Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/01/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -0,92%
1 jaar 4,79%
2 jaar 2,63%
3 jaar 4,68%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 3,58%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 7,18 per 31/12/2021
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,86 per 31/12/2021

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,21%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
 • Het fonds wordt actief beheerd.
 • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,7% 61 527 315
Obli converteerbaar 0,8% 814 456
Obl. priv.plaatsing 0,6% 583 061
Aandelen 29,4% 28 390 923
Rek courant 5,5% 5 281 122
Totaal in EUR 100,0% 96 596 876

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 543 560 0 66 826 642 70 370 202 72,8%
USD 0,8815 554 903 0 24 928 682 22 463 779 23,3%
CHF 0,9666 205 177 0 1 181 398 1 340 332 1,4%
SEK 0,0959 110 520 0 9 008 203 874 030 0,9%
JPY 0,0078 3 719 364 0 65 652 000 537 885 0,6%
GBP 1,1947 650 490 0 0 777 108 0,8%
DKK 0,1344 10 676 0 0 1 434 0,0%
CAD 0,7007 331 249 0 0 232 106 0,2%
Totaal in EUR 96 596 876

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 884 733
Transport/Vervoer 4,5% 1 283 290
Distributie 6,6% 1 880 470
Voeding 3,5% 997 335
Consumptie/Luxe 8,4% 2 374 550
Farmacie/Medical 12,7% 3 603 419
Holdings 10,5% 2 983 583
Financieel 6,0% 1 694 129
Vastgoedontwikkelaars 3,5% 999 907
Industrie 4,3% 1 223 153
Technologie 32,9% 9 338 895
Staal/Non-ferro 4,0% 1 127 459
Totaal in EUR 28 390 923

Huidige netto inventariswaarde op 20/01/2022

Kapitalisatie 1120.03 EUR
Distributie 1102.38 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,4% 400000 1,02 EUR 409 359 409 359 19/01/2022
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 400000 1,02 EUR 408 555 408 555 19/01/2022
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 400000 1,00 EUR 407 304 407 304 21/01/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 1,05 EUR 638 076 638 076 19/01/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 1,11 EUR 780 195 780 195 19/01/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,06 EUR 637 844 637 844 19/01/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,01 EUR 205 693 205 693 19/01/2022
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,09 EUR 659 361 659 361 21/01/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,7% 700000 0,94 EUR 661 628 661 628 19/01/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 660000 1,05 USD 699 476 616 588 19/01/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,01 USD 498 802 439 694 21/01/2022
KERING (EX-PPR) 0,8% 1217 668,80 EUR 813 930 813 930 21/01/2022
LVMH 1,0% 1452 697,20 EUR 1 012 334 1 012 334 21/01/2022
MONCLER 0,6% 9463 57,94 EUR 548 286 548 286 21/01/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,94 EUR 188 195 188 195 19/01/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,3% 311000 1,02 EUR 319 242 319 242 21/01/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,99 EUR 297 422 297 422 19/01/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 700000 1,06 EUR 753 550 753 550 19/01/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 400000 1,03 EUR 412 606 412 606 19/01/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,4% 400000 1,05 EUR 420 130 420 130 19/01/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 500000 1,03 EUR 515 403 515 403 19/01/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,7% 649000 1,01 EUR 661 443 661 443 21/01/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,9% 800000 1,03 EUR 842 948 842 948 19/01/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 400000 1,03 EUR 416 825 416 825 19/01/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,7% 700000 0,97 EUR 690 600 690 600 19/01/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 1,03 EUR 566 967 566 967 21/01/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,7% 700000 1,03 EUR 720 902 720 902 19/01/2022
SOLVAY 0,9% 8128 108,85 EUR 884 733 884 733 21/01/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 500000 0,97 EUR 486 799 486 799 19/01/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 600000 1,02 EUR 622 597 622 597 19/01/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 585000 1,03 EUR 605 255 605 255 22/01/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 1,08 EUR 759 447 759 447 21/01/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,6% 600000 1,02 EUR 611 361 611 361 19/01/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 1,05 EUR 744 338 744 338 21/01/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 1,03 EUR 206 904 206 904 19/01/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 1,04 EUR 313 800 313 800 19/01/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 675000 1,04 EUR 709 506 709 506 21/01/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 1,05 EUR 635 945 635 945 21/01/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,07 EUR 645 061 645 061 19/01/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 31,43 EUR 191 747 191 747 19/01/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,6% 13100 47,54 EUR 622 709 622 709 19/01/2022
AMAZON COM 0,7% 287 2 852,86 USD 818 771 721 746 21/01/2022
CVS HEALTH CORP 1,2% 12943 101,56 USD 1 314 491 1 158 724 21/01/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 800000 1,09 EUR 879 607 879 607 21/01/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 500000 1,02 EUR 512 565 512 565 19/01/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 700000 1,01 EUR 714 371 714 371 19/01/2022
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,4% 420000 1,00 EUR 425 867 425 867 21/01/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 1,05 EUR 744 448 744 448 21/01/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 245 311 245 19/01/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 500000 1,01 EUR 509 854 509 854 19/01/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,7% 700000 1,01 EUR 713 257 713 257 19/01/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 840000 0,92 USD 772 882 681 295 19/01/2022
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,02 USD 203 789 179 640 22/01/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 460000 1,04 USD 483 999 426 645 19/01/2022
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,06 USD 285 703 251 847 21/01/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 600000 1,09 USD 670 164 590 750 19/01/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 700000 0,96 USD 673 955 594 091 19/01/2022
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 11959 81,35 USD 972 865 857 580 21/01/2022
ALPHABET INC class C 1,3% 537 2 601,84 USD 1 397 188 1 231 621 21/01/2022
APPLE COMPUTER 0,8% 5434 162,41 USD 882 536 777 955 21/01/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 8339 125,07 USD 1 042 959 919 368 21/01/2022
CISCO SYSTEMS 1,0% 18779 56,68 USD 1 064 394 938 263 21/01/2022
KONE OYJ-B 0,4% 6162 59,00 EUR 363 558 363 558 21/01/2022
MICROSOFT 1,0% 3771 296,03 USD 1 116 329 984 044 21/01/2022
NINTENDO 0,5% 1200 54 710,00 JPY 65 652 000 509 046 21/01/2022
OPEN TEXT 0,9% 21080 46,33 USD 976 636 860 905 21/01/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 13828 79,52 USD 1 099 603 969 300 21/01/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 8447 124,53 USD 1 051 905 927 254 21/01/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,98 EUR 302 735 302 735 19/01/2022
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 791 101 791 22/01/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 1,04 EUR 729 985 729 985 22/01/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,06 EUR 149 745 149 745 22/01/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 476000 1,06 EUR 509 340 509 340 22/01/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 21246 53,39 USD 1 134 324 999 907 21/01/2022
Transport/Vervoer
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,03 EUR 102 913 102 913 21/01/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 583000 1,02 EUR 601 853 601 853 21/01/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 400000 1,04 EUR 417 458 417 458 19/01/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,6% 600000 1,01 EUR 618 142 618 142 19/01/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,6% 600000 1,03 EUR 623 858 623 858 19/01/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 1,00 EUR 600 867 600 867 19/01/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 1,08 EUR 660 113 660 113 21/01/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 500000 1,05 EUR 526 564 526 564 19/01/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 0,5% 5523 94,71 EUR 523 083 523 083 21/01/2022
UNION PACIFIC CORP 0,8% 3501 246,33 USD 862 401 760 207 21/01/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 617 464 617 464 19/01/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 1,05 EUR 735 128 735 128 19/01/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,98 EUR 586 078 586 078 19/01/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 1,02 EUR 932 639 932 639 19/01/2022
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,6% 600000 1,04 EUR 622 974 622 974 19/01/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 700000 0,96 EUR 674 368 674 368 19/01/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 1,07 EUR 216 324 216 324 19/01/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 1,07 EUR 752 547 752 547 21/01/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,6% 550000 1,04 EUR 583 061 583 061 21/01/2022
MONSTER BEVERAGE 0,9% 11123 85,62 USD 952 351 839 498 21/01/2022
NESTLE SA 0,2% 1349 121,04 CHF 163 283 157 837 21/01/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 1,13 EUR 690 247 690 247 19/01/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,04 EUR 210 468 210 468 19/01/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,08 EUR 658 740 658 740 19/01/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 500000 1,04 EUR 525 862 525 862 19/01/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 600000 1,02 EUR 616 981 616 981 19/01/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 1,04 EUR 628 016 628 016 21/01/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 500000 1,05 EUR 531 247 531 247 19/01/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,08 EUR 214 466 214 466 22/01/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 0,99 EUR 501 382 501 382 19/01/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 600000 1,10 USD 660 012 581 800 19/01/2022
DANAHER 0,7% 2602 280,45 USD 729 731 643 258 21/01/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,6% 6904 89,44 EUR 617 494 617 494 21/01/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,8% 21059 35,99 EUR 757 913 757 913 21/01/2022
MEDTRONIC 0,6% 6452 105,60 USD 681 331 600 593 21/01/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,0% 2823 360,65 CHF 1 018 115 984 160 21/01/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 1,06 EUR 536 091 536 091 21/01/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,10 EUR 672 675 672 675 19/01/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 1,03 EUR 315 738 315 738 19/01/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 1,04 EUR 419 399 419 399 19/01/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 1,05 EUR 636 362 636 362 19/01/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 500000 1,04 EUR 519 213 519 213 19/01/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 1,08 EUR 545 421 545 421 19/01/2022
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 600000 1,00 EUR 603 254 603 254 19/01/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,01 EUR 101 759 101 759 19/01/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 400000 1,03 EUR 412 992 412 992 19/01/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 500000 1,03 EUR 518 095 518 095 19/01/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,7% 700000 1,02 EUR 713 399 713 399 19/01/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 1,02 EUR 412 312 412 312 19/01/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,6% 600000 1,01 EUR 612 235 612 235 19/01/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,02 EUR 310 230 310 230 19/01/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,01 EUR 203 495 203 495 19/01/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,6% 600000 1,03 EUR 621 570 621 570 19/01/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,01 EUR 306 424 306 424 19/01/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,00 EUR 202 034 202 034 19/01/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 512000 1,07 USD 554 887 489 133 21/01/2022
AALBERTS 0,3% 5922 55,98 EUR 331 514 331 514 21/01/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 5644 157,98 EUR 891 639 891 639 21/01/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,17 EUR 476 796 476 796 19/01/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 572000 1,06 EUR 612 424 612 424 21/01/2022
Holdings
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 400000 1,01 EUR 406 988 406 988 19/01/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,09 EUR 109 104 109 104 19/01/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 1,06 EUR 320 144 320 144 19/01/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 1,03 EUR 312 118 312 118 19/01/2022
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,06 EUR 53 872 53 872 22/01/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 1,03 EUR 522 147 522 147 21/01/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,0% 3623 305,22 USD 1 105 812 974 773 21/01/2022
EXOR NV 1,4% 17243 76,64 EUR 1 321 504 1 321 504 21/01/2022
SOFINA 0,7% 1882 365,20 EUR 687 306 687 306 21/01/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 700000 1,00 EUR 702 226 702 226 21/01/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 1,05 EUR 745 628 745 628 19/01/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 200000 0,97 EUR 193 803 193 803 19/01/2022
INTRUM AB 0,9% 36163 249,10 SEK 9 008 203 863 436 21/01/2022
MASTERCARD 0,3% 959 355,08 USD 340 522 300 170 21/01/2022
MOODY'S CORP 0,3% 884 341,87 USD 302 213 266 401 21/01/2022
VISA 0,3% 1455 205,93 USD 299 628 264 122 21/01/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 1,06 EUR 748 012 748 012 19/01/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 700000 0,98 EUR 686 502 686 502 22/01/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,03 EUR 628 011 628 011 19/01/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,6% 600000 1,02 EUR 615 717 615 717 19/01/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,6% 600000 0,99 EUR 596 236 596 236 19/01/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,03 EUR 310 323 310 323 19/01/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 1,07 EUR 216 141 216 141 19/01/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 1,09 EUR 543 778 543 778 19/01/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 1,10 EUR 786 399 786 399 19/01/2022
NEWMONT CORPORATION 1,2% 20273 63,09 USD 1 279 024 1 127 459 21/01/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2021

De Omicronvariant van het SARS-CoV-2 bezorgde beleggers slechts kortstondig koude rillingen. De alsmaar oplopende inflatie eveneens, ondanks het feit dat de Amerikaanse centrale bankiers de geldpersen tegen einde maart willen stoppen. Dan lopen, volgens het laatst bekendgemaakte schema, de inkopen van obligaties, helemaal af. Daarna ligt de weg naar twee of drie renteverhogingen in 2022 in de V.S. helemaal open. De Europese Centrale Bank vertraagt het ritme van de geldpersen zeer geleidelijk, maar toch aanzienlijk sneller dan een drietal maanden geleden werd aangenomen. Toch heeft dat alles weinig impact op de langetermijnrente. Zo staat de rente op Amerikaanse 10-jarige staatsleningen amper hoger dan zes maanden terug. Hoe klein de druk op de rente ook, hij is onmiddellijk te zien in de koersevolutie van verschillende obligaties. Ook andere stoorzenders zoals de moeilijkheden in de Chinese vastgoedsector, de hoge gasprijzen in Europa of de geopolitieke spanningen rond Oekraïne deerden de aandelenbeleggers niet. De hapering in de prestaties in november werd doorgespoeld met stijgingen van vlot 3% en meer voor de S&P-500 de Duitse Dax. Daarbij sneuvelden ook heel wat historische records.

In de top-10 van de dalers staan slechts 3 aandelen: Amazon (- 5%), Medtronic (- 3%) en Moncler (- 1%). De iets lagere obligatiekoersen zorgen ervoor dat er liefst zeven obligaties mee in de lijst zitten: € Aedifica 9.9.2031 0,75% (- 3%), € Kinepolis 18.12.2026 2,75 % (- 2%), € Akzo Nobel 14.4.2030 1,625%, JDE Peet’s 16.1.2029 0,50%, € Solvay 6.9.2029 0,50%, € Nasdaq 28.3.2029 1,75% 1,75% en € Elia Trans. 4.4.2028 3,25% (alle vijf - 1%).

De top-10 van de stijgers over de maand december is een bont allegaartje uit heel verschillende sectoren. De lijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse apotheker CVS Health, dat net als de leverancier van toebehoren voor computernetwerken Cisco 16% stijgt. Monster Beverage (+ 15%), Mastercard, Activision Blizzard (beide + 14%), Newmont (+ 13%), Visa (+ 12%), Schneider Electric (+ 9%), Berkshire Hathaway en Nestlé (beide + 8%) maken de top-10 vol.

De obligaties € Neste 17.3.2022 2,125% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde over de maand december een niet-geannualiseerde return van 1,50%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Defensive

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2020.

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 4 mei 2021

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2020

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus 13 juli 2021

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: KBC Bank NV. 
 • Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds). 
 • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
 • Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
 • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer