Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten: Het fonds promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Naast financiële parameters zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het fonds belegt worden ook niet-financiële parameters in overweging genomen. Voor deze niet-financiële parameters wordt beroep gedaan op een ESG-score. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd: De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger. De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.  Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG. Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid. Varia: Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).  Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. Andere specifieke kenmerken:  Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -9,48%
1 jaar -3,96%
2 jaar 10,93%
3 jaar 3,84%
5 jaar 2,43%
Rendement sinds oprichting 2,90%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 26,30% per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,27 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft. De
indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.
 • Duurzaamheidsrisico: Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,92%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

​​​​​​​​​​​​​​Doelstelling

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.

Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten

 • Het fonds promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. 
 • Naast financiële parameters zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het fonds belegt worden ook niet-financiële parameters in overweging genomen. Voor deze niet-financiële parameters wordt beroep gedaan op een ESG-score. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd:
 1. De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger.
 2. De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.
 3. Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG.

Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.

Varia

 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,9% 11 903 830
Rek courant 0,1% 9 009
Totaal in EUR 100,0% 11 912 839

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9574 6 091 0 6 094 723 5 840 614 49,0%
DKK 0,1345 0 0 1 747 545 234 957 2,0%
EUR 3 178 0 3 374 228 3 377 405 28,4%
SEK 0,0915 0 0 12 567 283 1 149 467 9,6%
GBP 1,1606 0 0 761 465 883 718 7,4%
NOK 0,0976 0 0 4 373 933 426 677 3,6%
Totaal in EUR 11 912 839

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,3% 395 999
Transport/Vervoer 14,6% 1 735 137
Bouw 8,0% 950 024
Distributie 7,9% 945 902
Agricultuur 2,1% 251 753
Consumptie/Luxe 3,8% 451 858
Diensten 2,7% 317 065
Energie 11,9% 1 421 080
Financieel 7,2% 862 433
Industrie 6,3% 747 900
Technologie 8,3% 991 135
Nutssector 4,7% 563 718
Telecomoperatoren 3,9% 468 711
Staal/Non-ferro 15,1% 1 801 113
Totaal in EUR 11 903 830

Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2022

Kapitalisatie 1258.61 EUR
Distributie 1183.4 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
DOW 1,6% 3963 51,07 USD 202 390 193 758 01/12/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,7% 2485 85,01 USD 211 250 202 240 30/11/2022
Transport/Vervoer
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,0% 113 15 465,00 DKK 1 747 545 234 957 01/12/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,4% 3337 84,57 EUR 282 210 282 210 01/12/2022
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,0% 8816 27,04 EUR 238 385 238 385 01/12/2022
FORD MOTOR CO 2,1% 18610 14,08 USD 262 029 250 853 01/12/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,2% 4153 64,16 EUR 266 456 266 456 01/12/2022
VOLVO 2,5% 16645 191,98 SEK 3 195 507 292 277 30/11/2022
VOLVO CAR AB-B 1,4% 35950 51,70 SEK 1 858 615 169 998 01/12/2022
Bouw
BOUYGUES ACT 1,9% 7721 29,81 EUR 230 163 230 163 01/12/2022
OWENS CORNING 2,1% 2898 88,84 USD 257 458 246 478 30/11/2022
PULTE GROUP 2,3% 6310 45,15 USD 284 897 272 746 01/12/2022
TAYLOR WIMPEY 1,7% 165200 1,05 GBP 172 882 200 638 01/12/2022
Distributie
AUTONATION 2,2% 2274 121,17 USD 275 541 263 789 01/12/2022
DILLARD'S -CL A 2,5% 867 359,28 USD 311 496 298 210 01/12/2022
KOHLS CORP 1,2% 4553 31,80 USD 144 785 138 610 01/12/2022
MACY'S INC 2,1% 10903 23,50 USD 256 221 245 293 30/11/2022
Agricultuur
LOUISIANA PACIFIC CORP 2,1% 4084 64,39 USD 262 969 251 753 01/12/2022
Consumptie/Luxe
ELECTROLUX AB-B 2,1% 18014 148,52 SEK 2 675 439 244 709 30/11/2022
WHIRLPOOL 1,7% 1452 149,02 USD 216 377 207 149 01/12/2022
Diensten
JABIL CIRCUIT 2,7% 4565 72,55 USD 331 191 317 065 01/12/2022
Energie
AKER BP ASA 2,1% 7675 335,30 NOK 2 573 428 251 038 01/12/2022
ANDRITZ AG 2,8% 6241 52,55 EUR 327 965 327 965 08/11/2022
ENI SPA 2,3% 19499 14,09 EUR 274 741 274 741 01/12/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 2,0% 36136 6,92 USD 250 061 239 396 30/11/2022
TOTAL ENERGIES 2,8% 5533 59,27 EUR 327 941 327 941 01/12/2022
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 3,1% 1157 330,93 USD 382 886 366 556 01/12/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,8% 2115 103,24 USD 218 353 209 040 30/11/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,4% 2765 108,36 USD 299 615 286 837 30/11/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2236 108,74 USD 243 143 232 773 30/11/2022
CNH INDUSTRIAL 2,5% 19173 15,65 EUR 299 962 299 962 01/12/2022
WESTLAKE CORP 1,8% 2082 107,95 USD 224 752 215 166 01/12/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 2,0% 5606 44,90 USD 251 709 240 974 01/12/2022
ERICSSON -B- 1,7% 33007 66,84 SEK 2 206 188 201 789 01/12/2022
INTEL 1,4% 6046 29,83 USD 180 352 172 660 01/12/2022
MICRON TECHNOLOGY 1,7% 3865 55,49 USD 214 469 205 322 01/12/2022
WESTERN DIGITAL 1,4% 4966 35,84 USD 177 981 170 391 01/12/2022
Nutssector
E.ON SE 1,9% 25141 9,15 EUR 229 990 229 990 01/12/2022
ENGIE 2,8% 23038 14,49 EUR 333 728 333 728 01/12/2022
Telecomoperatoren
LUMEN TECHNOLOGIES 1,2% 27095 5,59 USD 151 461 145 001 01/12/2022
PROXIMUS 1,2% 14265 10,38 EUR 148 071 148 071 01/12/2022
TELENOR ASA 1,5% 18767 95,94 NOK 1 800 506 175 639 01/12/2022
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 1,9% 5845 33,02 GBP 192 973 223 955 01/12/2022
ANTOFAGASTA 1,9% 13518 14,06 GBP 189 995 220 499 01/12/2022
ARCELORMITTAL 2,0% 9450 25,46 EUR 240 550 240 550 01/12/2022
AURUBIS AG 1,5% 2297 75,78 EUR 174 067 174 067 01/12/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,3% 10338 15,86 USD 163 961 156 968 01/12/2022
RIO TINTO PLC 2,0% 3673 55,98 GBP 205 615 238 626 01/12/2022
SSAB AB-B SHARES 2,0% 45340 58,04 SEK 2 631 534 240 693 01/12/2022
STEEL DYNAMICS 2,6% 3073 103,93 USD 319 377 305 755 30/11/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,92% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2022

Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic geen enkele sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit. Een groter gewicht is toebedeeld aan de transport/vervoer sector. Naast het transportbedrijf Moller Maersk, dat vandaag profiteert van de hoge tansporttarieven, zijn voornamelijk autoproducenten opgenomen. De koers van de autofabrikanten daalde het voorbije jaar wegens de problemen met aanlevering van componenten, maar de winstgevendheid van de bedrijven bleef eerder stabiel. Ook staal/Non-ferro en de Energie sector is goed vertegenwoordigd in het compartiment. Al deze bedrijven profiteren van de hogere olie en grondstofprijzen. Deze prijsstijging en bijgevolg ook winststijging voor deze bedrijven is nog niet volledig in de koers verrekend.

Daar een gelijk aantal Ameriaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Systematic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van gegevens van 14 juni 2022

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2021

Download


Tussentijds rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.

 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).

 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.

 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen  op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.

 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 

 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer