Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/05/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 8,24%
1 jaar 1,80%
2 jaar 2,45%
3 jaar 5,92%
5 jaar 4,31%
Rendement sinds oprichting 3,71%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 5,84 per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,14 per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 42,0% 88 033 009
Obl variabele rente 0,5% 1 120 428
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 144 580
Aandelen 46,4% 97 358 719
Rek courant 10,5% 21 954 002
Totaal in EUR 100,0% 209 610 738

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 13 450 969 2 542 157 126 794 153 142 787 279 68,1%
NOK 0,1020 137 626 0 10 059 356 1 040 092 0,5%
USD 0,8969 7 473 109 -3 000 000 41 442 939 41 182 121 19,6%
DKK 0,1339 65 700 0 23 784 000 3 193 475 1,5%
GBP 1,1381 1 536 438 0 9 891 065 13 005 069 6,2%
CHF 0,8880 39 813 0 2 488 750 2 245 489 1,1%
SEK 0,0927 1 534 250 0 64 893 750 6 157 212 2,9%
Totaal in EUR 209 610 738

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,3% 4 205 492
Transport/Vervoer 5,7% 5 553 205
Distributie 1,8% 1 782 590
Media 5,6% 5 451 941
Agricultuur 1,3% 1 263 870
Voeding 8,5% 8 309 762
Consumptie/Luxe 6,8% 6 572 445
Farmacie/Medical 5,6% 5 471 531
Diensten 4,8% 4 692 009
Holdings 12,8% 12 450 917
Financieel 11,4% 11 078 633
Vastgoed 9,9% 9 636 709
Industrie 6,4% 6 251 860
Technologie 15,0% 14 637 756
Totaal in EUR 97 358 719

Huidige netto inventariswaarde op 20/05/2019

Kapitalisatie 2034.11 EUR
Distributie 2006.3 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,8% 1600000 1,02 EUR 1 638 836 1 638 836 20/05/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,2% 500000 1,01 EUR 510 095 510 095 20/05/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,6% 1100000 1,06 EUR 1 188 011 1 188 011 21/05/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1600000 1,04 EUR 1 694 185 1 694 185 20/05/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1000000 1,10 EUR 1 112 616 1 112 616 20/05/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 035 466 1 035 466 21/05/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 800000 1,01 EUR 814 046 814 046 20/05/2019
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,2% 500000 1,00 EUR 514 346 514 346 20/05/2019
RANDSTAD 0,8% 36000 48,29 EUR 1 738 440 1 738 440 21/05/2019
SOTHEBYS 1,4% 88500 37,21 USD 3 293 085 2 953 569 20/05/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,8% 1600000 1,03 EUR 1 651 450 1 651 450 20/05/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 1728000 1,01 EUR 1 748 407 1 748 407 21/05/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,02 EUR 1 344 526 1 344 526 20/05/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 028 327 1 028 327 20/05/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 543 670 1 543 670 20/05/2019
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,5% 10000000 1,00 NOK 10 059 356 1 026 054 21/05/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,5% 1192575 1,05 USD 1 249 222 1 120 428 21/05/2019
BMW VORZUGSAKTIEN 0,3% 13000 56,20 EUR 730 600 730 600 21/05/2019
DSV 1,5% 40000 594,60 DKK 23 784 000 3 184 678 21/05/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,8% 44000 32,71 GBP 1 439 240 1 637 927 21/05/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1000000 1,04 EUR 1 039 768 1 039 768 21/05/2019
CVS HEALTH CORP 0,9% 37500 53,00 USD 1 987 500 1 782 590 20/05/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,8% 1600000 1,04 EUR 1 671 492 1 671 492 20/05/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,8% 1600000 1,02 EUR 1 657 710 1 657 710 20/05/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 016 803 1 016 803 21/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,9% 1857000 1,05 EUR 1 986 095 1 986 095 21/05/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 054 725 1 054 725 20/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 22000 79,86 USD 1 756 920 1 575 782 20/05/2019
SOLVAY 1,3% 30500 86,22 EUR 2 629 710 2 629 710 21/05/2019
Technologie
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 500000 1,04 EUR 522 190 522 190 20/05/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 1300000 1,05 EUR 1 369 900 1 369 900 20/05/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,05 EUR 906 161 906 161 21/05/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 1,01 EUR 1 344 642 1 344 642 20/05/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,03 EUR 523 437 523 437 20/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 028 667 1 028 667 20/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,3% 500000 1,04 EUR 528 496 528 496 20/05/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,2% 400000 1,01 EUR 404 968 404 968 20/05/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 0,99 USD 1 487 208 1 333 878 20/05/2019
ALPHABET INC class C 1,4% 2900 1 138,85 USD 3 302 665 2 962 162 20/05/2019
CISCO SYSTEMS 1,4% 60000 56,01 USD 3 360 600 3 014 123 20/05/2019
FACEBOOK INC-A 1,5% 19000 182,72 USD 3 471 680 3 113 751 20/05/2019
MELEXIS 1,2% 40000 63,45 EUR 2 538 000 2 538 000 21/05/2019
OPEN TEXT 0,6% 33000 40,43 USD 1 334 190 1 196 636 20/05/2019
OPEN TEXT 0,9% 50000 40,43 USD 2 021 500 1 813 084 20/05/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,9% 1790000 1,07 EUR 1 955 852 1 955 852 20/05/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,2% 500000 1,02 EUR 520 972 520 972 21/05/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,4% 800000 1,10 EUR 880 967 880 967 20/05/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,5% 939000 1,03 EUR 973 705 973 705 20/05/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 0,99 EUR 996 052 996 052 20/05/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,6% 1100000 1,11 EUR 1 233 719 1 233 719 20/05/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1000000 1,06 EUR 1 070 096 1 070 096 21/05/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 20900 20,10 EUR 420 090 420 090 21/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 41500 72,78 EUR 3 020 370 3 020 370 21/05/2019
DIAGEO PLC 1,3% 70000 33,38 GBP 2 336 600 2 659 168 21/05/2019
NESTLE SA 1,1% 25000 99,55 CHF 2 488 750 2 210 134 20/05/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,7% 1500000 1,01 EUR 1 527 084 1 527 084 20/05/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,05 EUR 1 064 097 1 064 097 20/05/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,03 EUR 628 236 628 236 20/05/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 025 775 1 025 775 20/05/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,0% 11000 202,73 USD 2 230 030 2 000 115 20/05/2019
EXOR NV 1,5% 55000 57,50 EUR 3 162 500 3 162 500 21/05/2019
INVESTOR B 1,4% 74000 437,50 SEK 32 375 000 3 000 839 21/05/2019
JARDINE STRATEGIC 0,5% 30000 35,77 USD 1 073 100 962 464 20/05/2019
SOFINA 1,6% 19000 175,00 EUR 3 325 000 3 325 000 21/05/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 555 103 1 555 103 20/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 509000 1,05 EUR 541 092 541 092 21/05/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 600000 1,02 EUR 618 117 618 117 20/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,7% 1500000 1,02 EUR 1 538 514 1 538 514 20/05/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 314 426 1 314 426 20/05/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 1572000 1,03 EUR 1 626 294 1 626 294 20/05/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 1,01 EUR 1 117 715 1 117 715 21/05/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,4% 700000 1,07 EUR 767 096 767 096 20/05/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,02 EUR 941 439 941 439 20/05/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300000 1,04 EUR 319 771 319 771 21/05/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,05 EUR 1 054 925 1 054 925 21/05/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,04 EUR 638 915 638 915 21/05/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 219000 1,04 EUR 235 343 235 343 21/05/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 72500 46,96 USD 3 404 600 3 053 587 20/05/2019
IMMOFINANZ 1,1% 100000 22,83 EUR 2 283 000 2 283 000 21/05/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,1% 1100000 3,44 GBP 3 778 500 4 300 122 21/05/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 020 142 1 020 142 20/05/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 026 464 1 026 464 20/05/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 005 420 1 005 420 21/05/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,03 EUR 515 123 515 123 20/05/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,5% 1100000 1,02 EUR 1 128 662 1 128 662 20/05/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 1500000 1,02 EUR 1 530 135 1 530 135 20/05/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,0% 1900000 1,03 EUR 2 004 158 2 004 158 21/05/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,5% 900000 1,06 EUR 963 285 963 285 20/05/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,02 EUR 827 751 827 751 20/05/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 031 225 1 031 225 20/05/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,7% 1400000 1,03 EUR 1 438 060 1 438 060 20/05/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 55000 1,04 EUR 57 190 57 190 21/05/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,0% 100000 1,05 USD 105 205 94 359 21/05/2019
AALBERTS 1,4% 95000 30,84 EUR 2 929 800 2 929 800 21/05/2019
KION GROUP 1,6% 61000 54,46 EUR 3 322 060 3 322 060 21/05/2019
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,2% 300000 1,05 EUR 317 857 317 857 21/05/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 485000 1,06 EUR 520 886 520 886 21/05/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,0% 8000 1,06 EUR 8 592 8 592 21/05/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 1400000 1,03 EUR 1 449 178 1 449 178 20/05/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1500000 1,02 EUR 1 560 172 1 560 172 20/05/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 800000 1,17 EUR 964 508 964 508 21/05/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,3% 500000 1,06 EUR 537 341 537 341 21/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 9500 410,60 EUR 3 900 700 3 900 700 21/05/2019
MEDTRONIC 0,7% 20000 87,57 USD 1 751 400 1 570 831 20/05/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 1500000 1,01 EUR 1 528 769 1 528 769 20/05/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,03 EUR 1 143 976 1 143 976 20/05/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,5% 1000000 0,99 EUR 1 006 774 1 006 774 20/05/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 1600000 1,07 EUR 1 745 497 1 745 497 20/05/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 1500000 1,08 EUR 1 638 684 1 638 684 20/05/2019
PUBLICIS GROUPE 0,7% 29628 50,24 EUR 1 488 511 1 488 511 21/05/2019
WALT DISNEY CORP. 1,9% 33000 133,91 USD 4 419 030 3 963 430 20/05/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,6% 1250000 1,04 EUR 1 308 927 1 308 927 20/05/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,7% 1300000 1,12 EUR 1 474 873 1 474 873 20/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 1500000 0,99 USD 1 480 275 1 327 659 21/05/2019
BOOKING HOLDINGS 1,6% 2120 1 752,23 USD 3 714 728 3 331 741 21/05/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 607,40 EUR 583 104 583 104 21/05/2019
LVMH 1,3% 8000 332,20 EUR 2 657 600 2 657 600 21/05/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 1400000 1,05 EUR 1 473 074 1 473 074 20/05/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,76 EUR 1 144 580 1 144 580 21/05/2019
AGEAS 1,1% 52000 45,33 EUR 2 357 160 2 357 160 21/05/2019
ALLIANZ SE-REG 1,5% 15000 203,20 EUR 3 048 000 3 048 000 21/05/2019
BURFORD CAPITAL 1,3% 154750 15,10 GBP 2 336 725 2 659 310 21/05/2019
INTRUM AB 1,4% 137500 236,50 SEK 32 518 750 3 014 163 21/05/2019
Agricultuur
SIPEF 0,6% 27180 46,50 EUR 1 263 870 1 263 870 21/05/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een
zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen
met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste
kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index
5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten en iets hogere rentes, zijn er nauwelijks aandelen bij de tien grootste verliezers.
Intrum (-9%, Sipef (- 2%) en Burford Capital (< 1%) zijn de enige. Zeven van de tien grootste verliezers komen uit de
obligatieportefeuille. De obligatiemarkt ziet duidelijk wolken hangen voor Deceuninck, want de koers van de obligaties tot 2022
ging 2% lager in april. De koersdaling van de obligaties van Nike 2023, Technip 2023, UCB 2023, Kinepolis 2027, Strabag 2019 en
Campari 2019 is bescheiden maar voldoende groot om bij de tien grootste verliezers te zitten.

De lijst van de grootste stijgers bevat alleen aandelen. IWG ging 36% hoger nadat de uitbesteding van de Japanse activiteiten
duidelijk meer opbracht dan beleggers inschatten. Melexis (+ 32%), Kion (+ 31 %), Randstad (+ 17%) en Aalberts (+ 13%) zijn iets
meer conjunctuurgevoelig en gingen hoger op het iets afgenomen pessimisme omtrent de economie. Walt Disney ging 25% hoger
nadat het zijn tariefplan voor een eigen streamingdienst bekendmaakte. Facebook won 17%, gedreven door meevallende
resultaten. Wizz Air (+ 14%), DSV (+ 13%) en Eurofins Scientific (+ 12%) maken de top-10 van de stijgers rond.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 3,94% hoger in de maand april.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer