Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/03/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 2,49%
1 jaar -13,51%
2 jaar -2,88%
3 jaar 19,77%
5 jaar 2,07%
Rendement sinds oprichting 2,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 27,09% per 31/01/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,39 per 31/01/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.
 • Duurzaamheidsrisico: Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 2,20%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

​​​​​​​​​​​​​​Doelstelling

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.

Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten

 • Het fonds promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. 
 • Naast financiële parameters zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het fonds belegt worden ook niet-financiële parameters in overweging genomen. Voor deze niet-financiële parameters wordt beroep gedaan op een ESG-score. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd:
 1. De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger.
 2. De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.
 3. Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG.

Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.

Varia

 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,9% 11 272 184
Rek courant 0,1% 16 064
Totaal in EUR 100,0% 11 288 248

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9213 7 444 0 5 747 316 5 302 147 47,0%
DKK 0,1342 0 0 1 332 835 178 866 1,6%
EUR 9 206 0 3 484 016 3 493 222 30,9%
SEK 0,0886 0 0 12 140 530 1 075 833 9,5%
GBP 1,1374 0 0 759 494 863 849 7,7%
NOK 0,0886 0 0 4 224 949 374 330 3,3%
Totaal in EUR 11 288 248

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,6% 405 172
Transport/Vervoer 14,9% 1 681 308
Bouw 9,3% 1 045 903
Distributie 6,6% 746 465
Agricultuur 1,8% 206 352
Consumptie/Luxe 3,2% 356 773
Diensten 3,1% 352 838
Energie 11,4% 1 279 631
Financieel 6,6% 743 173
Industrie 6,5% 729 359
Technologie 7,9% 891 834
Nutssector 5,5% 614 463
Telecomoperatoren 3,3% 366 967
Staal/Non-ferro 16,4% 1 851 946
Totaal in EUR 11 272 184

Huidige netto inventariswaarde op 28/03/2023

Kapitalisatie 1197.51 EUR
Distributie 1125.96 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
DOW 1,7% 3963 53,61 USD 212 456 195 747 29/03/2023
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,9% 2485 91,47 USD 227 303 209 426 29/03/2023
Transport/Vervoer
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 1,6% 113 11 795,00 DKK 1 332 835 178 866 29/03/2023
BMW Bayerische Motoren Werke 2,9% 3337 98,67 EUR 329 262 329 262 29/03/2023
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,2% 8816 27,77 EUR 244 776 244 776 29/03/2023
FORD MOTOR CO 1,8% 18610 11,78 USD 219 257 202 013 29/03/2023
MERCEDES-BENZ GROUP 2,6% 4153 70,27 EUR 291 831 291 831 29/03/2023
VOLVO 2,6% 16645 202,75 SEK 3 374 774 299 056 28/03/2023
VOLVO CAR AB-B 1,2% 35950 42,54 SEK 1 529 133 135 504 29/03/2023
Bouw
BOUYGUES ACT 2,1% 7721 30,84 EUR 238 116 238 116 29/03/2023
OWENS CORNING 2,2% 2898 92,51 USD 268 094 247 008 29/03/2023
PULTE GROUP 2,9% 6310 57,27 USD 361 374 332 952 28/03/2023
TAYLOR WIMPEY 2,0% 165200 1,21 GBP 200 305 227 827 29/03/2023
Distributie
AUTONATION 2,4% 2274 128,39 USD 291 959 268 996 29/03/2023
DILLARD'S -CL A 2,1% 867 296,32 USD 256 909 236 703 29/03/2023
KOHLS CORP 0,6% 3703 20,97 USD 77 652 71 545 29/03/2023
MACY'S INC 1,5% 10903 16,85 USD 183 666 169 221 29/03/2023
Agricultuur
LOUISIANA PACIFIC CORP 1,8% 4084 54,84 USD 223 967 206 352 28/03/2023
Consumptie/Luxe
ELECTROLUX AB-B 1,7% 18014 117,04 SEK 2 108 359 186 832 28/03/2023
WHIRLPOOL 1,5% 1452 127,03 USD 184 448 169 941 28/03/2023
Diensten
JABIL CIRCUIT 3,1% 4565 83,89 USD 382 958 352 838 29/03/2023
Energie
AKER BP ASA 1,5% 7675 254,00 NOK 1 949 450 172 721 28/03/2023
ANDRITZ AG 3,5% 6241 63,85 EUR 398 488 398 488 27/03/2023
ENI SPA 2,2% 19499 12,65 EUR 246 662 246 662 29/03/2023
SOUTHWESTERN ENERGY 1,5% 36136 4,94 USD 178 331 164 305 29/03/2023
TOTAL ENERGIES 2,6% 5533 53,76 EUR 297 454 297 454 29/03/2023
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,8% 1157 298,42 USD 345 266 318 111 29/03/2023
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,6% 2115 92,83 USD 196 335 180 894 29/03/2023
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,2% 2765 95,85 USD 265 011 244 168 29/03/2023
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,2% 2236 119,91 USD 268 119 247 031 29/03/2023
CNH INDUSTRIAL 2,3% 19173 13,82 EUR 264 875 264 875 29/03/2023
WESTLAKE CORP 1,9% 2082 113,36 USD 236 016 217 453 28/03/2023
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 1,8% 5606 38,93 USD 218 265 201 099 29/03/2023
ERICSSON -B- 1,5% 33007 57,84 SEK 1 909 125 169 177 29/03/2023
INTEL 1,2% 4996 30,11 USD 150 430 138 598 29/03/2023
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3865 61,80 USD 238 861 220 075 29/03/2023
WESTERN DIGITAL 1,4% 4966 35,60 USD 176 790 162 885 29/03/2023
Nutssector
E.ON SE 2,5% 25141 11,39 EUR 286 356 286 356 29/03/2023
ENGIE 2,9% 23038 14,24 EUR 328 107 328 107 29/03/2023
Telecomoperatoren
LUMEN TECHNOLOGIES 0,4% 20000 2,70 USD 53 900 49 661 29/03/2023
PROXIMUS 1,0% 13265 8,72 EUR 115 697 115 697 29/03/2023
TELENOR ASA 1,8% 18767 121,25 NOK 2 275 499 201 609 28/03/2023
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 1,5% 5845 26,12 GBP 152 642 173 615 29/03/2023
ANTOFAGASTA 2,1% 13518 15,47 GBP 209 123 237 857 29/03/2023
ARCELORMITTAL 2,3% 9450 27,29 EUR 257 843 257 843 29/03/2023
AURUBIS AG 1,6% 2197 84,00 EUR 184 548 184 548 29/03/2023
CLEVELAND-CLIFFS 1,5% 10338 18,25 USD 188 677 173 837 29/03/2023
RIO TINTO PLC 2,0% 3673 53,75 GBP 197 424 224 550 29/03/2023
SSAB AB-B SHARES 2,5% 45340 71,00 SEK 3 219 140 285 264 29/03/2023
STEEL DYNAMICS 2,8% 3073 111,06 USD 341 272 314 431 29/03/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,90%
Transactiekosten0,30%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2023

Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic geen enkele sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit. Een groter gewicht is toebedeeld aan de transport/vervoer sector. Naast het transportbedrijf Moller Maersk, dat vandaag profiteert van de hoge tansporttarieven, zijn voornamelijk autoproducenten opgenomen. De koers van de autofabrikanten daalde het voorbije jaar wegens de problemen met aanlevering van componenten, maar de winstgevendheid van de bedrijven bleef eerder stabiel. Ook staal/Non-ferro en de Energie sector is goed vertegenwoordigd in het compartiment. Al deze bedrijven profiteren van de hogere olie en grondstofprijzen. Deze prijsstijging en bijgevolg ook winststijging voor deze bedrijven is nog niet volledig in de koers verrekend.

Daar een gelijk aantal Ameriaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Systematic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van gegevens van 30 januari 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2021

Download


Tussentijds rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV.

 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).

 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.

 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen  op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.

 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 

 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer