Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -6,98%
1 jaar -3,25%
2 jaar 1,04%
3 jaar 1,64%
5 jaar 2,95%
Rendement sinds oprichting 3,45%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,04 per 31/05/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,14 per 31/05/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,67%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,0% 112 367 321
Oblig eeuwigdurend 0,4% 1 073 823
Aandelen 47,6% 113 591 501
Rek courant 4,9% 11 820 332
Totaal in EUR 100,0% 238 852 977

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 10 630 477 0 145 251 594 155 882 071 65,3%
USD 0,8835 44 616 0 68 486 666 60 547 383 25,3%
CAD 0,6511 0 0 5 696 389 3 708 635 1,6%
CHF 0,9392 39 813 0 1 999 284 1 915 119 0,8%
SEK 0,0962 10 971 202 0 46 293 660 5 509 739 2,3%
JPY 0,0083 4 583 152 0 322 080 000 2 697 666 1,1%
HKD 0,1140 79 200 0 36 135 000 4 128 419 1,7%
GBP 1,1155 0 0 3 992 444 4 453 373 1,9%
NOK 0,0938 18 652 0 0 1 750 0,0%
DKK 0,1343 65 700 0 0 8 824 0,0%
Totaal in EUR 238 852 977

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,8% 3 179 400
Distributie 3,3% 3 708 635
Media 3,1% 3 479 417
Voeding 3,4% 3 912 628
Consumptie/Luxe 13,2% 15 034 396
Farmacie/Medical 7,1% 8 010 218
Holdings 10,0% 11 309 234
Financieel 6,7% 7 610 120
Vastgoed 6,1% 6 938 200
Technologie 33,5% 38 079 465
Nutssector 3,9% 4 453 373
Staal/Non-ferro 3,5% 3 979 336
Vastgoedfonds 3,4% 3 897 079
Totaal in EUR 113 591 501

Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2020

Kapitalisatie 2025 EUR
Distributie 1975.84 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,08 EUR 1 532 512 1 532 512 09/07/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 1,02 EUR 1 346 964 1 346 964 09/07/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 1650000 1,06 USD 1 758 116 1 553 296 09/07/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1200000 1,05 USD 1 263 480 1 116 284 13/07/2020
CAPRI HOLDINGS 1,6% 287540 15,35 USD 4 413 739 3 899 538 10/07/2020
KERING (EX-PPR) 1,6% 7632 508,30 EUR 3 879 346 3 879 346 13/07/2020
LVMH 1,5% 8806 404,90 EUR 3 565 549 3 565 549 13/07/2020
MONCLER 1,5% 108020 34,16 EUR 3 689 963 3 689 963 10/07/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,01 EUR 1 621 791 1 621 791 09/07/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 0,99 EUR 1 719 807 1 719 807 13/07/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,03 EUR 1 357 981 1 357 981 09/07/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,87 EUR 880 368 880 368 09/07/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 209 398 1 209 398 09/07/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 0,94 EUR 1 319 092 1 319 092 09/07/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 242 561 1 242 561 09/07/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 0,94 EUR 954 653 954 653 09/07/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 0,99 EUR 1 400 260 1 400 260 09/07/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 296 000 1 296 000 09/07/2020
AENA SME 1,3% 26495 120,00 EUR 3 179 400 3 179 400 10/07/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,05 EUR 505 053 505 053 13/07/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,05 EUR 1 283 676 1 283 676 13/07/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,6% 185369 30,73 CAD 5 696 389 3 708 635 10/07/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,08 EUR 1 534 184 1 534 184 13/07/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,03 EUR 831 029 831 029 09/07/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,06 EUR 1 382 956 1 382 956 09/07/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 1300000 1,02 EUR 1 336 855 1 336 855 09/07/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,94 EUR 1 131 431 1 131 431 09/07/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,01 EUR 862 304 862 304 13/07/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 1,01 EUR 1 315 301 1 315 301 09/07/2020
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,01 EUR 511 621 511 621 09/07/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,01 EUR 509 225 509 225 09/07/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 215 493 1 215 493 09/07/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,12 USD 1 754 673 1 550 254 09/07/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 1500000 1,15 USD 1 763 545 1 558 092 09/07/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 1,02 USD 1 538 475 1 359 243 09/07/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,6% 1450000 1,09 USD 1 609 900 1 422 347 09/07/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,5% 51000 81,27 USD 4 144 770 3 661 904 10/07/2020
ADOBE 1,4% 7839 466,20 USD 3 654 542 3 228 787 10/07/2020
ALPHABET INC class C 2,0% 3425 1 541,74 USD 5 280 460 4 665 286 10/07/2020
CAPGEMINI 1,1% 25665 105,40 EUR 2 705 091 2 705 091 13/07/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 38750 119,45 USD 4 628 688 4 089 445 10/07/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 31000 46,66 USD 1 446 460 1 277 947 10/07/2020
MICROSOFT 1,2% 15120 213,67 USD 3 230 690 2 854 315 10/07/2020
NINTENDO 1,1% 6600 48 800,00 JPY 322 080 000 2 659 817 13/07/2020
OPEN TEXT 1,6% 103811 42,77 USD 4 439 996 3 922 737 10/07/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,3% 61087 56,45 USD 3 448 361 3 046 627 10/07/2020
TENCENT HOLDINGS 1,7% 66000 547,50 HKD 36 135 000 4 119 390 13/07/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,8% 25747 71,78 EUR 1 848 120 1 848 120 13/07/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,04 EUR 1 154 913 1 154 913 09/07/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,09 EUR 774 679 774 679 09/07/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 207 457 1 207 457 09/07/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 249 109 1 249 109 13/07/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 600000 0,96 EUR 583 299 583 299 09/07/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 1,01 EUR 1 626 095 1 626 095 09/07/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 214 823 1 214 823 09/07/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 290000 1,06 EUR 309 619 309 619 09/07/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 0,89 EUR 846 711 846 711 09/07/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 900000 1,01 EUR 911 821 911 821 09/07/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,10 EUR 1 233 674 1 233 674 09/07/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 250 403 1 250 403 13/07/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 42750 47,60 EUR 2 034 900 2 034 900 13/07/2020
NESTLE SA 0,8% 18657 107,16 CHF 1 999 284 1 877 728 10/07/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 519 784 1 519 784 09/07/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 044 105 1 044 105 09/07/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,08 EUR 218 785 218 785 09/07/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,02 EUR 613 760 613 760 09/07/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 008 721 1 008 721 09/07/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 19598 182,90 USD 3 584 474 3 166 883 10/07/2020
EXOR NV 1,6% 78859 49,61 EUR 3 912 195 3 912 195 10/07/2020
PROSUS NV 0,7% 20000 86,82 EUR 1 736 400 1 736 400 13/07/2020
SOFINA 1,0% 10456 238,50 EUR 2 493 756 2 493 756 13/07/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 556 287 1 556 287 09/07/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 1084000 1,02 EUR 1 129 025 1 129 025 13/07/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 600000 1,01 EUR 622 719 622 719 09/07/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,6% 1300000 1,01 EUR 1 326 587 1 326 587 09/07/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 547 749 1 547 749 09/07/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 300 742 1 300 742 09/07/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,00 EUR 1 581 503 1 581 503 09/07/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 0,99 EUR 1 095 395 1 095 395 13/07/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 753 213 753 213 09/07/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,98 EUR 886 741 886 741 09/07/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 1,00 EUR 1 113 753 1 113 753 09/07/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 308 737 308 737 13/07/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 046 123 1 046 123 13/07/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,02 EUR 632 605 632 605 13/07/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 386 092 386 092 13/07/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 126793 32,83 USD 4 162 614 3 677 669 10/07/2020
IMMOFINANZ 1,4% 203275 16,04 EUR 3 260 531 3 260 531 13/07/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 287 541 1 287 541 09/07/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 1400000 1,11 EUR 1 555 937 1 555 937 09/07/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 547 123 1 547 123 09/07/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,07 EUR 964 109 964 109 09/07/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 174 293 1 174 293 09/07/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 1200000 1,10 EUR 1 346 778 1 346 778 09/07/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 250 163 1 250 163 09/07/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 104 440 104 440 09/07/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 020 662 1 020 662 09/07/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 273 428 1 273 428 09/07/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 513 995 1 513 995 09/07/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,03 EUR 943 101 943 101 09/07/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 800000 1,01 EUR 810 614 810 614 09/07/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 044 946 1 044 946 09/07/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 404 484 1 404 484 09/07/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 155000 1,02 EUR 158 535 158 535 13/07/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,12 USD 385 467 340 560 10/07/2020
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,04 EUR 313 551 313 551 13/07/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,04 EUR 1 164 874 1 164 874 13/07/2020
NATIONAL GRID 1,9% 456488 8,75 GBP 3 992 444 4 453 373 13/07/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 600000 1,00 EUR 604 963 604 963 09/07/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,3% 600000 1,01 EUR 612 317 612 317 09/07/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 154 210 1 154 210 09/07/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 493 230 1 493 230 09/07/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1300000 1,06 EUR 1 377 646 1 377 646 09/07/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,12 EUR 931 446 931 446 13/07/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,02 EUR 519 363 519 363 13/07/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 1400000 1,18 USD 1 655 842 1 462 936 09/07/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 5283 542,60 EUR 2 866 556 2 866 556 13/07/2020
MEDTRONIC 1,4% 43050 90,81 USD 3 909 371 3 453 929 10/07/2020
ZOETIS 0,7% 13950 137,10 USD 1 912 545 1 689 733 10/07/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 0,99 EUR 1 095 094 1 095 094 13/07/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,02 EUR 1 629 931 1 629 931 09/07/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 308 047 1 308 047 09/07/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 297 413 1 297 413 09/07/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,94 EUR 753 889 753 889 09/07/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 0,95 EUR 1 263 927 1 263 927 09/07/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,94 EUR 381 534 381 534 09/07/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,94 EUR 956 719 956 719 09/07/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,95 EUR 192 246 192 246 09/07/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 658 185 1 658 185 09/07/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 225 210 1 225 210 09/07/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 580 153 1 580 153 09/07/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 178 51 401 09/07/2020
WALT DISNEY CORP. 1,5% 33000 119,34 USD 3 938 220 3 479 417 10/07/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 456 892 1 456 892 13/07/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,4% 1500000 0,72 EUR 1 073 823 1 073 823 13/07/2020
ALLIANZ SE-REG 1,3% 17100 184,56 EUR 3 155 976 3 155 976 13/07/2020
INTRUM AB 1,9% 220446 210,00 SEK 46 293 660 4 454 144 10/07/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 226 375 1 226 375 09/07/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,7% 72787 61,88 USD 4 504 060 3 979 336 10/07/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 1,6% 31327 124,40 EUR 3 897 079 3 897 079 13/07/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,67% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2020

Verder herstel beurzen in mei, maar herstel verloopt niet overal gelijk In mei herstelden de beurzen verder van de sterke daling door de opmars van het coronavirus in februari-maart. Tussen de verschillende aandelencategorieën zijn de verschillen onderling groot. Zo herstelden de Amerikaanse beurzen tot nu toe sterker dan de Europese. Een belangrijke factor hierin was ongetwijfeld het forse ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank en de Amerikaanse regering: de eerste drukte massaal geld bij om de rente te drukken en liquiditeit op de obligatiemarkten te garanderen, en de tweede startte enorme steunprogramma’s om (tijdelijk) het inkomensverlies te compenseren van de miljoenen Amerikanen die hun job verloren. Dit staat in schril contrast met de zware discussies momenteel tussen de verschillende lidstaten van de EU over de omvang en de modaliteiten van een omvangrijk steunprogramma. Tot op heden is er hierover nog geen akkoord bereikt, en de meningen zijn sterk verdeeld over het feit of het steunprogramma nu voornamelijk uit subsidies of uit leningen moet bestaan.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Amerikaanse beurzen de voorbije twee maanden beter presteerden: de Amerikaanse S&P 500 index herstelde sinds het dieptepunt van maart met maar liefst 35%, en staat sinds het jaarbegin nog op een verlies van 7%. Technologiebeurs Nasdaq presteerde nog beter, en heeft nu zelfs een positief rendement (+3%) sinds het jaarbegin. De brede Europese Stoxx 600 index daarentegen is ‘maar’ 25% gestegen sinds het dieptepunt in maart en staat nog altijd op een verlies van 17% tegenover het jaarbegin.

De zwakkere Europese prestatie heeft echter niet alleen te maken met de verschillende aanpak van de crisis, maar ook met de samenstelling van de indexen. In de Europese indexen is het gewicht van technologiebedrijven veel lager dan in de VS. Een aantal technologiebedrijven kenden de voorbije jaren een sterke groei, en presteerden daardoor beter op de beurs. De groeivooruitzichten van verschillende van een aantal technologiebedrijven zijn vandaag minder aangetast door het Coronavirus, omdat ze minder gevoelig zijn voor de economische conjunctuur. Het is dan ook niet toevallig dat deze aandelen sneller en sterker herstelden dan gemiddeld. Daarnaast zijn er daar zelfs een aantal bedrijven te vinden die profiteren van de effecten die het virus heeft op onze manier van werken en leven. De Europese beursindexen kennen ook een hoog aandeel aan bedrijven uit de energiesector en de financiële sector, en dit zijn net twee sectoren die nu zwaar getroffen worden.

De vastgoedsector presteert dit jaar ook slechter dan gemiddeld, maar ook hier zijn de verschillen tussen de verschillende subsegmenten groot. Bedrijven actief in winkelvastgoed en kantoren blijven achter omdat beleggers vrezen dat de manier waarop we werken en winkelen mogelijk structureel veranderd zal zijn wanneer deze crisis voorbij is, en dat er dan minder nood zal zijn aan winkels en kantoren. Deze aandelen noteren nu vaak aan een heel grote korting op hun intrinsieke waarde, terwijl bedrijven die actief zijn in residentieel vastgoed een relatief stabiel koersverloop voorleggen.

De lijst van de verliezers over de maand mei wordt aangevoerd door Canada Goose Holdings, dat 16% van zijn waarde verloor. De vastgoed- en infrastructuursector is met Cofinimmo (- 4%), Brookfield Asset Management en Immofinanz (beide - 3%) goed vertegenwoordigd. Allianz (- 4%), Nintendo en Exor (allebei - 2%). Ook drie obligaties halen de lijst van de grootste dalers: € AXA eeuwigdurend ( - 3%), € Amphenol Technologies 2028 2% (- 2%) en € Exor 2025 2,875% (- 1%).

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Eurofins Scientific (+ 19%). Sofina (+ 15%), Aena (+ 14%), Cisco Systems, Capri Holdings (beide + 11%), Adobe (+ 10%), Walt Disney, Activision Blizzard (beide + 9%), Open Text en LVMH (beide + 8%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Ubisoft Entertainment is nieuw in de portefeuille. Investor B, Madison Square Garden Entertainment en Madison Square Garden Sports werden verkocht. De obligaties van Huhtamaki 3,375% zijn vervallen.

Het compartiment haalde een return van 1,13% in mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Balance

Bericht aan alle aandeelhouders dd 12 juni 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer