Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten: Het fonds promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Naast financiële parameters zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het fonds belegt worden ook niet-financiële parameters in overweging genomen. Voor deze niet-financiële parameters wordt beroep gedaan op een ESG-score. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd: De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger. De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.  Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG. Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid. Varia: Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).  Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. Andere specifieke kenmerken:  Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/06/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -14,32%
1 jaar -10,19%
2 jaar 21,86%
3 jaar 4,64%
5 jaar 2,31%
Rendement sinds oprichting 2,32%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 23,33 per 31/05/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,65 per 31/05/2022

Bekijk samenstelling

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft. De
indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.
 • Duurzaamheidsrisico: Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,92%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

​​​​​​​​​​​​​​Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,4% 11 239 444
Rek courant 2,6% 298 490
Totaal in EUR 100,0% 11 537 933

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9565 14 606 0 5 688 819 5 455 328 47,3%
DKK 0,1344 0 0 1 945 295 261 448 2,3%
EUR 274 523 0 3 030 517 3 305 040 28,6%
SEK 0,0936 0 0 12 367 588 1 157 483 10,0%
GBP 1,1602 8 615 0 722 807 848 597 7,4%
NOK 0,0969 0 0 5 266 266 510 038 4,4%
Totaal in EUR 11 537 933

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,6% 405 871
Transport/Vervoer 15,0% 1 682 055
Bouw 8,1% 907 886
Distributie 7,2% 803 725
Agricultuur 1,8% 202 778
Consumptie/Luxe 4,0% 453 116
Diensten 2,0% 227 010
Energie 11,3% 1 271 589
Financieel 6,5% 732 059
Industrie 5,8% 647 098
Technologie 10,1% 1 135 962
Nutssector 4,2% 471 375
Telecomoperatoren 6,7% 753 069
Staal/Non-ferro 13,8% 1 545 850
Totaal in EUR 11 239 444

Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022

Kapitalisatie 1191.41 EUR
Distributie 1120.21 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
DOW 1,7% 3963 51,98 USD 205 997 197 036 29/06/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,8% 2485 87,86 USD 218 332 208 835 29/06/2022
Transport/Vervoer
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,3% 113 17 215,00 DKK 1 945 295 261 448 29/06/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,2% 3337 74,60 EUR 248 940 248 940 29/06/2022
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,0% 8816 26,44 EUR 233 095 233 095 29/06/2022
FORD MOTOR CO 1,8% 18610 11,52 USD 214 387 205 061 29/06/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,1% 4153 57,60 EUR 239 213 239 213 29/06/2022
VOLVO 2,2% 16645 164,26 SEK 2 734 108 255 885 28/06/2022
VOLVO CAR AB-B 2,1% 35950 70,86 SEK 2 547 417 238 413 29/06/2022
Bouw
BOUYGUES ACT 2,0% 7721 30,18 EUR 233 020 233 020 29/06/2022
OWENS CORNING 1,8% 2898 75,36 USD 218 393 208 893 29/06/2022
PULTE GROUP 2,1% 6310 39,59 USD 249 813 238 946 29/06/2022
TAYLOR WIMPEY 2,0% 165200 1,18 GBP 195 679 227 027 29/06/2022
Distributie
AUTONATION 2,2% 2274 116,58 USD 265 103 253 571 29/06/2022
DILLARD'S -CL A 1,7% 867 238,03 USD 206 372 197 395 29/06/2022
KOHLS CORP 1,4% 4553 35,91 USD 163 498 156 386 29/06/2022
MACY'S INC 1,7% 10903 18,83 USD 205 303 196 373 29/06/2022
Agricultuur
LOUISIANA PACIFIC CORP 1,8% 4084 51,91 USD 212 000 202 778 29/06/2022
Consumptie/Luxe
ELECTROLUX AB-B 2,0% 18014 138,82 SEK 2 500 703 234 041 28/06/2022
WHIRLPOOL 1,9% 1452 157,74 USD 229 038 219 075 29/06/2022
Diensten
JABIL CIRCUIT 2,0% 4565 51,99 USD 237 334 227 010 29/06/2022
Energie
AKER BP ASA 2,3% 7675 358,50 NOK 2 751 488 266 482 29/06/2022
ANDRITZ AG 2,3% 6241 42,46 EUR 264 993 264 993 14/06/2022
ENI SPA 2,0% 19499 11,60 EUR 226 227 226 227 29/06/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 2,0% 36136 6,71 USD 242 473 231 925 29/06/2022
TOTAL ENERGIES 2,4% 5533 50,96 EUR 281 962 281 962 29/06/2022
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1157 240,00 USD 277 680 265 601 29/06/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,9% 2115 105,61 USD 223 365 213 649 29/06/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,2% 2765 95,59 USD 264 306 252 809 29/06/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2236 110,40 USD 246 854 236 116 29/06/2022
CNH INDUSTRIAL 1,9% 19173 11,27 EUR 216 080 216 080 29/06/2022
WESTLAKE CORP 1,7% 2082 97,87 USD 203 765 194 902 29/06/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 2,2% 5606 47,39 USD 265 668 254 112 29/06/2022
ERICSSON -B- 2,1% 33007 78,81 SEK 2 601 282 243 454 29/06/2022
INTEL 1,9% 6046 37,29 USD 225 455 215 648 29/06/2022
MICRON TECHNOLOGY 1,8% 3865 56,02 USD 216 517 207 099 29/06/2022
WESTERN DIGITAL 1,9% 4966 45,40 USD 225 456 215 649 29/06/2022
Nutssector
E.ON SE 1,8% 25141 8,31 EUR 208 972 208 972 29/06/2022
ENGIE 2,3% 23038 11,39 EUR 262 403 262 403 29/06/2022
Telecomoperatoren
LUMEN TECHNOLOGIES 2,5% 27095 11,24 USD 304 548 291 300 29/06/2022
PROXIMUS 1,9% 15265 14,30 EUR 218 213 218 213 29/06/2022
TELENOR ASA 2,1% 18767 134,00 NOK 2 514 778 243 556 29/06/2022
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 1,8% 5845 31,02 GBP 181 312 210 358 29/06/2022
ANTOFAGASTA 1,6% 13518 11,73 GBP 158 566 183 969 29/06/2022
ARCELORMITTAL 1,8% 9450 22,34 EUR 211 113 211 113 29/06/2022
AURUBIS AG 1,6% 2297 81,10 EUR 186 287 186 287 14/06/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,3% 10338 15,65 USD 161 790 154 752 29/06/2022
RIO TINTO PLC 1,9% 3673 50,98 GBP 187 250 217 247 29/06/2022
SSAB AB-B SHARES 1,6% 45340 43,76 SEK 1 984 078 185 690 29/06/2022
STEEL DYNAMICS 1,7% 3073 66,83 USD 205 369 196 435 29/06/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,92% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2022

Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic geen enkele sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit. Een groter gewicht is toebedeeld aan de transport/vervoer sector. Naast het transportbedrijf Moller Maersk, dat vandaag profiteert van de hoge tansporttarieven, zijn voornamelijk autoproducenten opgenomen. De koers van de autofabrikanten daalde het voorbije jaar wegens de problemen met aanlevering van componenten, maar de winstgevendheid van de bedrijven bleef eerder stabiel. Ook staal/Non-ferro en de Energie sector is goed vertegenwoordigd in het compartiment. Al deze bedrijven profiteren van de hogere olie en grondstofprijzen. Deze prijsstijging en bijgevolg ook winststijging voor deze bedrijven is nog niet volledig in de koers verrekend.

Daar een gelijk aantal Ameriaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Systematic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van gegevens van 31 december 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2021

Download


Tussentijds rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Filip Decruyenaere
Kathleen De Lanoo
Sven Sterckx
Luc Van den Broeck