Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten: Het fonds promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Naast financiële parameters zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het fonds belegt worden ook niet-financiële parameters in overweging genomen. Voor deze niet-financiële parameters wordt beroep gedaan op een ESG-score. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd: De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger. De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.  Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG. Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid. Varia: Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).  Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. Andere specifieke kenmerken:  Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 25,78%
1 jaar 50,77%
2 jaar 11,12%
3 jaar 3,13%
5 jaar 7,89%
Rendement sinds oprichting 4,02%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 26,55 per 31/08/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,28 per 31/08/2021

Bekijk samenstelling

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft. De
indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.
 • Duurzaamheidsrisico: Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 2,02%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

​​​​​​​​​​​​​​Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 11 933 168
Rek courant 1,0% 121 260
Totaal in EUR 100,0% 12 054 428

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 93 374 0 3 491 930 3 585 304 29,7%
DKK 0,1345 0 0 2 244 600 301 899 2,5%
USD 0,8532 1 438 0 7 491 661 6 393 113 53,0%
GBP 1,1665 13 659 0 813 624 964 983 8,0%
SEK 0,0986 0 0 3 822 578 377 040 3,1%
CHF 0,9230 0 0 206 706 190 780 1,6%
NOK 0,0994 107 920 0 2 319 740 241 309 2,0%
Totaal in EUR 12 054 428

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,0% 237 586
Transport/Vervoer 11,8% 1 408 814
Bouw 3,6% 435 431
Distributie 5,7% 675 795
Media 9,5% 1 138 432
Voeding 4,1% 488 710
Consumptie/Luxe 3,4% 410 800
Farmacie/Medical 9,4% 1 118 778
Diensten 2,3% 271 324
Holdings 2,5% 302 251
Energie 6,3% 746 881
Financieel 11,2% 1 332 426
Vastgoedontwikkelaars 2,4% 283 246
Industrie 5,8% 694 104
Technologie 7,5% 895 303
Nutssector 3,6% 428 746
Telecomoperatoren 5,8% 691 251
Staal/Non-ferro 3,1% 373 292
Totaal in EUR 11 933 168

Huidige netto inventariswaarde op 23/09/2021

Kapitalisatie 1310.85 EUR
Distributie 1246.14 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,0% 4220 56,30 EUR 237 586 237 586 24/09/2021
Transport/Vervoer
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,5% 116 19 350,00 DKK 2 244 600 301 899 24/09/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 1,7% 2542 81,32 EUR 206 715 206 715 24/09/2021
DAIMLER AG 1,8% 2973 74,19 EUR 220 567 220 567 24/09/2021
GENERAL MOTORS CO 1,8% 4931 52,23 USD 257 546 219 738 24/09/2021
RENAULT 1,6% 6240 30,73 EUR 191 755 191 755 24/09/2021
STELLANTIS 2,2% 15974 16,79 EUR 268 140 268 140 24/09/2021
Bouw
HEIDELBERGCEMENT 1,7% 3005 66,74 EUR 200 554 200 554 24/09/2021
LENNAR CORP-CL A 1,9% 2754 99,96 USD 275 290 234 877 24/09/2021
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,2% 3745 84,71 USD 317 239 270 668 24/09/2021
DOLLAR TREE 1,5% 2455 84,54 USD 207 546 177 078 24/09/2021
KINGFISHER PLC NEW 1,9% 56916 3,44 GBP 195 506 228 049 24/09/2021
Media
DISCOVERY INC -A 1,3% 7279 25,30 USD 184 159 157 124 24/09/2021
FOX CORP -A 2,1% 7547 39,26 USD 296 295 252 799 24/09/2021
OMNICOM GROUP 1,9% 3607 74,73 USD 269 551 229 981 24/09/2021
PUBLICIS GROUPE 2,1% 4367 57,24 EUR 249 967 249 967 24/09/2021
VIACOMCBS INC 2,1% 7285 39,99 USD 291 327 248 560 24/09/2021
Voeding
JM SMUCKER CO 1,8% 2164 119,11 USD 257 754 219 916 24/09/2021
KROGER 2,2% 7880 39,98 USD 315 042 268 794 24/09/2021
Consumptie/Luxe
ELECTROLUX AB-SER B 1,6% 9590 205,30 SEK 1 968 827 194 195 24/09/2021
WHIRLPOOL 1,8% 1208 210,16 USD 253 873 216 605 24/09/2021
Farmacie/Medical
DAVITA INC 2,2% 2574 121,00 USD 311 454 265 733 24/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,1% 6098 41,04 EUR 250 262 250 262 24/09/2021
HCA HEALTHCARE 2,7% 1489 256,33 USD 381 675 325 645 24/09/2021
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,3% 1096 296,37 USD 324 822 277 138 24/09/2021
Diensten
UNITED RENTALS 2,3% 892 356,51 USD 318 007 271 324 24/09/2021
Holdings
MAN GROUP 2,5% 124697 2,08 GBP 259 120 302 251 24/09/2021
Energie
ANDRITZ AG 2,3% 5679 48,46 EUR 275 204 275 204 22/09/2021
OMV 2,4% 5735 50,88 EUR 291 797 291 797 22/09/2021
RUBIS 1,5% 6008 29,94 EUR 179 880 179 880 24/09/2021
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,2% 1157 271,40 USD 314 010 267 913 24/09/2021
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,5% 2131 166,17 USD 354 108 302 125 24/09/2021
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,6% 2855 130,01 USD 371 179 316 690 24/09/2021
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 3334 93,13 USD 310 495 264 915 24/09/2021
WESTERN UNION 1,5% 10474 20,23 USD 211 889 180 784 24/09/2021
Vastgoedontwikkelaars
IRON MOUNTAIN 2,3% 7499 44,27 USD 331 981 283 246 24/09/2021
Industrie
CNH INDUSTRIAL 2,3% 18649 14,63 EUR 272 742 272 742 24/09/2021
HOLCIM 1,6% 4542 45,51 CHF 206 706 190 780 24/09/2021
YARA INTERNATIONAL ASA 1,9% 5396 429,90 NOK 2 319 740 230 582 24/09/2021
Technologie
DISH NETWORK CORP 2,3% 7573 43,31 USD 327 987 279 838 24/09/2021
HP 1,7% 8493 27,89 USD 236 870 202 097 24/09/2021
INTEL 1,8% 4721 54,22 USD 255 973 218 396 24/09/2021
MICRON TECHNOLOGY 1,6% 3086 74,05 USD 228 518 194 972 24/09/2021
Nutssector
CENTRICA PLC 1,9% 362321 0,54 GBP 195 726 228 304 24/09/2021
ELECTRICITE DE FRANCE 1,7% 18568 10,80 EUR 200 442 200 442 24/09/2021
Telecomoperatoren
LUMEN TECHNOLOGIES 2,0% 22202 12,93 USD 287 072 244 930 24/09/2021
TELECOM ITALIA SPA 1,6% 534188 0,35 EUR 187 714 187 714 24/09/2021
TELEFONICA 2,1% 63098 4,10 EUR 258 607 258 607 24/09/2021
Staal/Non-ferro
BOLIDEN AB 1,5% 6685 277,30 SEK 1 853 751 182 845 22/09/2021
RIO TINTO PLC 10P london 1,6% 3380 48,31 GBP 163 271 190 447 24/09/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  2,02% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2021

Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.

Op 30 april 2021 werd de portefeuille opnieuw herschikt en werden 37 nieuwe bedrijven opgenomen in het compartiment. De overige 13
bedrijven waren reeds vertegenwoordigd in de selectie van vorig jaar. Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt
aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.

De nieuwe portefeuille is goed gespreid over verschillende sectoren. De transport/vervoerssector is het beste vertegenwoordigd met bijna 12%. Naast voornamelijk autofabrikanten werd in deze sector ook Ap Moeller-Maersk opgenomen. Bedrijven actief in de sectoren staal/non-ferro, energie, chemie, industrie en bouw maken ongeveer 22% van de portefeuille uit en zullen mogelijks profiteren van een economisch herstel. Daarnaast zijn ook tal van bedrijven in meer defensieve sectoren zoals voeding, farmacie, distributie en de nutssector aanwezig in de selectie. Deze zijn doorgaans stabieler en minder onderhevig aan de economische omstandigheden.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Systematic

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van gegevens van 15 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2020

Download


Tussentijds rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx