Elia Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/06/2019
 • Koers opmaak studie: 63.2 EUR
 • Huidige koers: 68.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3.8 miljard
 • Sector: Nutssector
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003822393

Advies van de analist

 • € 51,00
 • € 67,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Elia is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België en het oostelijk deel van Duitsland. De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. 

Elia bezit in België en het vroegere Oost-Duitsland een netwerk van in totaal voor 18.600 km kabels van het net op zeer hoge spanning en van de gewone hoogspanning. In die regio's heeft de firma een natuurlijk monopolie dat sterk gereguleerd is. 

Elia: Spreiding opbrengsten

Bron: Elia

Conclusie

De monopoliepositie en de relatief voorspelbare winstgeneratie zijn in een laag-rentende omgeving een troef om Elia in de portefeuille te hebben als stabiele dividendbetaler. De waardering van het aandeel is het laatste jaar hierdoor wel toegenomen. Hierdoor blijft ons advies neutraal op houden.

Nieuws

Kapitaalverhoging Elia 5/06/19:

Deze ochtend kondigde Elia aan dat het een kapitaalverhoging doorvoert met een totale waarde van € 434.8 miljoen. Het doel van deze operatie is om enerzijds de operationele gearing van het bedrijf te verlagen en anderzijds om het Nemo link project te financieren.
Per 8 bestaande aandelen kan de aandeelhouder intekenen op 1 nieuw aandeel tegen € 57. Een korting van 8.95% ten opzichte van de laatste beurskoers. Referentieaandeelhouders Publi-T and publipart, samen goed voor bijna 50% van het aandelenkapitaal hebben reeds hun participatie bevestigd.

Resultaten

'000.000201120122013201420152016201720182019E
Omzet1278.401306.60832.7838.9851.4868.1887.51822.82190
Operationele winst308.00305.40209.3289.7336.4209229417521.7
Nettowinst137.50155.0175.8172.6210.6179.8229.1264.6250.8
Boekwaarde33.9034.9036.5037.6239.741.3443.3644.9354.07
Winst per aandeel2.282.572.902.843.472.953.764.343.90
Koers/Winst
13,1011,9813,5512,316,713,512,916
Dividend per aandeel1,471,471,541,541,551,581,621,661,70
Dividendrendement
4,36%4,43%3,99%3,61%3,21%3,19%2,84%2,65%
Bron: BloombergResultaten 2018 

 • De omzet steeg met 122% tot € 1,9 miljard. (excl. consolidatie Eurogrid +13.8% tot € 1,1miljard)
 • De nettowinst steeg met 32% tot € 275,2 miljoen.  

Positieve punten

 • De geplande investeringen werden allemaal op tijd en binnen budget gerealiseerd. Het betreft investeringen in het elektriciteitsnet ter waarde van €636 miljoen in België en €491 miljoen in Duitsland
 • Het bedrijf heeft haar participatie in 50Hertz verhoogd tot 80% waardoor het de volledigde controle over het bedrijf heeft overgenomen.
 • Nemolink, De joint venture met National grid, is gestart met haar operaties in januari 2019. Hierdoor kan stroom via een onderzeese kabel van 140km worden uitgewisseld tussen België en het VK.
 • Alegro, een investeringsproject met de Duitse netbeheerder Amprion, is midden januari 2019 van start gegaan en zou binnen 2 jaar moeten worden voltooid. Het betreft de aanleg van 90km HDVC connectie, die ondergronds zal geplaatst worden.
 • De winst van de Belgische activiteiten steeg met 17,2 %. Dit was vooral te danken aan een hogere mark-up voor gerealiseerde strategische investeringen en een hogere billijke vergoeding door het hogere gemiddelde eigen vermogen en de hogere OLO-rente in vergelijking met 2017. 
 • In Duitsland steeg de winst met 18,5% tot € 216,3 miljoen, hoofdzakelijk dankzij de uitbetaling in een legaal dispuut (€ 50.8 miljoen) en hogere investeringen. 
 • Het dividend wordt verhoogd van € 1,62 per aandeel naar € 1,66. 

Negatieve punten 

 • De investeringen hebben de nettoschuld verhoogd met 71 % tot € 4,6 miljard. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar ondermeer een hybride lening uitgegeven van € 700 miljoen en een obligatielening van € 300 miljoen.
 • Het niet-gereguleerde segment (incl. Nemolink) realiseerde een nettoverlies van € 7,8 miljoen. Hoofdzakelijk te wijten aan financieringskosten.

SWOT

Sterktes 

 • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn.
 • Overname van het Duitse 50Hertz was een goede strategische zet
 • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt.

Zwaktes 

 • De overheden die hoofdaandeelhouder zijn van Elia zaten de voorbije jaren niet altijd op één lijn, wat tot conflicten leidde.

Opportuniteiten 

 • De vergoeding die Elia mag verdienen in België is gelinkt aan de rente op de 10-jarige OLO. Een stijging van de rente  de komende jaren zou dus positief zijn voor Elia.
 • Elia kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen behaald worden.

Bedreigingen 

 • De Belgische en Duitse overheden kunnen in de toekomst beslissen om de vergoedingen die Elia mag verdienen op haar investeringen te verlagen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 49.24 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.