Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -1,14%
1 jaar 0,96%
2 jaar 8,84%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,04%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/10/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/10/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 2,16%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
 • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,6% 10 358 278
Rek courant 3,4% 368 482
Totaal in EUR 100,0% 10 726 760

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 356 513 0 4 816 733 5 173 245 48,2%
CAD 0,6454 0 0 237 234 153 123 1,4%
CHF 0,9251 2 655 0 161 863 152 203 1,4%
USD 0,8388 3 149 0 4 865 309 4 083 663 38,1%
SEK 0,0984 0 0 3 327 845 327 477 3,1%
JPY 0,0081 624 975 0 52 371 000 427 314 4,0%
GBP 1,1198 5 0 364 279 407 907 3,8%
NOK 0,0947 11 597 0 0 1 098 0,0%
DKK 0,1344 5 435 0 0 730 0,0%
Totaal in EUR 10 726 760

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 164 549
Transport/Vervoer 1,5% 160 449
Distributie 2,1% 219 987
Voeding 1,4% 149 747
Consumptie/Luxe 9,2% 954 067
Farmacie/Medical 11,2% 1 156 763
Holdings 16,4% 1 695 352
Financieel 9,1% 940 242
Technologie 39,5% 4 089 410
Nutssector 3,9% 407 902
Staal/Non-ferro 4,1% 419 811
Totaal in EUR 10 358 278

Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2020

Distributie 1072.48 EUR
Kapitalisatie 1072.48 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 1708 96,34 EUR 164 549 164 549 27/11/2020
Transport/Vervoer
AENA SME 1,5% 1115 143,90 EUR 160 449 160 449 26/11/2020
Distributie
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,4% 5173 45,86 CAD 237 234 153 123 26/11/2020
DIETEREN 0,6% 1120 59,70 EUR 66 864 66 864 27/11/2020
Voeding
NESTLE SA 1,4% 1581 102,38 CHF 161 863 149 747 26/11/2020
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,9% 513 605,60 EUR 310 673 310 673 27/11/2020
LVMH 3,8% 820 496,55 EUR 407 171 407 171 27/11/2020
MONCLER 2,2% 5710 41,37 EUR 236 223 236 223 27/11/2020
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 4,8% 7750 66,96 EUR 518 940 518 940 26/11/2020
FAGRON 1,4% 7490 19,52 EUR 146 205 146 205 27/11/2020
MEDTRONIC 3,1% 3452 113,31 USD 391 146 328 093 25/11/2020
ZOETIS 1,5% 1217 160,19 USD 194 951 163 525 25/11/2020
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 1737 233,13 USD 404 947 339 669 25/11/2020
BREDERODE 1,5% 1950 79,90 EUR 155 805 155 805 27/11/2020
EXOR NV 4,4% 8183 57,98 EUR 474 450 474 450 27/11/2020
PROSUS NV 4,2% 4764 93,60 EUR 445 910 445 910 27/11/2020
SOFINA 2,6% 1073 260,50 EUR 279 517 279 517 27/11/2020
Financieel
AGEAS 3,5% 9037 41,73 EUR 377 114 377 114 27/11/2020
ALLIANZ SE-REG 2,2% 1188 198,36 EUR 235 652 235 652 27/11/2020
INTRUM AB 3,1% 14149 235,20 SEK 3 327 845 327 477 27/11/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 5534 76,51 USD 423 406 355 153 25/11/2020
ALPHABET INC class C 3,6% 257 1 771,43 USD 455 258 381 870 25/11/2020
ASML HOLDING 1,4% 424 360,85 EUR 153 000 153 000 27/11/2020
CAPGEMINI 3,5% 3200 118,90 EUR 380 480 380 480 27/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 3364 119,43 USD 401 763 336 998 25/11/2020
CISCO SYSTEMS 3,2% 9756 42,50 USD 414 630 347 792 25/11/2020
FORTINET 3,0% 3202 119,86 USD 383 792 321 925 26/11/2020
MICROSOFT 3,2% 1897 213,87 USD 405 711 340 311 25/11/2020
NINTENDO 3,9% 900 58 190,00 JPY 52 371 000 422 275 27/11/2020
OPEN TEXT 3,4% 9778 43,88 USD 429 059 359 894 25/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,6% 6667 69,02 USD 460 156 385 979 25/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,8% 3900 77,88 EUR 303 732 303 732 27/11/2020
Nutssector
NATIONAL GRID 3,8% 41433 8,79 GBP 364 279 407 902 27/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,9% 8662 57,78 USD 500 490 419 811 25/11/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  2,16% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2020

Drie factoren, die de daaropvolgende maanden op de beurzen zouden kunnen wegen maakten beleggers in september nerveus: het uitblijven van nieuwe stimulusmaatregelen in de VS, de naderende verkiezingen in de VS en tenslotte de vrees voor een tweede golf van het COVID-19 virus. Na een licht herstel in de eerste helft van de maand, bleek dat in de tweede helft van oktober deze drie factoren effectief op het beurssentiment hebben gewogen, en ervoor hebben gezorgd dat ook in oktober de meeste beurzen opnieuw licht daalden.

Gedurende de hele maand afgelopen maand discussieerden Democraten en Republikeinen in de VS over een nieuw omvangrijk stimuluspakket ter vervanging van het vorige pakket dat grotendeels afliep op het einde van juli. De partijen bereikten echter geen consensus over de inhoud van het pakket, noch over de omvang van de verschillende steunmaatregelen. Als gevolg hiervan krijgen de Amerikaanse werklozen nu al drie maanden geen bijkomende uitkering meer, waardoor de kans toeneemt dat dit op de consumptie-uitgaven zal beginnen wegen. Het was duidelijk dat de Democraten geen deal wilden afsluiten vóór de verkiezingen waardoor president Trump extra uitkeringen voor miljoenen Amerikanen kon claimen als één van zijn persoonlijke realisaties in de laatste weken van zijn verkiezingscampagne. Indien de verkiezingen ordelijk verlopen, zullen beide partijen wel snel na de verkiezingen proberen een deal te sluiten.

Een ordentelijk verloop van de verkiezingen is echter geen uitgemaakte zaak. De vrees bij beleggers neemt toe dat indien de verkiezingsuitslag geen duidelijke winnaar aangeeft op de verkiezingsavond, beide kandidaten zich tot winnaar kunnen uitroepen: het aantal kiezers dat op voorhand per post heeft gestemd ligt veel hoger bij de Democraten dan bij de Republikeinen, maar alle stemmen zullen in een aantal staten op de verkiezingsavond nog niet geteld zijn. Daardoor kan de complexe situatie ontstaan waarbij in sommige staten president Trump initieel de meeste stemmen zal hebben op de verkiezingsavond, maar niet meer wanneer enkele dagen later ook alle stemmen per post geteld zijn. President Trump heeft echter al meermaals aangegeven dat hij vindt dat er een uitslag moet zijn op de verkiezingsavond zelf, en verzet zich openlijk tegen een wachttijd van meerdere dagen. Beleggers vrezen dan ook dat hij zichzelf op de verkiezingsavond zal uitroepen tot winnaar op basis van een
onvolledige uitslag, en niet zal willen wijken mocht enkele dagen later blijken dat hij toch niet de winnaar is. Deze onzekerheid maakt beleggers nerveus, en zorgde de voorbije weken voor winstnemingen.

De laatste factor tenslotte die op het einde van oktober op de beurzen woog, is de tweede golf van het COVID-19 virus die in (vooral) Europa aan kracht wint. Nadat in september het aantal infecties in verschillende landen opnieuw begon te stijgen, versnelde deze beweging in de tweede helft van oktober. Verschillende Europese landen reageerden hierop door opnieuw drastische maatregelen te nemen die de economische activiteit in verschillende sectoren (vrije tijd, retail, toerisme, …) aantast. Het herstel voor deze sectoren, die in het voorjaar al zwaar werden getroffen, komt hierdoor opnieuw in het gedrang, waardoor beleggers de aandelen van bedrijven uit deze sectoren opnieuw in de uitverkoop plaatsen.

De lijst van de verliezers wordt aangevoerd door d’Ieteren (- 20%). Open Text (- 13%), Fagron, CapGemini (beiden - 12%), Kering, Cisco Systems, Brederode (alle drie -10%), Allianz (- 9%), Activision Blizzard (- 8%) en Check Point Software (- 6%) maken de top-10 van de verliezers rond.

Alphabet (+ 10%), Prosus (+ 8%), Alibaba (+ 4%), National Grid (+ 3%), Eurofins Scientific (+ 2%) en Intrum (+ 0,3%) zijn de aandelen in de lijst van slechts vijf stijgers.

De aandelen van Anheuser-Busch en KBC Ancora werden verkocht.

Het compartiment haalde in de maand oktober een return van - 3,42%.

Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund II DBI

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer