Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 6,27%
1 jaar 11,14%
2 jaar 5,95%
3 jaar 1,75%
5 jaar 4,43%
Rendement sinds oprichting 4,80%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,35% per 30/06/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,12 per 30/06/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
 • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,7% 41 057 956
Obli converteerbaar 0,3% 478 150
Aandelen 70,1% 112 133 529
Rek courant 3,9% 6 256 082
Totaal in EUR 100,0% 159 925 717

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 122 666 0 66 747 679 72 870 346 45,6%
USD 0,9219 0 0 85 083 950 78 438 918 49,0%
CHF 1,0336 129 049 0 2 369 748 2 582 757 1,6%
DKK 0,1340 233 0 17 146 040 2 297 600 1,4%
SEK 0,0856 0 0 43 653 623 3 736 096 2,3%
Totaal in EUR 159 925 717

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 1 957 570
Distributie 3,7% 4 166 022
Voeding 6,0% 6 696 053
Consumptie/Luxe 8,3% 9 316 337
Farmacie/Medical 10,2% 11 422 598
Holdings 10,3% 11 540 334
Financieel 10,3% 11 513 788
Industrie 7,1% 7 928 215
Technologie 40,1% 45 005 210
Staal/Non-ferro 2,3% 2 587 402
Totaal in EUR 112 133 529

Huidige netto inventariswaarde op 22/07/2024

Kaptilisatie 1308.33 EUR
Distributie 1289.96 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 198 873 198 873 23/07/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,02 EUR 208 626 208 626 23/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 413 997 413 997 23/07/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,2% 400000 0,99 EUR 398 126 398 126 23/07/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,98 EUR 294 973 294 973 23/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,96 USD 308 836 284 716 23/07/2024
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1078 3 919,20 USD 4 224 898 3 894 934 23/07/2024
LVMH 2,4% 5482 691,60 EUR 3 791 351 3 791 351 23/07/2024
MONCLER 1,0% 28769 56,66 EUR 1 630 052 1 630 052 23/07/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,80 EUR 80 272 80 272 23/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 103 410 103 410 23/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,91 EUR 274 036 274 036 23/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 891 391 891 23/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,99 EUR 498 091 498 091 23/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 929 391 929 23/07/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 434 270 434 270 23/07/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,97 EUR 491 783 491 783 23/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 745 299 745 23/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,84 EUR 338 805 338 805 23/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 0,98 EUR 493 236 493 236 23/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 390 518 390 518 23/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,88 EUR 177 634 177 634 23/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,98 EUR 301 276 301 276 23/07/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,95 EUR 383 715 383 715 23/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,95 EUR 285 650 285 650 23/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 295 712 295 712 23/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 192 932 192 932 23/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 400000 0,97 EUR 388 163 388 163 23/07/2024
AMAZON COM 2,6% 24242 186,41 USD 4 518 951 4 166 022 23/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,96 EUR 291 868 291 868 23/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 400 089 400 089 23/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 285 941 285 941 23/07/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 508 988 508 988 23/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 296 307 296 307 23/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,87 EUR 348 636 348 636 23/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,98 EUR 491 586 491 586 23/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,86 EUR 172 661 172 661 23/07/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,91 EUR 272 325 272 325 23/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,83 USD 266 025 245 248 19/07/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,95 USD 308 017 283 961 19/07/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 1,00 USD 305 544 281 681 23/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,90 USD 269 681 248 619 19/07/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 10004 330,33 USD 3 304 621 3 046 531 23/07/2024
ADOBE 1,8% 5589 546,01 USD 3 051 650 2 813 317 23/07/2024
ALPHABET INC class C 2,9% 27281 183,60 USD 5 008 792 4 617 606 23/07/2024
APPLE COMPUTER 2,4% 18486 225,01 USD 4 159 535 3 834 676 23/07/2024
ASML HOLDING 2,6% 4769 860,90 EUR 4 105 632 4 105 632 23/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 138057 316,20 SEK 43 653 623 3 736 096 23/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,3% 23702 170,00 USD 4 029 340 3 714 650 23/07/2024
CISCO SYSTEMS 1,2% 44696 46,36 USD 2 072 107 1 910 276 23/07/2024
FORTINET 0,7% 20326 57,94 USD 1 177 688 1 085 711 23/07/2024
MASTERCARD 1,0% 4113 441,72 USD 1 816 794 1 674 903 23/07/2024
MICROSOFT 3,6% 14184 444,85 USD 6 309 752 5 816 963 23/07/2024
PAYCHEX 1,1% 15015 123,71 USD 1 857 506 1 712 435 23/07/2024
SALESFORCE 0,6% 4092 256,06 USD 1 047 798 965 965 23/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,1% 21403 169,82 USD 3 634 657 3 350 792 23/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 5571 186,72 USD 1 040 217 958 976 23/07/2024
VISA 1,0% 6803 264,79 USD 1 801 366 1 660 680 23/07/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 468 116 468 116 23/07/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,98 EUR 198 608 198 608 23/07/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,96 EUR 291 263 291 263 23/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,3% 500000 0,98 EUR 490 032 490 032 16/07/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,96 EUR 385 863 385 863 23/07/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,92 EUR 368 826 368 826 23/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,95 EUR 190 251 190 251 23/07/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,2% 400000 0,99 EUR 395 517 395 517 23/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 479 862 479 862 23/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,90 EUR 453 675 453 675 23/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 293 682 270 745 23/07/2024
DANAHER 1,4% 9433 264,18 USD 2 492 010 2 297 385 23/07/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 25196 48,31 EUR 1 217 219 1 217 219 23/07/2024
MEDTRONIC 0,6% 13255 79,40 USD 1 052 447 970 251 23/07/2024
NOVO NORDISK 1,4% 18637 920,00 DKK 17 146 040 2 297 569 23/07/2024
SONOVA HOLDING 1,0% 5846 268,10 CHF 1 567 313 1 619 975 23/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,9% 5906 554,70 USD 3 276 058 3 020 199 23/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,92 EUR 187 804 187 804 23/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,96 EUR 290 105 290 105 23/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 57 060 57 060 23/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,88 EUR 356 663 356 663 23/07/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,02 EUR 516 718 516 718 23/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,93 EUR 185 623 185 623 23/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 064 302 064 23/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 294 043 294 043 23/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,95 EUR 285 529 285 529 23/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,93 EUR 280 724 280 724 23/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 273 258 273 258 23/07/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,02 EUR 417 926 417 926 23/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 295 132 295 132 23/07/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 512 037 512 037 23/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 509 197 509 23/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,2% 400000 0,98 EUR 391 680 391 680 23/07/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8866 239,50 USD 2 123 407 1 957 570 23/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 282 33 282 23/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 99 024 99 024 23/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,83 EUR 332 632 332 632 23/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,92 EUR 277 491 277 491 23/07/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 091 304 091 23/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 392 452 392 452 23/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,00 EUR 403 769 403 769 23/07/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 499 048 499 048 23/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,99 EUR 297 603 297 603 23/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 588 197 588 23/07/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,93 EUR 372 363 372 363 23/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,95 EUR 474 597 474 597 23/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 392 795 392 795 23/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,96 EUR 387 461 387 461 23/07/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 400000 0,98 EUR 392 959 392 959 22/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 400000 0,99 USD 402 156 370 748 22/07/2024
AALBERTS 0,3% 13255 40,94 EUR 542 660 542 660 23/07/2024
OTIS 1,7% 30610 98,38 USD 3 011 412 2 776 221 23/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,9% 20093 229,40 EUR 4 609 334 4 609 334 23/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,94 EUR 286 012 286 012 23/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,95 EUR 382 580 382 580 23/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,02 EUR 374 028 374 028 19/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 176 444 176 444 23/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,87 EUR 262 045 262 045 23/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 181 302 181 23/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,94 EUR 377 760 377 760 23/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 54238 55,80 EUR 3 026 480 3 026 480 23/07/2024
COCA COLA CO 0,7% 19160 64,96 USD 1 244 634 1 147 428 23/07/2024
HERSHEY FOODS 1,1% 9667 189,94 USD 1 836 150 1 692 747 23/07/2024
NESTLE SA 0,5% 8513 94,26 CHF 802 435 829 397 23/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 400000 0,94 EUR 377 905 377 905 23/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 400000 0,98 EUR 392 935 392 935 23/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,95 EUR 194 084 194 084 23/07/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,88 EUR 88 242 88 242 23/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,94 EUR 188 622 188 622 23/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,96 EUR 385 339 385 339 23/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 400000 0,98 EUR 398 927 398 927 23/07/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,99 EUR 401 118 401 118 23/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 0,98 EUR 232 395 232 395 23/07/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,95 EUR 478 264 478 264 16/07/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 399 924 399 924 23/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 289 197 289 23/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 182 603 182 603 23/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 4993 170,10 EUR 849 309 849 309 23/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 12516 434,01 USD 5 432 069 5 007 826 23/07/2024
EXOR NV 2,9% 47333 96,75 EUR 4 579 468 4 579 468 23/07/2024
SOFINA 0,7% 5148 214,40 EUR 1 103 731 1 103 731 23/07/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,98 EUR 787 120 787 120 23/07/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,93 EUR 464 247 464 247 23/07/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,99 EUR 795 441 795 441 23/07/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,92 EUR 368 400 368 400 23/07/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 1,00 EUR 797 517 797 517 23/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 301 541 301 541 23/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 188 352 188 352 23/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,01 EUR 508 474 508 474 23/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,93 EUR 281 105 281 105 23/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 365 298 365 23/07/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,97 EUR 387 635 387 635 23/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,97 EUR 297 837 297 837 23/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 304 058 304 058 23/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,93 EUR 279 243 279 243 23/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,87 EUR 438 303 438 303 23/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 66440 42,41 USD 2 817 720 2 597 657 23/07/2024
KBC GROEP 1,1% 24851 70,10 EUR 1 742 055 1 742 055 23/07/2024
MOODY'S CORP 2,6% 9890 451,89 USD 4 469 192 4 120 150 23/07/2024
MSCI 1,9% 6067 546,01 USD 3 312 643 3 053 926 23/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 360 706 360 706 23/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,91 EUR 362 743 362 743 23/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 100 147 100 147 23/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,99 EUR 296 828 296 828 23/07/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,94 EUR 94 780 94 780 23/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,96 EUR 290 338 290 338 23/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,95 EUR 286 818 286 818 23/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,96 EUR 484 443 484 443 16/07/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,96 EUR 478 150 478 150 23/07/2024
NEWMONT CORPORATION 1,6% 59626 47,07 USD 2 806 596 2 587 402 23/07/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juni 2024

Aanhoudend hoogtij op de aandelenmarkten
In de voorbije maand bleven de wereldwijde aandelenmarkten goed presteren. De AI-gelieerde technologiespelers plaatsten andermaal een stevige demarrage en namen zo het achterblijvende aandelenpeloton op het sleeptouw. Waar er doorheen de eerste maanden van 2024 een duidelijke sectorale en regionale verbreding merkbaar was van de beursstijging, zagen we naar het einde van juni toe terug het tegenovergestelde gebeuren.

De geconcentreerde beurssuccessen sinds het begin van de opkomst van generatieve artificiële intelligentie weerspiegelen zich eveneens in het feit dat de drie grootste beursgenoteerde bedrijven, zijnde Microsoft, Apple & NVIDIA, met elk een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar, de andere aandelen op de markt overvleugelen.

Ook opvallend in de voorbije maand waren de rentebewegingen aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde overheen de eerste weken van juni met ongeveer 30 basispunten tot 4,22%, gedreven door zwakker dan verwachte economische cijfers uit de maakindustrie en een werkloosheidsgraad die steeg van 3,9% tot 4%. Gegeven de data-afhankelijke houding van de Federal Reserve (FED) verhogen deze zwakkere signalen de kans op een eerste renteknip in september. Afgaande op de rentetarieven op de kortere looptijden ziet de markt dit evenwel slechts met een tot op heden beperkte waarschijnlijkheid van 65% gebeuren. Er waren immers ook positieve economische signalen, zoals een hoger dan verwachte jobcreatie en beter dan verwachte economische cijfers uit de dienstensector. De uiteenlopende economische data geven m.a.w. aan Powell & Co nog steeds voldoende ruimte om een afwachtende houding aan te nemen.

Door wekenlang min of meer aan te kondigen dat de rente bij het eerstvolgende conclaaf van de Europese Centrale Bank (ECB) zou geknipt worden, ontnamen Lagarde & Co zichzelf diezelfde mogelijkheid op een afwachtende houding. Nochtans werden ze daags voordien geconfronteerd met een hoger dan verwachte inflatie. Maar zo gezegd, zo gedaan. De ECB verlaagde de Europese beleidsrente met 25 basispunten tot 3,75%, terwijl ze opvallend genoeg simultaan de inflatieverwachtingen optrok. Omtrent bijkomende renteverlagingen stelde Lagarde dat het verdere verloop van de inflatie veel te onzeker is om hier nu reeds uitspraken over te doen. Met andere woorden: terug in wachtmodus!

Dat zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente op het einde van juni terug opveerden had enerzijds te maken met terug opgelopen
(inflatieversterkende) olieprijzen, alsook door een hernieuwde vrees voor een toekomstig populistisch (fiscaal) overheidsbeleid. In de Verenigde Staten vanwege de uitkomst van het eerste verkiezingsdebat, in Europa vanwege de door de Franse president Macron vervroegd uitgeroepen parlementsverkiezingen als reactie op de verkiezingswinst van extreem rechts.

Eurofins Scientific (- 16%) is het mikpunt van een negatief rapport van shorter Muddy Waters, een beleggingsfonds dat munt hoopt te slaan uit de daling van een aandeel. Het is de grootste daler over de maand juni. Aalberts gaat 13% lager, gevolgd door Hershey Foods, Moncler (beide - 7%), Anheuser-Busch Inbev (- 6%), Exor (- 5%), Sofina, Nestlé (beide - 4%), Medtronic en tot slot Assa Abloy (beide - 3%).

Adobe (+ 25%) kan de beleggers bekoren met zijn kwartaalresultaten. In de halfgeleidersector scoren Taiwan Semiconductor (+ 15%) en ASML Holding (+ 11%) ook goed. Salesforce, Check Point Software Technologies, Amazon, Apple Computer (alle vier + 10%), Novo Nordisk (+ 9%), Microsoft (+ 8%) en tot slot Accenture (+ 7%) maken de lijst van de stijgers rond.

Otis is nieuw in de aandelenportefeuille. De lening € Eurofins Scientific 29.6.2022-06.07.2029 is nieuw in de obligatieportefeuille. De lening € Eurofins Scientific 25.7.2017-2024 2,125% werd enkele weken voor de eindvervaldag vervroegd terugbetaald. De lening van OP Mobility
26.6.2018-2024 1,125% werd op eindvervaldag terugbetaald.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 2,13% over de maand juni.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV
 • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer