Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 28/06/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -13,40%
1 jaar -8,86%
2 jaar 6,61%
3 jaar 2,68%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,20%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 12,89 per 31/05/2022
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,53 per 31/05/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 75% aandelen), waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 21,4% 22 219 640
Obli converteerbaar 0,3% 308 426
Obl. priv.plaatsing 0,3% 300 302
Aandelen 69,7% 72 181 652
Rek courant 8,3% 8 618 590
Totaal in EUR 100,0% 103 628 610

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 377 722 11 338 159 40 468 168 60 184 049 58,1%
USD 0,9531 40 195 -12 400 000 53 708 792 39 411 780 38,0%
CHF 1,0006 683 080 0 1 393 994 2 078 217 2,0%
SEK 0,0936 0 0 20 887 682 1 954 565 1,9%
Totaal in EUR 103 628 610

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 1 775 162
Transport/Vervoer 2,8% 2 051 143
Distributie 6,2% 4 499 773
Voeding 4,0% 2 873 942
Consumptie/Luxe 7,6% 5 489 585
Farmacie/Medical 11,3% 8 146 520
Holdings 8,8% 6 374 411
Financieel 11,0% 7 941 200
Vastgoedontwikkelaars 3,0% 2 200 118
Industrie 3,5% 2 547 651
Technologie 35,0% 25 256 542
Staal/Non-ferro 4,2% 3 025 604
Totaal in EUR 72 181 652

Huidige netto inventariswaarde op 28/06/2022

Kaptilisatie 1122.09 EUR
Distributie 1106.34 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,01 EUR 204 487 204 487 29/06/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,76 EUR 229 462 229 462 29/06/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,99 EUR 98 718 98 718 04/05/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 0,95 USD 306 350 291 997 27/06/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 0,99 USD 298 856 284 855 29/06/2022
KERING (EX-PPR) 1,7% 3539 500,60 EUR 1 771 623 1 771 623 29/06/2022
LVMH 2,6% 4629 589,00 EUR 2 726 481 2 726 481 29/06/2022
MONCLER 1,0% 24301 40,80 EUR 991 481 991 481 29/06/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,70 EUR 70 234 70 234 29/06/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 103 517 103 517 29/06/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,68 EUR 68 901 68 901 29/06/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 300000 0,87 EUR 261 818 261 818 29/06/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 414 103 414 29/06/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 0,94 EUR 189 901 189 901 29/06/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,00 EUR 228 873 228 873 29/06/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,93 EUR 282 113 282 113 29/06/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 277 196 277 29/06/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,77 EUR 236 623 236 623 29/06/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,96 EUR 288 988 288 988 29/06/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 0,92 EUR 280 310 280 310 29/06/2022
SOLVAY 1,7% 22741 78,06 EUR 1 775 162 1 775 162 29/06/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,73 EUR 147 082 147 082 29/06/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,00 EUR 299 930 299 930 29/06/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,00 EUR 178 447 178 447 29/06/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,94 EUR 288 775 288 775 29/06/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 200 038 200 038 29/06/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 0,87 EUR 262 369 262 369 29/06/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 548 96 548 29/06/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 290 196 290 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 0,98 EUR 294 670 294 670 29/06/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 0,92 EUR 277 628 277 628 29/06/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,00 EUR 204 165 204 165 29/06/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 1800 29,06 EUR 52 308 52 308 20/06/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 46,37 EUR 256 118 256 118 14/06/2022
AMAZON COM 1,7% 16653 108,92 USD 1 813 845 1 728 866 29/06/2022
CVS HEALTH CORP 2,7% 31142 93,35 USD 2 907 106 2 770 907 29/06/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 0,94 EUR 285 156 285 156 29/06/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 0,97 EUR 195 537 195 537 29/06/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 0,87 EUR 261 291 261 291 29/06/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 0,97 EUR 291 028 291 028 29/06/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 143 198 143 29/06/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 600 301 600 29/06/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 0,94 EUR 281 550 281 550 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,81 USD 261 736 249 474 27/06/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 0,96 USD 309 472 294 973 27/06/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,00 USD 307 410 293 008 29/06/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,87 USD 260 294 248 099 27/06/2022
ACTIVISION BLIZZARD 2,5% 34727 77,96 USD 2 707 317 2 580 479 29/06/2022
ADOBE 1,0% 3012 368,50 USD 1 109 922 1 057 922 29/06/2022
ALPHABET INC class C 3,2% 1558 2 245,13 USD 3 497 913 3 334 035 29/06/2022
APPLE COMPUTER 2,0% 15780 139,23 USD 2 197 049 2 094 117 29/06/2022
ASML HOLDING 2,0% 4364 465,20 EUR 2 030 133 2 030 133 29/06/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,6% 23113 121,21 USD 2 801 527 2 670 275 29/06/2022
CISCO SYSTEMS 2,2% 54534 42,88 USD 2 338 418 2 228 863 29/06/2022
MICROSOFT 2,8% 11922 256,48 USD 3 057 755 2 914 498 28/06/2022
OPEN TEXT 2,2% 61215 38,49 USD 2 356 165 2 245 779 28/06/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 38367 58,65 USD 2 250 225 2 144 801 29/06/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 24528 83,65 USD 2 051 767 1 955 642 29/06/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,89 EUR 181 005 181 005 14/06/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,96 EUR 288 728 288 728 29/06/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 0,98 EUR 56 138 56 138 29/06/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,00 EUR 279 139 279 139 29/06/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 51215 45,07 USD 2 308 260 2 200 118 28/06/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 338 33 338 29/06/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,98 EUR 99 438 99 438 29/06/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 0,87 EUR 261 267 261 267 29/06/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 838 203 838 29/06/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 0,96 EUR 194 247 194 247 29/06/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,94 EUR 281 614 281 614 29/06/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,96 EUR 191 906 191 906 14/06/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,96 EUR 287 651 287 651 29/06/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 295 930 295 930 29/06/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 0,96 EUR 194 159 194 159 29/06/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,00 EUR 99 756 99 756 29/06/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 194 182 194 182 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 250000 1,01 USD 254 421 242 501 29/06/2022
AALBERTS 0,6% 17235 37,97 EUR 654 413 654 413 29/06/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,8% 16386 115,54 EUR 1 893 238 1 893 238 29/06/2022
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 0,0% 16891 0,00 EUR 0 0 23/05/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 935 193 935 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,92 EUR 278 285 278 285 29/06/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,85 EUR 169 728 169 728 29/06/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 0,99 EUR 396 640 396 640 29/06/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,79 EUR 238 338 238 338 29/06/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 1,00 EUR 300 302 300 302 29/06/2022
MONSTER BEVERAGE 2,8% 32300 93,35 USD 3 015 205 2 873 942 29/06/2022
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 0,97 EUR 268 203 268 203 29/06/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 0,99 EUR 299 688 299 688 29/06/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,96 EUR 288 659 288 659 29/06/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 0,87 EUR 260 407 260 407 29/06/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,89 EUR 269 298 269 298 29/06/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 0,97 EUR 195 841 195 841 29/06/2022
UNION PACIFIC CORP 2,0% 10096 213,15 USD 2 151 962 2 051 143 29/06/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 0,95 EUR 192 020 192 020 29/06/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,05 EUR 212 511 212 511 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 554 198 554 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 846 297 846 29/06/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,93 EUR 187 069 187 069 29/06/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 0,95 EUR 285 903 285 903 29/06/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,04 EUR 323 715 323 715 29/06/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 0,98 USD 293 098 279 366 24/06/2022
DANAHER 1,8% 7556 252,86 USD 1 910 610 1 821 098 29/06/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 22526 74,42 EUR 1 676 385 1 676 385 29/06/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,6% 56187 29,18 EUR 1 639 537 1 639 537 29/06/2022
MEDTRONIC 1,6% 18736 90,42 USD 1 694 109 1 614 740 29/06/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,3% 4361 319,65 CHF 1 393 994 1 394 761 29/06/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 0,94 EUR 189 043 189 043 29/06/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,00 EUR 199 221 199 221 29/06/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 374 193 374 29/06/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,98 EUR 99 940 99 940 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,92 EUR 185 288 185 288 29/06/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 0,95 EUR 190 665 190 665 29/06/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 0,98 EUR 199 385 199 385 29/06/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,00 EUR 100 475 100 475 29/06/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,99 EUR 234 983 234 983 29/06/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,96 EUR 195 262 195 262 29/06/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 0,95 EUR 190 177 190 177 29/06/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 0,93 EUR 285 193 285 193 29/06/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,01 EUR 204 733 204 733 29/06/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 0,99 EUR 198 166 198 166 29/06/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,92 EUR 185 319 185 319 29/06/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 10520 273,49 USD 2 877 115 2 742 321 29/06/2022
EXOR NV 2,6% 44616 60,66 EUR 2 706 407 2 706 407 29/06/2022
SOFINA 0,9% 4687 197,50 EUR 925 683 925 683 29/06/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,2% 300000 0,84 EUR 256 423 256 423 29/06/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,88 EUR 264 212 264 212 29/06/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 200000 0,76 EUR 153 294 153 294 14/06/2022
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 37504 31,86 USD 1 194 877 1 138 897 29/06/2022
INTRUM AB 1,9% 105016 198,90 SEK 20 887 682 1 954 565 29/06/2022
KBC GROEP 1,0% 18325 56,40 EUR 1 033 530 1 033 530 29/06/2022
MASTERCARD 0,8% 2784 322,59 USD 898 091 856 015 29/06/2022
MOODY'S CORP 2,1% 8314 271,94 USD 2 260 909 2 154 985 29/06/2022
VISA 0,8% 4224 199,50 USD 842 688 803 208 29/06/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 0,97 EUR 297 244 297 244 29/06/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,89 EUR 181 935 181 935 29/06/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 0,88 EUR 265 709 265 709 29/06/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,87 EUR 86 839 86 839 29/06/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 0,99 EUR 297 284 297 284 29/06/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 100 262 100 262 29/06/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 0,98 EUR 99 668 99 668 29/06/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,89 EUR 89 416 89 416 29/06/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 0,96 EUR 288 995 288 995 29/06/2022
NEWMONT CORPORATION 2,9% 51207 61,99 USD 3 174 322 3 025 604 29/06/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2022

Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In het resultatenseizoen gaven ook een aantal bedrijven aan dat de stijgende prijzen van energie en grondstoffen op hun winstmarges wegen, wat in verschillende gevallen voor een afstraffing op de beurs zorgde. In enkele gevallen verlaagden bedrijven ook al hun winstverwachtingen voor de rest van het jaar door het dalende consumentenvertrouwen, waarvan ze verwachten dat het op de vraag naar hun producten of diensten zal wegen in de komende kwartalen.

In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.

Als gevolg van de stabiliserende inflatie, de afbouw van de strenge lock downs in China en de iets lagere rente in de VS en Europa noteerden de Westerse beurzen tegen het einde van de maand opnieuw iets hoger.

De holding Sofina is zwaar geïnvesteerd in private equity of niet-beursgenoteerde beleggingen. Die hadden in de periode van extreem lage rente de wind in de zeilen. Nu de rente stijgt is private equity minder populair, wat Sofina in mei 25% lager duwde. Moncler ging 11% lager, vooral onder druk van de Chinese lock downs waardoor de vrees voor zwakke verkopen toenam. De daling van het aandeel KBC Groep (- 11%) is in belangrijke mate toe te schrijven aan het uitzonderlijke dividend dat het uitkeerde. Roche Holding ging 10% lager, Cisco Systems, als gevolg van de door het management neerwaarts bijgestelde verwachtingen 8%. Goudmijn Newmont Corporation ging 7% lager. De vier laatste aandelen in de top-10 van de verliezers gingen 6% lager: Schneider Electric, Union Pacific, Intrum en Apple Computer.
Dankzij de licht gedaalde rente in mei staan drie obligaties in de lijst met de grootste stijgers: $ Alphabet 5.8.2020-15.8.2030 2,55% (+ 3%), $ Apple 12.9.2017-2027 2,9% (+ 2%) en $ Nvidia 15.6.2021-2028 1,55% (+ 1%). Bij de aandelen is Danaher (+ 5%) de grootste stijger, gevolgd door Bank of America Corp en Monster Beverage (beide + 4%). Activision Blizzard, Exor en Taiwan Semiconductor gingen 3% hoger. Laatste aandeel in de lijst is Brookfield Asset Management (+ 2%).

De aandelen BMW werden verkocht. Adobe is nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 2,38% over de maand mei.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021.

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2021

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer