Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/05/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 6,70%
1 jaar 22,47%
2 jaar 8,02%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 7,08%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 30/04/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 30/04/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 75% aandelen), waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,69%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,9% 22 585 880
Aandelen 69,1% 56 041 075
Rek courant 3,0% 2 437 251
Totaal in EUR 100,0% 81 064 206

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 925 736 0 41 995 447 43 921 182 54,2%
USD 0,8274 158 776 0 34 902 778 29 009 936 35,8%
CHF 0,9132 55 088 0 2 394 223 2 236 711 2,8%
SEK 0,0985 813 588 0 19 580 351 2 008 293 2,5%
JPY 0,0076 3 035 110 0 150 300 000 1 158 370 1,4%
HKD 0,1065 24 000 0 9 081 640 969 751 1,2%
GBP 1,1620 27 943 0 1 321 680 1 568 195 1,9%
CAD 0,6812 281 492 0 0 191 766 0,2%
Totaal in EUR 81 064 206

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,3% 1 849 364
Transport/Vervoer 3,1% 1 732 273
Distributie 4,9% 2 745 567
Voeding 1,2% 700 193
Consumptie/Luxe 8,0% 4 503 648
Farmacie/Medical 9,6% 5 365 080
Holdings 11,1% 6 244 519
Financieel 7,2% 4 021 668
Vastgoedontwikkelaars 4,4% 2 440 231
Technologie 35,8% 20 063 094
Nutssector 2,7% 1 535 727
Staal/Non-ferro 4,7% 2 634 699
Vastgoed 3,9% 2 205 011
Totaal in EUR 56 041 075

Huidige netto inventariswaarde op 11/05/2021

Kaptilisatie 1188.91 EUR
Distributie 1181.22 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,11 EUR 224 948 224 948 14/05/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 300000 0,96 EUR 287 655 287 655 11/05/2021
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 1,13 EUR 114 248 114 248 11/05/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 320000 1,10 USD 355 954 294 517 11/05/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 1,03 USD 310 444 256 861 13/05/2021
KERING (EX-PPR) 1,7% 1959 704,70 EUR 1 380 507 1 380 507 14/05/2021
LVMH 2,5% 3305 622,90 EUR 2 058 685 2 058 685 14/05/2021
MONCLER 1,3% 20637 51,58 EUR 1 064 456 1 064 456 13/05/2021
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 1,09 EUR 217 987 217 987 11/05/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,07 EUR 108 131 108 131 11/05/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 572 209 572 11/05/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,3% 228000 1,02 EUR 232 752 232 752 14/05/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 126 104 126 11/05/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 987 210 987 11/05/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 300000 1,04 EUR 312 235 312 235 13/05/2021
SOLVAY 2,3% 16251 113,80 EUR 1 849 364 1 849 364 14/05/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 1,06 EUR 318 903 318 903 13/05/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,09 EUR 221 243 221 243 11/05/2021
AMAZON COM 0,7% 213 3 161,47 USD 673 393 557 166 13/05/2021
CVS HEALTH CORP 2,5% 28645 84,27 USD 2 413 914 1 997 273 13/05/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 4223 45,26 EUR 191 129 191 129 11/05/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 300000 1,12 EUR 338 834 338 834 14/05/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 940 207 940 11/05/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 300000 1,01 EUR 306 975 306 975 11/05/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,01 EUR 74 261 74 261 13/05/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 207 817 207 817 11/05/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 300000 1,02 EUR 305 992 305 992 11/05/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,4% 300000 1,03 EUR 311 647 311 647 11/05/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,3% 320000 0,93 USD 297 414 246 081 11/05/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 320000 1,09 USD 349 022 288 781 11/05/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 206000 1,10 USD 228 294 188 891 13/05/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 300000 1,15 USD 350 053 289 634 11/05/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,2% 200000 1,01 USD 201 709 166 894 11/05/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 18991 93,42 USD 1 774 139 1 467 923 13/05/2021
ALIBABA 1,5% 7360 206,08 USD 1 516 749 1 254 958 13/05/2021
ALPHABET INC class C 2,7% 1176 2 261,97 USD 2 660 077 2 200 948 13/05/2021
CAPGEMINI 1,5% 7856 152,55 EUR 1 198 433 1 198 433 14/05/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 16331 117,80 USD 1 923 792 1 591 746 13/05/2021
CISCO SYSTEMS 2,3% 42567 52,49 USD 2 234 342 1 848 695 13/05/2021
FORTINET 2,3% 11476 198,39 USD 2 276 724 1 883 762 13/05/2021
KONE OYJ-B 0,7% 8422 66,12 EUR 556 863 556 863 12/05/2021
MICROSOFT 2,1% 8277 243,03 USD 2 011 559 1 664 365 13/05/2021
NINTENDO 1,4% 2500 60 120,00 JPY 150 300 000 1 135 441 13/05/2021
OPEN TEXT 2,0% 43072 45,26 USD 1 949 439 1 612 966 13/05/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,2% 29862 73,08 USD 2 182 315 1 805 648 13/05/2021
TENCENT HOLDINGS 1,2% 15658 580,00 HKD 9 081 640 967 195 13/05/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,1% 16450 53,14 EUR 874 153 874 153 14/05/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 1,01 EUR 107 263 107 263 14/05/2021
COFINIMMO GVV 2,7% 16845 130,90 EUR 2 205 011 2 205 011 14/05/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,99 EUR 199 550 199 550 11/05/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,05 EUR 60 116 60 116 13/05/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,05 EUR 290 162 290 162 13/05/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 229000 1,00 EUR 236 437 236 437 13/05/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 64777 45,53 USD 2 949 297 2 440 249 13/05/2021
IMMOFINANZ 0,0% -1 17,44 EUR -17 -17 13/05/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,4% 300000 1,06 EUR 324 540 324 540 13/05/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 522 209 522 11/05/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,98 EUR 197 136 197 136 11/05/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,03 EUR 309 201 309 201 11/05/2021
NESTLE SA 0,9% 7072 108,42 CHF 766 746 700 193 12/05/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 200000 1,01 EUR 202 635 202 635 11/05/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,12 EUR 226 213 226 213 11/05/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,04 EUR 211 582 211 582 11/05/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 200000 1,02 EUR 204 780 204 780 13/05/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 7924 286,90 USD 2 273 396 1 881 008 13/05/2021
EXOR NV 3,2% 38834 67,80 EUR 2 632 945 2 632 945 13/05/2021
PROSUS NV 0,6% 5548 83,64 EUR 464 035 464 035 14/05/2021
SOFINA 1,6% 4062 311,80 EUR 1 266 532 1 266 532 14/05/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 311 949 311 949 11/05/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,03 EUR 182 027 182 027 13/05/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,08 EUR 328 049 328 049 14/05/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,02 EUR 206 101 206 101 11/05/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 300000 1,06 EUR 323 793 323 793 13/05/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 239 104 239 11/05/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 161 210 161 11/05/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 300000 1,05 EUR 314 987 314 987 14/05/2021
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 286 542 286 542 13/05/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,4% 300000 1,02 EUR 308 132 308 132 11/05/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 300000 1,04 EUR 316 160 316 160 11/05/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 300000 1,01 EUR 302 334 302 334 11/05/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 300000 1,01 EUR 305 498 305 498 11/05/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 300000 1,06 EUR 319 788 319 788 13/05/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 083 216 083 11/05/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 2,1% 21164 81,85 EUR 1 732 273 1 732 273 13/05/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 1,00 EUR 200 616 200 616 22/04/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 929 223 929 11/05/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,06 EUR 214 192 214 192 11/05/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 300000 1,02 EUR 311 626 311 626 11/05/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,05 EUR 210 019 210 019 13/05/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 300000 1,07 EUR 320 353 320 353 11/05/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 300000 1,11 EUR 341 146 341 146 14/05/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 300000 1,14 USD 346 619 286 793 11/05/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 10874 81,96 EUR 891 233 891 233 13/05/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,6% 29715 44,25 EUR 1 314 889 1 314 889 14/05/2021
MEDTRONIC 2,1% 16279 124,19 USD 2 021 689 1 672 746 13/05/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,8% 5406 301,05 CHF 1 627 476 1 486 212 12/05/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,08 EUR 216 757 216 757 13/05/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 230 633 230 633 11/05/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,07 EUR 214 999 214 999 11/05/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 1,09 EUR 111 290 111 290 11/05/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,4% 300000 0,99 EUR 297 848 297 848 11/05/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,08 EUR 215 534 215 534 11/05/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,06 EUR 212 275 212 275 11/05/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,11 EUR 224 638 224 638 11/05/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 300000 1,02 EUR 306 667 306 667 11/05/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,02 EUR 207 939 207 939 11/05/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 212 105 212 105 11/05/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-21 0,4% 300000 1,03 EUR 311 826 311 826 11/05/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 396 208 396 11/05/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 300000 1,01 EUR 307 688 307 688 11/05/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 314 100 314 100 11/05/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 377 211 377 11/05/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 115 102 115 11/05/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,00 EUR 201 508 201 508 11/05/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 250000 1,12 USD 279 567 231 314 13/05/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,21 EUR 121 086 121 086 11/05/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 236500 1,08 EUR 258 757 258 757 13/05/2021
NATIONAL GRID 1,9% 143039 9,24 GBP 1 321 680 1 535 727 13/05/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,4% 300000 1,00 EUR 304 911 304 911 14/05/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 209 712 209 712 14/05/2021
AGEAS 1,5% 23896 52,00 EUR 1 242 592 1 242 592 14/05/2021
ALLIANZ SE-REG 1,0% 3954 215,20 EUR 850 901 850 901 13/05/2021
INTRUM AB 2,4% 67799 288,80 SEK 19 580 351 1 928 175 12/05/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 300000 1,06 EUR 323 223 323 223 11/05/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 194 815 194 815 13/05/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 300000 1,03 EUR 311 834 311 834 11/05/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,1% 132000 1,04 USD 138 567 114 650 12/05/2021
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,07 EUR 217 586 217 586 11/05/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 300000 1,13 EUR 344 161 344 161 11/05/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 314 524 314 524 11/05/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,09 EUR 109 365 109 365 11/05/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,11 EUR 111 445 111 445 11/05/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 300000 1,13 EUR 339 240 339 240 11/05/2021
NEWMONT CORPORATION 3,3% 46203 68,92 USD 3 184 311 2 634 699 13/05/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,69% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2021

De stijgende rente was in de eerste maanden van het jaar een aandachtspunt voor beleggers. Vooral in de VS klom de langetermijnrente geleidelijk hoger, weliswaar vertrekkende van zeer lage niveaus. Het optimisme omtrent de heropening van de wereldeconomie en de positieve gevolgen van de massale stimulus die overheden voorzien wogen echter zwaarder voor beleggers, waardoor de beurzen een goede start van het jaar kenden. De langetermijnrente in de VS bereikte haar voorlopig hoogtepunt voor het jaar op het einde van maart en is sindsdien opnieuw licht gedaald. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in april de beurzen hun positieve trend verder zetten, nu de dreiging van een steeds hogere rente voorlopig afgewend is. Hierdoor bereikten de aandelenbeurzen in de VS nieuwe records en konden ook de meeste Europese beurzen sinds het jaarbegin al een dubbelcijferig rendement optekenen. Een positieve start van het resultatenseizoen, waarbij ook de grote technologiebedrijven
een blijvend sterke groei optekenen, droeg ook bij aan het positieve sentiment op de beurzen.

Een opvallende rode draad in de commentaren van de bedrijven de voorbije weken was wel de vaststelling dat grondstofprijzen de voorbije maanden sterk gestegen waren. Vele bedrijven gaven ook aan dat ze deze hogere grondstofprijzen zullen doorrekenen door op hun beurt de prijzen van hun eigen producten op te trekken. Logistieke problemen wereldwijd, nog vergroot door de recente problemen in het Suezkanaal, zorgen bovendien voor toenemende schaarste in een reeks producten, wat de opwaartse prijzendruk nog verder doet toenemen. De kans dat de inflatie in de komende maanden verder zal stijgen is dan ook groot.

In de VS klom de inflatie de voorbije maand tot 2,6%, waardoor ze voor het eerst in meer dan een jaar boven de 2%-doelstelling van de centrale bank uitkwam. In het verleden zou een stijgende inflatie de centrale bank aanzetten tot het (geleidelijk) verhogen van de rente om eventuele ontsporing van de inflatie te voorkomen. Centrale bankiers hebben echter al meermaals aangegeven dat ze na jaren van te lage inflatie nu niet snel zullen ingrijpen wanneer de inflatie boven haar doelstelling van 2% zou komen. Renteverhogingen die het beursfeestje kunnen afkoelen moeten we in de komende maanden dan ook niet verwachten. De evolutie van de inflatiecijfers vereist aandacht, want indien de inflatie-opstoot toch niet van voorbijgaande aard zou zijn, of als de inflatie te sterk oploopt, zijn renteverhogingen en turbulentie op de beurzen later in het jaar
niet uit te sluiten. Op korte termijn is dit echter geen bepalende factor en lijken er weinig zaken te zijn die het positieve beursklimaat kunnen verstoren zolang het covid-virus onder controle blijft.

BMW (- 6%) voert de lijst van de verliezers aan. Exor (- 5%), de Italiaanse holding met aanzienlijke belangen in de automotive sector is de tweede grootste verliezer. De gamingsector heeft drie vertegenwoordigers in de lijst: Prosus, de holding boven Tencent (- 5%), Ubisoft (- 4%) en Activision Blizzard (- 2%). De overige aandelen in de lijst met de 10 grootste verliezers zijn Roche Holding (- 3%), Ageas, Cisco Systems (beiden - 2%), Open Text (- 1%) en Solvay (- 0,4%).

Bij de stijgers zijn de technologiewaarden zeer goed vertegenwoordigd. De lijst wordt aangevoerd door Alphabet (+ 17%). Amazon (+ 12%), Fortinet (+ 11%) en Microsoft (+ 7%) zijn de aandelen uit dezelfde sector. Dankzij de voortschrijdende heropening van de economie doen ook de producenten van consumentengoederen het goed: Kering (+ 13%) en LVMH (+ 10%). Medtronic (+ 11%), Sofina (+ 10%), Berkshire Hathaway (+ 8%) en Fresenius (+ 7%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers van de maand.

Liftenbouwer Kone is nieuw in de lijst. De lening van Atos 1,75% tot 2025 werd verkocht na de bekendmaking van het voorbehoud van de commissaris-revisor over de jaarrekening van enkele dochterondernemingen in de V.S.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in april met een niet-geannualiseerde 1,49%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2020.

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie 4 mei 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer