Elia Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/01/2021
 • Koers opmaak studie: 92.2 EUR
 • Huidige koers: 100.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6.15 miljard
 • Sector: Nutssector
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003822393

Advies van de analist

 • € 73,00
 • € 98,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Elia Group is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België (Elia) en het oostelijk deel van Duitsland (50Hertz). De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. De groep bezit in België en het vroegere Oost-Duitsland een netwerk van in totaal voor 18.600 km kabels van het net op zeer hoge spanning en van de gewone hoogspanning. In die regio's heeft de firma een natuurlijk monopolie dat sterk gereguleerd is. 

Elia: Spreiding opbrengsten

Bron: Elia

Conclusie

De resultaten bij Elia lagen iets onder de verwachtingen, met een daling van de aangepaste nettowinst van 3,6% en een daling van de gewone winst per aandeel van ongeveer 14%. Deze daling is voornamelijk te wijten aan een eenmalig effect op de resultaten van de Belgische activiteiten in het kader van de kapitaalverhoging van vorig boekjaar en een eenmalig preferent dividend (9,1 miljoen euro) dat werd uitgekeerd aan National Grid ter vergoeding van de ontwikkelingskosten van Nemo Link, de onderzeese interconnector tussen Groot-Brittannië en België. De Duitse activiteiten (50Hertz) deden het beter, met een stijging van de aangepaste nettowinst van ongeveer 12%. Elia is wel enigszins coronaproof (op enkele projectvertragingen na) en kan daardoor zijn outlook voor 2020 behouden. Door haar monopoliepositie en relatief voorspelbare winsten blijft Elia in een aanhoudend lagerenteklimaat een stabiel dividendaandeel. De sterke correctie na de terugval in maart heeft het dividendrendement echter wel teruggebracht naar slechts 1,28%. Desalniettemin kan Elia in deze volatiele tijden toch interessant zijn om wat stabiliteit in de portefeuille in te bouwen. Het advies blijft op HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002011201220132014201520162017201820192020E
Omzet1278.401306.60832.7838.9851.4868.1887.51822.82168,72267
Operationele winst308.00305.40209.3289.7336.4209229417567.4544
Nettowinst137.50155.0175.8172.6210.6179.8229.1264.6252.6275
Boekwaarde33.9034.9036.5037.6239.741.3443.3644.9348.3754.70
Winst per aandeel2.282.572.902.843.472.953.764.463.903.97
Koers/Winst
13,1011,9813,5512,316,713,512,915,2517,15
Dividend per aandeel1,471,471,541,541,551,581,621,661,691,75
Dividendrendement
4,36%4,43%3,99%3,61%3,21%3,19%2,84%2,65%2,56%
Bron: Bloomberg
Resultaten tweede kwartaal 2020

 • De omzet steeg in de eerste zes maanden jaar-over-jaar met 1,4% tot 1,18 miljard EUR, voornamelijk gedreven door goede prestaties in Duitsland en enigszins afgeremd door mindere prestaties in België.
 • De operationele winst (EBIT) bleef stabiel (-0,2%) op 281 miljoen EUR. 
 • De aangepaste nettowinst daalde met 3,6% tot ongeveer 149 miljoen EUR, gedreven door een eenmalig effect inzake de kapitaalverhoging van vorig jaar.
 • De winst per aandeel daalde met 14,1% tot 1,76 euro.

Positieve punten

 • De Duitse en Belgische overheid zien de activiteiten van Elia als cruciaal en vragen bedrijfscontinuïteit. De lockdownmaatregelen in beide landen hadden een merkbare invloed op het elektriciteitsverbruik, met dalingen tot 25%. Weet echter dat een lager elektriciteitsverbruik geen invloed heeft op de winstgevendheid van Elia. Deze verbruiksvariaties worden namelijk geneutraliseerd onder de regelgevende kaders. De resultaten van het bedrijf zijn dan ook redelijk coronaproof, waardoor het bedrijf zijn vooruitzichten voor 2020 kon herbevestigen. Voor 2020 verwacht Elia Groep een stijging van de gereguleerde activa naar 9,7 miljard euro en een aangepast rendement op het eigen vermogen tussen 6,5% en 7,5%.
 • De gereguleerde activa (RAB) stegen met 8,4% ten opzichte van vorig jaar. Weet dat de winsten van Elia, gezien haar monopolistische marktpositie, strict gereguleerd worden. Zo wordt vooraf een maximaal winstpercentage bepaald op de geïnvesteerde activa.
 • Het Duitse dochterbedrijf 50Hertz, die de Duitse geregulariseerde activiteiten omvat, kon solide resultaten voorleggen met een stijging van de aangepaste nettowinst van bijna 12%, gedreven door de groei van de activabasis (offshore investeringen) wat tot hogere investeringsvergoedingen leidde. Het bedrijf heeft daarnaast tot doel gesteld om tegen 2032 het Oost-Duitse elektriciteitsnet voor 100% te voorzien van hernieuwbare energie. Eurogrid, de moedervennootschap boven 50Hertz en voor 80% in handen van Elia, haalde hiervoor via een groene obligatie 750 miljoen euro op ter financiering van de offshore projecten Ostwind 1 & 2.
 • Het zogenaamde Modular Offshore Grid, een schakelplatform op zee dat de elektriciteit van 4 offshore windparken bundelt om het zo efficiënt aan land te brengen, werd met de aansluiting van het Seastar windpark compleet afgewerkt.
 • Elia Transmission Belgium haalde met succes 1 miljard euro op via twee obligatieuitgifte, dit deels ter herfinanceiring van een bestaande lening en deels voor de financiering van de Belgische investeringsplannen. Dit was meteen de grootste transactie van de groep ooit, en dit tegen de laagste coupon ooit. De gemiddelde kost van de schulden daalde zo met 21 basispunten.
 • Elia werd in mei opgenomen in de MSCI Belgium Index, alsook in de SE European Utilities Index.
 • Via een interne reorganisatie werden de geregulereerde activiteiten in België afgezonderd van de niet-gereguleerde activiteiten buiten België. Hierdoor kunnen de groeistrategieën duidelijk worden afgestemd per nationale businessentiteit. Het bedrijf werkt daarom met zowel een hoofdkantoor in Brussel, als één in Berlijn.

Negatieve punten 

 • Elia Transmission, dat de Belgische gereguleerde activiteiten omvat, moest een daling van de aangepaste nettowinst voorleggen van 5,6%. Deze daling is te wijten aan een vermindering van bepaalde kosten die Elia mag doorrekenen aan de gebruikers van het stroomnet onder de nieuwe tariefmethodologie (kost-plus-model), wat evenwel deels gecompenseerd werd door een hoger toegelaten rendement op het eigen vermogen.
 • Om de ontwikkelingskosten van Nemo Link, de onderzeese interconnector tussen Groot-Brittanië en België in samenwerking met National Grid, te vergoeden werd een eenmalig dividend uitgekeerd aan National Grid. Voor Elia gebeurt deze vergoeding via de tarieven.

SWOT

Sterktes 

 • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn. In 2019 keurde de federale overheid een nieuwe operationele licentie goed. De hernieuwde overeenkomst voor het uitbaten van het stroomnet in België gaat in vanaf september 2022 en heeft een looptijd van 20 jaar.
 • Overname van het Duitse 50Hertz was een goede strategische zet
 • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt.

Zwaktes 

 • De overheden die hoofdaandeelhouder zijn van Elia zaten de voorbije jaren niet altijd op één lijn, wat tot conflicten leidde.

Opportuniteiten 

 • De vergoeding die Elia mag verdienen in België is gelinkt aan de rente op de 10-jarige OLO. Een stijging van de rente de komende jaren zou dus positief zijn voor Elia.
 • Elia kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen behaald worden.

Bedreigingen 

 • De Belgische en Duitse overheden kunnen in de toekomst beslissen om de vergoedingen die Elia mag verdienen op haar investeringen te verlagen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 49.24 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.