Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten: Het fonds promoot milieu en sociale kenmerken maar heeft niet als doelstelling het bereiken van een milieudoelstelling of het verwezenlijken van een sociale doelstelling. Naast financiële parameters zoals de omzet, de winst, de marges en het marktaandeel van de ondernemingen waarin het fonds belegt worden ook niet-financiële parameters in overweging genomen. Voor deze niet-financiële parameters wordt beroep gedaan op een ESG-score. Het ‘Best in Class / Worst in Class’ principe wordt gehanteerd: De best presterende bedrijven op vlak van ESG-risicorating worden automatisch aanvaard in het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven (exclusief diegenen die reeds werden uitgesloten op basis van sector of op basis van de uitsluitingslijst van het Noors Pensioenfonds) met een ESG-risicorating van 29,99 of minder (i.e. tot en met “medium risk”) én waarbij er zich geen controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4 of hoger. De slechtst presterende bedrijven op vlak van ESG-risicomanagement worden automatisch geweigerd uit het beleggingsuniversum van Dierickx Leys Private Bank. Deze selectie omvat alle bedrijven met een ESG-risicorating van 40 of meer (i.e. “severe risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 5.  Bedrijven die noch toebehoren tot de “Best in Class”, noch tot de “Worst in Class” worden steeds behandeld in een manuele deliberatieprocedure. Concreet gaat het dus om de bedrijven met een ESG-risicorating tussen 29,99 en 40 (i.e. “high risk”) en/of waarbij er zich één of meerdere controversiële incidenten hebben voorgedaan van Level 4. In de deliberatieprocedure worden deze bedrijven case per case geanalyseerd. De ESG-manager voert in dergelijk geval een objectieve ESG-analyse uit, onafhankelijk van eventuele gunstige financiële karakteristieken, erover wakend dat elk te delibereren financieel product een gelijke (lees: even strenge) behandeling geniet op vlak van ESG. Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid. Varia: Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).  Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. Andere specifieke kenmerken:  Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark. De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 0,06%
1 jaar 25,47%
2 jaar 10,41%
3 jaar 9,09%
5 jaar 5,62%
Rendement sinds oprichting 4,70%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 25,58 per 31/12/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,59 per 31/12/2021

Bekijk samenstelling

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft. De
indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie omdat het fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.
 • Duurzaamheidsrisico: Aangezien er een gemiddelde reële of potentiële impact is door gebeurtenissen of situaties op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur (“ESG”) op de waarde van de beleggingen van het fonds, is er een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 2,02%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

​​​​​​​​​​​​​​Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,2% 12 847 412
Rek courant 1,8% 233 539
Totaal in EUR 100,0% 13 080 951

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 189 618 0 3 733 953 3 923 571 30,0%
DKK 0,1344 0 0 2 628 560 353 147 2,7%
USD 0,8815 29 167 0 7 602 185 6 727 036 51,4%
GBP 1,1947 2 163 0 918 247 1 099 567 8,4%
SEK 0,0959 163 030 0 5 199 734 514 021 3,9%
CHF 0,9666 0 0 228 281 220 668 1,7%
NOK 0,0990 0 0 2 455 180 242 940 1,9%
Totaal in EUR 13 080 951

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,7% 221 297
Transport/Vervoer 13,6% 1 745 072
Bouw 3,3% 427 353
Distributie 6,6% 848 466
Media 8,9% 1 140 932
Voeding 4,8% 618 971
Consumptie/Luxe 3,3% 421 563
Farmacie/Medical 8,1% 1 042 337
Diensten 1,8% 233 664
Holdings 2,5% 327 558
Energie 6,0% 775 178
Financieel 10,4% 1 334 167
Vastgoedontwikkelaars 2,2% 286 559
Industrie 5,6% 725 626
Technologie 7,6% 971 285
Nutssector 3,8% 493 862
Telecomoperatoren 5,6% 721 750
Staal/Non-ferro 4,0% 511 770
Totaal in EUR 12 847 412

Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2022

Kapitalisatie 1391.29 EUR
Distributie 1322.61 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 1,7% 4220 52,44 EUR 221 297 221 297 21/01/2022
Transport/Vervoer
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,7% 116 22 660,00 DKK 2 628 560 353 147 21/01/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,2% 2985 94,71 EUR 282 709 282 709 21/01/2022
DAIMLER AG 1,9% 3446 71,12 EUR 245 080 245 080 21/01/2022
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,4% 1723 32,75 EUR 56 428 56 428 21/01/2022
GENERAL MOTORS CO 1,8% 5120 53,28 USD 272 794 240 468 21/01/2022
IVECO GROUP 0,3% 3729 10,32 EUR 38 483 38 483 21/01/2022
RENAULT 1,7% 6864 33,32 EUR 228 674 228 674 21/01/2022
STELLANTIS 2,3% 16570 18,11 EUR 300 083 300 083 21/01/2022
Bouw
HEIDELBERGCEMENT 1,4% 3005 62,42 EUR 187 572 187 572 21/01/2022
LENNAR CORP-CL A 1,8% 2854 95,31 USD 272 015 239 781 21/01/2022
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,6% 3745 101,56 USD 380 342 335 272 21/01/2022
DOLLAR TREE 2,2% 2620 126,23 USD 330 723 291 532 21/01/2022
KINGFISHER PLC NEW 1,7% 56916 3,26 GBP 185 546 221 663 21/01/2022
Media
DISCOVERY INC -A 1,3% 7579 26,19 USD 198 494 174 972 21/01/2022
FOX CORP -A 2,0% 7847 37,68 USD 295 675 260 637 21/01/2022
OMNICOM GROUP 1,8% 3607 75,60 USD 272 689 240 376 21/01/2022
PUBLICIS GROUPE 2,0% 4367 60,50 EUR 264 204 264 204 21/01/2022
VIACOMCBS INC 1,5% 7285 31,26 USD 227 729 200 743 21/01/2022
Voeding
JM SMUCKER CO 2,1% 2164 143,22 USD 309 928 273 202 21/01/2022
KROGER 2,6% 8360 46,92 USD 392 251 345 769 21/01/2022
Consumptie/Luxe
ELECTROLUX AB-B 1,6% 10554 204,60 SEK 2 159 348 206 974 20/01/2022
WHIRLPOOL 1,6% 1208 201,52 USD 243 436 214 589 21/01/2022
Farmacie/Medical
DAVITA INC 1,9% 2574 109,39 USD 281 570 248 204 21/01/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 6098 35,99 EUR 219 467 219 467 21/01/2022
HCA HEALTHCARE 2,4% 1489 237,93 USD 354 278 312 296 21/01/2022
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,0% 1096 271,57 USD 297 641 262 370 21/01/2022
Diensten
UNITED RENTALS 1,8% 892 297,17 USD 265 076 233 664 21/01/2022
Holdings
MAN GROUP 2,5% 132075 2,08 GBP 274 188 327 558 21/01/2022
Energie
ANDRITZ AG 2,1% 5679 47,80 EUR 271 456 271 456 19/01/2022
OMV 2,5% 5915 56,08 EUR 331 713 331 713 19/01/2022
RUBIS 1,3% 6008 28,63 EUR 172 009 172 009 21/01/2022
Financieel
AMERIPRISE FINANCIAL 2,3% 1157 299,38 USD 346 383 305 336 21/01/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,1% 2131 146,52 USD 312 234 275 234 21/01/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,2% 2855 114,45 USD 326 755 288 034 21/01/2022
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,2% 3334 98,16 USD 327 265 288 484 21/01/2022
WESTERN UNION 1,4% 11074 18,14 USD 200 882 177 078 21/01/2022
Vastgoedontwikkelaars
IRON MOUNTAIN 2,2% 7499 43,35 USD 325 082 286 559 21/01/2022
Industrie
CNH INDUSTRIAL 2,0% 18649 14,05 EUR 262 018 262 018 21/01/2022
HOLCIM 1,7% 4542 50,26 CHF 228 281 220 668 21/01/2022
YARA INTERNATIONAL ASA 1,9% 5396 455,00 NOK 2 455 180 242 940 21/01/2022
Technologie
DISH NETWORK CORP 1,6% 7573 31,76 USD 240 518 212 017 21/01/2022
HP 2,1% 8793 34,86 USD 306 524 270 201 21/01/2022
INTEL 1,8% 5162 52,04 USD 268 630 236 798 21/01/2022
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3493 81,93 USD 286 181 252 269 21/01/2022
Nutssector
CENTRICA PLC 2,5% 385900 0,71 GBP 274 066 327 413 21/01/2022
ELECTRICITE DE FRANCE 1,3% 20122 8,27 EUR 166 449 166 449 21/01/2022
Telecomoperatoren
LUMEN TECHNOLOGIES 1,8% 22202 12,03 USD 267 090 235 440 21/01/2022
TELECOM ITALIA SPA 1,7% 534188 0,42 EUR 223 985 223 985 21/01/2022
TELEFONICA 2,0% 65524 4,00 EUR 262 325 262 325 21/01/2022
Staal/Non-ferro
BOLIDEN AB 2,2% 7643 397,80 SEK 3 040 385 291 421 19/01/2022
RIO TINTO PLC 1,7% 3380 54,57 GBP 184 447 220 349 21/01/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  2,02% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2021

Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.

Op 30 april 2021 werd de portefeuille opnieuw herschikt en werden 37 nieuwe bedrijven opgenomen in het compartiment. De overige 13
bedrijven waren reeds vertegenwoordigd in de selectie van vorig jaar. Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt
aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.

De nieuwe portefeuille is goed gespreid over verschillende sectoren. De transport/vervoerssector is het beste vertegenwoordigd met bijna 12%. Naast voornamelijk autofabrikanten werd in deze sector ook Ap Moeller-Maersk opgenomen. Bedrijven actief in de sectoren staal/non-ferro, energie, chemie, industrie en bouw maken ongeveer 22% van de portefeuille uit en zullen mogelijks profiteren van een economisch herstel. Daarnaast zijn ook tal van bedrijven in meer defensieve sectoren zoals voeding, farmacie, distributie en de nutssector aanwezig in de selectie. Deze zijn doorgaans stabieler en minder onderhevig aan de economische omstandigheden.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Systematic

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van gegevens van 15 juni 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2020

Download


Tussentijds rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Filip Decruyenaere
Kathleen De Lanoo
Sven Sterckx
Luc Van den Broeck