Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/02/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 0,77%
1 jaar 3,05%
2 jaar 6,35%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,11%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 29,5% 21 469 060
Aandelen 68,6% 49 998 452
Rek courant 1,9% 1 365 071
Totaal in EUR 100,0% 72 832 583

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 120 497 0 38 068 748 39 189 244 53,8%
USD 0,8250 0 0 31 165 899 25 712 317 35,3%
CHF 0,9102 3 026 0 2 144 736 1 954 999 2,7%
SEK 0,0986 0 0 14 937 070 1 473 258 2,0%
JPY 0,0078 3 035 110 0 161 875 000 1 280 060 1,8%
HKD 0,1064 24 000 0 12 372 188 1 318 603 1,8%
GBP 1,1487 27 943 0 1 469 798 1 720 492 2,4%
CAD 0,6523 281 492 0 0 183 610 0,3%
Totaal in EUR 72 832 583

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 1 533 990
Distributie 3,8% 1 911 626
Voeding 1,2% 597 014
Consumptie/Luxe 7,3% 3 626 683
Farmacie/Medical 11,0% 5 513 927
Holdings 11,2% 5 620 848
Financieel 6,8% 3 407 211
Vastgoedontwikkelaars 6,2% 3 086 498
Technologie 38,0% 18 982 943
Nutssector 3,4% 1 688 394
Staal/Non-ferro 4,0% 1 980 310
Vastgoed 4,1% 2 049 007
Totaal in EUR 49 998 452

Huidige netto inventariswaarde op 25/02/2021

Kaptilisatie 1122.82 EUR
Distributie 1118.86 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,12 EUR 225 331 225 331 26/02/2021
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 100000 1,12 EUR 112 225 112 225 25/02/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 320000 1,09 USD 351 668 290 132 25/02/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 300000 1,04 USD 313 125 258 333 26/02/2021
KERING (EX-PPR) 1,3% 1854 524,90 EUR 973 165 973 165 26/02/2021
LVMH 2,2% 3093 525,00 EUR 1 623 825 1 623 825 26/02/2021
MONCLER 1,4% 20072 51,30 EUR 1 029 694 1 029 694 26/02/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 1,06 EUR 323 477 323 477 26/02/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,09 EUR 219 321 219 321 25/02/2021
AMAZON COM 0,7% 193 3 092,93 USD 596 935 492 480 26/02/2021
CVS HEALTH CORP 1,9% 25248 68,13 USD 1 720 146 1 419 145 26/02/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 300000 1,12 EUR 337 584 337 584 26/02/2021
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,4% 300000 1,06 EUR 323 188 323 188 25/02/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 423 207 423 25/02/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 300000 1,01 EUR 304 826 304 826 25/02/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 361 75 361 26/02/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 052 210 052 25/02/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 300000 1,02 EUR 305 187 305 187 25/02/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,4% 300000 1,03 EUR 309 480 309 480 25/02/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 320000 1,08 USD 350 781 289 400 25/02/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 206000 1,10 USD 226 827 187 135 26/02/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 300000 1,15 USD 346 291 285 695 25/02/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,2% 200000 1,01 USD 203 728 168 078 25/02/2021
ACTIVISION BLIZZARD 2,0% 18871 95,61 USD 1 804 256 1 488 538 26/02/2021
ALIBABA 1,8% 6739 237,76 USD 1 602 265 1 321 891 26/02/2021
ALPHABET INC class C 2,6% 1146 2 036,86 USD 2 334 242 1 925 783 26/02/2021
CAPGEMINI 1,6% 8670 133,15 EUR 1 154 411 1 154 411 26/02/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 15829 110,24 USD 1 744 989 1 439 641 26/02/2021
CISCO SYSTEMS 2,0% 39833 44,87 USD 1 787 307 1 474 554 26/02/2021
FORTINET 2,7% 14302 168,85 USD 2 414 893 1 992 321 27/02/2021
MICROSOFT 2,0% 7741 232,38 USD 1 798 854 1 484 080 26/02/2021
NINTENDO 1,7% 2500 64 750,00 JPY 161 875 000 1 256 501 26/02/2021
OPEN TEXT 2,0% 40357 44,57 USD 1 798 711 1 483 963 26/02/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 27461 66,28 USD 1 820 115 1 501 621 26/02/2021
TENCENT HOLDINGS 1,8% 18675 662,50 HKD 12 372 188 1 316 050 26/02/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,6% 16922 67,58 EUR 1 143 589 1 143 589 26/02/2021
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,07 EUR 107 631 107 631 25/02/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 143 209 143 25/02/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,3% 228000 1,02 EUR 232 391 232 391 26/02/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,1% 100000 1,04 EUR 105 905 105 905 25/02/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 209 038 209 038 25/02/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 300000 1,04 EUR 313 195 313 195 26/02/2021
SOLVAY 2,1% 15173 101,10 EUR 1 533 990 1 533 990 26/02/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 1,01 EUR 106 112 106 112 26/02/2021
COFINIMMO GVV 2,8% 15958 128,40 EUR 2 049 007 2 049 007 26/02/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 200000 0,99 EUR 198 154 198 154 25/02/2021
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 300000 1,00 EUR 301 040 301 040 25/02/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,03 EUR 60 624 60 624 26/02/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,03 EUR 284 710 284 710 27/02/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 229000 1,01 EUR 236 225 236 225 27/02/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,8% 60911 40,35 USD 2 457 759 2 027 687 26/02/2021
IMMOFINANZ 1,5% 63516 16,67 EUR 1 058 812 1 058 812 26/02/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,4% 300000 1,06 EUR 324 166 324 166 26/02/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 207 809 207 809 25/02/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,98 EUR 196 684 196 684 25/02/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,03 EUR 313 154 313 154 25/02/2021
NESTLE SA 0,8% 6904 95,00 CHF 655 880 597 014 26/02/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 202 402 202 402 25/02/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,12 EUR 225 775 225 775 25/02/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,04 EUR 211 090 211 090 25/02/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 7104 240,51 USD 1 708 583 1 409 606 26/02/2021
EXOR NV 3,3% 36048 66,50 EUR 2 397 192 2 397 192 26/02/2021
PROSUS NV 1,1% 7960 98,06 EUR 780 558 780 558 26/02/2021
SOFINA 1,4% 3765 274,50 EUR 1 033 493 1 033 493 26/02/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 318 287 318 287 25/02/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,03 EUR 180 651 180 651 27/02/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,07 EUR 324 999 324 999 26/02/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 804 205 804 25/02/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 300000 1,06 EUR 321 290 321 290 26/02/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 105 111 105 111 25/02/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 402 211 402 25/02/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 300000 1,06 EUR 322 738 322 738 26/02/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 287 076 287 076 26/02/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,4% 300000 1,01 EUR 304 519 304 519 25/02/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 300000 1,04 EUR 316 513 316 513 25/02/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 300000 1,00 EUR 301 182 301 182 25/02/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 300000 1,01 EUR 308 348 308 348 25/02/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 300000 1,07 EUR 328 747 328 747 26/02/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 806 215 806 25/02/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,09 EUR 220 072 220 072 26/02/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 230 687 230 687 25/02/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,07 EUR 214 246 214 246 25/02/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,2% 100000 1,09 EUR 110 482 110 482 25/02/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,4% 300000 0,99 EUR 298 117 298 117 25/02/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 692 217 692 25/02/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,06 EUR 212 307 212 307 25/02/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,11 EUR 224 202 224 202 25/02/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 300000 1,02 EUR 306 829 306 829 25/02/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 822 207 822 25/02/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 705 211 705 25/02/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 098 210 098 25/02/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 300000 1,01 EUR 305 887 305 887 25/02/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 312 293 312 293 25/02/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 756 210 756 25/02/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 165 103 165 25/02/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 1,00 EUR 200 855 200 855 25/02/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 250000 1,13 USD 285 472 235 518 26/02/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,21 EUR 124 159 124 159 25/02/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,07 EUR 256 376 256 376 26/02/2021
NATIONAL GRID 2,3% 180698 8,13 GBP 1 469 798 1 688 394 26/02/2021
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 306 663 306 663 25/02/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 438 223 438 25/02/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 232 213 232 25/02/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 300000 1,01 EUR 308 115 308 115 25/02/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,05 EUR 212 901 212 901 26/02/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 300000 1,07 EUR 324 697 324 697 25/02/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 300000 1,13 EUR 344 184 344 184 27/02/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 300000 1,14 USD 343 680 283 541 25/02/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,5% 15054 73,64 EUR 1 108 577 1 108 577 26/02/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,2% 25275 35,33 EUR 892 966 892 966 26/02/2021
MEDTRONIC 2,0% 15415 116,97 USD 1 803 093 1 487 577 26/02/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 4997 297,95 CHF 1 488 856 1 355 230 26/02/2021
ZOETIS 0,9% 5228 155,24 USD 811 595 669 577 26/02/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,4% 300000 0,99 EUR 298 795 298 795 26/02/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 763 209 763 26/02/2021
AGEAS 1,2% 18861 46,46 EUR 876 282 876 282 26/02/2021
ALLIANZ SE-REG 1,5% 5291 199,90 EUR 1 057 671 1 057 671 26/02/2021
INTRUM AB 2,0% 63562 235,00 SEK 14 937 070 1 473 258 26/02/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 300000 1,03 EUR 313 747 313 747 25/02/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,92 EUR 185 070 185 070 27/02/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 300000 1,04 EUR 312 631 312 631 25/02/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 140 252 115 710 25/02/2021
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 637 216 637 25/02/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 300000 1,13 EUR 343 313 343 313 25/02/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 313 407 313 407 25/02/2021
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 44140 54,38 USD 2 400 333 1 980 310 26/02/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,69% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2021

Het nieuwe jaar nam een bijzondere start. De eerste drie weken gingen de aandelenkoersen mooi hoger. De groep van sterk technologiegedreven aandelen die vorig jaar het mooie weer maakte was andermaal een uitblinker. De groep aandelen die vorig jaar minder goed in de markt lag, vooral van bedrijven waarvan de resultaten sterk afhangen van de evolutie van de economische conjunctuur, kenden ook een goede start van het jaar.

De eerste resultaten die over het voorbije jaar gepubliceerd werden voldeden doorsnee genomen zeker aan de verwachtingen. Toch kenden de aandelenmarkten een moeilijk einde van de maand. De gecoördineerde actie van duizenden kleine beleggers in de V.S. die massaal aandelen en callopties kochten van bedrijven die aan de rand van het faillissement stonden, dreven grote partijen tot wanhoop. Die laatsten verkochten de aandelen eerder zonder ze te bezitten, met de verwachting dat de aandelen zouden dalen om ze dan nadien goedkoper in te kopen. Deze zogenaamde ‘shorters’, zagen de aandelenkoersen plots sterk stijgen, waardoor de verhoopte winst snel omdraaide in verlies. Daarop kochten ze de aandelen snel in om verdere verliezen te vermijden. De aankopende shorters dreven de koersen zelf flink op, wat op bijv. het aandeel Gamestop leidde tot een verlies van miljarden dollars. Een neveneffect was dat, als gevolg van deze verliezen, de beheerders andere aandelen moesten verkopen om de verliezen te dekken, wat op zijn beurt de brede aandelenmarkt onderuit haalde. De meeste aandelenmarkten in het Westen tekenden dan ook verliezen op over de maand januari. De markten die het vorig jaar al goed deden, zoals Nasdaq en de Zweedse beurs, waren bij de schaarse die een positieve return konden voorleggen.

Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.

Er was weinig beweging in de portefeuille over de eerste maand van het jaar. De obligaties van U.C.B. 4,125% tot 2021 vervielen.

In de lijst van de tien grootste verliezers in de portefeuille staan alleen aandelen. De namen komen uit zeer diverse sectoren. SS&C Technologies voert met een verlies van 12%  de lijst aan. Capgemini (- 5%) is een andere naam uit de technologiesector. Kering (- 8%) en Moncler (- 6%) vertegenwoordigen de luxesector. De overige namen zijn Nintendo (- 8%), Allianz, Exor (beiden - 6%), Zoetis (- 5%), Brookfield Asset Management (- 4%) en Sofina (- 3%).

Het Chinese bedrijf Tencent is de grote winnaar met een sprong van 21%. Die is te danken aan de ontspanning die er is tussen Alibaba (+ 9%) en de Chinese overheid. Even werd gevreesd voor vergaande maatregelen van de Chinese overheid om de monopolies van de grote technologiespelers in China te breken. Ook Prosus, waarvan de waarde vooral bepaald wordt door het aandeel Tencent in portefeuille ging ook 9% hoger. Het blijvend hoge aantal covidbesmettingen en de opgedreven inspanningen om covidtesten af te nemen hielp Eurofins Scientific 17% hoger. CVS Health Corp (+ 8%), Microsoft (+ 7%), Alphabet (+ 6%), Intrum (+ 5%) en Ubisoft (+ 4%) zijn de overige namen van aandelen in de lijst van de grootste stijgers. De obligatie van Ipsos 2,875% tot 2025 (+ 2%) wist zich ook een plaats bij de 10 grootste stijgers af te dwingen.

De nettoinventariswaarde van het compartiment daalde over de maand januari niet-geannualiseerd met 0,58%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer