Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/11/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 9,06%
1 jaar 5,83%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,41%

test

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/10/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/10/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,24%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,4% 49 539 858
Aandelen 30,8% 23 296 098
Rek courant 3,8% 2 891 787
Totaal in EUR 100,0% 75 727 743

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 814 260 0 58 455 054 61 269 314 80,9%
USD 0,9033 6 922 0 12 843 819 11 608 073 15,3%
GBP 1,1703 45 222 0 628 232 788 143 1,0%
SEK 0,0938 167 000 0 14 401 025 1 366 991 1,8%
JPY 0,0083 0 0 42 070 000 349 804 0,5%
HKD 0,1154 0 0 2 970 000 342 738 0,5%
CHF 0,9144 1 370 0 0 1 252 0,0%
DKK 0,1338 10 676 0 0 1 428 0,0%
Totaal in EUR 75 727 743

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 713 941
Transport/Vervoer 5,9% 1 370 390
Distributie 5,0% 1 165 516
Media 5,9% 1 366 528
Voeding 2,3% 536 907
Consumptie/Luxe 14,8% 3 458 469
Farmacie/Medical 6,0% 1 405 968
Holdings 14,0% 3 268 306
Financieel 7,2% 1 683 487
Vastgoed 5,9% 1 378 522
Industrie 6,5% 1 514 311
Technologie 20,4% 4 754 943
Vastgoedfonds 2,9% 678 810
Totaal in EUR 23 296 098

Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2019

Kapitalisatie 1046.95 EUR
Distributie 1046.95 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,6% 400000 1,04 EUR 418 548 418 548 15/11/2019
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,6% 400000 1,05 EUR 422 687 422 687 15/11/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,6% 400000 1,05 EUR 423 830 423 830 18/11/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 643 335 643 335 15/11/2019
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 600000 1,12 EUR 673 234 673 234 15/11/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 600000 1,10 EUR 664 760 664 760 15/11/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 404000 1,01 EUR 410 973 410 973 15/11/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 1,02 EUR 207 019 207 019 15/11/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,07 EUR 322 535 322 535 15/11/2019
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 565 104 565 15/11/2019
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,7% 500000 1,03 EUR 521 399 521 399 15/11/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 1,02 EUR 600 912 600 912 15/11/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,05 EUR 421 568 421 568 15/11/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 632 172 632 172 15/11/2019
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 638 528 638 528 15/11/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,7% 500000 1,03 EUR 517 944 517 944 15/11/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,5% 400000 1,03 EUR 413 111 413 111 15/11/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,08 EUR 541 417 541 417 15/11/2019
AENA SME 0,8% 3800 167,15 EUR 635 170 635 170 18/11/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 1,0% 16225 38,72 GBP 628 232 735 220 18/11/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 1,08 EUR 325 692 325 692 15/11/2019
CVS HEALTH CORP 1,0% 11000 75,10 USD 826 100 746 216 18/11/2019
DIETEREN 0,6% 7000 59,90 EUR 419 300 419 300 18/11/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 500000 1,11 EUR 554 320 554 320 18/11/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 600000 1,07 EUR 649 034 649 034 15/11/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 1,03 EUR 517 673 517 673 15/11/2019
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,99 EUR 600 637 600 637 15/11/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,6% 420000 1,03 EUR 438 005 438 005 15/11/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 314 876 314 876 15/11/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,7% 500000 1,01 EUR 510 956 510 956 15/11/2019
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,01 USD 201 945 182 417 15/11/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,08 USD 288 539 260 637 15/11/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 600000 1,00 USD 603 713 545 334 15/11/2019
ACTIVISION BLIZZARD 0,3% 4500 52,73 USD 237 285 214 340 18/11/2019
ALPHABET INC class C 0,9% 580 1 320,70 USD 766 006 691 933 18/11/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 6550 116,87 USD 765 499 691 475 18/11/2019
CISCO SYSTEMS 0,8% 14750 45,15 USD 665 963 601 564 18/11/2019
MELEXIS 0,5% 6350 64,40 EUR 408 940 408 940 18/11/2019
NINTENDO 0,5% 1000 42 070,00 JPY 42 070 000 349 804 18/11/2019
OPEN TEXT 0,9% 17500 43,51 USD 761 425 687 795 18/11/2019
SS&C Technologies 1,0% 14500 58,51 USD 848 395 766 355 18/11/2019
TENCENT HOLDINGS 0,5% 9000 330,00 HKD 2 970 000 342 738 18/11/2019
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,5% 400000 1,02 EUR 411 282 411 282 15/11/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 400000 1,05 EUR 420 002 420 002 15/11/2019
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 400000 1,10 EUR 450 324 450 324 15/11/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 1,02 EUR 512 099 512 099 15/11/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,9% 649000 1,03 EUR 672 229 672 229 15/11/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 416 050 416 050 15/11/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 1100000 1,04 EUR 1 148 409 1 148 409 15/11/2019
SOLVAY 0,9% 6850 104,23 EUR 713 941 713 941 18/11/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,9% 600000 1,08 EUR 656 550 656 550 15/11/2019
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 625 781 625 781 15/11/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 1,03 EUR 314 134 314 134 15/11/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,9% 600000 1,07 EUR 649 512 649 512 15/11/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 335 223 335 15/11/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,03 EUR 627 740 627 740 18/11/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 7400 72,56 EUR 536 907 536 907 18/11/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 997 103 997 15/11/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,6% 400000 1,05 EUR 429 454 429 454 15/11/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,12 EUR 114 347 114 347 15/11/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,03 EUR 310 357 310 357 15/11/2019
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,04 EUR 52 414 52 414 15/11/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 3300 219,35 USD 723 855 653 858 18/11/2019
EXOR NV 0,9% 10100 71,04 EUR 717 504 717 504 18/11/2019
INVESTOR B 0,9% 14750 509,40 SEK 7 513 650 705 043 18/11/2019
SOFINA 1,6% 6000 198,65 EUR 1 191 900 1 191 900 18/11/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,06 EUR 640 587 640 587 15/11/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 521000 1,05 EUR 562 964 562 964 15/11/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 300000 1,03 EUR 308 595 308 595 15/11/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 364 209 364 15/11/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,05 EUR 315 803 315 803 15/11/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,0% 675000 1,06 EUR 725 577 725 577 15/11/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,4% 300000 1,02 EUR 307 491 307 491 15/11/2019
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 1,00 EUR 598 012 598 012 15/11/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 477 105 477 15/11/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,03 EUR 414 848 414 848 15/11/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,05 EUR 527 231 527 231 15/11/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,03 EUR 416 421 416 421 15/11/2019
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 145 101 145 15/11/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,5% 400000 1,01 EUR 411 036 411 036 15/11/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,06 EUR 216 539 216 539 15/11/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 312 152 312 152 15/11/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,05 EUR 629 350 629 350 15/11/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,03 EUR 310 190 310 190 15/11/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 96000 1,03 EUR 100 116 100 116 15/11/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 512000 1,08 USD 555 814 502 067 15/11/2019
AALBERTS 0,9% 17850 38,16 EUR 681 067 681 067 18/11/2019
KION GROUP 1,1% 13800 60,38 EUR 833 244 833 244 18/11/2019
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,08 EUR 545 043 545 043 15/11/2019
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,05 EUR 319 949 319 949 15/11/2019
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,9% 600000 1,08 EUR 651 857 651 857 15/11/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,05 EUR 532 178 532 178 15/11/2019
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,12 EUR 560 255 560 255 15/11/2019
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,7% 500000 1,05 EUR 525 689 525 689 15/11/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,06 EUR 613 749 613 749 15/11/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 415 914 415 914 15/11/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,15 EUR 698 813 698 813 15/11/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 537 041 537 041 15/11/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 300000 1,03 EUR 310 332 310 332 15/11/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,17 EUR 228 634 228 634 15/11/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,1% 83000 1,04 EUR 89 560 89 560 15/11/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,0% 1600 464,20 EUR 742 720 742 720 18/11/2019
MEDTRONIC 0,9% 6600 111,25 USD 734 250 663 248 18/11/2019
Media
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 500000 1,01 EUR 511 459 511 459 15/11/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,9% 600000 1,07 EUR 651 001 651 001 15/11/2019
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,03 EUR 618 731 618 731 15/11/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,03 USD 667 505 602 957 15/11/2019
MADISON SQUARE GARDEN 0,9% 2700 275,94 USD 745 038 672 993 18/11/2019
WALT DISNEY CORP. 0,9% 5200 147,65 USD 767 780 693 536 18/11/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 635 550 635 550 18/11/2019
ALLIANZ SE-REG 0,9% 3100 217,50 EUR 674 250 674 250 18/11/2019
INTRUM AB 0,9% 27500 250,45 SEK 6 887 375 646 277 18/11/2019
KBC ANCORA 0,5% 8000 45,37 EUR 362 960 362 960 18/11/2019
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,05 EUR 315 576 315 576 15/11/2019
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 316 225 316 225 15/11/2019
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 1000000 1,14 EUR 1 151 285 1 151 285 15/11/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 8,7% 6000000 1,09 EUR 6 597 133 6 597 133 18/11/2019
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,9% 600000 1,11 EUR 673 687 673 687 15/11/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,1% 76000 1,01 USD 77 069 69 616 15/11/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 398000 1,01 USD 403 597 364 569 15/11/2019
BOOKING HOLDINGS 0,8% 355 1 838,03 USD 652 501 589 404 18/11/2019
CAPRI HOLDINGS 0,9% 21000 37,28 USD 782 880 707 175 18/11/2019
KERING (EX-PPR) 1,0% 1400 539,95 EUR 755 930 755 930 18/11/2019
LVMH 0,9% 1700 401,43 EUR 682 423 682 423 18/11/2019
MONCLER 1,0% 19640 36,84 EUR 723 538 723 538 18/11/2019
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,7% 500000 1,04 EUR 525 855 525 855 15/11/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,05 EUR 146 403 146 403 15/11/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,7% 476000 1,06 EUR 505 503 505 503 15/11/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,7% 470000 1,04 EUR 494 191 494 191 15/11/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 13375 57,47 USD 768 661 694 332 18/11/2019
IMMOFINANZ 0,9% 27700 24,70 EUR 684 190 684 190 18/11/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,9% 5100 133,10 EUR 678 810 678 810 18/11/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Oktober 2019

Christine Lagarde nam op 1 november de voorzittersrol van Mario Draghi bij de ECB over. Op het einde van de ambtstermijn van Draghi startte de ECB het inkoopprogramma van obligaties opnieuw op. De ECB koopt voor 20 miljard euro aan obligaties per maand op. Veel rek zit er op de mogelijkheden van de ECB om de groei en inflatie te stimuleren niet meer op. Het zal van de (Duitse en Nederlandse) regeringen moeten komen. Via reële investeringen in de economie moeten zij de groei aanzwengelen. 

De obligatiemarkten anticipeerden deze zomer sterk op een nieuw inkoopprogramma van de ECB. Daarop ging de rente in de eurozone naar ongekende dieptes. De Duitse overheid kon obligaties op dertig jaar verkopen met een negatieve rentevergoeding. Ondertussen is er weer wat ontspanning en stegen de rentes (of verminderde de strafrente) met ongeveer 0,4% op de tienjarige staatsleningen. 

In de VS verlaagde de Federal Reserve de rente in oktober voor de derde keer in drie opeenvolgende vergaderingen. Een fenomeen dat minder media-aandacht kreeg was de liquiditeitsnood in de Amerikaanse banksector. De interbankenrente sprong enkele weken geleden naar 10% wat wijst op wantrouwen tussen de banken. De Federal Reserve besliste daarop tientallen miljarden dollar aan liquiditeiten ter beschikking te stellen. Het is vooralsnog onduidelijk waar het wantrouwen plots vandaan komt. 

De maand oktober mag dan al een negatieve reputatie hebben als gevolg van de crashes van 1929 en 1987, nog versterkt door de zwakte een jaar eerder, toch was oktober 2019 een relatief goede maand voor de aandelenmarkten. De Amerikaanse S&P-500-index steeg iets meer dan 2% in oktober. Europese beleggers moesten er wel een daling van de Amerikaanse dollar van 2,3% bijnemen. De Europese Bloomberg-500-index klom 0,6% in euro en presteerde, rekening houdend met de valutaeffecten, iets beter. 

In aanloop naar de publicatie van de derdekwartaalresultaten, het zogenaamde resultatenseizoen dat de tweede week van oktober begon, acteerden beleggers nerveus. Over het algemeen waren de reacties op de resultaten positief: Moncler, LVMH, Kering, Eurofins Scientific, Intrum, Kion Group en Facebook werden beloond voor de mooie resultaten. Bij Melexis waren de cijfers zwak, maar de hoop op beterschap in het laatste kwartaal hielp het aandeel fors hoger. Grootste dissonant is AB Inbev, dat onverwacht opnieuw aanknoopte met een krimpende activiteit, waardoor de koers lager ging. 

Anheuser-Busch Inbev ging in oktober 17% lager. Cisco Systems (- 4%), Tencent Holdings, Sofina (alle twee – 3%), Open Text en Aena (beiden – 2%) zijn de andere aandelen onder de tien grootste verliezers. De obligaties van Eurofins 2022 (- 2%), Swisscom 2026, Ubisoft 2023 en Saint- Gobain 2026 (alle drie – 1%) maken de top-10 rond. 

Kion Group blinkt met een winst van 24% uit. D’Ieteren (+ 14%) is herontdekt dankzij de groei van zijn dochter Belron. Exor (+ 11%) is een belangrijke winnaar bij de voorgestelde fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler Automotive. LVMH (+ 11%), Kering (+ 9%), Facebook (+ 8%), Moncler, Eurofins Scientific (beiden + 6%) en Intrum (+ 5%) halen de top-10 van de stijgers op beter dan verwachte resultaten. Wizz Air Holding (+ 6%) maakt de top-10 van de stijgers rond. 

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in oktober 0,09%. 

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer