Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,73%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,5% 11 995 750
Aandelen 67,0% 28 251 240
Rek courant 4,5% 1 897 434
Totaal in EUR 100,0% 42 144 424

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 882 041 0 22 742 105 24 624 146 58,4%
USD 0,8912 3 233 0 12 932 216 11 528 714 27,4%
DKK 0,1339 11 498 0 6 689 150 897 217 2,1%
GBP 1,1071 7 434 0 2 474 298 2 747 525 6,5%
CHF 0,9012 3 026 0 196 194 179 527 0,4%
SEK 0,0951 161 0 17 992 104 1 711 694 4,1%
HKD 0,1141 0 0 3 993 000 455 601 1,1%
Totaal in EUR 42 144 424

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,9% 820 242
Transport/Vervoer 9,4% 2 642 883
Distributie 7,7% 2 171 981
Media 3,1% 884 640
Voeding 3,6% 1 014 575
Consumptie/Luxe 6,2% 1 749 241
Farmacie/Medical 6,2% 1 741 181
Diensten 3,9% 1 087 788
Holdings 11,7% 3 309 436
Financieel 11,8% 3 344 644
Vastgoed 7,2% 2 044 386
Industrie 6,1% 1 710 579
Technologie 19,9% 5 618 266
Vastgoedfonds 0,4% 111 400
Totaal in EUR 28 251 240

1054.98 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/07/2019

Kaptilisatie 1054.98 EUR
Distributie 1054.98 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 100000 1,07 EUR 106 969 106 969 17/07/2019
CVS HEALTH CORP 2,1% 17650 56,39 USD 995 284 887 046 17/07/2019
DIETEREN 1,0% 10000 41,20 EUR 412 000 412 000 17/07/2019
KERING (EX-PPR) 2,1% 1664 524,60 EUR 872 934 872 934 17/07/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 100000 1,10 EUR 111 185 111 185 17/07/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 300000 1,07 EUR 322 168 322 168 16/07/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 200000 1,03 EUR 208 050 208 050 16/07/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 200000 1,04 EUR 208 281 208 281 16/07/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 200000 1,01 EUR 204 027 204 027 16/07/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,4% 200000 1,00 USD 200 619 178 802 16/07/2019
ALPHABET INC class C 2,1% 875 1 150,69 USD 1 006 854 897 358 17/07/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 8125 116,74 USD 948 513 845 361 17/07/2019
CISCO SYSTEMS 2,1% 17390 57,52 USD 1 000 186 891 415 17/07/2019
FACEBOOK INC-A 2,1% 4990 202,29 USD 1 009 427 899 652 17/07/2019
MELEXIS 1,4% 9650 59,40 EUR 573 210 573 210 17/07/2019
OPEN TEXT 2,1% 23360 42,54 USD 993 737 885 668 17/07/2019
TENCENT HOLDINGS 1,1% 11000 363,00 HKD 3 993 000 455 601 17/07/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,4% 40000 4,25 EUR 170 000 170 000 17/07/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,8% 300000 1,08 EUR 324 271 324 271 16/07/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,0% 10590 79,11 EUR 837 775 837 775 17/07/2019
NESTLE SA 0,4% 1900 103,26 CHF 196 194 176 800 17/07/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,5% 200000 1,02 EUR 206 836 206 836 16/07/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 200000 1,11 EUR 226 241 226 241 16/07/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 200000 1,03 EUR 205 513 205 513 16/07/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,7% 3800 209,07 USD 794 466 708 068 17/07/2019
EXOR NV 2,0% 13640 62,98 EUR 859 047 859 047 17/07/2019
INVESTOR B 2,1% 20040 457,60 SEK 9 170 304 872 417 17/07/2019
SOFINA 2,1% 5040 172,60 EUR 869 904 869 904 17/07/2019
Chemie
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 200000 1,01 EUR 203 786 203 786 16/07/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 200000 1,03 EUR 205 879 205 879 16/07/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,4% 173000 1,05 EUR 181 452 181 452 17/07/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,1% 50000 1,08 EUR 53 974 53 974 17/07/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,3% 1800 87,01 USD 156 618 139 586 17/07/2019
SOLVAY 1,6% 7600 89,56 EUR 680 656 680 656 17/07/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 300000 1,04 EUR 314 203 314 203 16/07/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 74000 1,04 EUR 78 781 78 781 17/07/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 100000 1,03 EUR 104 066 104 066 16/07/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,04 EUR 104 453 104 453 16/07/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 200000 1,04 EUR 209 513 209 513 16/07/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 200000 1,05 EUR 210 251 210 251 16/07/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 277000 1,04 EUR 288 700 288 700 17/07/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 200000 1,08 EUR 218 533 218 533 16/07/2019
AENA SME 2,1% 5020 175,88 EUR 882 893 882 893 17/07/2019
DSV 2,1% 10250 652,60 DKK 6 689 150 895 677 17/07/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,1% 21850 35,73 GBP 780 701 864 313 17/07/2019
Industrie
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,5% 200000 1,06 EUR 214 948 214 948 16/07/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 200000 1,05 EUR 211 853 211 853 16/07/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 200000 1,03 EUR 206 668 206 668 16/07/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,5% 200000 1,03 EUR 207 345 207 345 16/07/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,04 EUR 103 793 103 793 16/07/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 16000 1,04 EUR 16 724 16 724 17/07/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 150000 1,07 USD 161 225 143 692 17/07/2019
AALBERTS 2,1% 24980 34,81 EUR 869 554 869 554 17/07/2019
KION GROUP 2,0% 16280 51,66 EUR 841 025 841 025 17/07/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,5% 200000 1,04 EUR 209 183 209 183 16/07/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 236500 1,07 EUR 253 034 253 034 17/07/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 300000 1,02 EUR 310 392 310 392 16/07/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,6% 200000 1,17 EUR 237 329 237 329 16/07/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 200000 1,07 EUR 213 749 213 749 16/07/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,2% 100000 1,03 EUR 103 619 103 619 16/07/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,6% 200000 1,18 EUR 243 328 243 328 17/07/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 2228 381,80 EUR 850 650 850 650 17/07/2019
MEDTRONIC 2,1% 9970 100,22 USD 999 193 890 531 17/07/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 200000 1,03 EUR 208 141 208 141 16/07/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 200000 1,06 EUR 212 847 212 847 16/07/2019
Media
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,5% 200000 1,01 EUR 202 380 202 380 16/07/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,1% 58000 1,02 USD 60 093 53 558 17/07/2019
WALT DISNEY CORP. 2,1% 6930 143,23 USD 992 584 884 640 17/07/2019
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 200000 1,07 EUR 213 499 213 499 16/07/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 250000 1,01 EUR 254 021 254 021 17/07/2019
SOTHEBYS 2,6% 21000 58,12 USD 1 220 520 1 087 788 17/07/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,5% 200000 1,06 EUR 212 544 212 544 17/07/2019
ALLIANZ SE-REG 1,9% 3700 217,00 EUR 802 900 802 900 17/07/2019
BURFORD CAPITAL 2,1% 50230 15,64 GBP 785 597 869 734 17/07/2019
INTRUM AB 2,0% 36000 245,05 SEK 8 821 800 839 262 17/07/2019
KBC ANCORA 1,5% 16000 39,52 EUR 632 320 632 320 17/07/2019
MOODY'S CORP 0,5% 1100 204,44 USD 224 884 200 428 17/07/2019
Overheid
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 5,4% 2000000 1,11 EUR 2 285 000 2 285 000 17/07/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,5% 200000 1,13 EUR 225 399 225 399 16/07/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 0,99 USD 99 475 88 657 17/07/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 0,99 USD 99 475 88 657 17/07/2019
BOOKING HOLDINGS 2,1% 521 1 892,14 USD 985 805 878 598 17/07/2019
LVMH 2,1% 2275 382,70 EUR 870 643 870 643 17/07/2019
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 200000 1,02 EUR 206 268 206 268 16/07/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,05 EUR 60 230 60 230 17/07/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,7% 271000 1,05 EUR 293 208 293 208 17/07/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 229000 1,04 EUR 239 748 239 748 17/07/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 20240 48,58 USD 983 259 876 329 17/07/2019
IMMOFINANZ 0,4% 6700 24,30 EUR 162 810 162 810 17/07/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,4% 250000 3,63 GBP 908 000 1 005 247 17/07/2019
Vastgoedfonds
VASTNED RETAIL NV 0,3% 4000 27,85 EUR 111 400 111 400 17/07/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een
zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen
met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste
kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index
5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten en iets hogere rentes, zijn er nauwelijks aandelen bij de tien grootste verliezers.
VastNed Retail, Intrum (beiden -9%), Burford Capital en Open Text (beide <1%) zijn de enige. Zeven van de tien grootste verliezers komen uit de obligatieportefeuille. De obligatiemarkt ziet duidelijk wolken hangen voor Deceuninck, want de koers van de obligaties tot 2022
ging 2% lager in april, net als die van Nike 2023. De koersdaling van de obligaties van UCB 2023, VGP 2026,  Tessenderlo 2022 en WDP 2021 is bescheiden maar voldoende groot om bij de tien grootste verliezers te zitten.

De lijst van de grootste stijgers bevat alleen aandelen. IWG ging 36% hoger nadat de uitbesteding van de Japanse activiteiten
duidelijk meer opbracht dan beleggers inschatten. Melexis (+ 32%), Kion (+ 31%), X-Fab (+20%) en Aalberts (+ 13%) zijn iets meer conjunctuurgevoelig en gingen hoger op het iets afgenomen pessimisme omtrent de economie. Walt Disney ging 25% hoger
nadat het zijn tariefplan voor een eigen streamingdienst bekendmaakte. Facebook won 17%, gedreven door meevallende
resultaten. Wizz Air (+ 14%) en DSV (+ 13%) en Eurofins Scientific (+12%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer