Elia Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/08/2021
 • Koers opmaak studie: 105.6 EUR
 • Huidige koers: 114.1 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,25 miljard
 • Sector: Nutssector
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003822393

Advies van de analist

 • € 87,40
 • € 113,30

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Elia Group is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België (Elia) en het oostelijk deel van Duitsland (50Hertz). De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. De groep bezit in België en het vroegere Oost-Duitsland een netwerk van in totaal voor 18.600 km kabels van het net op zeer hoge spanning en van de gewone hoogspanning. In die regio's heeft de firma een natuurlijk monopolie dat sterk gereguleerd is. 

Elia: verdeling nettowinst (adj. in %)

Bron: Elia (2020)

Conclusie

Geen grote verrassingen bij de resultaten van Elia over de eerste jaarhelft. De omzet steeg met 11,5% tot €1,3 miljard terwijl de operationele winst daalde met 7% tot €265,3 miljoen, voornamelijk gedreven door de aangekondigde piek in het onderhoud bij 50Hertz en door hogere IT- en personeelskosten. De tak van de niet-gereguleerde activiteiten en Nemo Link (i.e. de onderzeese interconnector tussen Groot-Brittannië en België in samenwerking met National Grid) bood evenwel tegenwicht met een aangepaste winst van €8,4 miljoen komende van een verlies van €7,2 miljoen in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Onderliggend bleven de gereguleerde kernactiviteiten eveneens intact. Zo stegen de opbrengsten bij Elia Transmission Belgium en 50Hertz met respectievelijk 13,5% en 12,6%, mede dankzij de doorgedreven investeringen in het net ten belope van ongeveer €386,5 miljoen, waarvan €164,9 miljoen bij Elia Transmission en €221,6 miljoen bij 50Hertz. Voor de komende 5 jaar mikt het management op een jaarlijkse stijging van de gereguleerde activa van gemiddeld 8,5%, mede gedreven door infrastructuur- en digitaliseringsprojecten die kaderen binnen de Europese Green Deal.

De outlook voor 2021 werd herbevestigd met een verwacht rendement op het eigen vermogen van tussen de 5,5%-6,5%, al rekent het management er nu op dat het aan de bovenkant van die vork zal uitkomen. Het management verwacht verder voor ongeveer €1,25 miljard (voorheen €1,2 miljard) aan investeringen die de gereguleerde activabasis zullen doen stijgen met ongeveer 7% tot €10,4 miljard. De stabiele kasstromen, het inflatie-dekkend dividendbeleid en de vooruitzichten omtrent de energietransitie van de komende jaren maken van Elia een interessant (defensief) aandeel. Let wel, het aandeel noteert historisch gezien niet bijster goedkoop met een bruto dividendrendement van slechts 1,63%. Het advies blijft daarom op HOUDEN.

Nieuws

- Elia bekijkt met Deens netbeheerder Energinet de mogelijkheid om de hoogspanningsnetten van Denemarken en België via een 600 km lange interconnector met elkaar te verbinden. Er zou dan een nieuwe offshore hub gebouwd worden op 80 km van de Deense kust waarop in een later stadium een windmolenpark met capaciteit van 10 GW kan worden aangesloten. Ook de samenwering tussen Energinet en 50Hertz zal verder versterkt worden met de bouw van een tweede interconnector in de Baltische zee.

- Elia ondertekende een intentieverklaring met het bouwbedrijf BESIX om in het kader van de klimaatdoelstellingen kennis te delen en samenwerkingsopportuniteiten te delen rond slimme gebouwen die een flexibel energiebeheer mogelijk maken.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 0,800,811,822,242,312,50
Operationele winstmarge 27,1%26,6%23,7%25,0%24,6%22,0%
Netto winstmarge 22,5%25,8%15,1%11,3%10,8%9,4%
Boekwaarde per aandeel 40,7341,5744,3748,3750,5258,48
Winst per aandeel 2,913,384,463,913,643,47
Koers/Winst 171413202730
Dividend 1,561,601,641,691,711,71
Dividendrendement 3,18%3,38%2,85%2,14%1,75%1,63%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten eerste jaarhelft 2021

 • De omzet steeg in de eerste jaarhelft jaar-over-jaar met 11,5% tot €1,3 miljard.
 • De operationele winst (EBIT) daalde in de eerste jaarhelft jaar-over-jaar met 7% tot €265,3 miljoen, voornamelijk gedreven door de piek in het onderhoud bij 50Hertz alsook hogere IT- en personeelskosten en gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere bijdrage van de Nemo Link-interconnector.
 • De nettowinst daalde met 1,5% tot €150,5 miljoen.
 • De winst per aandeel steeg met 0,6% tot 1,82 euro.

Positieve punten

 • Elia Transmission, die de Belgische gereguleerde activiteiten omvat, zag de opbrengsten in de eerste jaarhelft stijgen met 13,5% tot €534,8 miljoen terwijl de aangepaste nettowinst steeg met 1% tot €62,1 miljoen. Deze resultaten werden voornamelijk gedreven door een stijging van de gereguleerde activabasis en door lagere schadegevallen aan de installaties, maar werden gedeeltelijk tegengehouden door lagere financiële kosten (bij Elia lijkt het af en toe een omgekeerde wereld te zijn waar lagere kosten nadelig zijn).
 • 50Hertz, die de Duitse geregulariseerde activiteiten omvat, zag de opbrengsten stijgen met 12,6% tot €784,9 miljoen maar de aangepaste nettowinst dalen met 15,4% tot €79,9 miljoen, voornamelijk gedreven door (tijdelijk) hogere onderhoudskosten, alsook hogere IT- en personeelskosten. Het bedrijf maakte gebruik van de favorabele marktomstandigheden om €500 miljoen vers geld op te halen via een obliagtieuitgifte, waardoor de gemiddelde rente op de uitstaande leningen daalde tot 1,34%.
 • De tak van de niet-gereguleerde activiteiten en Nemo Link (i.e. de onderzeese interconnector tussen Groot-Brittannië en België in samenwerking met National Grid) zag de aangepaste winst stijgen tot €8,4 miljoen komende van een verlies van €7,2 miljoen in dezelfde periode van het vorige boekjaar. Dit resultaat werd voornamelijk gedreven door een sterke prestatie van Nemo Link, mede vanwege hogere marktprijzen, en deels tegengehouden door hogere holdingskosten.
 • Investeringen: In de eerste jaarhelft werden er voor ongeveer €386,5 miljoen aan investeringen uitgevoerd (+18,6%), waarvan €164,9 miljoen bij Elia Transmission en €221,6 miljoen bij 50Hertz. Zo werden de werken aan het Ostwind 2 project verdergezet en werden algemene versterkingswerkzaamheden uitgevoerd aan het Belgische en Duitse hoogspanningsnet. Ter info: De gereguleerde activa (RAB) stegen in het vorige boekjaar met 6,1% tot €5,1 miljard. Weet dat de winsten van Elia, gezien haar monopolistische marktpositie, strict gereguleerd worden. Zo wordt vooraf een maximaal winstpercentage bepaald op de geïnvesteerde activa. Voor de komende 5 jaar verwacht het management eveneens een stijging van de RAB met gemiddeld 8,5%.
 • Schuldpositie: De netto schuldpositie daalde met 22% tot ongeveer €5,8 miljard. Het management gaf bij de jaarcijfers over 2020 reeds toelichting over de schuldpositie en stelde dat de stijging van tijdelijke aard was en gedreven werd door een significante daling (€-1,2 miljard) van de EEG-kaspositie bij 50Hertz vanwege lagere consumptievolumes en lagere energieprijzen. Dit tijdelijke EEG-deficit werd in januari reeds aangezuiverd via federale subsidies. Ter info: de Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) is een Duitse wetgeving rond de financiering en ontwikkeling van hernieuwbare energie met als doel aan 80% van de elektriciteitsvraag te voldoen via hernieuwbare energiebronnen. Op basis van maandelijkse volume-ramingen rekenen de systeemoperatoren EEG-toeslagen aan die dan aangewend kunnen worden voor investeringen in de verduurzaming van het net. Het management van Elia wijst erop dat het pre-financieren van het EEG-mechanisme geen invloed heeft op de kredietrating en dat alle kosten steeds worden doorgerekend aan het mechanisme.
 • Outlook: Voor 2021 verwacht Elia een verdere daling van het rendement op het eigen vermogen van 7,2% naar 5,5%-6,5%, gedreven door de (tijdelijk) hogere onderhoudskosten bij 50Hertz, maar voorziet nu aan de bovenkant van die vork uit te komen. Het management verwacht verder voor ongeveer €1,25 miljard (voorheen €1,2 miljard) aan investeringen die de gereguleerde activabasis zullen doen stijgen met ongeveer 7% tot €10,4 miljard. Voor de komende 5 jaar verwacht het management eveneens een stijging van de RAB met gemiddeld 8,5%.
 • Energietransitie: Elia kijkt met een positieve blik naar de toekomst waarin de Europese Green Deal, die eveneens verweven zit in het COVID-19-relanceplan van de Europese Commissie, een belangrijke rol zal spelen wat betreft zowel de transitie naar een koolstofarme economie als de digitalisering van het energiesysteem. Concreet betekent dit voor Elia het voorzien van de benodigde infrastructuur (om bv. nieuwe windmolenparken te connecteren met het net) en het voorzien van digitale platformen voor het beheer van een meer gedecentraliseerde energieopwekking (bv. energieopwekking door particulieren) en een verhoogde efficiëntie van het net. De Duitse dochter 50Hertz heeft tot doel gesteld om tegen 2032 het Oost-Duitse elektriciteitsnet voor 100% te voorzien van hernieuwbare energie. Eurogrid, de moedervennootschap boven 50Hertz en voor 80% in handen van Elia, haalde hiervoor via een groene obligatie 750 miljoen euro op ter financiering van de offshore projecten Ostwind 1 & 2.
 • COVID-19: De lockdownmaatregelen hadden in 2020 een merkbare invloed op het elektriciteitsverbruik. Zo daalde het het verbruik in België met 7% t.o.v. het gemiddelde van de voorbije 5 jaar en daalde het verbruik in Duitsland met 4% t.o.v. 2019. Weet echter dat een lager elektriciteitsverbruik geen invloed heeft op de winstgevendheid van Elia. Deze verbruiksvariaties worden namelijk geneutraliseerd onder de regelgevende kaders. De resultaten van het bedrijf zijn dan ook redelijk coronaproof.

Negatieve punten 

 • Als gevolg van de overstromingen in de regio Luik werden een aantal hoogspanningsstations beschadigd. Het management zegt nog geen inschatting te kunnen maken van de totale financiële impact maar stelt dat deze gering zal zijn dankzij de verzekeringsclausules in het regulatoire raamwerk.
 • Door de herstructurering van vorig jaar viel de aftrekbaarheid van bepaalde interestlasten weg gezien er op holdingniveau onvoldoende operationeel inkomen is.

SWOT

Sterktes 

 • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn. In 2019 keurde de federale overheid een nieuwe operationele licentie goed. De hernieuwde overeenkomst voor het uitbaten van het stroomnet in België gaat in vanaf september 2022 en heeft een looptijd van 20 jaar.
 • Elia werd in 2020 opgenomen in de MSCI Belgium Index, alsook in de SE European Utilities Index.
 • Overname van het Duitse 50Hertz was een goede strategische zet
 • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt.
 • Via een interne reorganisatie werden de geregulereerde activiteiten in België afgezonderd van de niet-gereguleerde activiteiten buiten België. Hierdoor kunnen de groeistrategieën duidelijk worden afgestemd per nationale businessentiteit. Het bedrijf werkt daarom met zowel een hoofdkantoor in Brussel, als één in Berlijn.

Zwaktes 

 • De overheden die hoofdaandeelhouder zijn van Elia zaten de voorbije jaren niet altijd op één lijn, wat tot conflicten leidde.

Opportuniteiten 

 • De vergoeding die Elia mag verdienen in België is gelinkt aan de rente op de 10-jarige OLO. Een stijging van de rente de komende jaren zou dus positief zijn voor Elia.
 • Elia kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen behaald worden.

Bedreigingen 

 • De Belgische en Duitse overheden kunnen in de toekomst beslissen om de vergoedingen die Elia mag verdienen op haar investeringen te verlagen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 49.24 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.