Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 10,88%
1 jaar 20,67%
2 jaar 8,22%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,57%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 75% aandelen), waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,2% 23 968 065
Obli converteerbaar 0,2% 225 437
Obl. priv.plaatsing 0,5% 520 075
Aandelen 70,0% 66 660 072
Rek courant 4,0% 3 840 870
Totaal in EUR 100,0% 95 214 518

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 228 890 0 46 445 449 49 674 339 52,2%
USD 0,8532 30 968 0 46 122 670 39 378 289 41,4%
CHF 0,9230 349 951 0 2 689 416 2 805 184 2,9%
SEK 0,0986 0 0 19 602 716 1 933 514 2,0%
JPY 0,0077 557 184 0 150 640 000 1 164 914 1,2%
GBP 1,1665 46 001 0 0 53 658 0,1%
CAD 0,6744 303 432 0 0 204 620 0,2%
Totaal in EUR 95 214 518

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,8% 1 844 594
Transport/Vervoer 3,1% 2 072 359
Distributie 6,6% 4 379 573
Voeding 0,5% 330 432
Consumptie/Luxe 8,1% 5 402 688
Farmacie/Medical 12,5% 8 319 228
Holdings 10,2% 6 773 773
Financieel 5,0% 3 337 866
Vastgoedontwikkelaars 4,7% 3 121 766
Industrie 4,4% 2 918 644
Technologie 38,8% 25 896 859
Staal/Non-ferro 3,4% 2 262 290
Totaal in EUR 66 660 072

Huidige netto inventariswaarde op 23/09/2021

Kaptilisatie 1235.5 EUR
Distributie 1227.51 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,11 EUR 226 040 226 040 24/09/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,3% 300000 0,97 EUR 292 701 292 701 22/09/2021
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 1,14 EUR 115 061 115 061 22/09/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 1,09 USD 352 776 300 989 23/09/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 1,03 USD 310 440 264 867 24/09/2021
KERING (EX-PPR) 2,0% 2943 633,80 EUR 1 865 273 1 865 273 24/09/2021
LVMH 2,4% 3536 642,90 EUR 2 273 294 2 273 294 24/09/2021
MONCLER 1,3% 22984 55,00 EUR 1 264 120 1 264 120 24/09/2021
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 1,00 EUR 99 533 99 533 22/09/2021
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 1,02 EUR 108 847 108 847 24/09/2021
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 300000 1,10 EUR 333 300 333 300 22/09/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,06 EUR 108 479 108 479 22/09/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 1,04 EUR 210 578 210 578 22/09/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,01 EUR 232 586 232 586 24/09/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 853 105 853 22/09/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 312 208 312 22/09/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,3% 300000 1,02 EUR 308 684 308 684 22/09/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 1,05 EUR 317 332 317 332 24/09/2021
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 1,04 EUR 313 903 313 903 22/09/2021
SOLVAY 1,9% 17312 106,55 EUR 1 844 594 1 844 594 24/09/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 1,07 EUR 322 678 322 678 24/09/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,09 EUR 219 658 219 658 22/09/2021
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,0% 800 31,38 EUR 25 106 25 106 22/09/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 4223 47,44 EUR 200 331 200 331 22/09/2021
AMAZON COM 2,2% 715 3 425,52 USD 2 449 247 2 089 698 24/09/2021
CVS HEALTH CORP 2,4% 31683 84,71 USD 2 683 867 2 289 876 24/09/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 300000 1,12 EUR 341 396 341 396 24/09/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 1,03 EUR 208 534 208 534 22/09/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 1,02 EUR 308 114 308 114 22/09/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,01 EUR 74 196 74 196 24/09/2021
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 1,06 EUR 321 346 321 346 24/09/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,03 EUR 208 358 208 358 22/09/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,01 EUR 306 421 306 421 22/09/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 1,04 EUR 311 996 311 996 22/09/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,3% 320000 0,96 USD 306 119 261 181 23/09/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 1,09 USD 348 719 297 527 22/09/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 206000 1,08 USD 224 375 191 437 24/09/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,15 USD 346 281 295 447 22/09/2021
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,3% 300000 1,00 USD 302 119 257 768 22/09/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,7% 24717 75,26 USD 1 860 201 1 587 124 24/09/2021
ALPHABET INC class C 3,3% 1309 2 852,66 USD 3 734 132 3 185 962 24/09/2021
APPLE COMPUTER 1,7% 13193 146,92 USD 1 938 316 1 653 771 24/09/2021
CAPGEMINI 0,5% 2494 192,60 EUR 480 344 480 344 24/09/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,1% 20247 117,47 USD 2 378 415 2 029 264 24/09/2021
CISCO SYSTEMS 2,4% 47038 56,73 USD 2 668 466 2 276 735 24/09/2021
FORTINET 1,5% 5507 311,90 USD 1 717 633 1 465 485 25/09/2021
KONE OYJ-B 1,0% 14622 62,52 EUR 914 167 914 167 24/09/2021
MICROSOFT 2,5% 9258 299,35 USD 2 771 382 2 364 544 24/09/2021
NINTENDO 1,2% 2800 53 800,00 JPY 150 640 000 1 160 621 24/09/2021
NVIDIA CORP 0,7% 3621 220,81 USD 799 553 682 179 24/09/2021
OPEN TEXT 2,4% 51181 51,70 USD 2 646 058 2 257 617 24/09/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 33574 70,82 USD 2 377 711 2 028 663 24/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 19470 115,64 USD 2 251 511 1 920 989 24/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,0% 34478 54,80 EUR 1 889 394 1 889 394 24/09/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,99 EUR 202 806 202 806 22/09/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,07 EUR 61 766 61 766 25/09/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,06 EUR 287 701 287 701 25/09/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,3% 65349 55,99 USD 3 658 891 3 121 766 24/09/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 943 202 943 22/09/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,11 EUR 226 924 226 924 22/09/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,04 EUR 209 062 209 062 22/09/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 1,03 EUR 207 992 207 992 24/09/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 8817 277,87 USD 2 449 980 2 090 323 24/09/2021
EXOR NV 3,2% 42697 71,00 EUR 3 031 487 3 031 487 24/09/2021
SOFINA 1,7% 4728 349,40 EUR 1 651 963 1 651 963 24/09/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 890 311 890 22/09/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,04 EUR 186 127 186 127 25/09/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,08 EUR 334 089 334 089 24/09/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,02 EUR 204 495 204 495 22/09/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 1,07 EUR 323 680 323 680 24/09/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 646 104 646 22/09/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 1,06 EUR 212 267 212 267 22/09/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 1,05 EUR 316 500 316 500 24/09/2021
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 972 208 972 22/09/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 1,07 EUR 326 428 326 428 22/09/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 1,00 EUR 200 748 200 748 22/09/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,03 EUR 310 763 310 763 22/09/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,3% 300000 1,00 EUR 299 035 299 035 22/09/2021
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 300000 1,06 EUR 319 101 319 101 24/09/2021
NESTLE SA 0,3% 3156 113,44 CHF 358 017 330 432 24/09/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 1,03 EUR 287 074 287 074 24/09/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,02 EUR 309 339 309 339 22/09/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 1,04 EUR 313 882 313 882 22/09/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 1,00 EUR 301 985 301 985 22/09/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 1,09 EUR 331 624 331 624 24/09/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 1,07 EUR 216 796 216 796 22/09/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 2,2% 25484 81,32 EUR 2 072 359 2 072 359 24/09/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 1,17 EUR 235 612 235 612 22/09/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,10 EUR 220 260 220 260 22/09/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 1,06 EUR 213 070 213 070 22/09/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 1,02 EUR 307 707 307 707 22/09/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 1,05 EUR 211 745 211 745 24/09/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 1,07 EUR 323 420 323 420 22/09/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 300000 1,10 EUR 345 290 345 290 25/09/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,16 USD 351 403 299 817 22/09/2021
DANAHER 0,9% 3248 324,50 USD 1 053 976 899 252 24/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 16769 119,94 EUR 2 011 274 2 011 274 24/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,0% 46864 41,04 EUR 1 923 299 1 923 299 24/09/2021
MEDTRONIC 1,4% 12022 130,02 USD 1 563 100 1 333 637 24/09/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,3% 6849 340,40 CHF 2 331 400 2 151 766 24/09/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 1,08 EUR 218 418 218 418 24/09/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,13 EUR 227 192 227 192 22/09/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 1,07 EUR 216 508 216 508 22/09/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 1,10 EUR 110 396 110 396 22/09/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,3% 300000 0,96 EUR 290 673 290 673 22/09/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 1,08 EUR 217 544 217 544 22/09/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 1,06 EUR 213 362 213 362 22/09/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 1,10 EUR 221 274 221 274 22/09/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 1,03 EUR 309 803 309 803 22/09/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 200000 1,02 EUR 203 691 203 691 22/09/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 1,05 EUR 212 743 212 743 22/09/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 1,03 EUR 311 015 311 015 22/09/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 1,03 EUR 207 962 207 962 22/09/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 1,02 EUR 305 825 305 825 22/09/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,03 EUR 311 432 311 432 22/09/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 1,05 EUR 209 795 209 795 22/09/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 404 102 404 22/09/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,01 EUR 202 597 202 597 22/09/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 250000 1,10 USD 280 482 239 307 24/09/2021
AALBERTS 0,8% 14369 51,54 EUR 740 578 740 578 24/09/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 14534 149,86 EUR 2 178 065 2 178 065 24/09/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,20 EUR 121 439 121 439 22/09/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 236500 1,07 EUR 254 320 254 320 24/09/2021
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 1,03 EUR 208 336 208 336 22/09/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 1,07 EUR 215 191 215 191 22/09/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 300000 1,13 EUR 346 950 346 950 22/09/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 300000 1,03 EUR 309 662 309 662 24/09/2021
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 1,09 EUR 329 933 329 933 22/09/2021
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 0,1% 100000 1,00 EUR 99 535 99 535 22/09/2021
INTRUM AB 2,0% 80339 244,00 SEK 19 602 716 1 933 514 24/09/2021
MASTERCARD 0,7% 2328 358,16 USD 833 796 711 395 24/09/2021
VISA 0,7% 3507 231,59 USD 812 186 692 957 24/09/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 1,07 EUR 320 045 320 045 22/09/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 1,06 EUR 319 763 319 763 22/09/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 200 974 200 974 25/09/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 196 311 196 22/09/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,08 EUR 108 621 108 621 22/09/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,11 EUR 111 463 111 463 22/09/2021
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 1,06 EUR 106 121 106 121 25/09/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 300000 1,13 EUR 343 973 343 973 22/09/2021
NEWMONT CORPORATION 2,4% 49221 53,87 USD 2 651 535 2 262 290 24/09/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,69% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2021

Het resultatenseizoen loopt nu op zijn einde en de meerderheid van de bedrijven scoorde in het voorbije kwartaal beter dan verwacht. De goede resultaten waren de afgelopen maand dan ook een ondersteunende factor voor de beurzen. Het belangrijkste evenement in augustus, dat de beurzen potentieel sterk had kunnen beïnvloeden, was echter de jaarlijkse (virtuele) bijeenkomst van de belangrijkste centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole op het einde van augustus. Het hele soepele monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed ) was de voorbije jaren een belangrijke factor die de rentevoeten laag hield en zo de beurzen naar nieuwe records duwde. Als reactie op de coronacrisis koopt de Fed sinds juni vorig jaar elke maand voor maar liefst $ 120 miljard aan obligaties en hypotheek gerelateerde effecten waardoor de langetermijnrente laag wordt gehouden. De centrale bank gaf eind vorig jaar nog aan dat er eerst nog “substantiële vooruitgang” moest geboekt worden in het economische herstel voordat ze zou beginnen denken aan het “taperen” of geleidelijk afbouwen van de maandelijkse opkoopprogramma’s.

Nu de ergste fase van de coronacrisis voorbij lijkt en de Amerikaanse economie de voorbije maanden sterk herstelde, vragen beleggers zich af of die tapering nu niet stilaan in zicht komt. De verwachting was dan ook dat voorzitter Jerome Powell van de Fed zijn speech op de vergadering in Jackson Hole zou aangrijpen om hierover meer duidelijkheid te verschaffen. Een snelle afbouw van het opkoopprogramma zou kunnen leiden tot hogere rentevoeten en zo een rem zetten op de beursstijging. Powell gaf echter aan dat hij niet gehaast is om de steun te verminderen, al kan het afbouwen later dit jaar wel starten indien de economie de komende maanden verder verbetert (lees: indien de Deltavariant geen roet in het eten gooit). Daarnaast benadrukte hij nog dat het verhogen van de kortetermijnrente waarschijnlijk pas veel later zal gebeuren.

Zwakke macro-economische cijfers uit China, een heropflakkering van het aantal covidinfecties in het land met nieuwe lock downs voor gevolg en de druk van de Chinese overheid op grote bedrijven en hun bijdrage aan de gelijke verdeling van de rijkdom in het land duwden de luxesector in augustus in de verdomhoek. Kering (- 9%), LVMH en Moncler (beiden - 7%) die een belangrijk deel van hun omzet in het land realiseren, zijn dan ook in de top-10 van de verliezers vertegenwoordigd. De watersnood in België is vanzelfsprekend slecht nieuws voor schadeverzekeraars. Ageas (- 5%) haalde dan wel mooie resultaten over de eerste jaarhelft, de verwachte factuur van € 400 miljoen ter dekking van de schade, deed het aandeel bij de verliezers van de maand belanden. Newmont Mining, Visa (beiden - 7%), Nintendo (- 6%), Sofina (- 5%), BMW (- 4%) en SS&C Technologies (- 3%) maken de top-10 van de verliezers rond.

De grootste stijger de afgelopen maand is Eurofins Scientific dat 19% hoger ging onder impuls van het groot aantal Covid-19-testen dat nodig is voor reizigers en festivalbezoekers. De gezondheidssector is verder vertegenwoordigd via CVS Health (+ 6%) en Roche Holding (+ 5%). De technologiesector is, onder impuls van de records op Nasdaq, het best vertegenwoordigd: Fortinet (+ 16%), Alphabet (+ 8%), Cisco Systems (+ 7%), Microsoft en Open Text (beiden + 6%). Schneider Electric (+ 7%) en Brookfield Asset Management (+ 5%) zijn de twee overige namen.

De obligaties van Nvidia 2,20% tot 2021 in Amerikaanse dollar en Nasdaq 1,75% tot 2023 in euro werden vervroegd terugbetaald. Nieuw zijn de obligaties Nokia 2,375% en Synthomer 3,875% 2025, beiden in euro.

Het compartiment realiseerde over de maand augustus een niet-geannualiseerde return van 0,94%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2020.

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 4 mei 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer