Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -16,55%
1 jaar -9,80%
2 jaar -2,67%
3 jaar -1,95%
5 jaar 0,21%
Rendement sinds oprichting 2,95%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,72 per 29/02/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,53 per 29/02/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 50,8% 111 869 595
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 020 693
Aandelen 46,4% 102 031 942
Rek courant 2,3% 5 145 629
Totaal in EUR 100,0% 220 067 860

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 086 359 2 674 822 143 372 505 151 133 686 68,7%
USD 0,9212 76 989 -3 000 000 57 995 302 50 735 333 23,1%
GBP 1,1397 6 0 4 885 735 5 568 038 2,5%
CAD 0,6455 0 0 3 661 523 2 363 513 1,1%
SEK 0,0909 320 000 0 53 584 000 4 899 335 2,2%
JPY 0,0086 0 0 272 778 000 2 341 840 1,1%
HKD 0,1188 0 0 25 066 800 2 977 936 1,4%
CHF 0,9479 39 813 0 0 37 738 0,0%
NOK 0,0882 18 652 0 0 1 644 0,0%
DKK 0,1339 65 700 0 0 8 797 0,0%
Totaal in EUR 220 067 860

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,4% 2 486 065
Transport/Vervoer 4,2% 4 278 753
Distributie 2,3% 2 363 513
Media 5,6% 5 749 536
Voeding 1,7% 1 718 764
Consumptie/Luxe 14,6% 14 876 709
Farmacie/Medical 7,2% 7 354 627
Holdings 14,6% 14 863 746
Financieel 4,2% 4 304 515
Vastgoed 7,9% 8 099 720
Industrie 1,1% 1 072 173
Technologie 27,6% 28 173 419
Nutssector 3,3% 3 399 777
Vastgoedfonds 3,2% 3 290 625
Totaal in EUR 102 031 942

Huidige netto inventariswaarde op 01/04/2020

Kapitalisatie 1816.64 EUR
Distributie 1791.8 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 1400000 1,04 EUR 1 478 040 1 478 040 01/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 1,04 EUR 1 367 298 1 367 298 01/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 1650000 0,95 USD 1 596 398 1 470 681 01/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 1500000 1,01 USD 1 524 900 1 404 814 02/04/2020
BOOKING HOLDINGS 1,2% 2317 1 260,00 USD 2 919 420 2 689 515 02/04/2020
CAPRI HOLDINGS 0,7% 196685 8,13 USD 1 599 049 1 473 124 02/04/2020
KERING (EX-PPR) 1,7% 8407 454,85 EUR 3 823 924 3 823 924 02/04/2020
LVMH 1,6% 10529 326,10 EUR 3 433 507 3 433 507 02/04/2020
MONCLER 1,6% 108020 32,00 EUR 3 456 640 3 456 640 02/04/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 0,92 EUR 1 483 616 1 483 616 01/04/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 0,93 EUR 1 616 566 1 616 566 02/04/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,01 EUR 1 325 443 1 325 443 01/04/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,74 EUR 749 264 749 264 01/04/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 0,87 EUR 1 222 101 1 222 101 01/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,5% 1200000 0,95 EUR 1 151 433 1 151 433 01/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 1000000 0,77 EUR 769 625 769 625 01/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,76 EUR 1 062 642 1 062 642 01/04/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 1200000 1,03 EUR 1 239 859 1 239 859 01/04/2020
AENA SME 1,0% 21000 100,50 EUR 2 110 500 2 110 500 02/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,0% 88000 21,62 GBP 1 902 560 2 168 253 02/04/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 500000 0,97 EUR 492 730 492 730 02/04/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 500000 0,97 EUR 492 730 492 730 02/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,1% 141645 25,85 CAD 3 661 523 2 363 513 02/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 1400000 1,05 EUR 1 477 457 1 477 457 02/04/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,6% 1300000 1,01 EUR 1 328 472 1 328 472 01/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,03 EUR 1 362 627 1 362 627 01/04/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 1300000 0,99 EUR 1 295 957 1 295 957 01/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,93 EUR 1 129 811 1 129 811 01/04/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,00 EUR 863 642 863 642 02/04/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 0,99 EUR 1 309 057 1 309 057 01/04/2020
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,01 EUR 510 994 510 994 01/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,99 EUR 496 850 496 850 01/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 0,97 EUR 1 171 985 1 171 985 01/04/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 1550000 1,07 USD 1 655 387 1 525 025 01/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 1500000 1,04 USD 1 566 416 1 443 060 01/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 1,00 USD 1 505 008 1 386 489 01/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,7% 1450000 1,07 USD 1 558 155 1 435 450 01/04/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,3% 51000 60,78 USD 3 099 780 2 855 671 02/04/2020
ADOBE 1,0% 7839 303,96 USD 2 382 742 2 195 101 02/04/2020
ALPHABET INC class C 1,6% 3425 1 120,84 USD 3 838 877 3 536 564 02/04/2020
CAPGEMINI 0,4% 14049 70,30 EUR 987 645 987 645 02/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 38750 98,74 USD 3 826 175 3 524 863 02/04/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 31000 39,80 USD 1 233 800 1 136 638 02/04/2020
MICROSOFT 1,0% 15679 155,26 USD 2 434 322 2 242 618 02/04/2020
NINTENDO 1,1% 6600 41 330,00 JPY 272 778 000 2 341 840 02/04/2020
OPEN TEXT 1,5% 103811 34,02 USD 3 531 650 3 253 532 02/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,4% 82710 40,96 USD 3 387 802 3 121 011 02/04/2020
TENCENT HOLDINGS 1,4% 66000 379,80 HKD 25 066 800 2 977 936 02/04/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 616 827 1 616 827 01/04/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,4% 700000 1,09 EUR 770 812 770 812 01/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 201 451 1 201 451 01/04/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,6% 1219000 1,01 EUR 1 228 435 1 228 435 02/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 600000 0,95 EUR 570 749 570 749 01/04/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 0,99 EUR 1 613 399 1 613 399 01/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 2100000 0,99 EUR 2 095 807 2 095 807 01/04/2020
SOLVAY 1,1% 37250 66,74 EUR 2 486 065 2 486 065 02/04/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 290000 1,00 EUR 294 826 294 826 01/04/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,85 EUR 800 562 800 562 01/04/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 0,97 EUR 988 685 988 685 01/04/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,08 EUR 1 197 204 1 197 204 01/04/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 181 806 1 181 806 02/04/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 42750 40,21 EUR 1 718 764 1 718 764 02/04/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,7% 1500000 1,00 EUR 1 498 306 1 498 306 01/04/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 041 141 1 041 141 01/04/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,08 EUR 217 918 217 918 01/04/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,00 EUR 608 823 608 823 01/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 1000000 0,99 EUR 997 772 997 772 01/04/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 19100 179,73 USD 3 432 843 3 162 506 02/04/2020
EXOR NV 1,6% 78308 44,48 EUR 3 483 140 3 483 140 02/04/2020
INVESTOR B 1,4% 80000 434,00 SEK 34 720 000 3 155 701 02/04/2020
PROSUS NV 0,6% 20000 60,52 EUR 1 210 400 1 210 400 02/04/2020
SOFINA 1,8% 20000 192,60 EUR 3 852 000 3 852 000 02/04/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 0,98 EUR 1 502 248 1 502 248 01/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 1084000 0,99 EUR 1 084 312 1 084 312 02/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 600000 0,94 EUR 574 078 574 078 01/04/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,6% 1300000 0,99 EUR 1 291 409 1 291 409 01/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,7% 1500000 0,96 EUR 1 444 149 1 444 149 01/04/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,6% 1200000 1,05 EUR 1 282 391 1 282 391 01/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 0,96 EUR 1 536 182 1 536 182 01/04/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 0,99 EUR 1 091 833 1 091 833 02/04/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 768 374 768 374 01/04/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,97 EUR 898 131 898 131 01/04/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 0,98 EUR 1 085 050 1 085 050 01/04/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,00 EUR 308 596 308 596 02/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 001 438 1 001 438 02/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 0,98 EUR 599 027 599 027 02/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,00 EUR 392 614 392 614 02/04/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,2% 126793 41,62 USD 5 277 125 4 861 550 01/04/2020
IMMOFINANZ 1,5% 203275 15,93 EUR 3 238 171 3 238 171 02/04/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 205 880 1 205 880 01/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 1400000 1,12 EUR 1 599 625 1 599 625 01/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 1500000 0,96 EUR 1 444 194 1 444 194 01/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,01 EUR 905 785 905 785 01/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,01 EUR 1 116 978 1 116 978 01/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 1200000 1,05 EUR 1 277 573 1 277 573 01/04/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 1300000 0,94 EUR 1 223 553 1 223 553 01/04/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,02 EUR 103 080 103 080 01/04/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 0,98 EUR 988 867 988 867 01/04/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 203 648 1 203 648 01/04/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,00 EUR 516 235 516 235 01/04/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 1500000 1,00 EUR 1 494 626 1 494 626 01/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1900000 1,00 EUR 1 939 997 1 939 997 02/04/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 940 532 940 532 01/04/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,01 EUR 815 618 815 618 01/04/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 021 596 1 021 596 01/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 0,99 EUR 1 405 525 1 405 525 01/04/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 155000 1,02 EUR 157 762 157 762 02/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 340000 1,05 USD 363 983 335 319 01/04/2020
AALBERTS 0,5% 49523 21,65 EUR 1 072 173 1 072 173 02/04/2020
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,03 EUR 311 016 311 016 02/04/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,01 EUR 1 142 022 1 142 022 02/04/2020
NATIONAL GRID 1,5% 342500 8,71 GBP 2 983 175 3 399 777 02/04/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,3% 600000 0,93 EUR 560 951 560 951 01/04/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,01 EUR 1 123 147 1 123 147 01/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1500000 1,00 EUR 1 518 539 1 518 539 01/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1300000 0,98 EUR 1 275 970 1 275 970 01/04/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,11 EUR 904 612 904 612 02/04/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,03 EUR 518 722 518 722 02/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 1400000 1,07 USD 1 518 440 1 398 862 01/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 9500 440,00 EUR 4 180 000 4 180 000 02/04/2020
MEDTRONIC 1,4% 40000 86,15 USD 3 446 000 3 174 627 02/04/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 0,95 EUR 1 064 067 1 064 067 02/04/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,01 EUR 1 639 480 1 639 480 01/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 0,90 EUR 1 093 861 1 093 861 01/04/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 1200000 1,00 EUR 1 213 589 1 213 589 01/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 012 347 1 012 347 02/04/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,95 EUR 757 537 757 537 01/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,6% 1300000 0,92 EUR 1 216 303 1 216 303 01/04/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,89 EUR 358 885 358 885 01/04/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,89 EUR 898 716 898 716 01/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,89 EUR 179 608 179 608 01/04/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 1600000 1,05 EUR 1 706 016 1 706 016 01/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 0,97 EUR 1 168 325 1 168 325 01/04/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,02 EUR 1 549 089 1 549 089 01/04/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,02 USD 56 013 51 602 01/04/2020
MADISON SQUARE GARDEN 1,3% 14750 206,17 USD 3 041 008 2 801 527 02/04/2020
WALT DISNEY CORP. 1,3% 33000 96,97 USD 3 200 010 2 948 008 02/04/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 1400000 1,02 EUR 1 447 181 1 447 181 02/04/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,68 EUR 1 020 693 1 020 693 02/04/2020
ALLIANZ SE-REG 1,2% 17100 151,46 EUR 2 589 966 2 589 966 02/04/2020
INTRUM AB 0,8% 160000 117,90 SEK 18 864 000 1 714 549 02/04/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,6% 1200000 1,00 EUR 1 214 683 1 214 683 01/04/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 1,5% 28125 117,00 EUR 3 290 625 3 290 625 02/04/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2020

De uitbraak van het Coronavirus in de tweede helft van januari zorgde aanvankelijk voor lichte nervositeit op de beurzen. In de eerste helft van februari herstelden de beurzen toen bleek dat de drastische maatregelen van de Chinese overheid de verspreiding van het virus begonnen af te remmen. De beurzen bereikten hierdoor midden februari zelfs opnieuw recordniveaus. Op het einde van de maand nam het aantal besmettingen in Italië echter razendsnel toe, en ook in andere Europese landen doken plots meerdere gevallen op. De vrees dat het Coronavirus een wereldwijde pandemie zou worden nam hierdoor snel toe, en dit zorgde voor angst bij beleggers en een stevige verkoopgolf op de beurzen. Tijdens de laatste week van februari daalden de Amerikaanse en Europese beurzen gemiddeld meer dan 10% waardoor de beurswinsten sinds Nieuwjaar werden weggeveegd. De Amerikaanse S&P-500-index ging in zes sessies tijd van een record naar een correctie, vakjargon voor een daling van meer dan 10%. Nooit eerder gebeurde dit zo snel.

De wereldwijde impact van het virus op bedrijven en hun resultaten is zeer moeilijk in te schatten. De sectoren toerisme en transport zijn hard getroffen en lijden onder de effecten van het virus. De gesloten fabrieken in China zorgen al voor problemen voor Westerse bedrijven die daar zelf produceren of afhangen van leveranciers uit de getroffen regio. Verschillende bedrijven hebben de voorbije weken al gewaarschuwd dat hun resultaten voor het eerste kwartaal hierdoor lager zullen uitkomen dan verwacht.

De onzekerheid zorgt ervoor dat goud en obligaties, die door velen als vluchthavens in onzekere tijden gezien worden duurder werden. In de VS daalde de rente op 10-jarige overheidsobligaties hierdoor voor het eerst in de geschiedenis onder de grens van 1,20%.

De vlucht naar veiligheid zorgt er nu ook voor dat voor het eerst in lange tijd beleggers voorzichtiger worden over obligaties van mindere kwaliteit. De lage rente zorgde er de voorbije jaren voor dat een deel van de beleggers gretig obligaties kocht van bedrijven van lage kwaliteit omdat die toch nog een licht hoger rendement boden dan bij kwaliteitsbedrijven. De hogere risico’s van dit soort obligaties werden daarbij genegeerd. Nu beleggers opnieuw meer aandacht besteden aan risico’s en meer risico-avers worden, worden dit soort obligaties verkocht en ingeruild voor obligaties van hogere kwaliteit. De koersen van kwaliteitsobligaties stegen de voorbije weken in de vlucht naar veiligheid.

De dalende rente had een positief impact op de koersen van de obligaties in portefeuille. Toch is het verrassend nog het aandeel van het Chinese Tencent dat met een stijging van 3% de top-10 van de stijgers aanvoert. De overige negen componenten zijn obligaties: € DSV 2024 1,75%, $ Hasbro 2026 3,55%, $ Keysight 2024, € Retail Estates 2026 2,84%, $ Nike 2023 2,25%, € Vivendi 2028 1,125%, € AXA perp., € Kinepolis 2027 2,9% en € Parker-Hannifin 2025 1,125% (alle negen + 1%).

Ondanks de nieuwe recordniveaus van heel wat indexen midden februari ontketende het Covid-19 op het einde van de maand toch een bloedbad op de aandelenmarkten. Het virus kost ook AB Inbev (- 26%) omzet en winst. Hoewel luchtvaartmaatschappij Wizz Air (- 18%) niet in Azië actief is, verwachten beleggers een flinke terugval van de activiteit. Walt Disney (- 15%) sloot zijn Chinese parken. Capri Holdings, de naam achter Michael Kors en Versace, moet heel wat van zijn Chinese winkels sluiten en kreeg een klap van 14%. Bij Aena (- 13%), de exploitant van de Spaanse luchthavens, leeft bij de beleggers de vrees dat de activiteit voor langere tijd zal krimpen. Bij Aalberts (- 15%) en Solvay (- 12%) ligt de vrees voor een bredere economische terugval aan de basis van de daling. Cisco, Medtronic (beiden - 13%) en SS&C Technologies (- 12%) maken de top-10 van de dalers rond.

De obligaties Flowserve 2022 en Ryanair 2023 1,125% werden wegens een zwakke score voor duurzaamheid verkocht.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 29 februari 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx