Elia Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/03/2020
 • Koers opmaak studie: 68.2 EUR
 • Huidige koers: 96.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 4.68 miljard
 • Secteur: Nutssector
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003822393

Conseil de l'analyste

 • 56,00 €
 • 78,00 €

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Elia Group is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België (Elia) en het oostelijk deel van Duitsland (50Hertz). De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. De groep bezit in België en het vroegere Oost-Duitsland een netwerk van in totaal voor 18.600 km kabels van het net op zeer hoge spanning en van de gewone hoogspanning. In die regio's heeft de firma een natuurlijk monopolie dat sterk gereguleerd is. 

Elia: Spreiding opbrengsten

Source: Elia

Conclusie

Elia kon voor 2019 goede cijfers voorleggen waarbij de aangepaste nettowinst met 9% steeg vanwege forse netinvesteringen die de groep in het afgelopen boekjaar realiseerde. Door haar monopoliepositie en relatief voorspelbare winsten blijft Elia in een aanhoudend lagerenteklimaat een interessant dividendaandeel. Ondanks de sterke marktcorrectie van de laatste weken vanwege het Covid-19 virus noteert het aandeel nog steeds niet goedkoop met een dividendrendement van 2,35%. Desalniettemin kan Elia in deze volatiele tijden toch interessant zijn om wat stabiliteit in de portefeuille in te bouwen. Het advies blijft op 'houden'.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002011201220132014201520162017201820192020E
Omzet1278.401306.60832.7838.9851.4868.1887.51822.82168,72267
Operationele winst308.00305.40209.3289.7336.4209229417567.4544
Nettowinst137.50155.0175.8172.6210.6179.8229.1264.6252.6275
Boekwaarde33.9034.9036.5037.6239.741.3443.3644.9348.3754.70
Winst per aandeel2.282.572.902.843.472.953.764.463.903.97
Koers/Winst
13,1011,9813,5512,316,713,512,915,2517,15
Dividend per aandeel1,471,471,541,541,551,581,621,661,691,75
Dividendrendement
4,36%4,43%3,99%3,61%3,21%3,19%2,84%2,65%2,56%
Bron: Bloomberg
Resultaten boekjaar 2019 

 • De omzet steeg met 20% tot € 2,3 miljard, voornamelijk het gevolg van de integrale consolidatie van Eurogrid. Op vergelijkbare basis bleef de omzet stabiel (-0,7%).
 • De genormaliseerde nettowinst steeg met 9% tot € 306,2 miljoen.  
 • Het dividend werd lichtjes opgetrokken tot € 1,69 euro per aandeel.

Positieve punten

 • De gereguleerde activa (RAB) stegen met 9% naar 9,1 miljard euro vanwege forse netinvesteringen van € 1,21 miljard voor België en Duitsland samen. Weet dat de winsten van Elia, gezien haar monopolistische marktpositie, strict gereguleerd worden. Zo wordt vooraf een maximaal winstpercentage bepaald op de geïnvesteerde activa.
 • Elia Transmission, dat de Belgische gereguleerde activiteiten omvat, kon een stijging van de aangepaste nettowinst voorleggen van 6,4%. 
 • Nemo Link, een onderzeese interconnector tussen Groot-Brittanië en België in samenwerking met National Grid, zorgde in haar eerste operationele jaar voor een bijdrage aan de aangepaste nettowinst van € 6,5 miljoen euro.
 • Via een succesvolle kapitaalverhoging haalde Elia het afgelopen boekjaar 434,8 miljoen euro vers kapitaal op, hetwelk aangewend zal worden voor zowel de gereguleerde activiteiten in België, als voor het financieren van Nemo Link.
 • Het zogenaamde Modular Offshore Grid, een schakelplatform op zee dat de elektriciteit van 4 offshore windparken zal bundelen om het zo efficiënt aan land te brengen, werd in 2019 in gebruik genomen.
 • Elia kon de gemiddelde kost van haar schuld verminderen met 17 basispunten door een herfinanciering van een euro-obligatielening van € 500 miljoen. 
 • Het eigen vermogen steeg met 16,7% tot ongeveer 4 miljard euro, voornamelijk gedreven door de kapitaalverhoging en de jaarlijkse winst.
 • Via een interne reorganisatie werden de geregulereerde activiteiten in België afgezonderd van de niet-gereguleerde activiteiten buiten België. Hierdoor kunnen de groeistrategieën duidelijk worden afgestemd per nationale businessentiteit. Het bedrijf werkt daarom met zowel een hoofdkantoor in Brussel, als één in Berlijn.
 • In April 2019 keurde de federale overheid een nieuwe operationele licentie goed. De hernieuwde overeenkomst voor het uitbaten van het stroomnet in België gaat in vanaf september 2022 en heeft een looptijd van 20 jaar.
 • Voor 2020 verwacht Elia Groep een stijging van de gereguleerde activa naar 9,7 miljard euro en een aangepast rendement op het eigen vermogen tussen 6,5% en 7,5%.

Negatieve punten 

 • Op vergelijkbare basis daalde de operationele winst met 5,9%, voornamelijk gedreven door een vrijval van een voorziening van ongeveer 75 miljoen euro voor hangende geschillen met de Duitse belastingadministratie. Daarnaast daalde het regulatoire rendement op eigen vermogen (ROE) van 9,05% naar 6,91% voor 50Hertz, die de Duitse geregulariseerde activiteiten omvat.
 • De lagere gemiddelde OLO-rente had een negatieve impact op de toegestane vergoeding op het eigen vermogen van Elia.
 • De netto financiële schuld steeg in 2019 met 19,9% vanwege de aanzienlijke investeringen die gedaan werden.

SWOT

Sterktes 

 • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn.
 • Overname van het Duitse 50Hertz was een goede strategische zet
 • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt.

Zwaktes 

 • De overheden die hoofdaandeelhouder zijn van Elia zaten de voorbije jaren niet altijd op één lijn, wat tot conflicten leidde.

Opportuniteiten 

 • De vergoeding die Elia mag verdienen in België is gelinkt aan de rente op de 10-jarige OLO. Een stijging van de rente de komende jaren zou dus positief zijn voor Elia.
 • Elia kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen behaald worden.

Bedreigingen 

 • De Belgische en Duitse overheden kunnen in de toekomst beslissen om de vergoedingen die Elia mag verdienen op haar investeringen te verlagen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 49.24 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.