Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/09/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -6,28%
1 jaar -2,90%
2 jaar 0,88%
3 jaar 1,74%
5 jaar 3,98%
Rendement sinds oprichting 3,47%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,14 per 31/08/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,29 per 31/08/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,3% 113 711 622
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 088 022
Aandelen 49,7% 119 327 062
Rek courant 2,5% 6 092 602
Totaal in EUR 100,0% 240 219 308

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 837 021 0 151 693 203 156 530 224 65,2%
USD 0,8597 1 351 745 0 74 194 284 64 946 947 27,0%
CAD 0,6423 0 0 5 288 093 3 396 278 1,4%
CHF 0,9259 39 813 0 2 019 061 1 906 311 0,8%
SEK 0,0940 0 0 22 882 230 2 150 358 0,9%
JPY 0,0081 4 583 152 0 389 532 000 3 211 093 1,3%
HKD 0,1109 79 200 0 33 231 000 3 694 101 1,5%
GBP 1,0934 3 0 3 999 906 4 373 501 1,8%
NOK 0,0896 18 652 0 0 1 671 0,0%
DKK 0,1343 65 700 0 0 8 824 0,0%
Totaal in EUR 240 219 308

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,5% 3 025 729
Distributie 2,8% 3 396 278
Voeding 3,2% 3 790 847
Consumptie/Luxe 13,3% 15 909 189
Farmacie/Medical 7,9% 9 382 464
Holdings 10,3% 12 271 793
Financieel 5,5% 6 599 974
Vastgoed 5,8% 6 945 800
Technologie 36,3% 43 314 423
Nutssector 3,7% 4 373 499
Staal/Non-ferro 4,3% 5 088 361
Vastgoedfonds 4,4% 5 228 705
Totaal in EUR 119 327 062

Huidige netto inventariswaarde op 24/09/2020

Kapitalisatie 2040.26 EUR
Distributie 1990.73 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 1400000 1,12 EUR 1 605 101 1 605 101 24/09/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 1,04 EUR 1 355 760 1 355 760 24/09/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,05 USD 1 756 301 1 509 893 24/09/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1200000 1,04 USD 1 263 360 1 086 111 25/09/2020
CAPRI HOLDINGS 1,8% 258413 19,71 USD 5 093 320 4 378 729 24/09/2020
KERING (EX-PPR) 1,8% 7632 561,00 EUR 4 281 552 4 281 552 25/09/2020
LVMH 1,4% 8806 394,95 EUR 3 477 930 3 477 930 25/09/2020
MONCLER 1,6% 108020 34,91 EUR 3 770 978 3 770 978 25/09/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,02 EUR 1 651 106 1 651 106 24/09/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,02 EUR 1 766 668 1 766 668 25/09/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,05 EUR 1 361 412 1 361 412 24/09/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,86 EUR 867 143 867 143 24/09/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 224 087 1 224 087 24/09/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 0,97 EUR 1 365 308 1 365 308 24/09/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 0,97 EUR 975 803 975 803 24/09/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 425 500 1 425 500 24/09/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 318 183 1 318 183 24/09/2020
AENA SME 1,3% 26495 114,20 EUR 3 025 729 3 025 729 24/09/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,07 EUR 515 613 515 613 25/09/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,07 EUR 1 310 517 1 310 517 25/09/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,4% 138868 38,08 CAD 5 288 093 3 396 278 24/09/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 1400000 1,11 EUR 1 574 985 1 574 985 25/09/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,03 EUR 838 885 838 885 24/09/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,07 EUR 1 398 488 1 398 488 24/09/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 1300000 1,03 EUR 1 356 123 1 356 123 24/09/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 177 736 1 177 736 24/09/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,02 EUR 868 641 868 641 25/09/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 1,01 EUR 1 321 370 1 321 370 24/09/2020
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,00 EUR 511 772 511 772 24/09/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 521 146 521 146 24/09/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 223 781 1 223 781 24/09/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,12 USD 1 736 538 1 492 902 24/09/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,16 USD 1 749 857 1 504 353 24/09/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,02 USD 1 525 125 1 311 150 24/09/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,6% 1450000 1,10 USD 1 600 207 1 375 698 24/09/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 51000 79,69 USD 4 064 190 3 493 986 24/09/2020
ALIBABA 1,6% 16859 269,73 USD 4 547 378 3 909 382 24/09/2020
ALPHABET INC class C 1,8% 3450 1 428,29 USD 4 927 601 4 236 260 24/09/2020
CAPGEMINI 1,7% 36736 109,55 EUR 4 024 429 4 024 429 25/09/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 38750 118,18 USD 4 579 475 3 936 976 24/09/2020
CISCO SYSTEMS 1,5% 107063 37,85 USD 4 052 335 3 483 793 24/09/2020
MICROSOFT 1,6% 21656 203,19 USD 4 400 283 3 782 924 24/09/2020
NINTENDO 1,3% 6600 59 020,00 JPY 389 532 000 3 173 751 25/09/2020
OPEN TEXT 1,6% 105588 41,30 USD 4 360 784 3 748 968 24/09/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,6% 76195 59,30 USD 4 518 364 3 884 439 24/09/2020
TENCENT HOLDINGS 1,5% 66000 503,50 HKD 33 231 000 3 685 318 25/09/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,8% 25747 75,90 EUR 1 954 197 1 954 197 25/09/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 157 691 1 157 691 24/09/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,09 EUR 777 772 777 772 24/09/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 257 226 1 257 226 24/09/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 254 255 1 254 255 25/09/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 600000 1,01 EUR 613 521 613 521 24/09/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 1,02 EUR 1 648 732 1 648 732 24/09/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 248 936 1 248 936 24/09/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 290000 1,06 EUR 310 639 310 639 24/09/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,91 EUR 872 098 872 098 24/09/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 238 370 1 238 370 24/09/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 223 724 1 223 724 24/09/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 273 918 1 273 918 25/09/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 42750 44,95 EUR 1 921 399 1 921 399 25/09/2020
NESTLE SA 0,8% 18657 108,22 CHF 2 019 061 1 869 449 24/09/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 529 450 1 529 450 24/09/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 052 702 1 052 702 24/09/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,10 EUR 224 427 224 427 24/09/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,05 EUR 630 861 630 861 24/09/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 027 009 1 027 009 24/09/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19755 208,72 USD 4 123 264 3 544 771 24/09/2020
EXOR NV 2,0% 101526 46,79 EUR 4 750 402 4 750 402 25/09/2020
PROSUS NV 0,6% 20000 77,28 EUR 1 545 600 1 545 600 25/09/2020
SOFINA 1,0% 10456 232,50 EUR 2 431 020 2 431 020 25/09/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 577 299 1 577 299 24/09/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 1084000 1,03 EUR 1 143 965 1 143 965 25/09/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 600000 1,05 EUR 647 242 647 242 24/09/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,6% 1300000 1,03 EUR 1 336 366 1 336 366 24/09/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 573 890 1 573 890 24/09/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 311 385 1 311 385 24/09/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,02 EUR 1 621 832 1 621 832 24/09/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 1,00 EUR 1 105 747 1 105 747 25/09/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,08 EUR 758 416 758 416 24/09/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,99 EUR 895 973 895 973 24/09/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 1,03 EUR 1 140 132 1 140 132 24/09/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,04 EUR 314 974 314 974 25/09/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 040 519 1 040 519 25/09/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,04 EUR 621 256 621 256 25/09/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 390 551 390 551 25/09/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,8% 156487 31,76 USD 4 970 027 4 272 734 24/09/2020
IMMOFINANZ 1,1% 203275 13,15 EUR 2 673 066 2 673 066 25/09/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 308 950 1 308 950 24/09/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 1400000 1,13 EUR 1 590 342 1 590 342 24/09/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 1500000 1,05 EUR 1 594 589 1 594 589 24/09/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,08 EUR 979 578 979 578 24/09/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 183 945 1 183 945 24/09/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 1200000 1,11 EUR 1 339 402 1 339 402 24/09/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 314 924 1 314 924 24/09/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 245 103 245 24/09/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 021 898 1 021 898 24/09/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 283 060 1 283 060 24/09/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 542 016 1 542 016 24/09/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 950 933 950 933 24/09/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 800000 1,02 EUR 817 687 817 687 24/09/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 046 274 1 046 274 24/09/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,01 EUR 1 424 132 1 424 132 24/09/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,13 USD 389 139 334 543 24/09/2020
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 315 077 315 077 25/09/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,06 EUR 1 187 763 1 187 763 25/09/2020
NATIONAL GRID 1,8% 472467 8,47 GBP 3 999 906 4 373 499 25/09/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 600000 1,05 EUR 629 159 629 159 24/09/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,3% 600000 1,02 EUR 623 326 623 326 24/09/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 166 466 1 166 466 24/09/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 522 783 1 522 783 24/09/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 266 991 1 266 991 25/09/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1300000 1,07 EUR 1 404 867 1 404 867 24/09/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,12 EUR 938 296 938 296 25/09/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,01 EUR 519 983 519 983 25/09/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 1400000 1,19 USD 1 689 442 1 452 414 24/09/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,4% 5283 657,80 EUR 3 475 157 3 475 157 25/09/2020
MEDTRONIC 1,7% 46090 101,27 USD 4 667 534 4 012 681 24/09/2020
ZOETIS 0,8% 13950 157,98 USD 2 203 821 1 894 626 24/09/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 1,01 EUR 1 123 769 1 123 769 25/09/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 670 648 1 670 648 24/09/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,6% 1200000 1,10 EUR 1 351 559 1 351 559 24/09/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 279 236 1 279 236 24/09/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,97 EUR 784 475 784 475 24/09/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 0,94 EUR 1 222 410 1 222 410 24/09/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,88 EUR 359 475 359 475 24/09/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,88 EUR 902 582 902 582 24/09/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,88 EUR 180 238 180 238 24/09/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 676 535 1 676 535 24/09/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 268 380 1 268 380 24/09/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,09 EUR 1 640 377 1 640 377 24/09/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,04 USD 57 179 49 157 24/09/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 465 359 1 465 359 25/09/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,73 EUR 1 088 022 1 088 022 25/09/2020
AGEAS 0,7% 49309 34,17 EUR 1 684 889 1 684 889 25/09/2020
ALLIANZ SE-REG 1,2% 17100 161,68 EUR 2 764 728 2 764 728 25/09/2020
INTRUM AB 0,9% 108963 210,00 SEK 22 882 230 2 150 358 25/09/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 238 665 1 238 665 24/09/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,1% 96334 61,44 USD 5 918 761 5 088 361 24/09/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,2% 42372 123,40 EUR 5 228 705 5 228 705 25/09/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,67% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2020

Prestatiekloof tussen Amerikaanse en Europese beurzen blijft groeien
De Amerikaanse beurzen blijven dit jaar beter presteren dan de Europese, en het verschil werd in augustus alleen maar groter. De
technologiebeurs Nasdaq steeg meer dan 9% naar nieuwe records, en ook de brede S&P 500-index klom ruim 7% en heeft nu ook het vorige hoogtepunt van februari overtroffen. De brede Europese Stoxx 600-index daarentegen steeg slechts 2% in augustus en staat nog meer dan 12% onder het niveau van bij de start van het jaar. Voor deze prestatiekloof zijn meerdere oorzaken te vinden.

Allereerst is het aandeel van technologiebedrijven in de Amerikaanse indexen, en zeker in de Nasdaq, veel groter dan in de meeste Europese indexen. Een aantal van deze technologiebedrijven zijn “coronaproof” en sommigen van hen (o.a. Netflix, Microsoft, Apple…) konden zelfs profiteren van de gevolgen van het coronavirus, en hierdoor hun winsten voor dit jaar opdrijven. Het is dan ook logisch dat veel beleggers de voorbije maanden deze aandelen verkozen en zo vooral de Amerikaanse beurzen sterk herstelden na de sterke daling in februari en maart ten gevolge van de coronacrisis.

Een tweede belangrijke oorzaak zijn de Amerikaanse verkiezingen in november. President Trump rekent op een sterke economie en goed
presterende beurzen om de twijfelende kiezers te overtuigen. De Amerikaanse overheid keurde de voorbije maanden dan ook een steunpakket van nooit geziene omvang goed om de getroffen bedrijven te ondersteunen en kende riante vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid toe om te voorkomen dat burgers die getroffen werden door lockdowns en bedrijfssluitingen een groot inkomensverlies zouden ervaren. Dit zorgde ervoor dat de economische impact voor heel wat bedrijven getemperd werd. Daarnaast zorgde Trump door druk te zetten op de centrale bank ook onrechtstreeks voor steun voor de aandelenmarkten. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, verlaagde de kortetermijnrente tot 0% en duwde met grote opkoopprogramma’s voor obligaties de langetermijnrente ook fors naar beneden. Op het einde van augustus kondigde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, ook aan dat de beleidsdoelen van de bank worden aangepast: in plaats van te streven naar een inflatie van 2%, zal de Federal Reserve nu streven naar een “gemiddelde inflatie van 2%”. Dit betekent dat aangezien de inflatie de voorbije jaren onder de grens van 2% bleef, ze de komende jaren zelfs gedurende een lange tijd boven de grens van 2% mag komen, alvorens de Fed geneigd zal zijn om de rente op te trekken om een te hoge inflatie aan te pakken. In de praktijk komt dit erop neer dat de centrale bank impliciet belooft om de rente nog meerdere jaren op de huidige ultralage niveaus te houden. Een zeer lage rente in de VS en het vooruitzicht dat dit nog jaren zo zal blijven, duwden dan ook meer beleggers richting aandelen de voorbije maanden, wat ook heeft bijgedragen aan het forse beursherstel in de VS.

Een derde oorzaak tenslotte, die weliswaar minder zwaar weegt dan de eerste twee, is speculatie van particuliere beleggers op de beurs. Bij de lockdown in maart en april zaten vele Amerikanen thuis met weinig om handen, en velen van hen openden toen een beursrekening en zetten hun eerste stappen op de beurs. Populaire beursapps zoals Robinhood zagen miljoenen nieuwe klanten toestromen in die maanden. Aangezien veel van deze beleggers startten met beleggen in de buurt van het beursdieptepunt van maart, waren hun eerste aankopen meestal succesvol, wat deze nieuwbakken beleggers het gevoel gaf dat de beurs een plaats was waar snel grote rendementen gehaald konden worden en hen zo aanzette om nog meer te gaan beleggen. Dit leidde de voorbije maanden soms tot forse koersstijgingen in verschillende aandelen van bekende bedrijven, o.a. het populaire Tesla (+ 420% sinds het dieptepunt in maart), die door de fundamentals van de bedrijven moeilijk te verklaren waren, maar die wel de stijgende trend van de beurzen versterkten.

De uitstekende maand augustus zorgde ervoor dat er onder de aandelen in portefeuille nauwelijks dalers zitten. Cisco Systems (- 11%) voert de lijst van de verliezers aan, voor National Grid (- 6%). Ondanks de belangstelling voor goud vanwege superbelegger Warren Buffett ging Newmont Mining over de maand 3% lager. Ubisoft Entertainment ( - 3%) zette enkele topmanagers aan de kant na aantijgeningen over sexuele intimidatie in de organisatie. De overige dalers in de top-10 zijn obligaties: € Retail Estates 2026 (- 5%), € Kinepolis 2026 (- 3%), € Kinepolis 2025 & 2027, € Sixt 2024, en tot slot € Do & Co 2021 (alle vier - 2%).

Nintendo (+ 22%) voert, dankzij de publicatie van beter dan verwachte resultaten, de lijst van de stijgers aan. Eurofins Scientific (+ 21%) doet hier, eveneens door prima resultaten, nauwelijks voor onder. Aena (+ 17%), Adobe (+ 15%), SS&C Technologies, Medtronic, Berkshire Hathaway (alle drie + 12%), Alphabet (+ 11%), Microsoft (+ 10%) en Intrum (+ 9%) zijn de overige stijgers in de top-10.

De aandelen van het Chinese Alibaba zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een return van 2,26% over de maand augustus.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Balance

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer