Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,10%
1 jaar 21,09%
2 jaar 4,71%
3 jaar 4,99%
5 jaar 5,57%
Rendement sinds oprichting 4,39%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 20,32% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,34 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.
 • Duurzaamheidsrisico: Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 2,2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

​​​​​​​​​​​​​​Doelstelling

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.

Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten

 • Het fonds promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. 
 • Naast financiële parameters zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het fonds belegt worden ook niet-financiële parameters in overweging genomen. Voor deze niet-financiële parameters wordt beroep gedaan op een ESG-score. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd:
 1. De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger.
 2. De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.
 3. Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG.

Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.

Varia

 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 11 457 768
Rek courant 0,5% 62 515
Totaal in EUR 100,0% 11 520 283

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 56 204 0 3 681 451 3 737 655 32,4%
USD 0,9408 6 708 0 7 122 929 6 707 564 58,2%
GBP 1,1695 0 0 618 924 723 832 6,3%
NOK 0,0862 0 0 1 524 667 131 426 1,1%
SEK 0,0862 0 0 2 550 106 219 806 1,9%
Totaal in EUR 11 520 283

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,7% 426 022
Transport/Vervoer 13,2% 1 515 141
Bouw 20,5% 2 349 735
Distributie 14,7% 1 681 056
Farmacie/Medical 0,8% 94 597
Diensten 1,5% 175 890
Energie 6,6% 759 267
Financieel 1,8% 209 348
Vastgoedontwikkelaars 2,4% 273 386
Industrie 19,9% 2 281 181
Technologie 4,0% 462 601
Telecomoperatoren 1,5% 167 040
Staal/Non-ferro 9,3% 1 062 504
Totaal in EUR 11 457 768

Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Kapitalisatie 1499.84 EUR
Distributie 1388.76 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 1,7% 2050 97,05 EUR 198 953 198 953 12/04/2024
SYENSQO 1,1% 1430 88,93 EUR 127 170 127 170 12/04/2024
WACKER CHEMIE 0,9% 900 111,00 EUR 99 900 99 900 12/04/2024
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 1987 110,50 EUR 219 564 219 564 12/04/2024
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,1% 6926 34,83 EUR 241 233 241 233 12/04/2024
DEUTSCHE LUFTHANSA 0,9% 14720 6,83 EUR 100 479 100 479 12/04/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2623 74,93 EUR 196 541 196 541 12/04/2024
RYDER SYSTEM 2,3% 2480 115,32 USD 285 994 269 063 12/04/2024
SCHNEIDER NATIONAL 1,5% 8305 22,00 USD 182 710 171 894 11/04/2024
STELLANTIS 2,7% 13030 24,28 EUR 316 368 316 368 12/04/2024
Bouw
BUILDERS FIRSTSOURCE 3,3% 2115 189,33 USD 400 433 376 727 11/04/2024
LENNAR CORP-CL A 2,4% 1825 158,74 USD 289 701 272 550 12/04/2024
OWENS CORNING 2,8% 2078 166,04 USD 345 021 324 596 12/04/2024
PULTE GROUP 2,9% 3210 109,93 USD 352 875 331 985 12/04/2024
SAINT-GOBAIN 2,5% 4040 71,40 EUR 288 456 288 456 12/04/2024
TAYLOR WIMPEY 2,2% 158500 1,34 GBP 212 628 248 668 12/04/2024
UFP INDUSTRIES 2,2% 2355 115,58 USD 272 191 256 077 12/04/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,2% 7555 33,18 EUR 250 675 250 675 12/04/2024
Distributie
AUTONATION 2,1% 1626 154,88 USD 251 835 236 926 12/04/2024
DILLARD'S -CL A 2,3% 697 410,89 USD 286 387 269 433 12/04/2024
GRAFTON GROUP 2,1% 21250 9,76 GBP 207 336 242 480 12/04/2024
KINGFISHER PLC 2,0% 80000 2,49 GBP 198 960 232 684 12/04/2024
MACY'S INC 2,0% 12831 19,46 USD 249 691 234 910 12/04/2024
WILLIAMS-SONOMA 4,0% 1719 287,30 USD 493 860 464 624 12/04/2024
Farmacie/Medical
MODERNA INC 0,8% 935 107,54 USD 100 550 94 597 12/04/2024
Diensten
DEUTSCHE POST 1,5% 4510 39,00 EUR 175 890 175 890 11/04/2024
Energie
ENI SPA 1,6% 11519 15,59 EUR 179 535 179 535 12/04/2024
MARATHON PETROLEUM 2,8% 1645 211,33 USD 347 638 327 058 12/04/2024
TOTAL ENERGIES 2,2% 3663 68,98 EUR 252 674 252 674 12/04/2024
Financieel
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,8% 1810 122,94 USD 222 521 209 348 11/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
DR HORTON INC 2,4% 1944 149,48 USD 290 589 273 386 12/04/2024
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 1905 127,73 USD 243 326 228 921 11/04/2024
ATKORE INC 2,5% 1800 170,56 USD 307 008 288 833 12/04/2024
AVNET 1,9% 4917 47,64 USD 234 221 220 355 12/04/2024
CNH INDUSTRIAL 1,5% 14673 11,50 EUR 168 740 168 740 19/03/2024
MUELLER INDUSTRIES 2,6% 6136 51,69 USD 317 139 298 365 12/04/2024
REXEL SA 1,9% 9100 23,95 EUR 217 945 217 945 12/04/2024
SIGNIFY NV 1,8% 7200 28,42 EUR 204 624 204 624 12/04/2024
U-HAUL HOLDING 1,9% 3550 64,47 USD 228 869 215 320 12/04/2024
WESTLAKE CORP 2,7% 2096 155,51 USD 325 949 306 653 11/04/2024
YARA INTERNATIONAL ASA 1,1% 4535 336,20 NOK 1 524 667 131 426 12/04/2024
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,5% 9129 33,55 USD 306 278 288 146 11/04/2024
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,5% 8915 20,80 USD 185 432 174 454 12/04/2024
Telecomoperatoren
ORANGE 1,4% 16000 10,44 EUR 167 040 167 040 12/04/2024
Staal/Non-ferro
RELIANCE 2,2% 832 328,00 USD 272 896 256 741 12/04/2024
SSAB AB-B SHARES 1,9% 37590 67,84 SEK 2 550 106 219 806 12/04/2024
STEEL DYNAMICS 2,7% 2333 141,37 USD 329 816 310 291 12/04/2024
THYSSEN KRUPP 1,2% 28000 4,88 EUR 136 640 136 640 12/04/2024
VOESTALPINE AG 1,2% 5100 27,26 EUR 139 026 139 026 12/04/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,9%
Transactiekosten0,3%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.

Einde april 2023 werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic is geen enkele sub-sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit.

Een groter gewicht is toebedeeld aan de industrie sector. Dit is echter een zeer ruime sector. Het bevat bedrijven zoals:
- Signify , wat een producent is van lampen
- Yara, wat een meststoffenproducent is
- het Amerikaanse Arrow, wat een producent is van elektronische componenten

De tweede grootste sector is de bouw sector. Deze sector werd door gestegen rente op de beurs (te) sterk afgestraft.
De derde grootste sector is een sector die al langer een prominente plaats inneemt in het compartiment, namelijk de transport sector. De autobedrijven en de toeleveranciers naar de auto-industrie staan reeds een lange tijd goedkoop gewaardeerd.

Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Systematic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2022

Download


Tussentijds rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.

 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.

 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.

 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer