Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/11/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -1,24%
1 jaar -0,47%
2 jaar 6,69%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,57%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/10/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/10/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,9% 17 079 010
Aandelen 68,7% 45 252 163
Rek courant 5,3% 3 515 329
Totaal in EUR 100,0% 65 846 502

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 218 020 0 33 130 974 36 348 994 55,2%
USD 0,8388 334 658 0 27 005 977 22 933 330 34,8%
CAD 0,6454 0 0 1 021 853 659 555 1,0%
CHF 0,9251 3 026 0 640 182 595 064 0,9%
SEK 0,0984 0 0 14 291 550 1 406 360 2,1%
JPY 0,0081 1 388 834 0 139 656 000 1 137 266 1,7%
HKD 0,1082 24 000 0 10 591 950 1 148 646 1,7%
GBP 1,1198 3 0 1 444 325 1 617 287 2,5%
Totaal in EUR 65 846 502

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,6% 711 077
Transport/Vervoer 1,5% 691 152
Distributie 5,1% 2 320 621
Voeding 1,3% 592 264
Consumptie/Luxe 11,3% 5 112 094
Farmacie/Medical 7,3% 3 304 563
Holdings 11,2% 5 074 470
Financieel 6,9% 3 121 428
Vastgoed 6,7% 3 032 579
Technologie 35,5% 16 071 370
Nutssector 3,6% 1 617 284
Staal/Non-ferro 3,7% 1 663 737
Vastgoedfonds 4,3% 1 939 524
Totaal in EUR 45 252 163

Huidige netto inventariswaarde op 25/11/2020

Kaptilisatie 1096.9 EUR
Distributie 1093.03 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 227 456 227 456 18/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,08 USD 238 104 199 721 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 200000 1,04 USD 208 385 174 793 27/11/2020
CAPRI HOLDINGS 1,9% 41132 37,15 USD 1 528 054 1 281 732 25/11/2020
KERING (EX-PPR) 2,0% 2195 605,30 EUR 1 328 634 1 328 634 27/11/2020
LVMH 2,3% 2988 496,80 EUR 1 484 438 1 484 438 27/11/2020
MONCLER 1,5% 24596 41,36 EUR 1 017 291 1 017 291 27/11/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 786 217 786 27/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,08 EUR 218 260 218 260 13/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,0% 22282 45,86 CAD 1 021 853 659 555 26/11/2020
CVS HEALTH CORP 2,1% 24234 67,63 USD 1 638 945 1 374 748 25/11/2020
DIETEREN 0,4% 4804 59,60 EUR 286 318 286 318 27/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 200000 1,14 EUR 228 928 228 928 27/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,07 EUR 325 344 325 344 10/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 139 208 139 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 0,98 EUR 197 604 197 604 10/11/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 421 75 421 27/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 976 209 976 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 747 205 747 10/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,11 USD 245 595 206 005 10/11/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,1% 106000 1,08 USD 116 033 97 328 25/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,16 USD 235 888 197 863 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,01 USD 203 608 170 786 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,09 USD 231 752 194 394 10/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 18055 76,51 USD 1 381 388 1 158 709 25/11/2020
ALPHABET INC class C 2,5% 1101 1 771,43 USD 1 950 344 1 635 949 25/11/2020
CAPGEMINI 2,2% 11941 118,80 EUR 1 418 591 1 418 591 27/11/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 13434 119,43 USD 1 604 423 1 345 790 25/11/2020
CISCO SYSTEMS 2,1% 38617 42,50 USD 1 641 223 1 376 658 25/11/2020
FORTINET 2,1% 13740 119,86 USD 1 646 876 1 381 400 26/11/2020
MICROSOFT 2,0% 7243 213,87 USD 1 549 060 1 299 352 25/11/2020
NINTENDO 1,7% 2400 58 190,00 JPY 139 656 000 1 126 067 27/11/2020
OPEN TEXT 2,2% 39041 43,88 USD 1 713 119 1 436 965 25/11/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,3% 26563 69,02 USD 1 833 378 1 537 838 25/11/2020
TENCENT HOLDINGS 1,7% 18075 586,00 HKD 10 591 950 1 146 049 27/11/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,8% 15539 77,74 EUR 1 208 002 1 208 002 27/11/2020
Chemie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,08 EUR 110 918 110 918 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 316 209 316 10/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,02 EUR 235 283 235 283 27/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 1,03 EUR 104 535 104 535 10/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 816 206 816 10/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 212 466 212 466 18/11/2020
SOLVAY 1,1% 7358 96,64 EUR 711 077 711 077 27/11/2020
Vastgoedfonds
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 104000 1,01 EUR 104 844 104 844 10/11/2020
COFINIMMO GVV 2,9% 15566 124,60 EUR 1 939 524 1 939 524 27/11/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 874 215 874 18/11/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 491 210 491 05/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,99 EUR 198 741 198 741 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 133 208 133 10/11/2020
NESTLE SA 0,9% 6253 102,38 CHF 640 182 592 264 26/11/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 205 435 205 435 10/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,11 EUR 227 637 227 637 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,05 EUR 210 776 210 776 10/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 6930 233,13 USD 1 615 591 1 355 158 25/11/2020
EXOR NV 3,1% 35001 58,36 EUR 2 042 658 2 042 658 27/11/2020
PROSUS NV 1,1% 7666 93,90 EUR 719 837 719 837 27/11/2020
SOFINA 1,5% 3673 260,50 EUR 956 817 956 817 27/11/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 317 970 317 970 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 185 062 185 062 27/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,06 EUR 213 168 213 168 18/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 380 206 380 10/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 200000 1,03 EUR 207 691 207 691 27/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,05 EUR 105 679 105 679 10/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 175 213 175 05/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 215 070 215 070 18/11/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 288 202 288 202 27/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,02 EUR 206 312 206 312 10/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 0,98 EUR 197 336 197 336 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,01 EUR 203 380 203 380 10/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,04 EUR 212 155 212 155 18/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,09 EUR 218 007 218 007 10/11/2020
AENA SME 1,0% 4803 143,90 EUR 691 152 691 152 26/11/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 536 223 536 18/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 229 161 229 161 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 215 600 215 600 10/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,09 EUR 220 679 220 679 10/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 216 810 216 810 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,12 EUR 224 733 224 733 10/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 205 155 205 155 10/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 768 207 768 10/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 213 575 213 575 10/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 811 208 811 10/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,00 EUR 200 515 200 515 05/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 207 079 207 079 13/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 006 211 006 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,02 EUR 102 609 102 609 10/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,96 EUR 193 914 193 914 05/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,13 USD 170 372 142 908 25/11/2020
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,22 EUR 124 480 124 480 10/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,06 EUR 253 765 253 765 27/11/2020
NATIONAL GRID 2,5% 164352 8,79 GBP 1 444 325 1 617 284 27/11/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 1,02 EUR 312 825 312 825 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,13 EUR 227 938 227 938 05/11/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 781 215 781 05/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 725 204 725 10/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 215 214 215 214 27/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 327 501 327 501 10/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 200000 1,12 EUR 226 233 226 233 27/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,18 USD 238 890 200 381 10/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 18670 66,96 EUR 1 250 143 1 250 143 26/11/2020
MEDTRONIC 2,1% 14763 113,31 USD 1 672 796 1 403 141 25/11/2020
ZOETIS 1,0% 4847 160,19 USD 776 441 651 279 25/11/2020
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 200000 0,98 EUR 197 728 197 728 27/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 261 210 261 27/11/2020
AGEAS 1,1% 17030 41,61 EUR 708 618 708 618 27/11/2020
ALLIANZ SE-REG 1,5% 5080 198,12 EUR 1 006 450 1 006 450 27/11/2020
INTRUM AB 2,1% 61075 234,00 SEK 14 291 550 1 406 360 27/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 0,98 EUR 196 495 196 495 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,86 EUR 177 424 177 424 27/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,06 EUR 214 544 214 544 10/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 139 967 117 404 25/11/2020
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 835 213 835 10/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 200000 1,11 EUR 222 609 222 609 10/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 582 207 582 10/11/2020
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,03 EUR 206 000 206 000 10/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,04 EUR 60 475 60 475 27/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,03 EUR 281 016 281 016 27/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,01 EUR 234 528 234 528 27/11/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,1% 58765 41,56 USD 2 442 273 2 048 579 25/11/2020
IMMOFINANZ 1,5% 61500 16,00 EUR 984 000 984 000 27/11/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,5% 34328 57,78 USD 1 983 472 1 663 737 25/11/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2020

Drie factoren, die de daaropvolgende maanden op de beurzen zouden kunnen wegen maakten beleggers in september nerveus: het uitblijven van nieuwe stimulusmaatregelen in de VS, de naderende verkiezingen in de VS en tenslotte de vrees voor een tweede golf van het COVID-19 virus. Na een licht herstel in de eerste helft van de maand, bleek dat in de tweede helft van oktober deze drie factoren effectief op het beurssentiment hebben gewogen, en ervoor hebben gezorgd dat ook in oktober de meeste beurzen opnieuw licht daalden.

Gedurende de hele maand afgelopen maand discussieerden Democraten en Republikeinen in de VS over een nieuw omvangrijk stimuluspakket ter vervanging van het vorige pakket dat grotendeels afliep op het einde van juli. De partijen bereikten echter geen consensus over de inhoud van het pakket, noch over de omvang van de verschillende steunmaatregelen. Als gevolg hiervan krijgen de Amerikaanse werklozen nu al drie maanden geen bijkomende uitkering meer, waardoor de kans toeneemt dat dit op de consumptie-uitgaven zal beginnen wegen. Het was duidelijk dat de Democraten geen deal wilden afsluiten vóór de verkiezingen waardoor president Trump extra uitkeringen voor miljoenen Amerikanen kon claimen als één van zijn persoonlijke realisaties in de laatste weken van zijn verkiezingscampagne. Indien de verkiezingen ordelijk verlopen, zullen beide partijen wel snel na de verkiezingen proberen een deal te sluiten.

Een ordentelijk verloop van de verkiezingen is echter geen uitgemaakte zaak. De vrees bij beleggers neemt toe dat indien de verkiezingsuitslag geen duidelijke winnaar aangeeft op de verkiezingsavond, beide kandidaten zich tot winnaar kunnen uitroepen: het aantal kiezers dat op voorhand per post heeft gestemd ligt veel hoger bij de Democraten dan bij de Republikeinen, maar alle stemmen zullen in een aantal staten op de verkiezingsavond nog niet geteld zijn. Daardoor kan de complexe situatie ontstaan waarbij in sommige staten president Trump initieel de meeste stemmen zal hebben op de verkiezingsavond, maar niet meer wanneer enkele dagen later ook alle stemmen per post geteld zijn. President Trump heeft echter al meermaals aangegeven dat hij vindt dat er een uitslag moet zijn op de verkiezingsavond zelf, en verzet zich openlijk tegen een wachttijd van meerdere dagen. Beleggers vrezen dan ook dat hij zichzelf op de verkiezingsavond zal uitroepen tot winnaar op basis van een
onvolledige uitslag, en niet zal willen wijken mocht enkele dagen later blijken dat hij toch niet de winnaar is. Deze onzekerheid maakt beleggers nerveus, en zorgde de voorbije weken voor winstnemingen.

De laatste factor tenslotte die op het einde van oktober op de beurzen woog, is de tweede golf van het COVID-19 virus die in (vooral) Europa aan kracht wint. Nadat in september het aantal infecties in verschillende landen opnieuw begon te stijgen, versnelde deze beweging in de tweede helft van oktober. Verschillende Europese landen reageerden hierop door opnieuw drastische maatregelen te nemen die de economische activiteit in verschillende sectoren (vrije tijd, retail, toerisme, …) aantast. Het herstel voor deze sectoren, die in het voorjaar al zwaar werden getroffen, komt hierdoor opnieuw in het gedrang, waardoor beleggers de aandelen van bedrijven uit deze sectoren opnieuw in de uitverkoop plaatsen.

De lijst van de verliezers wordt aangevoerd door d’Ieteren (- 20%). Het gebeurt niet zoveel dat ook een obligatie onder de zware verliezers staat. De nieuwe sluiting van de bioscopen duwde de koers van de obligatie van Kinepolis 2026 2,75% 19% lager. Immofinanz verliest 13%, ook al als gevolg van de dreigende nieuwe lock downs. Open Text (- 13%), CapGemini (- 12%), Brookfield Asset Management (- 11%), Kering, Cisco Systems, Cofinimmo (alle drie - 10%) en Allianz (- 9%) maken de top-10 van de verliezers rond.

Bij de winnaars van de maand oktober voert het door Covid-19 geplaagde Capri Holdings de lijst met een winst van 17% aan. Tencent (+ 16%) en Prosus ( + 8%), dat een pakket van 30% aandelen Tencent in portefeuille heeft, halen ook de top-10. Alphabet (+ 10%), Alibaba (+ 4%) en National Grid (+ 3%) zijn de overige aandelen in de top-10 van de stijgers.

De lijst telt ook vier obligaties. Het zijn allemaal bedrijven die minder of meer last hebben van de pandemie: onderzoeksbureau Ipsos (lening tot 2025 2,875%: + 4%), de Mexicaanse auto-onderdelenfabrikant Nemak (lening tot 2024 3,25%: + 3%), het Amerikaanse Amphenol Technologies (lening tot 2028 2%: + 2%) en de Amerikaanse spellenproducent Hasbro (lening tot 2026 3,55%).

De leningen van Atenor 2024 3,25%, Diageo 2028 0,125%, Elia 2028 3,25% zijn nieuw in de portefeuille.

De aandelen van Anheuser-Busch werden verkocht.

Het compartiment haalde in de maand oktober een return van - 1,62%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie 15 september 2020

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 okober 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Mededeling van de Raad van Bestuur - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Bericht aan alle aandeelhouders dd 31 juli 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus 15 september 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer