Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/05/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 2,90%
1 jaar 11,31%
2 jaar 3,75%
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,41%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 30/04/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 30/04/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,21%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 67,9% 60 140 359
Aandelen 30,3% 26 872 719
Rek courant 1,8% 1 589 856
Totaal in EUR 100,0% 88 602 934

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 513 012 0 65 645 680 66 158 692 74,7%
USD 0,8274 800 415 0 21 397 643 18 366 677 20,7%
CHF 0,9132 71 848 0 1 122 406 1 090 593 1,2%
SEK 0,0985 820 589 0 9 206 196 987 388 1,1%
JPY 0,0076 1 656 438 0 73 536 000 568 041 0,6%
HKD 0,1065 162 880 0 4 305 840 475 919 0,5%
GBP 1,1620 15 428 0 617 344 735 249 0,8%
DKK 0,1345 10 676 0 0 1 436 0,0%
CAD 0,6812 321 378 0 0 218 939 0,2%
Totaal in EUR 88 602 934

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 870 802
Transport/Vervoer 3,0% 815 572
Distributie 6,3% 1 704 482
Voeding 1,2% 322 572
Consumptie/Luxe 7,9% 2 132 206
Farmacie/Medical 9,4% 2 520 092
Holdings 11,0% 2 942 930
Financieel 7,1% 1 903 285
Vastgoedontwikkelaars 4,3% 1 155 931
Technologie 35,3% 9 492 966
Nutssector 2,7% 717 323
Staal/Non-ferro 4,6% 1 248 322
Vastgoed 3,9% 1 046 237
Totaal in EUR 26 872 719

Huidige netto inventariswaarde op 11/05/2021

Kapitalisatie 1088.51 EUR
Distributie 1071.35 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 586 417 586 11/05/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,02 EUR 417 052 417 052 14/05/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 1,07 EUR 652 758 652 758 11/05/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,13 EUR 688 322 688 322 11/05/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,08 EUR 654 217 654 217 11/05/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,01 EUR 202 854 202 854 11/05/2021
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,11 EUR 674 843 674 843 14/05/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,8% 700000 0,96 EUR 671 195 671 195 11/05/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,10 USD 734 156 607 440 11/05/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,03 USD 506 715 419 256 14/05/2021
KERING (EX-PPR) 0,7% 928 703,50 EUR 652 848 652 848 14/05/2021
LVMH 1,1% 1566 622,10 EUR 974 209 974 209 14/05/2021
MONCLER 0,6% 9767 51,72 EUR 505 149 505 149 14/05/2021
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,05 EUR 316 309 316 309 11/05/2021
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 180 104 180 14/05/2021
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,00 EUR 512 232 512 232 14/05/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,03 EUR 603 024 603 024 14/05/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 425 326 425 326 11/05/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,02 EUR 616 264 616 264 11/05/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 1,04 EUR 632 319 632 319 11/05/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 1,01 EUR 604 668 604 668 11/05/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 1,01 EUR 509 163 509 163 11/05/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 1,06 EUR 639 696 639 696 14/05/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,07 EUR 540 207 540 207 11/05/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 0,9% 9946 82,00 EUR 815 572 815 572 14/05/2021
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 600000 1,09 EUR 653 961 653 961 11/05/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 421 147 421 147 11/05/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,07 EUR 432 525 432 525 11/05/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,04 EUR 523 929 523 929 11/05/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,7% 649000 1,02 EUR 661 552 661 552 14/05/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 400000 1,04 EUR 416 502 416 502 11/05/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 973 421 973 11/05/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 1,04 EUR 573 202 573 202 14/05/2021
SOLVAY 1,0% 7696 113,15 EUR 870 802 870 802 14/05/2021
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 1,06 EUR 637 507 637 507 14/05/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,09 EUR 663 730 663 730 11/05/2021
AMAZON COM 0,3% 100 3 161,47 USD 316 147 261 580 13/05/2021
CVS HEALTH CORP 1,1% 13554 84,27 USD 1 142 196 945 053 13/05/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,6% 11000 45,26 EUR 497 849 497 849 11/05/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,0% 800000 1,12 EUR 903 556 903 556 14/05/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,03 EUR 519 849 519 849 11/05/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 1,01 EUR 613 949 613 949 11/05/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,01 EUR 427 212 427 212 14/05/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 311 725 311 725 11/05/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 509 986 509 986 11/05/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 1,03 EUR 727 176 727 176 11/05/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 840000 0,93 USD 780 712 645 962 11/05/2021
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,04 USD 207 186 171 425 14/05/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 1,09 USD 501 719 415 123 11/05/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,10 USD 293 971 243 232 14/05/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,15 USD 700 106 579 268 11/05/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 600000 1,01 USD 605 127 500 682 11/05/2021
ACTIVISION BLIZZARD 0,8% 8999 93,42 USD 840 687 695 584 13/05/2021
ALIBABA 0,7% 3401 206,08 USD 700 878 579 907 13/05/2021
ALPHABET INC class C 1,2% 557 2 261,97 USD 1 259 917 1 042 456 13/05/2021
CAPGEMINI 0,6% 3734 151,75 EUR 566 635 566 635 14/05/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 7734 117,80 USD 911 065 753 816 13/05/2021
CISCO SYSTEMS 1,0% 20178 52,49 USD 1 059 143 876 335 13/05/2021
FORTINET 1,0% 5415 198,39 USD 1 074 282 888 861 14/05/2021
KONE OYJ-B 0,3% 3925 65,98 EUR 258 972 258 972 14/05/2021
MICROSOFT 0,9% 3921 243,03 USD 952 921 788 447 13/05/2021
NINTENDO 0,6% 1200 61 280,00 JPY 73 536 000 555 528 14/05/2021
OPEN TEXT 0,9% 20382 45,26 USD 922 489 763 268 13/05/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 14169 73,08 USD 1 035 471 856 748 13/05/2021
TENCENT HOLDINGS 0,5% 7392 582,50 HKD 4 305 840 458 572 14/05/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,5% 7822 52,14 EUR 407 839 407 839 14/05/2021
Vastgoed
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 1,01 EUR 320 758 320 758 14/05/2021
COFINIMMO GVV 1,2% 8011 130,60 EUR 1 046 237 1 046 237 14/05/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,99 EUR 299 325 299 325 11/05/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 024 101 024 14/05/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,05 EUR 144 517 144 517 14/05/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,04 EUR 508 849 508 849 14/05/2021
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,5% 470000 1,00 EUR 485 217 485 217 14/05/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,3% 30684 45,53 USD 1 397 043 1 155 913 13/05/2021
IMMOFINANZ 0,0% 1 17,42 EUR 17 17 14/05/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 550000 1,06 EUR 595 100 595 100 14/05/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 1,04 EUR 628 565 628 565 11/05/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,98 EUR 591 408 591 408 11/05/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 600000 1,03 EUR 618 401 618 401 11/05/2021
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,05 EUR 635 636 635 636 11/05/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,09 EUR 221 841 221 841 11/05/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,7% 600000 1,09 EUR 659 993 659 993 14/05/2021
NESTLE SA 0,4% 3230 109,36 CHF 353 233 322 572 14/05/2021
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 317 101 317 11/05/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,03 EUR 415 956 415 956 11/05/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,12 EUR 113 106 113 106 11/05/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 327 810 327 810 11/05/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,04 EUR 317 373 317 373 11/05/2021
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,06 EUR 54 233 54 233 14/05/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 1,02 EUR 511 699 511 699 14/05/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,0% 3752 286,90 USD 1 076 449 890 654 13/05/2021
EXOR NV 1,4% 18221 67,90 EUR 1 237 206 1 237 206 14/05/2021
PROSUS NV 0,2% 2637 82,41 EUR 217 315 217 315 14/05/2021
SOFINA 0,7% 1927 310,20 EUR 597 755 597 755 14/05/2021
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,04 EUR 623 899 623 899 11/05/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,03 EUR 612 045 612 045 14/05/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,7% 600000 1,07 EUR 655 438 655 438 14/05/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,02 EUR 618 302 618 302 11/05/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 1,06 EUR 647 226 647 226 14/05/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 478 208 478 11/05/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,05 EUR 315 241 315 241 11/05/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 1,05 EUR 708 721 708 721 14/05/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 1,00 EUR 601 849 601 849 22/04/2021
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,06 EUR 214 612 214 612 11/05/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 600000 1,11 EUR 671 787 671 787 11/05/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 1,06 EUR 535 480 535 480 11/05/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,02 EUR 623 253 623 253 11/05/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 1,05 EUR 629 938 629 938 14/05/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 1,07 EUR 533 922 533 922 11/05/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,11 EUR 223 500 223 500 14/05/2021
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 500000 1,00 EUR 500 766 500 766 11/05/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 600000 1,14 USD 693 238 573 586 11/05/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,5% 5160 81,96 EUR 422 914 422 914 13/05/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,7% 14071 44,33 EUR 623 697 623 697 14/05/2021
MEDTRONIC 0,9% 7504 124,19 USD 931 922 771 072 13/05/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,8% 2552 301,40 CHF 769 173 702 409 14/05/2021
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 1,08 EUR 542 342 542 342 14/05/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,13 EUR 691 898 691 898 11/05/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,07 EUR 322 499 322 499 11/05/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,5% 400000 1,09 EUR 445 161 445 161 11/05/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,8% 700000 0,99 EUR 694 978 694 978 11/05/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 1,08 EUR 646 603 646 603 11/05/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 1,06 EUR 530 689 530 689 11/05/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 1,11 EUR 561 596 561 596 11/05/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 1,02 EUR 613 335 613 335 11/05/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 969 103 969 11/05/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,04 EUR 419 080 419 080 11/05/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 1,05 EUR 530 263 530 263 11/05/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-21 0,8% 700000 1,03 EUR 727 594 727 594 11/05/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 416 792 416 792 11/05/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,01 EUR 102 563 102 563 11/05/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 314 100 314 100 11/05/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,03 EUR 208 012 208 012 11/05/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 1,05 EUR 634 131 634 131 11/05/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,02 EUR 306 344 306 344 11/05/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,00 EUR 201 508 201 508 11/05/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 512000 1,12 USD 572 810 473 943 14/05/2021
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,21 EUR 484 345 484 345 11/05/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,08 EUR 625 773 625 773 14/05/2021
NATIONAL GRID 0,8% 66118 9,34 GBP 617 344 717 323 14/05/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,6% 550000 1,00 EUR 559 003 559 003 14/05/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 629 736 629 736 14/05/2021
AGEAS 0,7% 11300 52,12 EUR 588 956 588 956 14/05/2021
ALLIANZ SE-REG 0,5% 1876 217,35 EUR 407 749 407 749 14/05/2021
INTRUM AB 1,0% 32055 287,20 SEK 9 206 196 906 580 14/05/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 1,06 EUR 754 187 754 187 11/05/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 700000 0,96 EUR 681 853 681 853 14/05/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,04 EUR 640 834 640 834 11/05/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 1,03 EUR 623 668 623 668 11/05/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,6% 641000 1,04 USD 672 567 556 482 13/05/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 314 524 314 524 11/05/2021
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,3% 300000 1,01 EUR 304 703 304 703 11/05/2021
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 0,9% 700000 1,10 EUR 786 185 786 185 11/05/2021
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,4% 2000000 1,02 EUR 2 089 896 2 089 896 11/05/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 1,09 EUR 218 730 218 730 11/05/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 1,11 EUR 557 225 557 225 11/05/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 1,13 EUR 791 559 791 559 11/05/2021
NEWMONT CORPORATION 1,4% 21891 68,92 USD 1 508 728 1 248 322 13/05/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2021

De stijgende rente was in de eerste maanden van het jaar een aandachtspunt voor beleggers. Vooral in de VS klom de langetermijnrente geleidelijk hoger, weliswaar vertrekkende van zeer lage niveaus. Het optimisme omtrent de heropening van de wereldeconomie en de positieve gevolgen van de massale stimulus die overheden voorzien wogen echter zwaarder voor beleggers, waardoor de beurzen een goede start van het jaar kenden. De langetermijnrente in de VS bereikte haar voorlopig hoogtepunt voor het jaar op het einde van maart en is sindsdien opnieuw licht gedaald. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in april de beurzen hun positieve trend verder zetten, nu de dreiging van een steeds hogere rente voorlopig afgewend is. Hierdoor bereikten de aandelenbeurzen in de VS nieuwe records en konden ook de meeste Europese beurzen sinds het jaarbegin al een dubbelcijferig rendement optekenen. Een positieve start van het resultatenseizoen, waarbij ook de grote technologiebedrijven
een blijvend sterke groei optekenen, droeg ook bij aan het positieve sentiment op de beurzen.

Een opvallende rode draad in de commentaren van de bedrijven de voorbije weken was wel de vaststelling dat grondstofprijzen de voorbije maanden sterk gestegen waren. Vele bedrijven gaven ook aan dat ze deze hogere grondstofprijzen zullen doorrekenen door op hun beurt de prijzen van hun eigen producten op te trekken. Logistieke problemen wereldwijd, nog vergroot door de recente problemen in het Suezkanaal, zorgen bovendien voor toenemende schaarste in een reeks producten, wat de opwaartse prijzendruk nog verder doet toenemen. De kans dat de inflatie in de komende maanden verder zal stijgen is dan ook groot.

In de VS klom de inflatie de voorbije maand tot 2,6%, waardoor ze voor het eerst in meer dan een jaar boven de 2%-doelstelling van de centrale bank uitkwam. In het verleden zou een stijgende inflatie de centrale bank aanzetten tot het (geleidelijk) verhogen van de rente om eventuele ontsporing van de inflatie te voorkomen. Centrale bankiers hebben echter al meermaals aangegeven dat ze na jaren van te lage inflatie nu niet snel zullen ingrijpen wanneer de inflatie boven haar doelstelling van 2% zou komen. Renteverhogingen die het beursfeestje kunnen afkoelen moeten we in de komende maanden dan ook niet verwachten. De evolutie van de inflatiecijfers vereist aandacht, want indien de inflatie-opstoot toch niet van voorbijgaande aard zou zijn, of als de inflatie te sterk oploopt, zijn renteverhogingen en turbulentie op de beurzen later in het jaar
niet uit te sluiten. Op korte termijn is dit echter geen bepalende factor en lijken er weinig zaken te zijn die het positieve beursklimaat kunnen verstoren zolang het covid-virus onder controle blijft.

BMW (- 6%) voert de lijst van de verliezers aan. Exor (- 5%), de Italiaanse holding met aanzienlijke belangen in de automotive sector is de tweede grootste verliezer. De gamingsector heeft drie vertegenwoordigers in de lijst: Prosus, de holding boven Tencent (- 5%), Ubisoft (- 4%) en Activision Blizzard (- 2%). De overige aandelen in de lijst met de 10 grootste verliezers zijn Roche Holding ( - 3%), Ageas, Cisco Systems (beiden - 2%) en Open Text (- 1%). De Belgische staatslening tot september 2021 sluit de rij af (- 0,4%). 

Bij de stijgers zijn de technologiewaarden zeer goed vertegenwoordigd. De lijst wordt aangevoerd door Alphabet (+ 17%). Amazon (+ 12%), Fortinet (+ 11%) en Microsoft (+ 7%) zijn de aandelen uit dezelfde sector. Dankzij de voortschrijdende heropening van de economie doen ook de producenten van consumentengoederen het goed: Kering (+ 13%) en LVMH (+ 10%). Medtronic (+ 11%), Sofina (+ 10%), Berskhire Hathaway (+ 8%) en Fresenius (+ 7%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers van de maand.

Liftenbouwer Kone is nieuw in de lijst. De lening van Atos 1,75% tot 2025 werd verkocht na de bekendmaking van het voorbehoud van de commissaris-revisor over de jaarrekening van enkele dochterondernemingen in de V.S.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in april met een niet-geannualiseerde 0,55%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Defensive

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2020.

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie 4 mei 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2019

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus 31 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer