Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,7% 13 743 735
Aandelen 65,0% 32 173 728
Rek courant 7,3% 3 616 122
Totaal in EUR 100,0% 49 533 584

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 553 025 0 28 699 838 32 252 863 65,1%
USD 0,9076 54 066 0 14 732 104 13 419 927 27,1%
GBP 1,1325 8 567 0 931 060 1 064 080 2,1%
CHF 0,9158 3 026 0 201 894 187 666 0,4%
SEK 0,0934 161 0 22 889 800 2 138 380 4,3%
HKD 0,1158 0 0 4 051 200 469 129 0,9%
DKK 0,1339 11 498 0 0 1 540 0,0%
Totaal in EUR 49 533 584

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,5% 1 138 459
Transport/Vervoer 6,4% 2 070 869
Distributie 8,3% 2 674 179
Media 3,1% 996 400
Voeding 3,8% 1 215 314
Consumptie/Luxe 6,3% 2 013 286
Farmacie/Medical 6,4% 2 059 412
Diensten 3,4% 1 085 254
Holdings 13,0% 4 181 190
Financieel 9,3% 3 006 386
Vastgoed 6,5% 2 094 780
Industrie 6,3% 2 037 170
Technologie 20,0% 6 437 019
Vastgoedfonds 3,6% 1 164 010
Totaal in EUR 32 173 728

1061.22 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/09/2019

Kaptilisatie 1061.22 EUR
Distributie 1061.22 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 100000 1,08 EUR 109 052 109 052 20/09/2019
CVS HEALTH CORP 2,2% 19000 64,30 USD 1 221 700 1 108 815 20/09/2019
DIETEREN 1,1% 11000 47,45 EUR 521 950 521 950 20/09/2019
KERING (EX-PPR) 2,1% 2225 468,95 EUR 1 043 414 1 043 414 20/09/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 200000 1,11 EUR 225 245 225 245 20/09/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 300000 1,07 EUR 324 390 324 390 19/09/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 200000 1,04 EUR 209 378 209 378 19/09/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,0% 23000 1,04 EUR 23 997 23 997 20/09/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 200000 1,04 EUR 210 090 210 090 19/09/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 200000 1,02 EUR 205 000 205 000 19/09/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,4% 200000 1,00 USD 199 713 181 260 19/09/2019
ALPHABET INC class C 2,1% 925 1 229,93 USD 1 137 685 1 032 563 20/09/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 10050 108,90 USD 1 094 445 993 318 20/09/2019
CISCO SYSTEMS 2,1% 22600 49,60 USD 1 120 960 1 017 383 20/09/2019
FACEBOOK INC-A 2,1% 6000 189,93 USD 1 139 580 1 034 283 20/09/2019
MELEXIS 1,4% 9650 70,60 EUR 681 290 681 290 20/09/2019
OPEN TEXT 2,1% 27500 41,39 USD 1 138 225 1 033 053 20/09/2019
TENCENT HOLDINGS 0,9% 12000 337,60 HKD 4 051 200 469 129 20/09/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,4% 40000 4,40 EUR 176 000 176 000 20/09/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 300000 1,09 EUR 328 066 328 066 19/09/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 11700 88,07 EUR 1 030 419 1 030 419 20/09/2019
NESTLE SA 0,4% 1900 106,26 CHF 201 894 184 895 20/09/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,4% 200000 1,03 EUR 207 870 207 870 19/09/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,12 EUR 228 216 228 216 19/09/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 200000 1,03 EUR 207 617 207 617 19/09/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 5300 208,12 USD 1 103 036 1 001 115 20/09/2019
EXOR NV 2,1% 16150 63,14 EUR 1 019 711 1 019 711 20/09/2019
INVESTOR B 2,1% 23500 478,80 SEK 11 251 800 1 051 143 20/09/2019
SOFINA 2,2% 5700 194,60 EUR 1 109 220 1 109 220 20/09/2019
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 019 208 019 19/09/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,1% 28000 1,03 EUR 28 942 28 942 20/09/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 200000 1,03 EUR 208 020 208 020 19/09/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 400000 1,04 EUR 419 545 419 545 19/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,4% 173000 1,04 EUR 181 463 181 463 20/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,1% 50000 1,08 EUR 54 468 54 468 20/09/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,3% 1800 88,29 USD 158 922 144 238 20/09/2019
SOLVAY 2,0% 10350 96,06 EUR 994 221 994 221 20/09/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 300000 1,06 EUR 319 480 319 480 19/09/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 74000 1,04 EUR 79 364 79 364 21/09/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 100000 1,03 EUR 102 829 102 829 19/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,04 EUR 104 986 104 986 19/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 605 211 605 19/09/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 200000 1,07 EUR 216 163 216 163 19/09/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 277000 1,03 EUR 286 916 286 916 20/09/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 200000 1,04 EUR 207 766 207 766 19/09/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 200000 1,08 EUR 219 429 219 429 19/09/2019
AENA SME 2,1% 6200 163,95 EUR 1 016 490 1 016 490 20/09/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,1% 26000 35,81 GBP 931 060 1 054 379 20/09/2019
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 200000 1,08 EUR 217 570 217 570 19/09/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 635 211 635 19/09/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 200000 1,06 EUR 213 960 213 960 19/09/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 200000 1,12 EUR 224 977 224 977 19/09/2019
Industrie
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,4% 200000 1,05 EUR 210 394 210 394 19/09/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 200000 1,06 EUR 212 712 212 712 19/09/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 200000 1,04 EUR 208 800 208 800 19/09/2019
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 200000 1,01 EUR 203 181 203 181 21/09/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 200000 1,04 EUR 208 054 208 054 19/09/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,03 EUR 103 722 103 722 19/09/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 16000 1,03 EUR 16 714 16 714 20/09/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,08 USD 165 097 149 842 20/09/2019
AALBERTS 2,1% 27500 37,18 EUR 1 022 450 1 022 450 20/09/2019
KION GROUP 2,0% 21000 48,32 EUR 1 014 720 1 014 720 20/09/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 303 211 303 19/09/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 236500 1,07 EUR 254 893 254 893 20/09/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 300000 1,03 EUR 313 701 313 701 19/09/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,5% 200000 1,16 EUR 232 833 232 833 19/09/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 200000 1,06 EUR 213 827 213 827 19/09/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,2% 100000 1,03 EUR 103 822 103 822 19/09/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 200000 1,17 EUR 244 249 244 249 21/09/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 2325 434,40 EUR 1 009 980 1 009 980 20/09/2019
MEDTRONIC 2,1% 10400 111,18 USD 1 156 272 1 049 432 20/09/2019
Media
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,4% 200000 1,02 EUR 205 007 205 007 19/09/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 200000 1,03 EUR 206 813 206 813 19/09/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 100000 1,03 USD 102 731 93 239 21/09/2019
WALT DISNEY CORP. 2,0% 8300 132,27 USD 1 097 841 996 400 20/09/2019
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 200000 1,07 EUR 215 600 215 600 19/09/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 250000 1,01 EUR 254 561 254 561 20/09/2019
SOTHEBYS 2,2% 21000 56,94 USD 1 195 740 1 085 254 20/09/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,4% 200000 1,05 EUR 211 945 211 945 20/09/2019
ALLIANZ SE-REG 2,1% 4900 211,95 EUR 1 038 555 1 038 555 20/09/2019
INTRUM AB 2,2% 46000 253,00 SEK 11 638 000 1 087 222 20/09/2019
KBC ANCORA 1,3% 16000 41,68 EUR 666 880 666 880 20/09/2019
MOODY'S CORP 0,4% 1100 214,08 USD 235 488 213 729 20/09/2019
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 4,6% 2000000 1,10 EUR 2 282 403 2 282 403 19/09/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,5% 200000 1,12 EUR 225 939 225 939 19/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 1,01 USD 102 001 92 576 20/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 1,01 USD 102 001 92 576 20/09/2019
BOOKING HOLDINGS 2,0% 545 2 031,57 USD 1 107 206 1 004 900 21/09/2019
LVMH 2,0% 2725 370,05 EUR 1 008 386 1 008 386 20/09/2019
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 200000 1,04 EUR 209 633 209 633 19/09/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,09 EUR 63 372 63 372 20/09/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 271000 1,05 EUR 284 687 284 687 21/09/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,5% 229000 1,04 EUR 240 018 240 018 21/09/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 21400 53,90 USD 1 153 460 1 046 880 20/09/2019
IMMOFINANZ 2,1% 42000 24,95 EUR 1 047 900 1 047 900 20/09/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,1% 8150 129,40 EUR 1 054 610 1 054 610 20/09/2019
VASTNED RETAIL NV 0,2% 4000 27,35 EUR 109 400 109 400 20/09/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2019

De S&P-500 zette einde juli nog een allerhoogste koers ooit neer. Begin augustus bezorgde de Amerikaanse president, Donald Trump, de markt koude rillingen door nieuwe importheffingen op Chinese producten ingaand op 1 september op te leggen. Het macro-economische nieuws bracht ook geen rust. De Duitse economie kromp licht in het tweede kwartaal. Indicatoren uit de verwerkende nijverheid wijzen, langs beide zijden van de oceaan, op een lagere activiteitsgraad.

De politieke onrust in Hong Kong en zorgen over een harde Brexit verzuurden het beleggersklimaat eveneens. Het zwakke klimaat zet de centrale bankiers ertoe aan om het beleid te versoepelen. De langetermijnrente gleed verder weg in augustus. De rente op 10-jarige Duitse staatsleningen ging van – 0,44% naar – 0,68%. Voor het eerst verkocht Duitsland 30-jarige leningen met een licht negatief rendement. De val van de Italiaanse regering zorgt ervoor dat de kans op een ontsporende begroting afneemt, omdat het geplande begrotingsbeleid niet kan uitgevoerd worden. De Italiaanse 10-jarige rente op staatsleningen ging onder 1%. De goede prestatie komt ook tot uiting in de lijst van de grootste stijgers over de maand.

De aandelen kenden, na een zwakke start van de maand, een al bij al rustige maand. De Euro-Stoxx-50-index verloor 1,1%. De S&P-500-index ging 1,8% lager. Vermits de dollar over de maand 0,7% in waarde steeg, was er voor de Europese belegger geen verschil in resultaat voor wie in Amerikaanse dan wel Europese aandelen belegde. Onderling waren de verschillen in de aandelenportefeuille groot.

Cisco Systems merkt dat de handelsoorlog Chinese klanten kost. Ondanks beter dan verwachte resultaten ging het aandeel 17% lager. Tencent Holdings is genoteerd in Hong Kong. De onrust daar en de escalerende handelsoorlog duwden het aandeel in augustus 12% lager. X-Fab (- 14%) Kion Group (- 10%), LyondellBasell, Melexis (beiden - 7%) en Aalberts (- 6%) zijn aandelen waarvan de resultaten gevoelig zijn voor wijzigingen in de economische cyclus. Gezien het zwakke macro-economische nieuws is de groep sterk vertegenwoordigd bij de verliezers van de maand. Open Text (- 9%) bleef onder de verwachtingen in het laatst gerapporteerde kwartaal. KBC Ancora (- 8%) en Kering (– 6%) maken de top-10 rond. 

Bij de winnaars leiden CVS Health en d’Ieteren, na de publicatie van mooie kwartaalcijfers, met een winst van 9%. Eurofins Scientific (+ 7%) werd beloond voor beter dan verwachte cijfers. Cofinimmo, Brookfield Asset Management (beiden + 6%) en Immofinanz (+ 5%) zijn actief in het vastgoed, een sector die uitstekend gedijt in een omgeving van lage rente. DSV, Nestlé (beiden + 5%), Medtronic en Booking Holdings (beiden + 4%) halen ook de top-10 van de stijgers.

De aandelen van IWG, die stegen in het zog van de aangekondigde beursintroductie van We Work, werden verkocht. De aandelen van Burford Capital werden verkocht na de publicatie van een vernietigend rapport van een shorter dat het vertrouwen in het aandeel onderuit haalde.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 1,47% lager over de maand augustus.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer