Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 31/05/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 6,50%
1 jaar -2,14%
2 jaar -2,65%
3 jaar 5,48%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,15%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,65% per 30/04/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,53 per 30/04/2023

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,80%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
 • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 24,7% 28 356 738
Obli converteerbaar 0,3% 317 482
Obl. priv.plaatsing 0,3% 295 536
Aandelen 68,5% 78 458 347
Rek courant 6,3% 7 165 180
Totaal in EUR 100,0% 114 593 283

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 607 567 8 132 302 53 752 833 66 492 703 58,0%
USD 0,9326 1 829 376 -8 900 000 54 607 598 44 335 342 38,7%
CHF 1,0264 57 648 0 2 675 025 2 804 681 2,4%
SEK 0,0858 11 192 052 0 0 960 558 0,8%
Totaal in EUR 114 593 283

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 1 193 909
Transport/Vervoer 2,0% 1 599 803
Distributie 4,0% 3 107 198
Voeding 2,6% 2 013 303
Consumptie/Luxe 12,1% 9 478 714
Farmacie/Medical 10,7% 8 367 998
Holdings 11,3% 8 903 900
Financieel 6,9% 5 435 475
Industrie 4,9% 3 871 595
Technologie 41,4% 32 468 283
Staal/Non-ferro 2,6% 2 018 170
Totaal in EUR 78 458 347

Huidige netto inventariswaarde op 31/05/2023

Kaptilisatie 1152.63 EUR
Distributie 1136.44 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 0,98 EUR 198 630 198 630 01/06/2023
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,77 EUR 232 312 232 312 01/06/2023
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,95 EUR 96 552 96 552 01/06/2023
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,94 USD 301 083 280 805 30/05/2023
BOOKING HOLDINGS 1,9% 945 2 508,77 USD 2 370 788 2 211 114 01/06/2023
KERING (EX-PPR) 1,6% 3682 496,20 EUR 1 827 008 1 827 008 01/06/2023
LVMH 3,4% 4807 805,80 EUR 3 873 481 3 873 481 01/06/2023
MONCLER 1,4% 25325 61,88 EUR 1 567 111 1 567 111 01/06/2023
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,69 EUR 69 525 69 525 01/06/2023
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,95 EUR 100 774 100 774 01/06/2023
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,70 EUR 70 462 70 462 01/06/2023
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,88 EUR 263 319 263 319 01/06/2023
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,2% 300000 0,95 EUR 286 236 286 236 01/06/2023
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,4% 400000 0,99 EUR 403 422 403 422 01/06/2023
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,95 EUR 381 885 381 885 01/06/2023
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 400000 1,04 EUR 424 667 424 667 01/06/2023
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,97 EUR 291 623 291 623 01/06/2023
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 195 539 195 539 01/06/2023
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,3% 400000 0,80 EUR 322 007 322 007 01/06/2023
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,85 EUR 256 611 256 611 01/06/2023
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,95 EUR 287 790 287 790 01/06/2023
SOLVAY 1,0% 12067 98,94 EUR 1 193 909 1 193 909 01/06/2023
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,77 EUR 155 243 155 243 01/06/2023
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,95 EUR 289 440 289 440 01/06/2023
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 979 199 979 01/06/2023
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,93 EUR 282 922 282 922 01/06/2023
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,96 EUR 95 938 95 938 01/06/2023
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,94 EUR 188 430 188 430 01/06/2023
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 0,98 EUR 294 582 294 582 01/06/2023
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 300000 0,95 EUR 283 900 283 900 01/06/2023
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 0,99 EUR 200 984 200 984 01/06/2023
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,0% 1800 31,40 EUR 56 520 56 520 01/06/2023
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 47,25 EUR 260 962 260 962 01/06/2023
AMAZON COM 0,9% 8834 122,77 USD 1 084 550 1 011 505 01/06/2023
CVS HEALTH CORP 1,8% 33030 68,03 USD 2 247 031 2 095 693 31/05/2023
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,93 EUR 284 049 284 049 01/06/2023
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 637 387 637 01/06/2023
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,89 EUR 268 193 268 193 01/06/2023
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 0,97 EUR 292 291 292 291 01/06/2023
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,79 EUR 315 786 315 786 01/06/2023
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 447 389 447 01/06/2023
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,72 EUR 144 869 144 869 01/06/2023
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,89 EUR 270 796 270 796 01/06/2023
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,81 USD 260 684 243 127 30/05/2023
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,95 USD 306 196 285 574 30/05/2023
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 302 428 282 059 01/06/2023
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,87 USD 264 284 246 485 30/05/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 9375 305,20 USD 2 861 250 2 668 544 01/06/2023
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 29559 80,20 USD 2 370 632 2 210 969 01/06/2023
ADOBE 1,9% 5516 426,75 USD 2 353 953 2 195 413 01/06/2023
ALPHABET INC class C 3,3% 32474 124,37 USD 4 038 791 3 766 777 01/06/2023
APPLE COMPUTER 2,7% 18289 180,09 USD 3 293 666 3 071 836 01/06/2023
ASML HOLDING 2,9% 4823 677,20 EUR 3 266 136 3 266 136 01/06/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 20762 124,18 USD 2 578 225 2 404 581 01/06/2023
CISCO SYSTEMS 1,4% 33470 49,74 USD 1 664 798 1 552 673 01/06/2023
MASTERCARD 1,1% 3555 370,88 USD 1 318 478 1 229 678 01/06/2023
MICROSOFT 3,4% 12425 332,58 USD 4 132 307 3 853 994 01/06/2023
OPEN TEXT 0,9% 25598 41,62 USD 1 065 389 993 634 31/05/2023
SS&C TECHNOLOGIES 1,8% 41030 55,32 USD 2 269 780 2 116 909 01/06/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,6% 20538 98,59 USD 2 024 841 1 888 468 31/05/2023
VISA 1,1% 5911 226,50 USD 1 338 842 1 248 670 01/06/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,89 EUR 179 785 179 785 01/06/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,96 EUR 287 652 287 652 01/06/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 56 947 56 947 01/06/2023
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 271000 1,00 EUR 277 242 277 242 01/06/2023
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,97 EUR 33 590 33 590 01/06/2023
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 99 110 99 110 01/06/2023
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,3% 400000 0,78 EUR 310 182 310 182 01/06/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,88 EUR 266 008 266 008 01/06/2023
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 300000 0,97 EUR 293 603 293 603 01/06/2023
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,95 EUR 381 417 381 417 01/06/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 400000 0,98 EUR 409 107 409 107 01/06/2023
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,97 EUR 290 610 290 610 01/06/2023
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,95 EUR 191 266 191 266 01/06/2023
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,97 EUR 294 553 294 553 01/06/2023
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,97 EUR 290 022 290 022 01/06/2023
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,95 EUR 383 561 383 561 01/06/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 376 548 376 548 01/06/2023
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,95 EUR 380 247 380 247 31/05/2023
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 400000 0,98 USD 394 687 368 105 30/05/2023
AALBERTS 0,7% 20909 39,76 EUR 831 342 831 342 01/06/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 2,7% 18629 163,20 EUR 3 040 253 3 040 253 01/06/2023
aalberts reinv.dividend 29.05.23 0,0% 20909 0,00 EUR 0 0 29/05/2023
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,93 EUR 186 156 186 156 01/06/2023
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,92 EUR 277 627 277 627 01/06/2023
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,01 EUR 369 484 369 484 30/05/2023
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,85 EUR 170 108 170 108 01/06/2023
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 0,98 EUR 391 321 391 321 01/06/2023
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,82 EUR 245 779 245 779 01/06/2023
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 300000 0,98 EUR 298 853 298 853 01/06/2023
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,2% 300000 0,93 EUR 283 451 283 451 01/06/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 0,98 EUR 295 536 295 536 01/06/2023
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 40010 50,32 EUR 2 013 303 2 013 303 01/06/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,94 EUR 283 711 283 711 01/06/2023
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 300000 0,97 EUR 297 242 297 242 01/06/2023
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 447 202 447 01/06/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,94 EUR 187 975 187 975 01/06/2023
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 884 304 884 01/06/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,92 EUR 184 649 184 649 01/06/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,2% 300000 0,93 EUR 281 055 281 055 01/06/2023
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 0,99 EUR 305 694 305 694 01/06/2023
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,99 USD 301 448 281 146 01/06/2023
DANAHER 1,6% 8263 232,69 USD 1 922 717 1 793 222 01/06/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 36777 61,00 EUR 2 243 397 2 243 397 01/06/2023
MEDTRONIC 1,4% 20546 82,76 USD 1 700 387 1 585 865 31/05/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,3% 5051 289,75 CHF 1 463 527 1 502 092 01/06/2023
SONOVA HOLDING 1,1% 5140 235,70 CHF 1 211 498 1 243 422 01/06/2023
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,91 EUR 366 047 366 047 01/06/2023
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,97 EUR 396 968 396 968 01/06/2023
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,91 EUR 182 216 182 216 01/06/2023
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,84 EUR 85 971 85 971 01/06/2023
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,91 EUR 183 448 183 448 01/06/2023
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,93 EUR 372 933 372 933 01/06/2023
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,96 EUR 389 591 389 591 01/06/2023
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,3% 300000 0,97 EUR 293 993 293 993 01/06/2023
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,96 EUR 288 031 288 031 01/06/2023
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,92 EUR 275 463 275 463 01/06/2023
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,88 EUR 265 628 265 628 01/06/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,96 EUR 265 135 265 135 01/06/2023
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,96 EUR 289 309 289 309 01/06/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 403 193 403 01/06/2023
UNION PACIFIC CORP 1,4% 8766 195,68 USD 1 715 331 1 599 803 01/06/2023
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,00 EUR 401 020 401 020 01/06/2023
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,97 EUR 233 235 233 235 01/06/2023
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,98 EUR 197 564 197 564 01/06/2023
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 381 957 381 957 01/06/2023
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 0,95 EUR 290 178 290 178 01/06/2023
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,3% 300000 0,98 EUR 298 660 298 660 01/06/2023
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,97 EUR 392 833 392 833 01/06/2023
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 0,98 EUR 195 128 195 128 01/06/2023
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,89 EUR 177 959 177 959 01/06/2023
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 5513 154,20 EUR 850 105 850 105 01/06/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 10964 323,12 USD 3 542 688 3 304 086 01/06/2023
EXOR NV 3,2% 46495 78,52 EUR 3 650 787 3 650 787 01/06/2023
SOFINA 1,0% 5688 193,20 EUR 1 098 922 1 098 922 01/06/2023
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 0,94 EUR 287 648 287 648 01/06/2023
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,94 EUR 190 758 190 758 01/06/2023
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,88 EUR 266 490 266 490 01/06/2023
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,3% 300000 0,95 EUR 289 300 289 300 01/06/2023
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,90 EUR 269 552 269 552 01/06/2023
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,77 EUR 156 135 156 135 01/06/2023
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 58105 27,78 USD 1 614 157 1 505 443 01/06/2023
KBC GROEP 1,1% 21376 61,50 EUR 1 314 624 1 314 624 01/06/2023
MOODY'S CORP 2,3% 8664 323,67 USD 2 804 277 2 615 408 01/06/2023
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 400000 0,87 EUR 347 637 347 637 01/06/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,98 EUR 98 922 98 922 01/06/2023
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 0,97 EUR 97 918 97 918 01/06/2023
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,90 EUR 90 798 90 798 01/06/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,94 EUR 284 555 284 555 01/06/2023
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,92 EUR 275 326 275 326 01/06/2023
NEWMONT CORPORATION 1,8% 53364 40,55 USD 2 163 910 2 018 170 31/05/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2023

De in moeilijkheden geraakte Amerikaanse First Republic Bank werd uiteindelijk door JPMorgan Chase overgenomen. De onrust in bankenland lijkt voorlopig nog niet achter de rug. Hoewel de recente bankenfalingen toegeschreven kunnen worden aan unieke risico’s en omstandigheden, is het afwachten in hoeverre het sentiment omtrent voornamelijk de kleinere, regionale, banken onder controle blijft en de overheveling van deposito’s richting grootbanken binnen de perken blijft. De snelle tussenkomst van de overheden, erop gericht om verdere financiële besmetting en een daaruit resulterende bankenpandemie te voorkomen, is dan ook niet verwonderlijk. Ook de banken zelf houden in dit onzekere klimaat wellicht hun adem even in, wat zich mogelijk zal vertalen in strengere kredietvoorwaarden met een zwakkere economische groei tot gevolg. De banken nemen zo het werk van de centrale banken, die via hogere rentes zelf trachten de economie af te koelen en de inflatie te temperen, gedeeltelijk over.

Een pauzering van de renteverhogingen is hiermee terug iets waarschijnlijker, net als de kans op een (milde) recessie. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op het einde van april ruim een halve procentpunt lager t.o.v. begin maart (3,45%) terwijl ook de rente op Duitse staatsleningen met 40 basispunten daalde tot 2,32%. De aandelenbeurzen kregen hiermee voldoende zuurstof om april positief te eindigen. De STOXX Europe 600 steeg 1,92% terwijl de S&P 500 1,46% opveerde. De Dollar Index bleef nagenoeg stabiel maar de munt verzwakte wel lichtjes t.o.v. de euro. De prestaties van de beursbarometers worden evenwel niet breed gedragen. Onderliggend worden ze voornamelijk gestut door de grote technologiespelers zoals Microsoft en Apple. Zij genieten van o.a. de teruggevallen rente, meevallende kwartaalresultaten, een beperkte afhankelijkheid van bankfinanciering en het positieve beurssentiment rond artificiële intelligentie.

De centrale bankiers Powell en Lagarde staan voor een uitdagende evenwichtsoefening. De kerninflatie bevindt zich zowel in de Verenigde Staten als in Europa ver boven de doelstelling van 2%, terwijl de werkloosheid op een historisch laag niveau ligt.

Bij de grootste verliezers van de maand april neemt Cisco Systems met een verlies van 10% het voortouw. De tegenvallende halfgeleiderverkopen bij Samsung, dat niet in de portefeuille vertegenwoordigd is, hadden een negatief effect op Taiwan Semiconductor en ASML Holding, die resp. 9% en 8% terugvielen. Activision Blizzard mag van de autoriteiten in het V.K. niet overgenomen worden door Microsoft. Het noteerde einde april 9% lager dan een maand eerder. De overige plaatsen in de top-10 zijn voor Danaher (- 6%), Aalberts, Anheuser-Busch (beide - 4%), Kering, Newmont Mining en de obligatie € Schaeffler 2,875% 26.3.19-27 (alle drie - 3%).

Medtronic (+ 13%) ging hoger op beter dan verwachte resultaten. In de gezondheidssector zijn ook Roche Holding (+ 7%) en Sonova Holding (+ 5%) in de top-10 van de grootste stijgers te vinden. Microsoft (+ 7%), Berkshire Hathaway, Moncler (beide + 6%), Mastercard, Ackermans Van Haaren (beide + 5%), Alphabet, en SS&C Technologies (beide + 4%) vervolledigen de lijst.

De obligaties € Smiths Group 28.4.2015-2023 1,25% werden op eindvervaldag terugbetaald en vervangen door de obligaties € Smiths Group 23.2.2017-2027 2%. De obligaties € Intrum 31.7.2019-15.7.2026 3,50% en € Synthomer 1.7.2020-2025 3,875% werden verkocht.

Het compartiment haalde in april een niet-geannualiseerde return van - 0,22%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2023

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV
 • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer