Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/08/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/08/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,24%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 58,2% 41 867 647
Aandelen 28,2% 20 300 823
Rek courant 13,6% 9 791 150
Totaal in EUR 100,0% 71 959 619

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 9 632 332 0 49 817 084 59 449 416 82,6%
USD 0,9076 104 503 0 11 117 759 10 185 324 14,2%
GBP 1,1325 45 210 0 581 017 709 171 1,0%
SEK 0,0934 108 000 0 14 019 800 1 319 819 1,8%
HKD 0,1158 0 0 2 532 000 293 206 0,4%
CHF 0,9158 1 370 0 0 1 254 0,0%
DKK 0,1339 10 676 0 0 1 430 0,0%
Totaal in EUR 71 959 619

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 658 011
Transport/Vervoer 6,3% 1 280 983
Distributie 8,0% 1 630 625
Media 3,1% 624 251
Voeding 3,2% 651 718
Consumptie/Luxe 6,3% 1 283 653
Farmacie/Medical 6,5% 1 317 586
Diensten 4,1% 826 860
Holdings 15,2% 3 088 410
Financieel 8,1% 1 640 455
Vastgoed 6,4% 1 307 990
Industrie 6,6% 1 330 479
Technologie 19,7% 3 999 862
Vastgoedfonds 3,3% 659 940
Totaal in EUR 20 300 823

Huidige netto inventariswaarde op 19/09/2019

Kapitalisatie 1035.05 EUR
Distributie 1035.05 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,6% 400000 1,03 EUR 416 048 416 048 19/09/2019
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,6% 400000 1,05 EUR 422 702 422 702 19/09/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,6% 400000 1,05 EUR 423 673 423 673 20/09/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 400000 1,07 EUR 431 200 431 200 19/09/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 400000 1,11 EUR 451 874 451 874 19/09/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 404000 1,01 EUR 411 371 411 371 20/09/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 311 207 311 19/09/2019
SOTHEBYS 1,1% 16000 56,94 USD 911 040 826 860 20/09/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,06 EUR 321 136 321 136 19/09/2019
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 44000 1,04 EUR 45 962 45 962 20/09/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 1,03 EUR 603 870 603 870 20/09/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,04 EUR 417 078 417 078 19/09/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,6% 400000 1,05 EUR 422 315 422 315 19/09/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,7% 500000 1,04 EUR 519 416 519 416 19/09/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,6% 400000 1,03 EUR 412 890 412 890 19/09/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,8% 500000 1,08 EUR 548 573 548 573 19/09/2019
AENA SME 0,9% 3800 163,95 EUR 623 010 623 010 20/09/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,9% 16225 35,81 GBP 581 017 657 973 20/09/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 300000 1,08 EUR 327 156 327 156 20/09/2019
CVS HEALTH CORP 0,9% 11000 64,30 USD 707 300 641 945 20/09/2019
DIETEREN 0,5% 7000 47,45 EUR 332 150 332 150 20/09/2019
KERING (EX-PPR) 0,9% 1400 468,95 EUR 656 530 656 530 20/09/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 500000 1,11 EUR 563 112 563 112 20/09/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 400000 1,07 EUR 432 519 432 519 19/09/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 1,04 EUR 523 444 523 444 19/09/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,4% 301000 1,04 EUR 314 043 314 043 20/09/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 135 315 135 19/09/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,7% 500000 1,02 EUR 512 500 512 500 19/09/2019
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 149000 1,01 USD 152 586 138 487 21/09/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 235000 1,08 USD 253 994 230 525 20/09/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,4% 300000 1,00 USD 299 570 271 890 19/09/2019
ALPHABET INC class C 0,9% 580 1 229,93 USD 713 359 647 445 20/09/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 6550 108,90 USD 713 295 647 387 20/09/2019
CISCO SYSTEMS 0,9% 14750 49,60 USD 731 600 664 000 20/09/2019
FACEBOOK INC-A 0,9% 3725 189,93 USD 707 489 642 117 20/09/2019
MELEXIS 0,6% 6350 70,60 EUR 448 310 448 310 20/09/2019
OPEN TEXT 0,9% 17500 41,39 USD 724 325 657 397 20/09/2019
TENCENT HOLDINGS 0,4% 7500 337,60 HKD 2 532 000 293 206 20/09/2019
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,6% 400000 1,02 EUR 411 531 411 531 19/09/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 400000 1,05 EUR 420 341 420 341 19/09/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 1,03 EUR 520 048 520 048 19/09/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 291000 1,03 EUR 300 786 300 786 20/09/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,03 EUR 416 039 416 039 19/09/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 1100000 1,04 EUR 1 153 748 1 153 748 19/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,7% 511000 1,04 EUR 535 998 535 998 20/09/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 117000 1,08 EUR 127 455 127 455 20/09/2019
SOLVAY 0,9% 6850 96,06 EUR 658 011 658 011 20/09/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,6% 400000 1,09 EUR 437 421 437 421 19/09/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 1,03 EUR 314 114 314 114 19/09/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,6% 400000 1,07 EUR 431 471 431 471 19/09/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,12 EUR 223 736 223 736 19/09/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,6% 400000 1,08 EUR 439 086 439 086 20/09/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 7400 88,07 EUR 651 718 651 718 20/09/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 935 103 935 19/09/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,6% 400000 1,06 EUR 429 127 429 127 19/09/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,12 EUR 114 108 114 108 19/09/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,03 EUR 311 425 311 425 19/09/2019
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,04 EUR 52 540 52 540 21/09/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3300 208,12 USD 686 796 623 336 20/09/2019
EXOR NV 0,9% 10100 63,14 EUR 637 714 637 714 20/09/2019
INVESTOR B 0,9% 14750 478,80 SEK 7 062 300 659 760 20/09/2019
SOFINA 1,6% 6000 194,60 EUR 1 167 600 1 167 600 20/09/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 400000 1,06 EUR 425 974 425 974 19/09/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 473000 1,04 EUR 507 287 507 287 21/09/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 300000 1,03 EUR 308 487 308 487 19/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 973 209 973 19/09/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,05 EUR 317 408 317 408 19/09/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 599000 1,07 EUR 647 408 647 408 19/09/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,4% 300000 1,03 EUR 312 080 312 080 19/09/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 197 105 197 19/09/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,6% 400000 1,03 EUR 412 192 412 192 19/09/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,06 EUR 531 781 531 781 19/09/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 400000 1,04 EUR 417 600 417 600 19/09/2019
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 591 101 591 21/09/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,6% 400000 1,02 EUR 411 885 411 885 21/09/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,06 EUR 216 337 216 337 19/09/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,04 EUR 312 082 312 082 19/09/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,6% 400000 1,05 EUR 420 028 420 028 19/09/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,03 EUR 311 166 311 166 19/09/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 96000 1,03 EUR 100 285 100 285 20/09/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 464000 1,08 USD 510 700 463 512 20/09/2019
AALBERTS 0,9% 17850 37,18 EUR 663 663 663 663 20/09/2019
KION GROUP 0,9% 13800 48,32 EUR 666 816 666 816 20/09/2019
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 1,08 EUR 543 925 543 925 19/09/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,05 EUR 317 452 317 452 19/09/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,06 EUR 534 900 534 900 19/09/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,8% 500000 1,12 EUR 562 442 562 442 19/09/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,7% 500000 1,05 EUR 528 257 528 257 19/09/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,9% 572000 1,07 EUR 616 486 616 486 20/09/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 400000 1,03 EUR 418 268 418 268 19/09/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,6% 400000 1,16 EUR 465 667 465 667 19/09/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,06 EUR 534 567 534 567 19/09/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 300000 1,03 EUR 311 466 311 466 19/09/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,17 EUR 238 143 238 143 21/09/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,1% 83000 1,05 EUR 89 457 89 457 21/09/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1500 434,40 EUR 651 600 651 600 20/09/2019
MEDTRONIC 0,9% 6600 111,18 USD 733 788 665 986 20/09/2019
Media
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 500000 1,02 EUR 512 518 512 518 19/09/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 400000 1,08 EUR 432 923 432 923 19/09/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,9% 600000 1,03 EUR 620 440 620 440 19/09/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,03 USD 658 506 597 660 21/09/2019
WALT DISNEY CORP. 0,9% 5200 132,27 USD 687 804 624 251 20/09/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,6% 400000 1,06 EUR 424 574 424 574 19/09/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 400000 1,12 EUR 451 879 451 879 19/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,1% 76000 1,01 USD 77 521 70 358 20/09/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 398000 1,01 USD 405 965 368 454 20/09/2019
BOOKING HOLDINGS 0,9% 355 2 031,57 USD 721 207 654 568 21/09/2019
LVMH 0,9% 1700 370,05 EUR 629 085 629 085 20/09/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 400000 1,05 EUR 423 890 423 890 20/09/2019
ALLIANZ SE-REG 0,9% 3100 211,95 EUR 657 045 657 045 20/09/2019
INTRUM AB 0,9% 27500 253,00 SEK 6 957 500 649 970 20/09/2019
KBC ANCORA 0,5% 8000 41,68 EUR 333 440 333 440 20/09/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 316 312 316 312 19/09/2019
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,6% 1000000 1,15 EUR 1 156 436 1 156 436 19/09/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 9,5% 6000000 1,10 EUR 6 847 208 6 847 208 19/09/2019
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,7% 500000 1,04 EUR 524 082 524 082 19/09/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 92000 1,09 EUR 102 284 102 284 20/09/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 420000 1,05 EUR 441 213 441 213 21/09/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 436000 1,04 EUR 456 977 456 977 21/09/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 13375 53,90 USD 720 913 654 300 20/09/2019
IMMOFINANZ 0,9% 26200 24,95 EUR 653 690 653 690 20/09/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,9% 5100 129,40 EUR 659 940 659 940 20/09/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Augustus 2019

De S&P-500 zette einde juli nog een allerhoogste koers ooit neer. Begin augustus bezorgde de Amerikaanse president, Donald Trump, de markt koude rillingen door nieuwe importheffingen op Chinese producten ingaand op 1 september op te leggen. Het macro-economische nieuws bracht ook geen rust. De Duitse economie kromp licht in het tweede kwartaal. Indicatoren uit de verwerkende nijverheid wijzen, langs beide zijden van de oceaan, op een lagere activiteitsgraad.

De politieke onrust in Hong Kong en zorgen over een harde Brexit verzuurden het beleggersklimaat eveneens. Het zwakke klimaat zet de centrale bankiers ertoe aan om het beleid te versoepelen. De langetermijnrente gleed verder weg in augustus. De rente op 10-jarige Duitse staatsleningen ging van – 0,44% naar – 0,68%. Voor het eerst verkocht Duitsland 30-jarige leningen met een licht negatief rendement. De val van de Italiaanse regering zorgt ervoor dat de kans op een ontsporende begroting afneemt, omdat het geplande begrotingsbeleid niet kan uitgevoerd worden. De Italiaanse 10-jarige rente op staatsleningen ging onder 1%. De goede prestatie komt ook tot uiting in de lijst van de grootste stijgers over de maand. De obligaties in USD van Expedia gingen in augustus 4% hoger.

De aandelen kenden, na een zwakke start van de maand, een al bij al rustige maand. De Euro-Stoxx-50-index verloor 1,1%. De S&P-500-index ging 1,8% lager. Vermits de dollar over de maand 0,7% in waarde steeg, was er voor de Europese belegger geen verschil in resultaat voor wie in Amerikaanse dan wel Europese aandelen belegde. Onderling waren de verschillen in de aandelenportefeuille groot.

Cisco Systems merkt dat de handelsoorlog Chinese klanten kost. Ondanks beter dan verwachte resultaten ging het aandeel 17% lager. Tencent Holdings is genoteerd in Hong Kong. De onrust daar en de escalerende handelsoorlog duwden het aandeel in augustus 12% lager. Kion Group (- 10%), Melexis (- 7%) en Aalberts (- 6%) zijn aandelen waarvan de resultaten gevoelig zijn voor wijzigingen in de economische cyclus. Gezien het zwakke macro-economische nieuws is de groep sterk vertegenwoordigd bij de verliezers van de maand. Open Text (- 9%) bleef onder de verwachtingen in het laatst gerapporteerde kwartaal. KBC Ancora (- 8%), Kering, Facebook en Anheuser-Busch (alle drie – 6%) maken de top-10 rond.

Bij de winnaars leiden CVS Health en d’Ieteren, na de publicatie van mooie kwartaalcijfers, met een winst van 9 %. Eurofins Scientific (+ 7%) werd beloond voor beter dan verwachte cijfers. Cofinimmo, Brookfield Asset Management (beiden + 6%) en Immofinanz (+ 5%) zijn actief in het vastgoed, een sector die uitstekend gedijt in een omgeving van lage rente. DSV (+ 5%), Medtronic en Booking Holdings (beiden + 4%) halen ook de top-10 van de stijgers.

De aandelen van IWG, die stegen in het zog van de aangekondigde beursintroductie van We Work, werden verkocht. De aandelen van Burford Capital werden verkocht na de publicatie van een vernietigend rapport van een shorter dat het vertrouwen in het aandeel onderuit haalde.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 0,37% lager over de maand augustus.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer