Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,1% 5 214 428
Aandelen 66,1% 12 279 963
Rek courant 5,8% 1 076 955
Totaal in EUR 100,0% 18 571 345

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 016 928 0 9 896 501 10 913 430 58,8%
USD 0,8863 59 926 0 6 461 230 5 779 701 31,1%
DKK 0,1340 0 0 3 225 600 432 230 2,3%
GBP 1,1368 5 169 0 350 201 404 003 2,2%
CHF 0,8811 0 0 169 423 149 270 0,8%
SEK 0,0953 10 887 0 9 356 000 892 711 4,8%
Totaal in EUR 18 571 345

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,5% 680 163
Transport/Vervoer 4,7% 578 838
Distributie 4,5% 551 284
Media 4,5% 548 837
Voeding 5,7% 697 430
Consumptie/Luxe 7,0% 864 483
Farmacie/Medical 11,6% 1 419 432
Holdings 8,9% 1 089 977
Financieel 16,3% 2 001 917
Vastgoed 4,5% 554 811
Industrie 5,3% 646 170
Technologie 19,4% 2 384 541
Staal/Non-ferro 1,1% 132 479
Vastgoedfonds 1,1% 129 600
Totaal in EUR 12 279 963

978.72 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/02/2019

Kaptilisatie 978.72 EUR
Distributie 978.72 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,7% 300000 1,02 EUR 307 873 307 873 14/02/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,1% 200000 1,00 EUR 202 742 202 742 14/02/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 100000 0,99 EUR 99 500 99 500 14/02/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,9% 200000 0,98 USD 197 493 175 038 14/02/2019
ALPHABET INC class C 1,5% 291 1 113,65 USD 324 072 287 225 15/02/2019
APPLE COMPUTER 2,0% 2500 170,42 USD 426 050 377 608 15/02/2019
CISCO SYSTEMS 2,1% 9000 49,43 USD 444 870 394 288 15/02/2019
FACEBOOK INC-A 0,9% 1100 162,50 USD 178 750 158 426 15/02/2019
MELEXIS 3,1% 9650 60,10 EUR 579 965 579 965 15/02/2019
OPEN TEXT 2,1% 11500 37,56 USD 431 940 382 828 15/02/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 1,1% 40000 5,11 EUR 204 200 204 200 15/02/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,7% 300000 1,05 EUR 320 532 320 532 14/02/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,0% 8000 68,52 EUR 548 160 548 160 15/02/2019
NESTLE SA 0,8% 1900 89,17 CHF 169 423 149 270 15/02/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 200000 1,01 EUR 202 021 202 021 14/02/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 200000 1,00 EUR 202 427 202 427 14/02/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 800 205,29 USD 164 232 145 559 15/02/2019
EXOR NV 3,0% 9800 56,38 EUR 552 524 552 524 15/02/2019
INVESTOR B 2,1% 10000 411,20 SEK 4 112 000 391 894 15/02/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,7% 300000 1,01 EUR 309 545 309 545 14/02/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 100000 1,00 EUR 101 121 101 121 14/02/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 1,1% 200000 1,00 EUR 201 534 201 534 14/02/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,1% 200000 1,01 EUR 206 158 206 158 14/02/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 50000 0,98 EUR 49 596 49 596 15/02/2019
DSV 2,3% 6000 537,60 DKK 3 225 600 432 230 15/02/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,8% 4000 32,24 GBP 128 960 146 608 15/02/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,6% 300000 1,00 EUR 300 640 300 640 14/02/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 200000 1,13 EUR 226 593 226 593 14/02/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 100000 1,02 EUR 102 989 102 989 14/02/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 1,3% 200000 1,17 EUR 238 067 238 067 15/02/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 1400 341,90 EUR 478 660 478 660 15/02/2019
HCA HEALTHCARE 2,4% 3500 144,26 USD 504 910 447 502 15/02/2019
JOHNSON & JOHNSON 0,6% 900 136,38 USD 122 742 108 786 15/02/2019
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 1600 271,13 USD 433 808 384 484 15/02/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 200000 0,99 EUR 198 386 198 386 14/02/2019
Chemie
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 1,1% 200000 1,01 EUR 203 992 203 992 14/02/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,0% 173000 1,04 EUR 183 521 183 521 15/02/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,3% 50000 1,05 EUR 53 674 53 674 15/02/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 1800 87,64 USD 157 752 139 816 15/02/2019
SOLVAY 2,9% 5500 98,25 EUR 540 348 540 348 15/02/2019
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,1% 200000 1,02 EUR 205 872 205 872 14/02/2019
Industrie
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 1,1% 200000 1,01 EUR 204 230 204 230 14/02/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 100000 1,01 EUR 101 517 101 517 14/02/2019
KION GROUP 3,5% 11900 54,30 EUR 646 170 646 170 15/02/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,2% 200000 1,08 EUR 216 281 216 281 14/02/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 100000 0,98 USD 98 756 87 528 15/02/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 100000 0,98 USD 98 756 87 528 15/02/2019
BOOKING HOLDINGS 2,1% 229 1 933,57 USD 442 788 392 443 15/02/2019
LVMH 2,5% 1600 295,03 EUR 472 040 472 040 15/02/2019
Vastgoed
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 57000 1,02 EUR 58 732 58 732 15/02/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,8% 150000 1,02 EUR 155 207 155 207 15/02/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 1,1% 200000 1,04 EUR 211 586 211 586 15/02/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 7317 43,93 USD 321 436 284 889 15/02/2019
IMMOFINANZ 0,8% 6700 22,52 EUR 150 884 150 884 15/02/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,6% 46352 2,26 GBP 104 709 119 039 15/02/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,1% 6300 69,53 USD 438 039 388 234 15/02/2019
DIETEREN 0,9% 5000 32,61 EUR 163 050 163 050 15/02/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 3,0% 5500 112,59 USD 619 245 548 837 15/02/2019
Financieel
ALLIANZ SE-REG 2,3% 2250 190,26 EUR 428 085 428 085 15/02/2019
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 15000 29,11 USD 436 650 387 003 15/02/2019
INTRUM AB 2,7% 20000 262,20 SEK 5 244 000 499 779 15/02/2019
JP MORGAN CHASE & CO 2,1% 4100 105,55 USD 432 755 383 551 15/02/2019
KBC ANCORA 0,7% 3400 40,73 EUR 138 482 138 482 15/02/2019
MOODY'S CORP 0,9% 1100 169,26 USD 186 186 165 017 15/02/2019
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 0,7% 6500 17,93 GBP 116 532 132 479 15/02/2019
Vastgoedfonds
VASTNED RETAIL NV 0,7% 4000 32,40 EUR 129 600 129 600 15/02/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.

De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.

Bij de verliezers over de maand januari zitten slechts acht obligaties en zelfs daar zijn de verliezen bescheiden. De leningen GBL 2024 en Eurofins 2022 verloren een kleine procent. De leningen Ipsen 2023, UCB 2023, WDP 2021, Tessenderlo 2022, Smiths Group 2023 en Fresenius 2024 verloren zelfs minder dan een halve procent.

Bij de aandelen is Facebook (+ 30%) de grote winnaar, voor Carriage Services (+ 27%), Intrum (+ 25%). Melexis, DSV, X-Fab (alle drie + 22%), Exor (+ 16%), Kion Group (+ 14%), Brookfield Asset Management, en Moody's (beiden + 12%) maken de top-10 van de grootste stijgers rond.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic Klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic Klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic Klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer