Elia Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/03/2023
 • Koers opmaak studie: 118.8 EUR
 • Huidige koers: 120.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 8,8 miljard
 • Sector: Nutssector
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003822393

Advies van de analist

 • € 101,10
 • € 135,80

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Elia Group is de beheerder van het elektriciteitstransmissienet van België (Elia) en het oostelijk deel van Duitsland (50Hertz). De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootgebruikers en voor de in- en uitvoer van elektrische energie van en naar de buurlanden. De groep bezit in België en het vroegere Oost-Duitsland een netwerk van in totaal voor 18.600 km kabels van het net op zeer hoge spanning en van de gewone hoogspanning. In die regio's heeft de firma een natuurlijk monopolie dat sterk gereguleerd is. 

Elia: verdeling nettowinst (adj. in %)

Bron: Elia (2020)

Conclusie

Elia kon ook in 2022 een mooie winststijging realiseren. De energietransitie zal de komende jaren een verhoging van de investeringen vereisen, waar Elia van zou moeten kunnen profiteren. Lagere verwachte rendementen op die investeringen kunnen de winstgroei wel temperen. Elia blijft een defensief aandeel, waarvan de koers in de lagerente-omgeving van de voorbije jaren wat te hard was opgelopen. Na de huidige correctie is het aandeel opnieuw wat redelijker gewaardeerd, en komt het terug in de 'houden'-zone.  Het dividendrendement blijft met 1,6% bruto nog altijd wel vrij laag aan deze koersen.


Nieuws

*** TRADING UPDATE Q3 ***

 • Netontwikkeling: Elia duidt op een goede vordering van de lopende projecten bij Elia Transmission Belgium en 50Hertz, zoals het Mercator-Bruegel project (backbone) in België, het Ostwind 2-project (offshore) en het SuedOstLink-project in Duitsland. 
 • Windgrid: Eind september sloten Windgrid en NextEra Energy Transmission MidAtlantic een samenwerkingsovereenkomst (MoU) af in het kader van de bouw van offshore transmissie-infrastructuur in New Jersey. Uiteindelijk selecteerde de betreffende overheid een alternatief voorstel van NextEra, zonder Windgrid.
 • Samenwerking Elli: Elia Group, re.alto en Elli (Volkswagen) gaan samen bekijken hoe ze de EV-integratie optimaal kunnen bevorderen. Meer bepaald zullen ze bekijken hoe ze de rol van EV's binnen de integratie van hernieuwbare energie onder de aandacht kunnen brengen. 
 • Eurogrid: Eurogrid, de moedervennootschap boven 50Hertz en voor 80% in handen van Elia, haalde voor een tweede keer € 750 miljoen op via de uitgifte van een groene obligatie (3,279% op 9 jaar). De gelden dienen ter financiering van verschillende on- en offshore projecten.  
 • Outlook: De verwachtingen voor 2022 werden opgetrokken. Elia rekent nu op een aangepast rendement op het eigen vermogen tussen 7,1% en 7,5% (voorheen: 6,25% en 7,25%), te danken aan betere prestaties in Duitsland. Daarnaast verwacht het management nu af te klokken op een totaal van € 1,45 miljard aan kapitaalsinvesteringen (voorheen: €1,425 miljard). 
 • Versnelling investeringstempo: Elia zegt een versnelling hoger te schakelen inzake de investeringen gerelateerd aan de energietransitie, in lijn met de hogere doelstellingen van de verschillende overheden. Op basis van de huidige ramingen zouden de kapitaalsinvesteringen in de periode 2023-2027 uitkomen op respectievelijk € 7,2 miljard en € 8,7 miljard voor België en Duitsland, uiteraard mits goedkeuring van de regelgever. Dit ligt een heel stuk hoger dan de raming voor de periode 2022-2026, waar een totaal van € 9,6 miljard aan CAPEX werd voorzien.
 • De energiewaakhond CREG uitte zich eerder reeds kritisch over de investeringsplannen van Elia. Zo zou Elia te weinig duiding geven omtrent de voorgestelde projecten om er redelijkerwijs een oordeel over te kunnen vellen en zouden de kostenramingen en kosten-batenanalyses ofwel ontoereikend zijn ofwel ontbreken. 

Kapitaalverhoging - Elia lanceerde een kapitaalverhoging waarmee het in één trek zo'n € 590 miljoen kon ophalen. De gelden zullen aangewend worden om de aanzienlijke investeringen in de transmissie-infrastructuur te financieren. Het bedrijf genereert immers te weinig vrije kasstroom om de verwachte CAPEX uitgaven voor de komende 5 jaar in België en Duitsland van respectievelijk € 4 miljard en € 5,6 miljard te bekostigen. 

Windgrid - Elia gaat met een nieuwe dochtervennootschap genaamd 'WindGrid' op zoek naar grootschalige investeringen in offshore elektriciteitsnetten binnen én buiten Europa. Het bedrijf wil hiermee Elia Group verder uitbouwen tot een internationale energiespeler en tracht hiermee ook het aandeel van de niet-gereguleerde activiteiten op te trekken. Elia wijst op de doelstelling van de Europese Commissie om de offshore capaciteit op te trekken van 15 GW tot 60GW in 2030 en tot 300GW in 2050. Elia ziet zich met haar reeds opgebouwde expertise als een solide partner voor zowel overheden als ontwikkelaars van hernieuwbare energieprojecten. 

Energie-eiland - Elia kreeg in 2021 groen licht voor de ontwikkeling van een energie-eiland in de Prinses Elisabethzone 40 km voor de Belgische kust.  Het eiland is nodig voor de uitbouw van een geïntegreerd net voor offshore windenergie en zal daarnaast ook dienen om nieuwe interconnectoren aan te sluiten. Elia is volop bezig met de verdere uitwerking van het concept. 

Energinet - Elia bekijkt met Deens netbeheerder Energinet de mogelijkheid om de hoogspanningsnetten van Denemarken en België via een 600 km lange interconnector met elkaar te verbinden (Triton Link). Er zou een nieuwe offshore hub gebouwd worden op 80 km van de Deense kust waarop in een later stadium een windmolenpark met capaciteit van 10 GW kan worden aangesloten. De Triton Link zou tegen 2030 operationeel moeten worden. Ook de samenwerking tussen Energinet en 50Hertz zal verder versterkt worden met de bouw van een tweede interconnector in de Baltische zee (Bornholm Energy Island). 

BESIX - Elia ondertekende een intentieverklaring met het bouwbedrijf BESIX om in het kader van de klimaatdoelstellingen kennis te delen en samenwerkingsopportuniteiten te delen rond slimme gebouwen die een flexibel energiebeheer mogelijk maken.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 20172018 2019 2020 2021 2022
Omzet 0,811,822,242,312,504,11
Operationele winstmarge 26,6%23,7%25,0%24,6%22,0%14,6%
Netto winstmarge 25,8%15,1%11,3%10,8%9,4%9,9%
Boekwaarde per aandeel 41,5744,3748,3750,5258,4862,80
Winst per aandeel 3,384,463,913,643,474,80
Koers/Winst 141320273025
Dividend 1,601,641,691,711,711,91
Dividendrendement 3,38%2,85%2,14%1,75%1,63%1,61%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten boekjaar 2022

 • De opbrengsten stegen j-o-j met ongeveer 44% tot € 4,1 miljard.
 • De operationele winst (EBIT) steeg j-o-j met ongeveer 11% tot € 599 miljoen, wat zo een EBIT-marge gaf van 14,6%. Deze stijging werd gedreven door o.a. een stijging van de gereguleerde activabasis in zowel België als Duitsland, een lagere vergelijkingsbasis bij 50Hertz (piek onderhoudscyclus in 2021), alsook door hogere kosten die Elia mag doorrekenen in de opbrengsten. 
 • De nettowinst toekomende aan de aandeelhouders steeg j-o-j met ongeveer 24% tot € 408 miljoen, ofwel tot € 4,80 per (verwaterd) aandeel (+ 19%). 

Positieve punten 

 • Elia Transmission, dat de Belgische gereguleerde activiteiten omvat, zag de opbrengsten  stijgen met 30% tot ongeveer € 1,56 miljard en was zo goed voor ongeveer 38%  van de totale omzet. De bedrijfswinst steeg hier met 15% tot € 262 miljoen.
 • 50Hertz, dat de Duitse gereguleerde activiteiten omvat, zag de opbrengsten stijgen met 51% tot ongeveer € 2,6 miljard en was zo goed voor ongeveer 63% van de totale omzet. De bedrijfswinst steeg met 15% tot € 314 miljoen.
 • Outlook: de versnelling van de energietransitie in Europa zorgen ervoor dat Elia haar verwachting voor de investeringen in 2023-2027 verhoogt naar ongeveer € 16 miljard, waarvan € 7,2 miljard voor België en € 8,7 miljard voor Duitsland. In 2023 streeft Elia naar een rendement op eigen vermogen van 6 à 7%, waarbij ze voor België rekent op 5 à 6% en voor Duitsland op 8 à 10%.

Negatieve punten 

 • Niet-gereguleerde activiteiten en Nemo link: de omzet steeg met € 21% tot € 44,7 miljoen, maar de bedrijfswinst daalde met 41% tot € 23,6 miljoen.  Dit was te wijten aan het bereiken van een cap op de cumulatieve vergoeding
 • Schuldpositie: De netto schuldpositie daalde voornamelijk dankzij de kapitaalverhoging met 9% tot ongeveer € 4,4 miljard. De aankondiging van het verhoogde investeringsprogramma voor de periode 2023-2027 zorgde ervoor dat S&P eind december de outlook voor de rating van Elia (BBB+) verlaagde naar 'negatief'. 
 • Rendement activiteiten 50 Hertz: uit de lopende besprekingen over de rendementen voor de komende periode die start in 2024, leidt Elia af dat het verwachte rendement op eigen vermogen van de investeringen in Duitsland tussen 7 en 9% zal liggen, wat lager is dan in de huidige periode. 

SWOT

Sterktes 

 • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn. In 2019 keurde de federale overheid een nieuwe operationele licentie goed. De hernieuwde overeenkomst voor het uitbaten van het stroomnet in België gaat in vanaf september 2022 en heeft een looptijd van 20 jaar.
 • Elia werd in 2020 opgenomen in de MSCI Belgium Index, alsook in de SE European Utilities Index.
 • Overname van het Duitse 50Hertz was een goede strategische zet
 • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt.
 • Via een interne reorganisatie werden de geregulereerde activiteiten in België afgezonderd van de niet-gereguleerde activiteiten buiten België. Hierdoor kunnen de groeistrategieën duidelijk worden afgestemd per nationale businessentiteit. Het bedrijf werkt daarom met zowel een hoofdkantoor in Brussel, als één in Berlijn.
 • De resultaten zijn vanwege het gereguleerde mechanisme crisisproof. Zo mogen hogere kosten (inflatie) doorgerekend worden in de tarieven. 

Zwaktes 

 • De overheden die hoofdaandeelhouder zijn van Elia zaten de voorbije jaren niet altijd op één lijn, wat tot conflicten leidde.
 • De boekhouding en het afrekeningsmechanisme van Elia zijn erg complex en geven daarom niet altijd een duidelijk beeld over de operationele en financiële details.

Opportuniteiten 

 • De vergoeding die Elia mag verdienen in België is gelinkt aan de rente op de 10-jarige OLO. Een stijging van de rente de komende jaren zou dus positief zijn voor Elia.
 • Elia kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen behaald worden.
 • Een verhoging van het aandeel in niet-gereguleerde activiteiten kan de risico's op toekomstige overheidsbepalingen op groepsniveau doen afnemen. 

Bedreigingen 

 • De Belgische en Duitse overheden kunnen in de toekomst beslissen om de vergoedingen die Elia mag verdienen op haar investeringen te verlagen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 49.24 EUR Houden
2022/09/13 143.5 EUR Verkopen
2023/03/28 118.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.