Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/01/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 1,45%
1 jaar 14,16%
2 jaar 4,92%
3 jaar 5,96%
5 jaar 5,01%
Rendement sinds oprichting 3,97%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,29 per 31/12/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,95 per 31/12/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,0% 118 006 281
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 279 127
Aandelen 48,6% 130 322 976
Rek courant 7,0% 18 695 597
Totaal in EUR 100,0% 268 303 980

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 11 489 494 2 674 822 168 642 331 182 806 646 68,1%
USD 0,9071 6 789 813 -3 000 000 60 390 814 58 215 041 21,7%
GBP 1,1857 6 0 7 194 080 8 530 025 3,2%
CAD 0,6902 0 0 5 755 385 3 972 080 1,5%
SEK 0,0948 320 000 0 87 792 000 8 352 577 3,1%
JPY 0,0083 0 0 288 420 000 2 393 987 0,9%
HKD 0,1167 0 0 25 462 800 2 970 236 1,1%
CHF 0,9338 39 813 0 0 37 175 0,0%
NOK 0,1002 10 153 927 0 0 1 017 423 0,4%
DKK 0,1338 65 700 0 0 8 791 0,0%
Totaal in EUR 268 303 980

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,7% 3 538 750
Transport/Vervoer 6,1% 7 949 018
Distributie 3,0% 3 972 080
Media 6,3% 8 162 779
Voeding 2,3% 3 022 853
Consumptie/Luxe 15,6% 20 277 689
Farmacie/Medical 6,8% 8 881 292
Holdings 13,8% 18 009 682
Financieel 6,1% 7 998 117
Vastgoed 6,5% 8 418 733
Industrie 3,1% 4 065 000
Technologie 21,5% 27 958 734
Nutssector 3,2% 4 119 500
Vastgoedfonds 3,0% 3 948 750
Totaal in EUR 130 322 976

Huidige netto inventariswaarde op 23/01/2020

Kapitalisatie 2208.63 EUR
Distributie 2178.43 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 669 975 1 669 975 23/01/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 166 427 1 166 427 24/01/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 1,07 EUR 1 735 398 1 735 398 23/01/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 355 930 1 355 930 23/01/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,10 EUR 1 329 014 1 329 014 23/01/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 018 331 1 018 331 23/01/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,03 EUR 838 265 838 265 23/01/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,6% 1600000 1,07 EUR 1 707 523 1 707 523 23/01/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 789 744 1 789 744 23/01/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 372 176 1 372 176 23/01/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 033 574 1 033 574 23/01/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 293 409 1 293 409 23/01/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 053 826 1 053 826 23/01/2020
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 556 846 1 556 846 23/01/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 309 556 1 309 556 23/01/2020
AENA SME 1,3% 21000 168,50 EUR 3 538 500 3 538 500 24/01/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,6% 88000 42,27 GBP 3 719 760 4 410 518 24/01/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 1000000 1,07 EUR 1 085 276 1 085 276 23/01/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,5% 128900 44,65 CAD 5 755 385 3 972 080 24/01/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,12 EUR 1 580 475 1 580 475 24/01/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 367 234 1 367 234 23/01/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 411 180 1 411 180 23/01/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 353 082 1 353 082 23/01/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 225 025 1 225 025 23/01/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,04 EUR 893 463 893 463 24/01/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 349 819 1 349 819 23/01/2020
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,02 EUR 511 688 511 688 23/01/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 057 913 1 057 913 23/01/2020
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,2% 500000 1,07 EUR 542 128 542 128 23/01/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 238 578 1 238 578 23/01/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,12 USD 1 714 940 1 555 536 23/01/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,00 USD 1 518 817 1 377 643 23/01/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,0% 51000 59,40 USD 3 029 400 2 747 817 24/01/2020
ALPHABET INC class C 1,7% 3425 1 466,71 USD 5 023 482 4 556 549 24/01/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 38750 115,48 USD 4 474 850 4 058 913 24/01/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 31000 48,85 USD 1 514 350 1 373 591 24/01/2020
MELEXIS 0,4% 14000 70,35 EUR 984 900 984 900 24/01/2020
NINTENDO 0,9% 6600 43 700,00 JPY 288 420 000 2 393 987 24/01/2020
OPEN TEXT 1,6% 101500 46,40 USD 4 709 600 4 271 843 24/01/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,7% 77500 65,45 USD 5 072 375 4 600 898 24/01/2020
TENCENT HOLDINGS 1,1% 66000 385,80 HKD 25 462 800 2 970 236 24/01/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 1600000 1,05 EUR 1 692 203 1 692 203 23/01/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,09 EUR 769 338 769 338 23/01/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 250 183 1 250 183 23/01/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,03 EUR 1 253 963 1 253 963 23/01/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,03 EUR 1 671 237 1 671 237 23/01/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 2100000 1,04 EUR 2 198 450 2 198 450 23/01/2020
SOLVAY 1,3% 37250 95,00 EUR 3 538 750 3 538 750 24/01/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 1790000 1,08 EUR 1 956 699 1 956 699 23/01/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,3% 800000 1,11 EUR 903 065 903 065 23/01/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 500000 1,04 EUR 523 541 523 541 23/01/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 1,02 EUR 986 706 986 706 23/01/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 043 698 1 043 698 23/01/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,12 EUR 1 239 650 1 239 650 23/01/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 284 228 1 284 228 24/01/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 42750 70,71 EUR 3 022 853 3 022 853 24/01/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 540 432 1 540 432 23/01/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 053 593 1 053 593 23/01/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,12 EUR 224 230 224 230 23/01/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,06 EUR 639 853 639 853 23/01/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 041 217 1 041 217 23/01/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19100 226,86 USD 4 333 026 3 930 271 24/01/2020
EXOR NV 1,6% 59000 73,50 EUR 4 336 500 4 336 500 24/01/2020
INVESTOR B 1,5% 80000 539,60 SEK 43 168 000 4 092 110 24/01/2020
PROSUS NV 0,5% 20000 68,04 EUR 1 360 800 1 360 800 24/01/2020
SOFINA 1,6% 20000 214,50 EUR 4 290 000 4 290 000 24/01/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 609 276 1 609 276 23/01/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,05 EUR 1 139 198 1 139 198 23/01/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 344 504 1 344 504 23/01/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 572 610 1 572 610 23/01/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 297 808 1 297 808 23/01/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,06 EUR 1 689 270 1 689 270 23/01/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 136 168 1 136 168 23/01/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 764 136 764 136 23/01/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,03 EUR 946 032 946 032 23/01/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 149 340 1 149 340 23/01/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,05 EUR 318 964 318 964 24/01/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 080 532 1 080 532 23/01/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,05 EUR 640 940 640 940 23/01/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,04 EUR 404 537 404 537 23/01/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% 78500 62,37 USD 4 896 045 4 440 958 24/01/2020
IMMOFINANZ 1,5% 159750 24,90 EUR 3 977 775 3 977 775 24/01/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 314 976 1 314 976 23/01/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 613 967 1 613 967 23/01/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 307 786 1 307 786 23/01/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 1,07 EUR 1 175 619 1 175 619 23/01/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 359 428 1 359 428 23/01/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 315 991 1 315 991 23/01/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,05 EUR 105 921 105 921 23/01/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 046 113 1 046 113 23/01/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 277 661 1 277 661 23/01/2020
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 031 458 1 031 458 24/01/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,01 EUR 516 649 516 649 23/01/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 580 211 1 580 211 23/01/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,7% 1900000 1,01 EUR 1 954 358 1 954 358 23/01/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,06 EUR 955 281 955 281 23/01/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 800000 1,04 EUR 837 149 837 149 23/01/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 056 474 1 056 474 23/01/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 453 093 1 453 093 23/01/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 155000 1,03 EUR 161 797 161 797 23/01/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,09 USD 375 588 340 677 23/01/2020
AALBERTS 1,5% 100000 40,65 EUR 4 065 000 4 065 000 24/01/2020
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 318 980 318 980 24/01/2020
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 265 792 1 265 792 23/01/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 425000 1,06 EUR 456 390 456 390 24/01/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 694000 1,06 EUR 745 257 745 257 24/01/2020
NATIONAL GRID 1,5% 342500 10,14 GBP 3 474 320 4 119 500 24/01/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 465 714 1 465 714 23/01/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 1,07 EUR 1 182 341 1 182 341 23/01/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 294 126 1 294 126 23/01/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 549 913 1 549 913 23/01/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 410 915 1 410 915 23/01/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,16 EUR 943 635 943 635 23/01/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,04 EUR 519 590 519 590 23/01/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 9500 479,40 EUR 4 554 300 4 554 300 24/01/2020
MEDTRONIC 1,6% 40000 119,26 USD 4 770 400 4 326 992 24/01/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 347 679 1 347 679 23/01/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 1,02 EUR 410 462 410 462 23/01/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 025 928 1 025 928 23/01/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 1,01 EUR 202 846 202 846 23/01/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,07 EUR 1 736 184 1 736 184 23/01/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 245 377 1 245 377 23/01/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,12 EUR 1 687 869 1 687 869 23/01/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,04 USD 57 882 52 502 23/01/2020
MADISON SQUARE GARDEN 1,5% 14750 296,72 USD 4 376 620 3 969 813 25/01/2020
WALT DISNEY CORP. 1,6% 33000 140,08 USD 4 622 640 4 192 966 24/01/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,05 EUR 1 485 329 1 485 329 24/01/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,85 EUR 1 279 127 1 279 127 23/01/2020
ALLIANZ SE-REG 1,4% 17100 220,35 EUR 3 767 985 3 767 985 24/01/2020
INTRUM AB 1,6% 160000 278,90 SEK 44 624 000 4 230 132 24/01/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 264 619 1 264 619 23/01/2020
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,5% 1300000 1,12 EUR 1 458 464 1 458 464 23/01/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 529 269 1 387 123 23/01/2020
BOOKING HOLDINGS 1,4% 2183 1 962,96 USD 4 285 142 3 886 838 25/01/2020
CAPRI HOLDINGS 1,4% 115500 35,38 USD 4 086 390 3 706 560 24/01/2020
KERING (EX-PPR) 1,6% 7550 573,30 EUR 4 328 415 4 328 415 24/01/2020
LVMH 1,5% 9550 416,30 EUR 3 975 665 3 975 665 24/01/2020
MONCLER 1,6% 108020 40,55 EUR 4 380 211 4 380 211 24/01/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 1,5% 28125 140,40 EUR 3 948 750 3 948 750 24/01/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2019

De Europese Centrale Bank versoepelde in 2019 de monetaire politiek andermaal, wat de rentes in Europa tegen september 2019 naar nieuwe dieptepunten duwde. Ondanks het maandelijks opkopen van € 20 miljard aan obligaties steeg de rente de afgelopen maanden, of werd ze minder negatief. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar ging van - 0,70% einde augustus naar - 0,18% op het einde van het jaar. De hogere rente had zijn impact op de koersen van de individuele obligaties, die bijgevolg lager gingen.

Op de aandelenmarkten bleef de stemming opperbest. De eindejaarsrally, het fenomeen waarbij de aandelenkoersen op het einde van het jaar de neiging hebben om zonder belangrijk nieuws te stijgen en die zich in oktober op gang trok, zette zich in december rustig verder. De beweging was wijd gedragen maar de technologiesector en de aandelen van bedrijven waarvan de koersen gevoeliger zijn voor de schommelingen van de economische groei sprongen er in positieve zin uit. De vastgoedgerelateerde bedrijven, die jarenlang de wind in de zeilen hadden als gevolg van de alsmaar dalende rente, kenden een zwakke maand als gevolg van de stijgende rente.

De Amerikaanse S&P-500-index ging in dollar 2,66 % hoger. De dollar verloor echter 1,73% van zijn waarde zodat de nettoprestatie in euro
uiteindelijk lager uitkwam dan die van de Eurostoxx-50-index (+ 1,12%). 

Als gevolg van de goede prestatie van de aandelenmarkten en de zwakte van de obligaties zitten er bij de 10 grootste verliezers drie obligaties: Ipsen 2023 1,875 % (- 2%), Fluvius Systems 2025 2% en Kinepolis 2027 2,90% (beiden - 1%). Grootste verliezers zijn Check Point Software Technologies en Walt Disney (ieder - 5%). De hogere rente is slecht nieuws voor vastgoed- en infrastructuurgroepen: Immofinanz en Cofinimmo (beiden - 2%) zijn voorbeelden hiervan. Sofina, CVS Health Corp (allebei - 2%) en Wizz Air Holdings (- 1%) maken de top-10 van de verliezers rond.

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Intrum (+ 15%). De gamingindustrie is sterk vertegenwoordigd met Tencent Holdings (+ 13%), Activision Blizzard (+ 8%) en Nintendo (+ 4%). De andere stijgers in de top-10 zijn Booking Holdings (+ 8%), Kering (+ 7%), Cisco, Madison Square Garden (beiden + 5%), Aalberts en Aena (allebei + 4%).

Nieuw in de portefeuille zijn de obligaties van € Ipsos 2025 2,875%, € Kinepolis 2025 2,4% en $ Micron Technologies 2026 4,975% en de aandelen van National Grid en Prosus. De resterende aandelen Nestlé en Ageas werden verkocht.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in december met 0,38%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx