Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -1,64%
1 jaar 12,05%
2 jaar 5,95%
3 jaar 9,98%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,81%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 13,30 per 31/12/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,98 per 31/12/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 75% aandelen), waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 23,5% 24 342 802
Obli converteerbaar 0,3% 319 117
Obl. priv.plaatsing 0,3% 318 033
Aandelen 69,0% 71 367 683
Rek courant 6,9% 7 095 666
Totaal in EUR 100,0% 103 443 302

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 580 750 0 44 598 971 51 179 721 49,5%
USD 0,8815 60 800 0 51 598 052 45 537 276 44,0%
CHF 0,9666 245 494 0 2 956 769 3 095 466 3,0%
SEK 0,0959 0 0 22 708 703 2 176 629 2,1%
JPY 0,0078 1 470 132 0 158 659 000 1 241 593 1,2%
CAD 0,7007 303 432 0 0 212 615 0,2%
Totaal in EUR 103 443 302

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 2 226 091
Transport/Vervoer 4,5% 3 215 725
Distributie 6,6% 4 739 134
Voeding 3,5% 2 493 839
Consumptie/Luxe 8,4% 5 974 289
Farmacie/Medical 12,7% 9 073 489
Holdings 10,5% 7 522 508
Financieel 5,9% 4 244 807
Vastgoedontwikkelaars 3,5% 2 520 615
Industrie 4,3% 3 082 111
Technologie 32,8% 23 438 158
Staal/Non-ferro 4,0% 2 836 917
Totaal in EUR 71 367 683

Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2022

Kaptilisatie 1274.39 EUR
Distributie 1266.15 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,09 EUR 219 787 219 787 21/01/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,3% 300000 0,94 EUR 283 555 283 555 19/01/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 1,11 EUR 111 086 111 086 19/01/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 1,05 USD 339 140 298 952 19/01/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 1,01 USD 305 389 269 200 21/01/2022
KERING (EX-PPR) 2,0% 3062 668,80 EUR 2 047 866 2 047 866 21/01/2022
LVMH 2,5% 3653 697,20 EUR 2 546 872 2 546 872 21/01/2022
MONCLER 1,3% 23810 57,94 EUR 1 379 551 1 379 551 21/01/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,94 EUR 94 097 94 097 19/01/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 1,02 EUR 106 756 106 756 21/01/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,99 EUR 99 141 99 141 19/01/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 300000 1,06 EUR 322 950 322 950 19/01/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 032 105 032 19/01/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 1,03 EUR 206 161 206 161 19/01/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,01 EUR 232 371 232 371 21/01/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 1,03 EUR 316 105 316 105 19/01/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 1,03 EUR 208 413 208 413 19/01/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,3% 300000 0,97 EUR 295 971 295 971 19/01/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 1,03 EUR 309 255 309 255 21/01/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 1,03 EUR 308 958 308 958 19/01/2022
SOLVAY 2,2% 20451 108,85 EUR 2 226 091 2 226 091 21/01/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,97 EUR 194 720 194 720 19/01/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,02 EUR 311 298 311 298 19/01/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,03 EUR 180 024 180 024 22/01/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 1,08 EUR 325 477 325 477 21/01/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,02 EUR 203 787 203 787 19/01/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 1,05 EUR 319 002 319 002 21/01/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 452 103 452 19/01/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 1,04 EUR 209 200 209 200 19/01/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 1,04 EUR 315 336 315 336 21/01/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 1,05 EUR 317 972 317 972 21/01/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,07 EUR 215 020 215 020 19/01/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 1800 31,43 EUR 56 581 56 581 19/01/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,3% 5523 47,54 EUR 262 536 262 536 19/01/2022
AMAZON COM 1,8% 723 2 852,86 USD 2 062 618 1 818 197 21/01/2022
CVS HEALTH CORP 2,8% 32627 101,56 USD 3 313 598 2 920 937 21/01/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 1,09 EUR 329 852 329 852 21/01/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 1,02 EUR 205 026 205 026 19/01/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 1,01 EUR 306 159 306 159 19/01/2022
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,00 EUR 74 020 74 020 21/01/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 1,05 EUR 319 049 319 049 21/01/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,03 EUR 207 496 207 496 19/01/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,01 EUR 305 912 305 912 19/01/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 1,01 EUR 305 682 305 682 19/01/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,3% 320000 0,92 USD 294 431 259 541 19/01/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 1,04 USD 336 695 296 797 19/01/2022
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 206000 1,06 USD 222 094 195 776 21/01/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,09 USD 335 082 295 375 19/01/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,96 USD 288 838 254 611 19/01/2022
ACTIVISION BLIZZARD 2,1% 30090 81,35 USD 2 447 822 2 157 755 21/01/2022
ALPHABET INC class C 3,0% 1353 2 601,84 USD 3 520 290 3 103 135 21/01/2022
APPLE COMPUTER 1,9% 13673 162,41 USD 2 220 632 1 957 487 21/01/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,2% 20983 125,07 USD 2 624 344 2 313 359 21/01/2022
CISCO SYSTEMS 2,3% 47340 56,68 USD 2 683 231 2 365 268 21/01/2022
KONE OYJ-B 0,9% 15116 59,00 EUR 891 844 891 844 21/01/2022
MICROSOFT 2,4% 9507 296,03 USD 2 814 357 2 480 856 21/01/2022
NINTENDO 1,2% 2900 54 710,00 JPY 158 659 000 1 230 194 21/01/2022
OPEN TEXT 2,1% 53042 46,33 USD 2 457 436 2 166 230 21/01/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,4% 34795 79,52 USD 2 766 898 2 439 021 21/01/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 21253 124,53 USD 2 646 636 2 333 010 21/01/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,98 EUR 201 823 201 823 19/01/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 1,04 EUR 312 851 312 851 22/01/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,06 EUR 62 303 62 303 22/01/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,06 EUR 289 982 289 982 22/01/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,4% 53558 53,39 USD 2 859 462 2 520 615 21/01/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 1,03 EUR 205 821 205 821 19/01/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 1,05 EUR 315 055 315 055 19/01/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,98 EUR 195 359 195 359 19/01/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 1,02 EUR 414 506 414 506 19/01/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,3% 300000 0,96 EUR 289 015 289 015 19/01/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 1,04 EUR 318 033 318 033 21/01/2022
MONSTER BEVERAGE 2,0% 27987 85,62 USD 2 396 247 2 112 292 21/01/2022
NESTLE SA 0,4% 3261 121,04 CHF 394 711 381 548 21/01/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 1,02 EUR 285 958 285 958 21/01/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,01 EUR 309 071 309 071 19/01/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 1,03 EUR 311 929 311 929 19/01/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 1,00 EUR 300 434 300 434 19/01/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 1,08 EUR 330 056 330 056 21/01/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 1,05 EUR 210 625 210 625 19/01/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 1,3% 13897 94,71 EUR 1 316 185 1 316 185 21/01/2022
UNION PACIFIC CORP 1,8% 8748 246,33 USD 2 154 895 1 899 540 21/01/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 1,13 EUR 230 082 230 082 19/01/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,08 EUR 219 580 219 580 19/01/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 1,04 EUR 210 345 210 345 19/01/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 1,02 EUR 308 490 308 490 19/01/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 1,04 EUR 209 339 209 339 21/01/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 1,05 EUR 318 748 318 748 19/01/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,08 EUR 329 948 329 948 22/01/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,10 USD 330 006 290 900 19/01/2022
DANAHER 1,6% 6547 280,45 USD 1 836 106 1 618 527 21/01/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 17371 89,44 EUR 1 553 662 1 553 662 21/01/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,8% 53088 35,99 EUR 1 910 637 1 910 637 21/01/2022
MEDTRONIC 1,5% 16265 105,60 USD 1 717 584 1 514 050 21/01/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,4% 7104 360,65 CHF 2 562 058 2 476 612 21/01/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 1,06 EUR 214 436 214 436 21/01/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,10 EUR 224 225 224 225 19/01/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 1,03 EUR 210 492 210 492 19/01/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 1,04 EUR 104 850 104 850 19/01/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 1,05 EUR 212 121 212 121 19/01/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 1,04 EUR 207 685 207 685 19/01/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 1,08 EUR 218 168 218 168 19/01/2022
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 627 301 627 19/01/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 200000 1,01 EUR 203 518 203 518 19/01/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 1,03 EUR 207 238 207 238 19/01/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 1,02 EUR 305 743 305 743 19/01/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 1,02 EUR 206 156 206 156 19/01/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 1,01 EUR 306 118 306 118 19/01/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,02 EUR 310 230 310 230 19/01/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 1,03 EUR 207 190 207 190 19/01/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 141 102 141 19/01/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,00 EUR 202 034 202 034 19/01/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 250000 1,07 USD 270 941 238 834 21/01/2022
AALBERTS 0,8% 14902 55,98 EUR 834 214 834 214 21/01/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 14229 157,98 EUR 2 247 897 2 247 897 21/01/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,17 EUR 119 199 119 199 19/01/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 1,06 EUR 253 214 253 214 21/01/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 1,02 EUR 204 278 204 278 19/01/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 1,05 EUR 212 692 212 692 19/01/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 1,11 EUR 334 369 334 369 19/01/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,09 EUR 218 208 218 208 19/01/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,03 EUR 208 078 208 078 19/01/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 1,03 EUR 208 859 208 859 21/01/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 9137 305,22 USD 2 788 795 2 458 323 21/01/2022
EXOR NV 3,2% 43467 76,64 EUR 3 331 311 3 331 311 21/01/2022
SOFINA 1,7% 4745 365,20 EUR 1 732 874 1 732 874 21/01/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 300000 1,00 EUR 300 954 300 954 21/01/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 1,05 EUR 319 555 319 555 19/01/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 100000 0,97 EUR 96 902 96 902 19/01/2022
INTRUM AB 2,1% 91163 249,10 SEK 22 708 703 2 176 629 21/01/2022
MASTERCARD 0,7% 2412 355,08 USD 856 453 754 963 21/01/2022
MOODY'S CORP 0,6% 2153 341,87 USD 736 046 648 825 21/01/2022
VISA 0,6% 3660 205,93 USD 753 704 664 390 21/01/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 1,06 EUR 320 577 320 577 19/01/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,98 EUR 196 143 196 143 22/01/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 1,02 EUR 307 858 307 858 19/01/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,99 EUR 99 373 99 373 19/01/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,03 EUR 310 323 310 323 19/01/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,07 EUR 108 070 108 070 19/01/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,09 EUR 108 756 108 756 19/01/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 1,04 EUR 104 965 104 965 22/01/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 1,10 EUR 337 028 337 028 19/01/2022
NEWMONT CORPORATION 2,7% 51011 63,09 USD 3 218 284 2 836 917 21/01/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,69% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2021

De Omicronvariant van het SARS-CoV-2 bezorgde beleggers slechts kortstondig koude rillingen. De alsmaar oplopende inflatie eveneens, ondanks het feit dat de Amerikaanse centrale bankiers de geldpersen tegen einde maart willen stoppen. Dan lopen, volgens het laatst bekendgemaakte schema, de inkopen van obligaties, helemaal af. Daarna ligt de weg naar twee of drie renteverhogingen in 2022 in de V.S. helemaal open. De Europese Centrale Bank vertraagt het ritme van de geldpersen zeer geleidelijk, maar toch aanzienlijk sneller dan een drietal maanden geleden werd aangenomen. Toch heeft dat alles weinig impact op de langetermijnrente. Zo staat de rente op Amerikaanse 10-jarige staatsleningen amper hoger dan zes maanden terug. Hoe klein de druk op de rente ook, hij is onmiddellijk te zien in de koersevolutie van verschillende obligaties. Ook andere stoorzenders zoals de moeilijkheden in de Chinese vastgoedsector, de hoge gasprijzen in Europa of de geopolitieke spanningen rond Oekraïne deerden de aandelenbeleggers niet. De hapering in de prestaties in november werd doorgespoeld met stijgingen van vlot 3% en meer voor de S&P-500 de Duitse Dax. Daarbij sneuvelden ook heel wat historische records.

In de top-10 van de dalers staan slechts 3 aandelen: Amazon (- 5%), Medtronic (- 3%) en Moncler (- 1%). De iets lagere obligatiekoersen zorgen ervoor dat er liefst zeven obligaties mee in de lijst zitten: € Aedifica 9.9.2031 0,75% (- 3%), € Kinepolis 18.12.2026 2,75% (- 2%), € Akzo Nobel 14.4.2030 1,625%, JDE Peet’s 16.1.2029 0,50%, € Solvay 6.9.2029 0,50%, € Nasdaq 28.3.2029 1,75% 1,75% en € Elia Trans. 4.4.2028 3,25% (alle vijf - 1%).

De top-10 van de stijgers over de maand december is een bont allegaartje uit heel verschillende sectoren. De lijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse apotheker CVS Health, dat net als de leverancier van toebehoren voor computernetwerken Cisco 16% stijgt. Monster Beverage (+ 15%), Mastercard, Activision Blizzard (beide + 14%), Newmont (+ 13%), Visa (+ 12%), Schneider Electric (+ 9%), Berkshire Hathaway en Nestlé (beide + 8%) maken de top-10 vol.

Het compartiment haalde over de maand december een niet-geannualiseerde return van 3,66%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2020.

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 4 mei 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer