Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 9,53%
1 jaar 1,60%
2 jaar -2,26%
3 jaar 7,09%
5 jaar 3,24%
Rendement sinds oprichting 2,77%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 21,77% per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,51 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.
 • Duurzaamheidsrisico: Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 2,2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

​​​​​​​​​​​​​​Doelstelling

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.

Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten

 • Het fonds promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. 
 • Naast financiële parameters zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het fonds belegt worden ook niet-financiële parameters in overweging genomen. Voor deze niet-financiële parameters wordt beroep gedaan op een ESG-score. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd:
 1. De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger.
 2. De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.
 3. Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG.

Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.

Varia

 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,6% 11 035 153
Rek courant 1,4% 156 830
Totaal in EUR 100,0% 11 191 983

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 142 986 0 4 049 581 4 192 567 37,5%
USD 0,9096 15 219 0 6 492 421 5 919 351 52,9%
GBP 1,1542 0 0 561 605 648 204 5,8%
NOK 0,0856 0 0 2 052 080 175 658 1,6%
SEK 0,0880 0 0 2 911 721 256 202 2,3%
Totaal in EUR 11 191 983

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,2% 576 609
Transport/Vervoer 13,4% 1 473 283
Bouw 18,6% 2 052 575
Distributie 12,9% 1 418 335
Farmacie/Medical 0,9% 95 291
Diensten 1,8% 198 944
Energie 6,4% 701 171
Financieel 1,5% 163 981
Vastgoedontwikkelaars 2,2% 245 645
Industrie 19,3% 2 124 282
Technologie 4,3% 471 629
Telecomoperatoren 3,4% 369 942
Staal/Non-ferro 10,4% 1 143 466
Totaal in EUR 11 035 153

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 1279.74 EUR
Distributie 1184.96 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 2,0% 2370 93,04 EUR 220 505 220 505 28/11/2023
SOLVAY 1,8% 1940 103,60 EUR 200 984 200 984 28/11/2023
WACKER CHEMIE 1,4% 1400 110,80 EUR 155 120 155 120 28/11/2023
Transport/Vervoer
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2187 92,75 EUR 202 844 202 844 28/11/2023
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,0% 7526 30,11 EUR 226 608 226 608 28/11/2023
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,5% 21420 7,79 EUR 166 947 166 947 28/11/2023
MERCEDES-BENZ GROUP 1,4% 2773 57,96 EUR 160 723 160 723 28/11/2023
RYDER SYSTEM 2,4% 2800 106,46 USD 298 088 271 141 28/11/2023
SCHNEIDER NATIONAL 1,6% 8905 22,74 USD 202 500 184 194 28/11/2023
STELLANTIS 2,3% 13930 18,72 EUR 260 825 260 825 28/11/2023
Bouw
BUILDERS FIRSTSOURCE 2,6% 2350 136,56 USD 320 916 291 905 27/11/2023
LENNAR CORP-CL A 2,0% 2000 126,06 USD 252 120 229 328 28/11/2023
OWENS CORNING 2,4% 2228 132,17 USD 294 475 267 854 28/11/2023
PULTE GROUP 2,6% 3610 87,59 USD 316 200 287 616 28/11/2023
SAINT-GOBAIN 2,2% 4290 58,51 EUR 251 008 251 008 28/11/2023
TAYLOR WIMPEY 2,1% 158500 1,27 GBP 201 295 232 335 28/11/2023
UFP INDUSTRIES 2,6% 2855 111,48 USD 318 275 289 503 27/11/2023
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 1,8% 7755 26,18 EUR 203 026 203 026 28/11/2023
Distributie
AUTONATION 2,0% 1881 132,58 USD 249 383 226 839 28/11/2023
DILLARD'S -CL A 2,3% 817 343,36 USD 280 525 255 166 28/11/2023
GRAFTON GROUP 1,9% 22750 8,10 GBP 184 230 212 638 28/11/2023
KINGFISHER PLC 1,8% 80000 2,20 GBP 176 080 203 232 28/11/2023
MACY'S INC 1,8% 14581 14,96 USD 218 132 198 413 28/11/2023
WILLIAMS-SONOMA 2,9% 1924 184,02 USD 354 054 322 048 28/11/2023
Farmacie/Medical
MODERNA INC 0,9% 1340 78,18 USD 104 761 95 291 28/11/2023
Diensten
DEUTSCHE POST 1,8% 4760 41,80 EUR 198 944 198 944 27/11/2023
Energie
ENI SPA 1,9% 14119 15,20 EUR 214 581 214 581 28/11/2023
MARATHON PETROLEUM 2,3% 1870 149,99 USD 280 481 255 126 28/11/2023
TOTAL ENERGIES 2,1% 3663 63,19 EUR 231 465 231 465 28/11/2023
Financieel
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,5% 2110 85,44 USD 180 278 163 981 27/11/2023
Vastgoedontwikkelaars
DR HORTON INC 2,2% 2144 125,96 USD 270 058 245 645 28/11/2023
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2080 119,15 USD 247 832 225 428 28/11/2023
ATKORE INC 2,0% 1900 130,55 USD 248 045 225 622 27/11/2023
AVNET 2,0% 5317 46,50 USD 247 241 224 890 28/11/2023
CNH INDUSTRIAL 1,4% 16673 9,56 EUR 159 461 159 461 28/11/2023
MUELLER INDUSTRIES 2,3% 6736 41,65 USD 280 554 255 192 28/11/2023
REXEL SA 2,0% 10500 21,64 EUR 227 220 227 220 28/11/2023
SIGNIFY NV 1,7% 7200 26,97 EUR 194 184 194 184 28/11/2023
U-HAUL HOLDING 1,6% 3550 55,66 USD 197 593 179 731 27/11/2023
WESTLAKE CORP 2,3% 2196 128,61 USD 282 428 256 896 27/11/2023
YARA INTERNATIONAL ASA 1,6% 5650 363,20 NOK 2 052 080 175 658 28/11/2023
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,4% 10479 27,90 USD 292 364 265 934 27/11/2023
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,8% 9815 23,04 USD 226 138 205 695 28/11/2023
Telecomoperatoren
ORANGE 1,9% 19000 11,30 EUR 214 776 214 776 28/11/2023
TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,4% 66000 2,35 EUR 155 166 155 166 28/11/2023
Staal/Non-ferro
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,0% 927 269,23 USD 249 576 227 015 28/11/2023
SSAB AB-B SHARES 2,3% 37590 77,46 SEK 2 911 721 256 202 28/11/2023
STEEL DYNAMICS 2,3% 2433 115,25 USD 280 403 255 055 27/11/2023
THYSSEN KRUPP 2,1% 33000 7,01 EUR 231 396 231 396 28/11/2023
VOESTALPINE AG 1,6% 6700 25,94 EUR 173 798 173 798 28/11/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,9%
Transactiekosten0,3%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2023

Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.

Einde april 2023 werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic is geen enkele sub-sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit.

Een groter gewicht is toebedeeld aan de industrie sector. Dit is echter een zeer ruime sector. Het bevat bedrijven zoals:
- Signify , wat een producent is van lampen
- Yara, wat een meststoffenproducent is
- het Amerikaanse Arrow, wat een producent is van elektronische componenten

De tweede grootste sector is de bouw sector. Deze sector werd door gestegen rente op de beurs (te) sterk afgestraft.
De derde grootste sector is een sector die al langer een prominente plaats inneemt in het compartiment, namelijk de transport sector. De autobedrijven en de toeleveranciers naar de auto-industrie staan reeds een lange tijd goedkoop gewaardeerd.

Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Systematic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van gegevens van 30 januari 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2022

Download


Tussentijds rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.

 • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.

 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

 • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.

 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer