Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/03/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 13,38%
1 jaar -8,22%
2 jaar 2,35%
3 jaar 15,47%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 11,34%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 21,20% per 31/01/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,51 per 31/01/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,80%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 74 474 185
Rek courant 1,2% 918 272
Totaal in EUR 100,0% 75 392 456

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
CHF 1,0018 0 0 1 920 750 1 924 208 2,6%
EUR 527 868 0 23 985 789 24 513 658 32,5%
USD 0,9222 418 246 0 50 306 187 46 775 548 62,0%
DKK 0,1342 35 156 0 6 342 721 855 911 1,1%
SEK 0,0886 0 0 14 939 669 1 323 132 1,8%
Totaal in EUR 75 392 456

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,6% 1 924 208
Transport/Vervoer 7,3% 5 439 301
Distributie 1,2% 857 473
Voeding 4,3% 3 222 504
Consumptie/Luxe 22,3% 16 580 880
Farmacie/Medical 13,3% 9 869 167
Holdings 1,8% 1 323 132
Technologie 47,3% 35 257 521
Totaal in EUR 74 474 185

Huidige netto inventariswaarde op 28/03/2023

Kapitalisatie 1589.73 EUR
Distributie 1589.73 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
GIVAUDAN 2,6% 650 2 955,00 CHF 1 920 750 1 924 208 29/03/2023
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,4% 13328 249,00 EUR 3 318 672 3 318 672 29/03/2023
TESLA 2,8% 11877 193,62 USD 2 299 657 2 120 629 29/03/2023
Distributie
AMAZON COM 1,1% 9367 99,27 USD 929 862 857 473 29/03/2023
Voeding
MONSTER BEVERAGE 4,3% 67606 51,69 USD 3 494 554 3 222 504 29/03/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 986 2 581,43 USD 2 545 290 2 347 140 29/03/2023
HERMES INTERNATIONAL 4,3% 1763 1 823,00 EUR 3 213 949 3 213 949 29/03/2023
KERING (EX-PPR) 3,1% 3910 589,60 EUR 2 305 336 2 305 336 29/03/2023
L'OREAL 3,5% 6584 404,15 EUR 2 660 924 2 660 924 29/03/2023
LVMH 4,4% 4042 827,70 EUR 3 345 563 3 345 563 29/03/2023
MONCLER 3,6% 43691 61,98 EUR 2 707 968 2 707 968 29/03/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 3,1% 10083 248,95 USD 2 510 112 2 314 701 29/03/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 23635 62,00 EUR 1 465 370 1 465 370 29/03/2023
INTUITIVE SURGICAL 2,8% 9059 249,99 USD 2 264 659 2 088 356 29/03/2023
NOVO NORDISK 1,1% 5909 1 073,40 DKK 6 342 721 851 193 29/03/2023
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,4% 5907 304,30 EUR 1 797 500 1 797 500 29/03/2023
ZOETIS 1,8% 8950 163,82 USD 1 466 189 1 352 047 29/03/2023
Holdings
EQT AB 1,8% 76496 195,30 SEK 14 939 669 1 323 132 29/03/2023
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 1,6% 15374 84,59 USD 1 300 410 1 199 173 29/03/2023
ADOBE 2,7% 5898 377,02 USD 2 223 634 2 050 525 29/03/2023
ALPHABET INC class C 3,2% 25380 102,27 USD 2 595 613 2 393 545 29/03/2023
APPLE COMPUTER 4,3% 22110 159,67 USD 3 530 330 3 255 495 29/03/2023
ASML HOLDING 4,2% 5264 602,30 EUR 3 170 507 3 170 507 29/03/2023
FORTINET 4,7% 58906 64,87 USD 3 821 232 3 523 750 29/03/2023
INTUIT 3,2% 6274 419,33 USD 2 630 876 2 426 063 28/03/2023
MASTERCARD 3,0% 6765 357,45 USD 2 418 149 2 229 897 29/03/2023
MICROSOFT 3,8% 11034 278,96 USD 3 078 045 2 838 420 29/03/2023
NVIDIA CORP 5,0% 15227 269,75 USD 4 107 521 3 787 752 29/03/2023
SALESFORCE 3,1% 13166 193,70 USD 2 550 254 2 351 718 29/03/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 25615 91,75 USD 2 350 176 2 167 216 29/03/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 9797 181,35 USD 1 776 686 1 638 371 29/03/2023
VISA 3,0% 10873 221,92 USD 2 412 936 2 225 090 29/03/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,70% 
Transactiekosten 0,10% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​​​​​​​​Januari 2023

Lagere inflatie geeft beleggers hoop. Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen.

Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen. Maar ook hier zijn beleggers eerder geneigd het glas halfvol te zien en in te zetten op een heropleving van de Chinese economie. De Chinese beursindexen behoren sinds nieuwjaar dan ook tot de best presterende ter wereld. Het optimisme beperkt zich echter niet tot China.

Ook de meeste westerse beurzen kenden een sterk jaarbegin met stijgingen in januari van 5 tot 10%. Opvallend daarbij is ook dat de in 2022 vaak sterk gedaalde technologiebedrijven nu goed presteren. Zo steeg de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in de eerste vier weken met meer dan 10%. Het nieuwe resultatenseizoen is ondertussen gestart, en verschillende bedrijven zijn wat voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2023. De hogere rente en vertragende groei zullen wegen op de winstverwachtingen van bedrijven in uiteenlopende sectoren.

De portefeuille bevat slechts drie dalers in januari: Intuitive Surgical (- 7%), Eurofins Scientific (- 2%) en Danaher (- 0,5%). De lijst van de grootste stijgers bevat vooral aandelen uit de technologiesector: Nvidia Corp steeg 34% en is de grootste stijger, gevolgd door Salesforce (+ 27%) en Taiwan Semiconductor (+ 24%). ASML Holding is de vierde naam uit de sector. Het aandeel voegde 20% aan zijn koers toe
in januari. De sector van de duurzame consumptiegoederen telt zelfs vijf namen: Kering (+ 20%), Hermès International (+ 19%), LVMH (+ 18%), Moncler (+ 16%) en Ferrari (+ 14%). Amazon (+ 23%) maakt de top -10 rond.

Booking Holding en Novo Nordisk zijn nieuw in de portefeuille. De aandelen van Partners Group Holding werden verkocht.

Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 9,73%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer