Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/11/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 14,82%
1 jaar 9,75%
2 jaar 5,60%
3 jaar 6,38%
5 jaar 5,40%
Rendement sinds oprichting 3,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,29 per 31/10/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,96 per 31/10/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,2% 111 413 715
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 135 800
Aandelen 51,4% 129 543 693
Rek courant 3,9% 9 917 830
Totaal in EUR 100,0% 252 011 038

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 10 763 475 2 542 157 168 792 023 182 097 656 72,3%
USD 0,9033 -1 945 920 -3 000 000 61 287 424 50 893 277 20,2%
GBP 1,1703 0 0 3 407 360 3 987 632 1,6%
CHF 0,9144 39 813 0 2 608 000 2 421 028 1,0%
SEK 0,0938 320 000 0 80 824 000 7 614 147 3,0%
JPY 0,0083 0 0 252 420 000 2 098 822 0,8%
HKD 0,1154 0 0 16 335 000 1 885 059 0,7%
NOK 0,0991 10 137 500 0 0 1 004 626 0,4%
DKK 0,1338 65 700 0 0 8 791 0,0%
Totaal in EUR 252 011 038

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 3 882 381
Transport/Vervoer 5,8% 7 497 782
Distributie 3,5% 4 575 090
Media 6,2% 8 054 695
Voeding 4,2% 5 486 351
Consumptie/Luxe 14,9% 19 286 816
Farmacie/Medical 6,5% 8 440 424
Holdings 12,2% 15 769 153
Financieel 7,9% 10 219 286
Vastgoed 6,1% 7 849 486
Industrie 6,5% 8 434 570
Technologie 20,3% 26 304 221
Vastgoedfonds 2,9% 3 743 438
Totaal in EUR 129 543 693

Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2019

Kapitalisatie 2157.84 EUR
Distributie 2128.33 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 674 194 1 674 194 15/11/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 165 533 1 165 533 18/11/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 715 559 1 715 559 15/11/2019
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 346 468 1 346 468 15/11/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,10 EUR 1 329 521 1 329 521 15/11/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 017 261 1 017 261 15/11/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,02 EUR 828 077 828 077 15/11/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 720 184 1 720 184 15/11/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,02 EUR 1 781 092 1 781 092 15/11/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 370 097 1 370 097 15/11/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 023 653 1 023 653 15/11/2019
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 277 056 1 277 056 15/11/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 035 888 1 035 888 15/11/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 549 165 1 549 165 15/11/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 299 400 1 299 400 15/11/2019
AENA SME 1,4% 21000 167,15 EUR 3 510 150 3 510 150 18/11/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 1,6% 88000 38,72 GBP 3 407 360 3 987 632 18/11/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 1000000 1,08 EUR 1 085 641 1 085 641 15/11/2019
CVS HEALTH CORP 1,8% 67500 75,04 USD 5 064 863 4 575 090 18/11/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 219 504 1 219 504 18/11/2019
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 500000 1,05 EUR 524 498 524 498 15/11/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,07 EUR 1 406 241 1 406 241 15/11/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 345 951 1 345 951 15/11/2019
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 201 275 1 201 275 15/11/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,04 EUR 890 173 890 173 18/11/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 338 752 1 338 752 15/11/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,02 EUR 511 849 511 849 15/11/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 049 585 1 049 585 15/11/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,2% 500000 1,07 EUR 536 110 536 110 15/11/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 226 294 1 226 294 15/11/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,00 USD 1 509 283 1 363 336 15/11/2019
ACTIVISION BLIZZARD 0,5% 25000 52,79 USD 1 319 750 1 192 130 18/11/2019
ALPHABET INC class C 1,6% 3425 1 321,46 USD 4 526 001 4 088 336 18/11/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 35750 116,84 USD 4 177 030 3 773 111 18/11/2019
CISCO SYSTEMS 1,3% 80000 45,10 USD 3 608 352 3 259 424 18/11/2019
MELEXIS 0,8% 30000 64,40 EUR 1 932 000 1 932 000 18/11/2019
NINTENDO 0,8% 6000 42 070,00 JPY 252 420 000 2 098 822 18/11/2019
OPEN TEXT 0,8% 51500 43,51 USD 2 240 508 2 023 850 18/11/2019
OPEN TEXT 0,8% 50000 43,51 USD 2 175 250 1 964 903 18/11/2019
SS&C Technologies 1,6% 77500 58,38 USD 4 524 063 4 086 585 18/11/2019
TENCENT HOLDINGS 0,7% 49500 330,00 HKD 16 335 000 1 885 059 18/11/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 1600000 1,05 EUR 1 680 009 1 680 009 15/11/2019
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,10 EUR 788 066 788 066 15/11/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 229 038 1 229 038 15/11/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 242 950 1 242 950 15/11/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 664 198 1 664 198 15/11/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 2100000 1,04 EUR 2 192 418 2 192 418 15/11/2019
SOLVAY 1,5% 37250 104,23 EUR 3 882 381 3 882 381 18/11/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,8% 1790000 1,08 EUR 1 958 708 1 958 708 15/11/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,4% 800000 1,11 EUR 899 483 899 483 15/11/2019
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 500000 1,04 EUR 521 484 521 484 15/11/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 1,03 EUR 983 240 983 240 15/11/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 025 570 1 025 570 15/11/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 228 345 1 228 345 15/11/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 255 480 1 255 480 18/11/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 42750 72,56 EUR 3 101 726 3 101 726 18/11/2019
NESTLE SA 0,9% 25000 104,32 CHF 2 608 000 2 384 625 18/11/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 559 961 1 559 961 15/11/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 073 635 1 073 635 15/11/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,12 EUR 228 694 228 694 15/11/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,05 EUR 634 252 634 252 15/11/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 034 525 1 034 525 15/11/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19100 219,14 USD 4 185 574 3 780 829 18/11/2019
EXOR NV 1,7% 59000 71,04 EUR 4 191 360 4 191 360 18/11/2019
INVESTOR B 1,5% 80000 509,40 SEK 40 752 000 3 823 964 18/11/2019
SOFINA 1,6% 20000 198,65 EUR 3 973 000 3 973 000 18/11/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 601 466 1 601 466 15/11/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 671000 1,05 EUR 725 046 725 046 15/11/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 600000 1,03 EUR 617 189 617 189 15/11/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 570 232 1 570 232 15/11/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 297 402 1 297 402 15/11/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,06 EUR 1 689 788 1 689 788 15/11/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 129 528 1 129 528 15/11/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,08 EUR 761 723 761 723 15/11/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,04 EUR 943 104 943 104 15/11/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 1,04 EUR 1 156 882 1 156 882 15/11/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,04 EUR 315 926 315 926 15/11/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 068 633 1 068 633 15/11/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,06 EUR 637 188 637 188 15/11/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 358000 1,04 EUR 376 426 376 426 15/11/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,6% 78500 57,49 USD 4 512 965 4 076 561 18/11/2019
IMMOFINANZ 1,5% 152750 24,70 EUR 3 772 925 3 772 925 18/11/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 024 971 1 024 971 15/11/2019
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 295 693 1 295 693 15/11/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,05 EUR 105 477 105 477 15/11/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 037 120 1 037 120 15/11/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 265 353 1 265 353 15/11/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 019 302 1 019 302 18/11/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,02 EUR 516 718 516 718 15/11/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 561 580 1 561 580 15/11/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,8% 1900000 1,01 EUR 1 952 420 1 952 420 15/11/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,06 EUR 974 425 974 425 15/11/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 800000 1,03 EUR 832 407 832 407 15/11/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 048 917 1 048 917 15/11/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,03 EUR 1 447 554 1 447 554 15/11/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 155000 1,03 EUR 161 646 161 646 15/11/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 274000 1,08 USD 297 448 268 684 15/11/2019
AALBERTS 1,5% 100000 38,16 EUR 3 815 500 3 815 500 18/11/2019
KION GROUP 1,8% 76500 60,38 EUR 4 619 070 4 619 070 18/11/2019
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 308 102 1 308 102 15/11/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 599 746 1 599 746 15/11/2019
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 303 715 1 303 715 15/11/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 170 793 1 170 793 15/11/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 344 611 1 344 611 15/11/2019
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,06 EUR 318 592 318 592 18/11/2019
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 261 652 1 261 652 15/11/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 616000 1,06 EUR 660 960 660 960 15/11/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 503000 1,06 EUR 539 713 539 713 15/11/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 455 699 1 455 699 15/11/2019
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 168 891 1 168 891 15/11/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 288 898 1 288 898 15/11/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 551 661 1 551 661 15/11/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,17 EUR 937 985 937 985 15/11/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,04 EUR 539 519 539 519 15/11/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 9500 464,20 EUR 4 409 900 4 409 900 18/11/2019
MEDTRONIC 1,6% 40000 111,55 USD 4 462 000 4 030 524 18/11/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 048 255 1 048 255 15/11/2019
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 1,01 EUR 204 584 204 584 15/11/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 736 003 1 736 003 15/11/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 237 462 1 237 462 15/11/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,11 EUR 1 671 006 1 671 006 15/11/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,03 USD 57 274 51 736 15/11/2019
MADISON SQUARE GARDEN 1,5% 14750 275,44 USD 4 062 666 3 669 806 18/11/2019
WALT DISNEY CORP. 1,7% 33000 147,10 USD 4 854 300 4 384 889 18/11/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,05 EUR 1 482 950 1 482 950 18/11/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,76 EUR 1 135 800 1 135 800 15/11/2019
AGEAS 1,1% 52000 52,69 EUR 2 739 880 2 739 880 18/11/2019
ALLIANZ SE-REG 1,5% 17100 217,50 EUR 3 719 250 3 719 250 18/11/2019
INTRUM AB 1,5% 160000 250,45 SEK 40 072 000 3 760 156 18/11/2019
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 262 306 1 262 306 15/11/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 1,11 EUR 1 459 655 1 459 655 15/11/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 521 094 1 374 004 15/11/2019
BOOKING HOLDINGS 1,4% 2120 1 836,04 USD 3 892 405 3 516 009 18/11/2019
CAPRI HOLDINGS 1,5% 115500 37,20 USD 4 296 600 3 881 119 18/11/2019
KERING (EX-PPR) 1,6% 7550 539,95 EUR 4 076 623 4 076 623 18/11/2019
LVMH 1,3% 8300 401,43 EUR 3 331 828 3 331 828 18/11/2019
LVMH 0,2% 1250 401,43 EUR 501 781 501 781 18/11/2019
MONCLER 1,6% 108020 36,84 EUR 3 979 457 3 979 457 18/11/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 1,5% 28125 133,10 EUR 3 743 438 3 743 438 18/11/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2019

Christine Lagarde nam op 1 november de voorzittersrol van Mario Draghi bij de ECB over. Op het einde van de ambtstermijn van Draghi startte de ECB het inkoopprogramma van obligaties opnieuw op. De ECB koopt voor 20 miljard euro aan obligaties per maand op. Veel rek zit er op de mogelijkheden van de ECB om de groei en inflatie te stimuleren niet meer op. Het zal van de (Duitse en Nederlandse) regeringen moeten komen. Via reële investeringen in de economie moeten zij de groei aanzwengelen.

De obligatiemarkten anticipeerden deze zomer sterk op een nieuw inkoopprogramma van de ECB. Daarop ging de rente in de eurozone naar ongekende dieptes. De Duitse overheid kon obligaties op dertig jaar verkopen met een negatieve rentevergoeding. Ondertussen is er weer wat ontspanning en stegen de rentes (of verminderde de strafrente) met ongeveer 0,4% op de tienjarige staatsleningen.

In de VS verlaagde de Federal Reserve de rente in oktober voor de derde keer in drie opeenvolgende vergaderingen. Een fenomeen dat minder media-aandacht kreeg was de liquiditeitsnood in de Amerikaanse banksector. De interbankenrente sprong enkele weken geleden naar 10% wat wijst op wantrouwen tussen de banken. De Federal Reserve besliste daarop tientallen miljarden dollar aan liquiditeiten ter beschikking te stellen. Het is vooralsnog onduidelijk waar het wantrouwen plots vandaan komt.

De maand oktober mag dan al een negatieve reputatie hebben als gevolg van de crashes van 1929 en 1987, nog versterkt door de zwakte een jaar eerder, toch was oktober 2019 een relatief goede maand voor de aandelenmarkten. De Amerikaanse S&P-500-index steeg iets meer dan 2% in oktober. Europese beleggers moesten er wel een daling van de Amerikaanse dollar van 2,3% bijnemen. De Europese Bloomberg-500-index klom 0,6% in euro en presteerde, rekening houdend met de valutaeffecten, iets beter.

In aanloop naar de publicatie van de derdekwartaalresultaten, het zogenaamde resultatenseizoen dat de tweede week van oktober begon, acteerden beleggers nerveus. Over het algemeen waren de reacties op de resultaten positief: Moncler, LVMH, Kering, Eurofins Scientific, Intrum, Kion Group en Facebook werden beloond voor de mooie resultaten. Bij Melexis waren de cijfers zwak, maar de hoop op beterschap in het laatste kwartaal hielp het aandeel fors hoger. Grootste dissonant is AB Inbev, dat onverwacht opnieuw aanknoopte met een krimpende activiteit, waardoor de koers lager ging.

Anheuser-Busch Inbev ging in oktober 17% lager. Cisco Systems (- 4%), Tencent Holdings, Sofina, Nestlé (alle drie – 3%), Open Text en Aena (beiden – 2%) zijn de andere aandelen onder de tien grootste verliezers. De obligaties van VGP 2024, Eurofins 2022 en Kinepolis 2027 maken de top-10 rond.

Kion Group blinkt met een winst van 24% uit. Exor (+ 11%) is een belangrijke winnaar bij de voorgestelde fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler Automotive. LVMH (+ 11%), Kering (+ 9%), Facebook (+ 8%), Moncler, Eurofins Scientific (beiden + 6%) en Intrum (+ 5%) halen de top-10 van de stijgers op beter dan verwachte resultaten. De eeuwigdurende obligatie van AXA (+7%) en Wizz Air Holding (+ 6%) maken de top-10 van de stijgers rond.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in oktober 0,47%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx