission en €716 miljoen bij 50Hertz. De gereguleerde activa (RAB) stegen zo met 6,1% ten opzichte van vorig jaar. Weet dat de winsten van Elia, gezien haar monopolistische marktpositie, strict gereguleerd worden. Zo wordt vooraf een maximaal winstpercentage bepaald op de geïnvesteerde activa. Voor de komende 5 jaar verwacht het management eveneens een stijging van de RAB met gemiddeld 8,5%.
 • Elia Transmission, dat de Belgische gereguleerde activiteiten omvat, zag de opbrengsten in 2020 stijgen met ongeveer 5,9% terwijl de nettowinst stabiel bleef (-0,2%). Deze resultaten werden voornamelijk gedreven door de nieuwe tariefperiode die in 2020 van start ging en een stijging van de gereguleerde activabasis met 6,3%. Er konden ook minder financiële kosten doorgerekend worden t.o.v. 2019 (herstructureringen).
 • Het Duitse dochterbedrijf 50Hertz, die de Duitse geregulariseerde activiteiten omvat, kon solide resultaten voorleggen met een stijging van de opbrengsten met 7% en een stijging van de nettowinst van 8,5%. Deze resultaten werden voornamelijk gedreven door de groei van de gereguleerde activabasis met 5,6% en een eenmalige regulatoire vereffening. Het bedrijf heeft daarnaast tot doel gesteld om tegen 2032 het Oost-Duitse elektriciteitsnet voor 100% te voorzien van hernieuwbare energie. Eurogrid, de moedervennootschap boven 50Hertz en voor 80% in handen van Elia, haalde hiervoor via een groene obligatie 750 miljoen euro op ter financiering van de offshore projecten Ostwind 1 & 2.
 • Elia kijkt met een positieve blik naar de toekomst waarin de Europese Green Deal, die eveneens verweven zit in het COVID-19-relanceplan van de Europese Commissie, een belangrijke rol zal spelen wat betreft zowel de transitie naar een koolstofarme economie als de digitalisering van het energiesysteem. Concreet betekent dit voor Elia het voorzien van de benodigde infrastructuur (om bv. nieuwe windmolenparken te connecteren met het net) en het voorzien van digitale platformen voor het beheer van een meer gedecentraliseerde energieopwekking (bv. energieopwekking door particulieren) en een verhoogde efficiëntie van het net. 
 • Het zogenaamde Modular Offshore Grid, een schakelplatform op zee dat de elektriciteit van 4 offshore windparken bundelt om het zo efficiënt aan land te brengen, werd met de aansluiting van het Seastar windpark compleet afgewerkt.
 • Elia Transmission Belgium haalde met succes 1 miljard euro op via twee obligatieuitgiftes, deels ter herfinanciering van een bestaande lening en deels voor de financiering van de Belgische investeringsplannen. Dit was meteen de grootste transactie van de groep ooit, en dit tegen de laagste coupon ooit. Daarnaast sloot de Belgische netbeheerder een duurzame kredietfaciliteit af van €650 miljoen waarbij het prijsmechanisme gekoppeld is aan duurzame doelstellingen. De gemiddelde kost van de schulden daalde met 24 basispunten tot 1,89%.
 • Elia werd in mei opgenomen in de MSCI Belgium Index, alsook in de SE European Utilities Index.
 • Via een interne reorganisatie werden de geregulereerde activiteiten in België afgezonderd van de niet-gereguleerde activiteiten buiten België. Hierdoor kunnen de groeistrategieën duidelijk worden afgestemd per nationale businessentiteit. Het bedrijf werkt daarom met zowel een hoofdkantoor in Brussel, als één in Berlijn.
 • Outlook: Voor 2021 verwacht Elia een verdere daling van het rendement op het eigen vermogen van 7,2% naar 5,5%-6,5%, gedreven door hogere geplande onderhoudskosten bij 50Hertz. In 2022 zouden deze echter terug lager liggen waardoor de ROE terug zou verhogen. Het management verwacht in 2021 voor ongeveer €1,2 miljard aan investeringen die de gereguleerde activabasis zullen doen stijgen met ongeveer 7% tot €10,4 miljard. Voor de komende 5 jaar verwacht het management eveneens een stijging van de RAB met gemiddeld 8,5%.

Negatieve punten 

 • De netto schuldpositie steeg met 35,2% t.o.v. 2019 tot ongeveer €7,5 miljard. Het management meent dat deze stijging echter voor een groot deel van tijdelijke aard is en gedreven werd door een significante daling (€-1,2 miljard) van de EEG-kaspositie bij 50Hertz vanwege lagere consumptievolumes en lagere energieprijzen. Dit tijdelijke EEG-deficit werd in januari alweer aangezuiverd via federale subsidies. Ter info: de Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) is een Duitse wetgeving rond de financiering en ontwikkeling van hernieuwbare energie met als doel aan 80% van de elektriciteitsvraag te voldoen via hernieuwbare energiebronnen. Op basis van maandelijkse volume-ramingen rekenen de systeemoperatoren EEG-toeslagen aan die dan aangewend kunnen worden voor investeringen in de verduurzaming van het net. Het management van Elia wijst erop dat het pre-financieren van het EEG-mechanisme geen invloed heeft op de kredietrating en dat alle kosten steeds worden doorgerekend aan het mechanisme.
 • De tak van de niet-gereguleerde activiteiten en Nemo Link (i.e. de onderzeese interconnector tussen Groot-Brittanië en België in samenwerking met National Grid) tekende een verlies op van €9,5 miljoen, gedreven door hogere holdingskosten mede vanwege het wegvallen van de aftrekbaarheid van interestlasten wegens onvoldoende operationeel inkomen bij Elia Group.

SWOT

Sterktes 

 • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn. In 2019 keurde de federale overheid een nieuwe operationele licentie goed. De hernieuwde overeenkomst voor het uitbaten van het stroomnet in België gaat in vanaf september 2022 en heeft een looptijd van 20 jaar.
 • Overname van het Duitse 50Hertz was een goede strategische zet
 • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt.

Zwaktes 

 • De overheden die hoofdaandeelhouder zijn van Elia zaten de voorbije jaren niet altijd op één lijn, wat tot conflicten leidde.

Opportuniteiten 

 • De vergoeding die Elia mag verdienen in België is gelinkt aan de rente op de 10-jarige OLO. Een stijging van de rente de komende jaren zou dus positief zijn voor Elia.
 • Elia kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen behaald worden.

Bedreigingen 

 • De Belgische en Duitse overheden kunnen in de toekomst beslissen om de vergoedingen die Elia mag verdienen op haar investeringen te verlagen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 49.24 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.