Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 27 juli 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,7% 4 921 780
Rek courant 4,3% 220 817
Totaal in EUR 100,0% 5 142 597

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 216 236 0 4 078 689 4 294 926 83,5%
DKK 0,1340 5 435 0 1 817 303 244 247 4,7%
NOK 0,1037 24 740 0 1 199 510 126 955 2,5%
CHF 0,8877 0 0 158 448 140 647 2,7%
SEK 0,0954 13 484 0 3 505 202 335 823 6,5%
Totaal in EUR 5 142 597

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,5% 219 868
Transport/Vervoer 4,9% 243 519
Distributie 2,2% 107 692
Media 2,2% 107 273
Agricultuur 4,8% 237 895
Voeding 9,4% 460 784
Consumptie/Luxe 7,7% 378 160
Farmacie/Medical 11,2% 553 295
Diensten 2,3% 115 606
Holdings 13,6% 671 693
Financieel 11,3% 554 581
Industrie 4,8% 235 938
Technologie 19,7% 969 560
Staal/Non-ferro 1,3% 65 917
Totaal in EUR 4 921 780

945.1 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Distributie 945.1 EUR
Kapitalisatie 945.1 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 4,3% 2200 99,94 EUR 219 868 219 868 22/03/2019
Transport/Vervoer
DSV 4,7% 3309 549,20 DKK 1 817 303 243 519 22/03/2019
Distributie
DIETEREN 2,1% 3037 35,46 EUR 107 692 107 692 22/03/2019
Media
KINEPOLIS GROEP 2,1% 2205 48,65 EUR 107 273 107 273 22/03/2019
Agricultuur
MOWI ASA 2,4% 5947 201,70 NOK 1 199 510 124 389 21/03/2019
SIPEF 2,2% 2204 51,50 EUR 113 506 113 506 22/03/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,6% 4038 19,86 EUR 80 195 80 195 22/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,7% 3300 72,71 EUR 239 943 239 943 22/03/2019
NESTLE SA 2,7% 1667 95,05 CHF 158 448 140 647 22/03/2019
Consumptie/Luxe
LVMH 4,9% 800 315,55 EUR 252 440 252 440 22/03/2019
MONCLER 2,4% 3500 35,92 EUR 125 720 125 720 22/03/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 5,4% 775 360,60 EUR 279 465 279 465 22/03/2019
FAGRON 2,0% 6500 15,64 EUR 101 660 101 660 22/03/2019
UCB 3,3% 2250 76,52 EUR 172 170 172 170 22/03/2019
Diensten
RANDSTAD 2,2% 2533 45,64 EUR 115 606 115 606 22/03/2019
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,3% 500 135,00 EUR 67 500 67 500 22/03/2019
BREDERODE 3,2% 2800 59,50 EUR 166 600 166 600 22/03/2019
EXOR NV 3,0% 2741 56,76 EUR 155 579 155 579 22/03/2019
INVESTOR B 3,1% 3966 419,20 SEK 1 662 547 158 674 22/03/2019
SOFINA 2,4% 700 176,20 EUR 123 340 123 340 22/03/2019
Financieel
AGEAS 2,1% 2553 42,54 EUR 108 605 108 605 22/03/2019
ALLIANZ SE-REG 3,1% 817 196,22 EUR 160 312 160 312 22/03/2019
INTRUM AB 3,4% 6807 270,70 SEK 1 842 655 175 863 22/03/2019
KBC ANCORA 2,1% 2586 42,46 EUR 109 802 109 802 22/03/2019
Industrie
AALBERTS INDUSTRIES 2,3% 3750 30,97 EUR 116 138 116 138 22/03/2019
KION GROUP 2,3% 2500 47,92 EUR 119 800 119 800 22/03/2019
Technologie
ASML HOLDING 3,3% 1000 170,30 EUR 170 300 170 300 22/03/2019
CAPGEMINI 4,5% 2200 105,15 EUR 231 330 231 330 22/03/2019
ECONOCOM GROUP 2,1% 30000 3,56 EUR 106 680 106 680 22/03/2019
MELEXIS 4,4% 3800 60,00 EUR 228 000 228 000 22/03/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 4,5% 50000 4,67 EUR 233 250 233 250 22/03/2019
Staal/Non-ferro
UMICORE 1,3% 1616 40,79 EUR 65 917 65 917 22/03/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.

De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.

Intrum ( + 25%) trekt de lijst van de 10 grootste stijgers. Melexis, DSV en X-Fab (alle drie + 22%) volgen op korte afstand. Exor (+ 16%), Brederode (+ 15%), Anheuser Busch Inbev (+ 14%), Moncler (+ 13%), CapGemini en Amsterdam Commodities (beiden + 11%) vervolledigen de top-10. Er was welgeteld één daler in januari: het Belgische bedrijf Proximus, dat amper 0,18% lager ging in januari.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer