Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 4,38%
1 jaar 12,94%
2 jaar 1,77%
3 jaar 2,65%
5 jaar 4,73%
Rendement sinds oprichting 4,67%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,21% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,23 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
 • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
 • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,1% 39 592 905
Obli converteerbaar 0,3% 472 000
Obl. priv.plaatsing 0,2% 305 677
Aandelen 69,7% 101 833 942
Rek courant 2,6% 3 859 563
Totaal in EUR 100,0% 146 064 087

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 490 651 5 948 187 69 304 386 78 743 224 53,9%
USD 0,9404 27 187 -6 500 000 69 220 239 59 007 695 40,4%
CHF 1,0312 481 429 0 2 193 888 2 758 653 1,9%
DKK 0,1341 83 429 0 15 470 932 2 085 062 1,4%
SEK 0,0862 1 757 0 40 233 118 3 469 453 2,4%
Totaal in EUR 146 064 087

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 1 778 349
Distributie 3,9% 3 997 310
Voeding 5,9% 6 043 601
Consumptie/Luxe 10,5% 10 687 144
Farmacie/Medical 12,1% 12 343 107
Holdings 11,8% 12 012 679
Financieel 7,0% 7 128 742
Industrie 4,7% 4 759 392
Technologie 40,8% 41 587 686
Staal/Non-ferro 1,5% 1 495 933
Totaal in EUR 101 833 942

Huidige netto inventariswaarde op 11/04/2024

Kaptilisatie 1285.08 EUR
Distributie 1267.04 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 197 519 197 519 12/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 206 117 206 117 12/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 409 896 409 896 12/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,98 EUR 394 129 394 129 12/04/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,97 EUR 294 378 294 378 12/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 307 776 289 433 10/04/2024
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1026 3 578,34 USD 3 671 377 3 452 564 12/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,0% 4007 349,10 EUR 1 398 844 1 398 844 12/04/2024
LVMH 2,8% 5216 779,50 EUR 4 065 872 4 065 872 12/04/2024
MONCLER 1,2% 27508 64,34 EUR 1 769 865 1 769 865 12/04/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,78 EUR 78 053 78 053 12/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 102 468 102 468 12/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 275 838 275 838 12/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 597 388 597 12/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,98 EUR 492 651 492 651 12/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 034 387 034 12/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 428 095 428 095 12/04/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 486 598 486 598 12/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 296 239 296 239 12/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,1% 200000 0,99 EUR 201 841 201 841 12/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,82 EUR 329 348 329 348 12/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 244 387 244 12/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,87 EUR 175 066 175 066 12/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,97 EUR 296 519 296 519 12/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,94 EUR 378 883 378 883 12/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,94 EUR 287 485 287 485 12/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 293 074 293 074 12/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 191 163 191 163 12/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 922 304 922 12/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 400000 0,96 EUR 392 368 392 368 12/04/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,1% 200000 1,00 EUR 200 813 200 813 12/04/2024
AMAZON COM 2,7% 22593 188,14 USD 4 250 647 3 997 310 12/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,96 EUR 289 806 289 806 12/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 396 094 396 094 12/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 287 174 287 174 12/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 502 482 502 482 12/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 299 703 299 703 12/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,85 EUR 343 519 343 519 12/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,97 EUR 494 497 494 497 12/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,85 EUR 169 712 169 712 12/04/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,90 EUR 270 768 270 768 12/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,80 USD 256 013 240 755 11/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,94 USD 300 133 282 245 10/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 299 886 282 013 12/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,88 USD 264 761 248 982 11/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,2% 1000 318,78 USD 318 780 299 781 12/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,7% 8518 318,78 USD 2 715 368 2 553 533 12/04/2024
ADOBE 1,6% 5318 473,93 USD 2 520 333 2 370 122 12/04/2024
ALPHABET INC class C 2,7% 25956 161,31 USD 4 186 962 3 937 420 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,0% 17800 178,05 USD 3 169 372 2 980 478 12/04/2024
ASML HOLDING 3,0% 4767 907,20 EUR 4 324 622 4 324 622 12/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 131352 306,30 SEK 40 233 118 3 469 302 12/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,4% 22551 162,50 USD 3 664 605 3 446 196 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,4% 42680 49,15 USD 2 097 722 1 972 698 12/04/2024
FORTINET 0,8% 18775 67,26 USD 1 262 807 1 187 544 12/04/2024
MASTERCARD 1,2% 3860 467,83 USD 1 805 824 1 698 197 12/04/2024
MICROSOFT 3,7% 13495 424,93 USD 5 734 363 5 392 596 12/04/2024
PAYCHEX 1,0% 12844 124,24 USD 1 595 739 1 500 633 11/04/2024
SALESFORCE 0,7% 3739 297,62 USD 1 112 801 1 046 479 12/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 20364 144,50 USD 2 942 496 2 767 124 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,7% 4880 211,19 USD 1 030 607 969 183 11/04/2024
VISA 1,1% 6420 276,91 USD 1 777 730 1 671 778 12/04/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 466 572 466 572 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 196 738 196 738 12/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,96 EUR 288 837 288 837 12/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 301 984 301 984 12/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 387 707 387 707 12/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,90 EUR 363 611 363 611 12/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 188 262 188 262 12/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 391 238 391 238 12/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 475 486 475 486 12/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,90 EUR 448 578 448 578 12/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,96 USD 292 553 275 116 12/04/2024
DANAHER 1,4% 8975 241,79 USD 2 170 020 2 040 688 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 44064 60,10 EUR 2 648 246 2 648 246 12/04/2024
MEDTRONIC 1,3% 24984 81,24 USD 2 029 738 1 908 766 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,4% 17797 869,30 DKK 15 470 932 2 073 878 11/04/2024
SONOVA HOLDING 1,0% 5582 256,40 CHF 1 431 225 1 475 807 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,5% 5286 441,71 USD 2 334 879 2 195 721 12/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,92 EUR 184 269 184 269 12/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,93 EUR 286 872 286 872 12/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,99 EUR 56 356 56 356 12/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,84 EUR 339 955 339 955 12/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 069 33 069 12/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 887 97 887 12/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,84 EUR 337 636 337 636 12/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 274 554 274 554 12/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 752 300 752 12/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 499 388 499 12/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,01 EUR 417 186 417 186 12/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,97 EUR 492 537 492 537 12/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 297 029 297 029 12/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 195 319 195 319 12/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 0,99 EUR 301 152 301 152 12/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,92 EUR 372 564 372 564 12/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 300000 0,99 EUR 301 348 301 348 12/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,94 EUR 472 948 472 948 12/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 388 962 388 962 12/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,96 EUR 383 951 383 951 12/04/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 387 066 387 066 11/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 400000 0,99 USD 405 550 381 379 11/04/2024
AALBERTS 0,5% 16764 45,00 EUR 754 380 754 380 12/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,7% 19117 209,50 EUR 4 005 012 4 005 012 12/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,94 EUR 378 824 378 824 12/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,94 EUR 283 288 283 288 12/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 370 664 370 664 12/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 175 975 175 975 12/04/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 400000 1,00 EUR 405 822 405 822 12/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 259 197 259 197 12/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 665 298 665 12/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,93 EUR 373 320 373 320 12/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 300000 1,00 EUR 305 677 305 677 12/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,0% 51604 55,54 EUR 2 866 086 2 866 086 12/04/2024
COCA COLA CO 0,6% 16201 59,05 USD 956 669 899 652 11/04/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 8423 188,29 USD 1 585 967 1 491 443 12/04/2024
NESTLE SA 0,5% 8129 93,82 CHF 762 663 786 420 11/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 400000 0,95 EUR 378 828 378 828 12/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,98 EUR 399 786 399 786 12/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 109 195 109 12/04/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,78 EUR 79 894 79 894 12/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,94 EUR 187 213 187 213 12/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,95 EUR 379 725 379 725 12/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 394 114 394 114 12/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 183 934 183 934 12/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 471 298 471 12/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 295 637 295 637 12/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,94 EUR 285 689 285 689 12/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,92 EUR 274 906 274 906 12/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 271 605 271 605 12/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,02 EUR 412 308 412 308 12/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 292 662 292 662 12/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 506 738 506 738 12/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 195 523 195 523 12/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,97 EUR 387 760 387 760 12/04/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8063 234,54 USD 1 891 056 1 778 349 12/04/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,00 EUR 399 045 399 045 12/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,97 EUR 234 340 234 340 12/04/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,97 EUR 779 360 779 360 12/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,98 EUR 787 322 787 322 12/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 364 360 364 360 10/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 789 175 789 175 12/04/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 999 395 999 12/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 198 933 198 933 12/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,1% 200000 1,00 EUR 201 922 201 922 12/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,90 EUR 181 325 181 325 12/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 5942 159,70 EUR 948 937 948 937 12/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 11909 405,66 USD 4 831 005 4 543 078 12/04/2024
EXOR NV 3,5% 50616 100,60 EUR 5 091 970 5 091 970 12/04/2024
SOFINA 1,0% 6596 216,60 EUR 1 428 694 1 428 694 12/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 297 937 297 937 12/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 186 020 186 020 12/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,95 EUR 285 684 285 684 12/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 295 494 295 494 12/04/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 389 282 389 282 12/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 293 528 293 528 12/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 872 300 872 12/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,92 EUR 275 316 275 316 12/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,86 EUR 432 810 432 810 12/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 63325 35,89 USD 2 272 418 2 136 982 12/04/2024
KBC GROEP 1,1% 23730 68,74 EUR 1 631 200 1 631 200 12/04/2024
MOODY'S CORP 2,3% 9410 379,76 USD 3 573 542 3 360 559 12/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 358 508 358 508 12/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 364 427 364 427 12/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 99 356 99 356 12/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,98 EUR 297 195 297 195 12/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,93 EUR 93 384 93 384 12/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 232 286 232 12/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,95 EUR 290 484 290 484 12/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,94 EUR 472 000 472 000 12/04/2024
NEWMONT CORPORATION 1,0% 39027 40,76 USD 1 590 741 1 495 933 12/04/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.

De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. Bij de stijgers zit er een obligatie. De € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% herstelt 14% in maart. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.

De obligaties € Amplifon 13.02.2020-2027 1,125%, € Stellantis 05.01.2020-2026 3,875% en € Fortive 13.02.2024-2026 3,7% zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 1,16%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV
 • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer