Elia Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/12/2023
 • Koers opmaak studie: 99.8 EUR
 • Huidige koers: 95.05 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,3 miljard
 • Secteur: Nutssector
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003822393

Conseil de l'analyste

 • 80,00 €
 • 135,80 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Elia Group is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België (Elia) en het oostelijk deel van Duitsland (50Hertz). De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. De groep bezit in België en het vroegere Oost-Duitsland een netwerk van in totaal voor 18.600 km kabels van het net op zeer hoge spanning en van de gewone hoogspanning. In die regio's heeft de firma een natuurlijk monopolie dat sterk gereguleerd is. 

Elia: verdeling nettowinst (adj. in %)

Source: Elia (2020)

Conclusie

Elia gaat, genoodzaakt door de energietransitie, de komende jaren haar investeringen fors verhogen. De hogere rente zal daarbij gedeeltelijk gecompenseerd worden door een hogere vergoeding, waardoor ze toch in staat zouden moeten zijn om de winst per aandeel en het dividend jaarlijks verder te verhogen.  Elia blijft een defensief aandeel, waarvan de koers in de lagerente-omgeving van de voorbije jaren wat te hard was opgelopen. Na de huidige correctie is het aandeel opnieuw wat redelijker gewaardeerd, en bevindt het zich in de 'houden'-zone.  Het dividendrendement blijft met 2% bruto nog altijd wel vrij laag aan deze koersen.


Nieuws

*** TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL ***

 • Netontwikkeling: Elia geeft aan dat de netontwikkeling zowel in Duitsland als in België volgens plan verloopt, met goede vorderingen zowel in onshore als in offshore investeringen.
 • Regelgeving Duitsland: de Duitse regulator gaat het rendement op investeringen verhogen om rekening te houden met de gestegen rentevoeten. Hierdoor zou het gemiddelde rendement in 2024 stijgen van 4,13% naar 5,78%. In eerste instantie is deze regeling enkel voor onshore investeringen, maar het lijkt erop dat ze ook zal uitgebreid worden naar offshore investeringen.
 • Regelgeving België: de CREG keurde een nieuw tariefvoorstel goed voor de periode 2024-2027, waarbij de globale vergoeding op basis van de huidige OLO-rente zou stijgen van 5,7% naar 7,2%.
 • Verhoging investeringen: Elia komt met een nieuw investeringsplan voor 2024-2028 waarbij de investeringen verder verhoogd worden: € 9,4 miljard voor België en € 20,7 miljard voor Duitsland. Hierdoor zullen waarschijnlijk ook hogere kapitaalverhogingen nodig zijn de komende jaren. We verwachten meer details hierover op de komende Capital Markets Day.
 • Outlook: De verwachtingen voor 2023 werden bevestigd. Elia rekent op een aangepast rendement op het eigen vermogen tussen 6% en 7%, en denkt nu dat men eerder aan de bovenkant van die vork zal uitkomen. 


Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 20182019202020212022 2023E
Omzet 1,822,242,312,504,114,08
Operationele winstmarge 23,7%25,0%24,6%22,0%14,6%17,6%
Netto winstmarge 15,1%11,3%10,8%9,4%9,2%9,7%
Boekwaarde per aandeel 44,3748,3750,5258,4862,8074,56
Winst per aandeel 4,463,913,643,474,804,47
Koers/Winst 132027302522
Dividend 1,641,691,711,711,912,02
Dividendrendement 2,85%2,14%1,75%1,63%1,61%2,02%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten eerste helft boekjaar 2023

 • De opbrengsten daalden j-o-j met ongeveer 3% tot € 1,89 miljard.
 • De operationele winst (EBIT) steeg j-o-j met ongeveer 13% tot € 200 miljoen, wat zo een EBIT-marge gaf van 10,6%. Deze stijging werd gedreven door o.a. hogere investeringsvergoedingen en lagere afschrijvingen.
 • De nettowinst toekomende aan de aandeelhouders steeg j-o-j met ongeveer 6% tot € 177 miljoen, ofwel tot € 2,21 per (verwaterd) aandeel (-3%). 

Positieve punten 

 • Elia Transmission, dat de Belgische gereguleerde activiteiten omvat, zag de opbrengsten  dalen met 8% tot ongeveer € 673 miljoen en was zo goed voor ongeveer 36%  van de totale omzet. De bedrijfswinst steeg hier met 8% tot € 137 miljoen.
 • 50Hertz, dat de Duitse gereguleerde activiteiten omvat, zag de opbrengsten stijgen met 2% tot ongeveer € 1,2 miljard en was zo goed voor ongeveer 65% van de totale omzet. De bedrijfswinst steeg met 28% tot € 194 miljoen.
 • Outlook: Elia behoudt haar verwachting voor de investeringen in 2023-2027 van € 16 miljard, waarvan € 7,2 miljard voor België en € 8,7 miljard voor Duitsland. Voor heel 2023 streeft Elia naar een rendement op eigen vermogen van 6 à 7%, waarbij ze voor België rekent op 5 à 6% en voor Duitsland op 8 à 10%.

Negatieve punten 

 • Niet-gereguleerde activiteiten en Nemo Link: de omzet steeg met € 44% tot € 26 miljoen, maar de bedrijfswinst daalde met 68% tot € 6 miljoen.  Dit was te wijten aan het bereiken van een cap op de cumulatieve vergoeding van Nemo Link.
 • Schuldpositie: De netto schuldpositie steeg met 21% tot ongeveer € 5,4 miljard. Het verhoogde investeringsprogramma voor de periode 2023-2027 zal er ook toe bijdragen dat Elia vermoedelijk in 2024 of 2025 opnieuw een kapitaalverhoging zal moeten doorvoeren als onderdeel van de financiering van dit programma.
 • Stijgende rentelasten: de stijgende rente zorgt ervoor dat de rentelasten voor Elia toenemen nu het aflopende obligaties moet herfinancieren en bijkomend obligaties moet uitgeven voor het investeringsprogramma. De gemiddelde kostprijs van de schuld steeg het voorbije halfjaar van 1,7% naar 1,9% en zal ook de komende jaren hoogstwaarschijnlijk blijven toenemen.
 • Toekomstig rendement activiteiten 50 Hertz: uit de lopende besprekingen over de rendementen voor de komende periode die start in 2024, leidt Elia af dat het verwachte rendement op eigen vermogen van de investeringen in Duitsland tussen 7 en 9% zal liggen, wat lager is dan in de huidige periode. Een definitieve beslissing hierover zal voor het jaareinde genomen worden. 
 • CEO Peeters vertrekt: in september raakte bekend dat CEO Chris Peeters opstapt om CEO van Bpost te worden. CFO Vandenborre wordt interim-CEO in afwachting van een beslissing omtrent zijn opvolging.

SWOT

Sterktes 

 • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn. In 2019 keurde de federale overheid een nieuwe operationele licentie goed. De hernieuwde overeenkomst voor het uitbaten van het stroomnet in België gaat in vanaf september 2022 en heeft een looptijd van 20 jaar.
 • Elia werd in 2020 opgenomen in de MSCI Belgium Index, alsook in de SE European Utilities Index.
 • Overname van het Duitse 50Hertz was een goede strategische zet
 • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt.
 • Via een interne reorganisatie werden de geregulereerde activiteiten in België afgezonderd van de niet-gereguleerde activiteiten buiten België. Hierdoor kunnen de groeistrategieën duidelijk worden afgestemd per nationale businessentiteit. Het bedrijf werkt daarom met zowel een hoofdkantoor in Brussel, als één in Berlijn.
 • De resultaten zijn vanwege het gereguleerde mechanisme crisisproof. Zo mogen hogere kosten (inflatie) doorgerekend worden in de tarieven. 

Zwaktes 

 • De overheden die hoofdaandeelhouder zijn van Elia zaten de voorbije jaren niet altijd op één lijn, wat tot conflicten leidde.
 • De boekhouding en het afrekeningsmechanisme van Elia zijn erg complex en geven daarom niet altijd een duidelijk beeld over de operationele en financiële details.

Opportuniteiten 

 • De vergoeding die Elia mag verdienen in België is gelinkt aan de rente op de 10-jarige OLO. Een stijging van de rente de komende jaren zou dus positief zijn voor Elia.
 • Elia kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen behaald worden.
 • Een verhoging van het aandeel in niet-gereguleerde activiteiten kan de risico's op toekomstige overheidsbepalingen op groepsniveau doen afnemen. 

Bedreigingen 

 • De Belgische en Duitse overheden kunnen in de toekomst beslissen om de vergoedingen die Elia mag verdienen op haar investeringen te verlagen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 49.24 EUR Houden
2022/09/13 143.5 EUR Verkopen
2023/03/28 118.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.