Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 29,50%
1 jaar 19,71%
2 jaar -3,85%
3 jaar 8,63%
5 jaar 14,18%
Rendement sinds oprichting 12,47%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 20,22% per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,41 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,5% 92 734 065
Rek courant 3,5% 3 353 386
Totaal in EUR 100,0% 96 087 451

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 726 412 0 26 390 352 29 116 764 30,3%
USD 0,9096 431 940 0 67 220 277 61 536 476 64,0%
DKK 0,1341 70 321 0 22 728 520 3 057 324 3,2%
SEK 0,0880 0 0 24 460 000 2 152 235 2,2%
CHF 1,0370 216 635 0 0 224 651 0,2%
Totaal in EUR 96 087 451

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 7,7% 7 148 935
Distributie 3,1% 2 908 813
Voeding 6,9% 6 410 194
Consumptie/Luxe 16,8% 15 612 220
Farmacie/Medical 14,7% 13 619 043
Holdings 2,3% 2 152 235
Financieel 3,7% 3 429 720
Technologie 44,7% 41 452 904
Totaal in EUR 92 734 065

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 1815.72 EUR
Distributie 1815.72 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,7% 13328 336,40 EUR 4 483 539 4 483 539 28/11/2023
TESLA 2,8% 11877 246,72 USD 2 930 293 2 665 396 28/11/2023
Distributie
AMAZON COM 3,0% 21750 147,03 USD 3 197 903 2 908 813 28/11/2023
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,1% 1500 2 206,67 USD 3 310 005 3 010 781 28/11/2023
MONSTER BEVERAGE 3,5% 67606 55,28 USD 3 737 260 3 399 412 28/11/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 986 3 141,91 USD 3 097 923 2 817 872 28/11/2023
HERMES INTERNATIONAL 3,5% 1763 1 911,80 EUR 3 370 503 3 370 503 28/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 4074 394,05 EUR 1 605 360 1 605 360 28/11/2023
L'OREAL 3,0% 6584 430,70 EUR 2 835 729 2 835 729 28/11/2023
LVMH 2,9% 4042 684,50 EUR 2 766 749 2 766 749 28/11/2023
MONCLER 2,3% 43691 50,72 EUR 2 216 008 2 216 008 28/11/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 10083 218,76 USD 2 205 757 2 006 357 28/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 23635 52,62 EUR 1 243 674 1 243 674 28/11/2023
IDEXX LABORATORIES 2,2% 5000 470,80 USD 2 354 000 2 141 199 28/11/2023
INTUITIVE SURGICAL 2,7% 9059 310,95 USD 2 816 896 2 562 249 28/11/2023
NOVO NORDISK 3,2% 32012 710,00 DKK 22 728 520 3 047 894 27/11/2023
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,2% 5907 199,25 EUR 1 176 970 1 176 970 28/11/2023
ZOETIS 1,5% 8950 176,97 USD 1 583 882 1 440 699 28/11/2023
Holdings
EQT AB 2,2% 100000 244,60 SEK 24 460 000 2 152 235 28/11/2023
Financieel
ADYEN NV 3,6% 3150 1 088,80 EUR 3 429 720 3 429 720 28/11/2023
Technologie
ADOBE 3,9% 6564 623,32 USD 4 091 472 3 721 605 28/11/2023
ALPHABET INC class C 3,3% 25380 138,62 USD 3 518 176 3 200 134 28/11/2023
APPLE COMPUTER 4,0% 22110 190,40 USD 4 209 744 3 829 184 28/11/2023
ASML HOLDING 3,4% 5264 619,70 EUR 3 262 101 3 262 101 28/11/2023
FORTINET 2,9% 58906 52,79 USD 3 109 648 2 828 536 28/11/2023
INTUIT 3,4% 6274 565,07 USD 3 545 249 3 224 760 28/11/2023
MASTERCARD 2,6% 6765 409,01 USD 2 766 953 2 516 821 28/11/2023
MICROSOFT 4,0% 11034 382,70 USD 4 222 712 3 840 980 28/11/2023
NVIDIA CORP 5,0% 11000 478,21 USD 5 260 310 4 784 779 28/11/2023
SALESFORCE 2,8% 13166 224,92 USD 2 961 297 2 693 596 28/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 25615 97,98 USD 2 509 758 2 282 876 28/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 17400 174,76 USD 3 040 824 2 765 934 28/11/2023
VISA 2,6% 10873 252,94 USD 2 750 217 2 501 598 28/11/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,1% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2023

Huiverende markten in Halloween maand

Voor de derde maand op rij werden de financiële markten geconfronteerd met oplopende langetermijnrentes waardoor de koersen van zowel aandelen als obligaties neerwaartse druk ondervonden. De Amerikaanse S&P 500-Index daalde met 2,2%, terwijl de Europese Stoxx 600 3,7% lager afsloot. Zelfs de ‘Magnificent Seven’, een select clubje AI-gedreven Big Tech’ers die tot hiertoe de onderliggende beursmalaise van de marktkapitalisatie-gewogen aandelenkorven goed wisten te maskeren, begonnen hier en daar tekenen van zwakte te vertonen. Enkel de aandelenkoersen van clubleden Microsoft en Amazon konden de maand nog in het groen afsluiten, te danken aan meevallende bedrijfsresultaten.

Van de bedrijven uit de S&P 500 die dit resultatenseizoen hun kwartaalwinsten reeds publiceerden, slaagden ongeveer 77% erin om positief te verrassen. In het heersende beursklimaat krijgen gunstige bedrijfsprestaties echter vaak slechts een lauw applaus, terwijl tegenvallende resultaten meer dan gewoonlijk leiden tot onbeteugelde afstraffingen. Zo zag Google-moeder Alphabet in één dag meer dan 150 miljard dollar aan beurswaarde verdampen omdat de resultaten van de Cloud-divisie de verwachtingen niet wisten in te lossen. Los van de rente-herkalibratie, is de sfeer op de beurzen in het algemeen dus erg gespannen.

Zoals verwacht liet de Europese Centrale Bank in oktober de depositorente stabiel op 4% en de herfinancieringsrente op 4,5%. Na een tiendelige reeks renteverhogingen lassen Lagarde & Co m.a.w. een rentepauze in, erop duidend dat het huidige renteniveau aangehouden zal blijven totdat de inflatie wederkeert richting het beoogde niveau van 2%. Het laatste Europese kerninflatiecijfer klokte af op 4,2%. Dit was in lijn met de verwachting maar nog steeds fors boven de officiële inflatiedoelstelling.

De geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zorgen daarnaast opnieuw voor hogere gasprijzen en dus ook voor een verdere inflatoire druk. De ECB is evenwel niet blind voor de almaar verslechterende economische indicatoren en neemt in die context liever een meer afwachtende houding aan. Zo daalde de samengestelde inkoopmanagersindex voor de eurozone in oktober tot 46,5, fors lager dan de 47,4 die verwacht werd. Een getal lager dan 50 wijst op een economische contractie.

Voor FED-voorzitter Powell liggen de kaarten enigszins anders. De kerninflatie blijft ook in de Verenigde Staten op een hardnekkig hoog niveau (3,7%), terwijl de Amerikaanse economie ondanks de forse rentestijgingen vooralsnog robuust blijft. Volgens een eerste schatting steeg het BBP in het derde kwartaal sterker dan verwacht met 4,9% op jaarbasis. Ondanks de hogere ontleningskosten bleef de gemiddelde Amerikaan gretig consumeren. In die zin is het weinig verwonderlijk dat het verschil tussen het tienjarig rendement op Amerikaanse (4,86%) en Duitse (2,79%) staatsleningen verder opliep.

Of het huidige Amerikaanse groeiritme aangehouden kan blijven is evenwel weinig waarschijnlijk. Met o.a. slinkende spaarreserves, afnemende kredietaanvragen, en de heropgestarte afbetalingen van studieleningen, heeft Powell eveneens voldoende reden tot voorzichtigheid. Verschillende FED-leden lieten zich in oktober reeds ontvallen dat de gestegen langetermijnrente de nood voor een restrictiever monetair beleid heeft vervangen. De kans is bovendien groot dat die langetermijnrente nog een tijdje hoger zal blijven. Immers, de enige uitweg voor een almaar oplopend begrotingstekort enerzijds en hogere (her)financieringskosten anderzijds, is de uitgave van extra staatspapier.

De zwakte op de aandelenmarkten in oktober straalt ook af op de portefeuille van het compartiment. Grootste daler is Danaher, dat 23% van zijn waarde verloor, van dichtbij gevolgd door Sartorius Stedim Biotech (- 22%) dat in dezelfde sector actief is. Tesla gaat 20% lager. Voor niet-levensnoodzakelijke uitgaven is er minder plaats in onzekere tijden. Dat ondervinden bedrijven als Kering en Moncler, beide - 11%, beide actief in de luxesector. Eurofins Scientific (- 11%), Intuitive Surgical, Adyen, Zoetis en Booking Holdings (alle vier - 10%) maken de top-10 rond.

Microsoft is de grootste stijger van de maand (+ 7%). Chipotle Mexican Grill (+ 6%), Novo Nordisk, Amazon (beide + 5%), Adobe (+ 4%), Visa, Ferrari, Hermès International (alle drie + 2%), ASML Holding en tot slot l’Oréal zijn de overige grootste stijgers.

Het bod op Activision Blizzard is rond. De overnemer betaalde de beloofde 95 $ per aandeel in de loop van de vorige maand uit. De aandelen zitten dan ook niet meer in de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 3,42% in de maand oktober.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2023

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer