Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -11,81%
1 jaar -7,49%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -5,21%

test

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 29/02/2020
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 29/02/2020

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,24%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 71,2% 49 495 228
Aandelen 27,2% 18 944 238
Rek courant 1,6% 1 091 144
Totaal in EUR 100,0% 69 530 610

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 053 860 0 52 177 287 53 231 147 76,6%
USD 0,9212 37 502 0 14 065 978 12 992 827 18,7%
GBP 1,1397 7 0 890 805 1 015 214 1,5%
CAD 0,6455 0 0 672 100 433 840 0,6%
SEK 0,0909 0 0 9 765 894 887 622 1,3%
JPY 0,0086 0 0 49 596 000 425 789 0,6%
HKD 0,1188 0 0 4 557 600 541 443 0,8%
CHF 0,9479 1 370 0 0 1 298 0,0%
DKK 0,1339 10 676 0 0 1 430 0,0%
Totaal in EUR 69 530 610

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,4% 457 169
Transport/Vervoer 4,1% 781 672
Distributie 3,9% 729 940
Media 5,2% 977 357
Voeding 1,6% 297 517
Consumptie/Luxe 13,9% 2 624 572
Farmacie/Medical 6,5% 1 227 813
Holdings 16,8% 3 174 021
Financieel 4,1% 775 316
Vastgoed 7,9% 1 494 900
Industrie 1,1% 204 246
Technologie 26,3% 4 987 581
Nutssector 3,2% 615 434
Vastgoedfonds 3,1% 596 700
Totaal in EUR 18 944 238

Huidige netto inventariswaarde op 01/04/2020

Kapitalisatie 926.81 EUR
Distributie 926.81 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,5% 400000 0,89 EUR 355 663 355 663 01/04/2020
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,6% 400000 1,01 EUR 406 784 406 784 01/04/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,6% 400000 0,95 EUR 386 933 386 933 02/04/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,9% 600000 1,01 EUR 614 805 614 805 01/04/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,90 EUR 546 930 546 930 01/04/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 600000 1,00 EUR 606 794 606 794 01/04/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 404000 1,00 EUR 408 988 408 988 02/04/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,95 EUR 189 384 189 384 01/04/2020
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,9% 600000 1,04 EUR 633 446 633 446 01/04/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,9% 600000 1,04 EUR 631 060 631 060 01/04/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,95 USD 638 559 588 272 01/04/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,7% 490000 1,01 USD 498 134 458 906 02/04/2020
BOOKING HOLDINGS 0,7% 426 1 260,00 USD 536 760 494 490 02/04/2020
CAPRI HOLDINGS 0,4% 37180 8,13 USD 302 273 278 469 02/04/2020
KERING (EX-PPR) 1,1% 1623 454,85 EUR 738 222 738 222 02/04/2020
LVMH 0,7% 1487 326,10 EUR 484 911 484 911 02/04/2020
MONCLER 0,9% 19640 32,00 EUR 628 480 628 480 02/04/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 0,92 EUR 278 178 278 178 01/04/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 059 96 059 02/04/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,7% 500000 1,02 EUR 518 980 518 980 01/04/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 0,93 EUR 545 404 545 404 02/04/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,01 EUR 407 829 407 829 01/04/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,81 EUR 488 149 488 149 01/04/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,8% 600000 0,87 EUR 523 757 523 757 01/04/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,8% 600000 0,95 EUR 575 717 575 717 01/04/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 0,77 EUR 384 813 384 813 01/04/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,76 EUR 455 418 455 418 01/04/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,03 EUR 516 608 516 608 01/04/2020
AENA SME 0,5% 3800 100,50 EUR 381 900 381 900 02/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 0,6% 16225 21,62 GBP 350 785 399 772 02/04/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 0,97 EUR 295 638 295 638 02/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,6% 26000 25,85 CAD 672 100 433 840 02/04/2020
DIETEREN 0,4% 7000 42,30 EUR 296 100 296 100 02/04/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 800000 1,05 EUR 844 261 844 261 02/04/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 600000 1,03 EUR 628 905 628 905 01/04/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 0,99 EUR 498 445 498 445 01/04/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,93 EUR 564 905 564 905 01/04/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,6% 420000 1,01 EUR 426 252 426 252 02/04/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 110 298 110 01/04/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,7% 500000 0,97 EUR 488 327 488 327 01/04/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,3% 199000 1,03 USD 207 298 190 974 02/04/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 460000 1,07 USD 491 276 452 588 01/04/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 0,92 USD 245 655 226 310 01/04/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,8% 600000 1,04 USD 626 566 577 224 01/04/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,8% 600000 1,00 USD 602 003 554 595 01/04/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,9% 630000 1,07 USD 676 992 623 678 01/04/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,8% 9500 60,78 USD 577 410 531 939 02/04/2020
ADOBE 0,6% 1483 303,96 USD 450 773 415 274 02/04/2020
ALPHABET INC class C 0,9% 580 1 120,84 USD 650 087 598 893 02/04/2020
CAPGEMINI 0,3% 2663 70,30 EUR 187 209 187 209 02/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 7050 98,74 USD 696 117 641 298 02/04/2020
MICROSOFT 0,6% 3049 155,26 USD 473 388 436 108 02/04/2020
NINTENDO 0,6% 1200 41 330,00 JPY 49 596 000 425 789 02/04/2020
OPEN TEXT 0,9% 19675 34,02 USD 669 344 616 633 02/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 15715 40,96 USD 643 686 592 996 02/04/2020
TENCENT HOLDINGS 0,8% 12000 379,80 HKD 4 557 600 541 443 02/04/2020
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,6% 400000 1,00 EUR 408 786 408 786 01/04/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 400000 1,00 EUR 404 207 404 207 01/04/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 400000 1,09 EUR 440 464 440 464 01/04/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 1,00 EUR 500 605 500 605 01/04/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,9% 649000 1,01 EUR 654 023 654 023 02/04/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 200000 0,95 EUR 190 250 190 250 01/04/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 400000 0,99 EUR 403 350 403 350 01/04/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 1100000 0,99 EUR 1 097 804 1 097 804 01/04/2020
SOLVAY 0,7% 6850 66,74 EUR 457 169 457 169 02/04/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,4% 300000 1,00 EUR 304 992 304 992 01/04/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 590 745 590 745 01/04/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 0,85 EUR 255 771 255 771 01/04/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,9% 600000 1,01 EUR 611 122 611 122 01/04/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,08 EUR 217 673 217 673 01/04/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 0,98 EUR 590 903 590 903 02/04/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,4% 7400 40,21 EUR 297 517 297 517 02/04/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,00 EUR 99 887 99 887 01/04/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,6% 400000 1,03 EUR 416 457 416 457 01/04/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,08 EUR 108 959 108 959 01/04/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,99 EUR 299 331 299 331 01/04/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,03 EUR 52 572 52 572 02/04/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 3300 179,73 USD 593 109 546 402 02/04/2020
EXOR NV 1,0% 15115 44,48 EUR 672 315 672 315 02/04/2020
INVESTOR B 0,8% 14750 434,00 SEK 6 401 500 581 832 02/04/2020
PROSUS NV 0,3% 3600 60,52 EUR 217 872 217 872 02/04/2020
SOFINA 1,7% 6000 192,60 EUR 1 155 600 1 155 600 02/04/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,9% 600000 0,98 EUR 600 899 600 899 01/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 0,99 EUR 585 168 585 168 02/04/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 0,94 EUR 287 039 287 039 01/04/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,9% 600000 0,99 EUR 596 035 596 035 01/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,96 EUR 192 553 192 553 01/04/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,95 EUR 285 882 285 882 01/04/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 0,96 EUR 659 620 659 620 01/04/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 258 99 258 02/04/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,7% 500000 0,98 EUR 493 204 493 204 01/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 197 137 197 02/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,7% 476000 0,98 EUR 475 228 475 228 02/04/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,7% 470000 1,00 EUR 481 798 481 798 02/04/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,3% 24156 41,62 USD 1 005 373 926 199 01/04/2020
IMMOFINANZ 0,8% 35700 15,93 EUR 568 701 568 701 02/04/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,00 EUR 502 450 502 450 01/04/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,0% 600000 1,12 EUR 685 554 685 554 01/04/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 0,96 EUR 288 839 288 839 01/04/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,9% 600000 1,01 EUR 603 856 603 856 01/04/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,01 EUR 507 717 507 717 01/04/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,8% 500000 1,05 EUR 532 322 532 322 01/04/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 0,94 EUR 564 717 564 717 01/04/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 080 103 080 01/04/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,6% 400000 0,98 EUR 395 547 395 547 01/04/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,00 EUR 501 520 501 520 01/04/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 400000 1,00 EUR 398 567 398 567 01/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 0,93 EUR 93 663 93 663 01/04/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,6% 400000 1,00 EUR 408 420 408 420 02/04/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 007 209 007 01/04/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,01 EUR 305 857 305 857 01/04/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,9% 600000 1,01 EUR 612 958 612 958 01/04/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 0,99 EUR 301 184 301 184 01/04/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,2% 118000 1,02 EUR 120 103 120 103 02/04/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,95 EUR 189 806 189 806 01/04/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 512000 1,05 USD 548 115 504 951 01/04/2020
AALBERTS 0,3% 9434 21,65 EUR 204 246 204 246 02/04/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 0,93 EUR 373 968 373 968 01/04/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,0% 600000 1,10 EUR 665 813 665 813 01/04/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,01 EUR 511 930 511 930 01/04/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,9% 600000 1,00 EUR 607 415 607 415 01/04/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 0,98 EUR 490 758 490 758 01/04/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,11 EUR 220 499 220 499 02/04/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 113000 1,03 EUR 117 231 117 231 02/04/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,9% 600000 1,07 USD 650 760 599 512 01/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,0% 1600 440,00 EUR 704 000 704 000 02/04/2020
MEDTRONIC 0,8% 6600 86,15 USD 568 590 523 813 02/04/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,01 EUR 583 768 583 768 02/04/2020
NATIONAL GRID 0,9% 62000 8,71 GBP 540 020 615 434 02/04/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,92 EUR 654 932 654 932 01/04/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,9% 700000 0,89 EUR 628 628 628 628 01/04/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,9% 600000 1,05 EUR 639 756 639 756 01/04/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 0,97 EUR 584 162 584 162 01/04/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,9% 641000 1,02 USD 652 806 601 397 01/04/2020
MADISON SQUARE GARDEN 0,7% 2700 206,17 USD 556 659 512 822 02/04/2020
WALT DISNEY CORP. 0,7% 5200 96,97 USD 504 244 464 535 02/04/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,9% 600000 1,02 EUR 620 220 620 220 02/04/2020
ALLIANZ SE-REG 0,7% 3100 151,46 EUR 469 526 469 526 02/04/2020
INTRUM AB 0,4% 28536 117,90 SEK 3 364 394 305 790 02/04/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,00 EUR 303 671 303 671 01/04/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 304 797 304 797 01/04/2020
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,6% 1000000 1,12 EUR 1 143 117 1 143 117 01/04/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 3,1% 2000000 1,07 EUR 2 182 661 2 182 661 01/04/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,9% 5100 117,00 EUR 596 700 596 700 02/04/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,24% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Februari 2020

De uitbraak van het Coronavirus in de tweede helft van januari zorgde aanvankelijk voor lichte nervositeit op de beurzen. In de eerste helft van februari herstelden de beurzen toen bleek dat de drastische maatregelen van de Chinese overheid de verspreiding van het virus begonnen af te remmen. De beurzen bereikten hierdoor midden februari zelfs opnieuw recordniveaus. Op het einde van de maand nam het aantal besmettingen in Italië echter razendsnel toe, en ook in andere Europese landen doken plots meerdere gevallen op. De vrees dat het Coronavirus een wereldwijde pandemie zou worden nam hierdoor snel toe, en dit zorgde voor angst bij beleggers en een stevige verkoopgolf op de beurzen. Tijdens de laatste week van februari daalden de Amerikaanse en Europese beurzen gemiddeld meer dan 10% waardoor de beurswinsten sinds Nieuwjaar werden weggeveegd. De Amerikaanse S&P-500-index ging in zes sessies tijd van een record naar een correctie, vakjargon voor een daling van meer dan 10%. Nooit eerder gebeurde dit zo snel.

De wereldwijde impact van het virus op bedrijven en hun resultaten is zeer moeilijk in te schatten. De sectoren toerisme en transport zijn hard getroffen en lijden onder de effecten van het virus. De gesloten fabrieken in China zorgen al voor problemen voor Westerse bedrijven die daar zelf produceren of afhangen van leveranciers uit de getroffen regio. Verschillende bedrijven hebben de voorbije weken al gewaarschuwd dat hun resultaten voor het eerste kwartaal hierdoor lager zullen uitkomen dan verwacht.

De onzekerheid zorgt ervoor dat goud en obligaties, die door velen als vluchthavens in onzekere tijden gezien worden duurder werden. In de VS daalde de rente op 10-jarige overheidsobligaties hierdoor voor het eerst in de geschiedenis onder de grens van 1,20%.

De vlucht naar veiligheid zorgt er nu ook voor dat voor het eerst in lange tijd beleggers voorzichtiger worden over obligaties van mindere kwaliteit. De lage rente zorgde er de voorbije jaren voor dat een deel van de beleggers gretig obligaties kocht van bedrijven van lage kwaliteit omdat die toch nog een licht hoger rendement boden dan bij kwaliteitsbedrijven. De hogere risico’s van dit soort obligaties werden daarbij genegeerd. Nu beleggers opnieuw meer aandacht besteden aan risico’s en meer risico-avers worden, worden dit soort obligaties verkocht en ingeruild voor obligaties van hogere kwaliteit. De koersen van kwaliteitsobligaties stegen de voorbije weken in de vlucht naar veiligheid.

De dalende rente had een positief impact op de koersen van de obligaties in portefeuille. Toch is het verrassend nog het aandeel van het Chinese Tencent dat met een stijging van 3% de top-10 van de stijgers aanvoert. De overige negen componenten zijn obligaties: € Tyco 2025 1,375 % (+ 2%), € DSV 2024 1,75%, $ Hasbro 2026 3,55%, $ Keysight 2024, $ Nike 2023 2,25%, € Vivendi 2028 1,125%, € Plastic Omnium 2024, $ Apple 2023 2,3% en € Parker-Hannifin 2025 1,125% (alle acht + 1%).

Ondanks de nieuwe recordniveaus van heel wat indexen midden februari ontketende het Covid-19 op het einde van de maand toch een bloedbad op de aandelenmarkten. Het virus kost ook AB Inbev (- 26%) omzet en winst. Hoewel luchtvaartmaatschappij Wizz Air (- 18%) niet in Azië actief is, verwachten beleggers een flinke terugval van de activiteit. Walt Disney (- 15%) sloot zijn Chinese parken. Capri Holdings, de naam achter Michael Kors en Versace, moet heel wat van zijn Chinese winkels sluiten en kreeg een klap van 14%. Bij Aena (- 13%), de exploitant van de Spaanse luchthavens, leeft bij de beleggers de vrees dat de activiteit voor langere tijd zal krimpen. Bij Aalberts (- 15%) en Solvay (- 12%) ligt de vrees voor een bredere economische terugval aan de basis van de daling. Medtronic (- 13%), SS&C Technologies (- 12%) en Intrum (- 11%) maken de top-10 van de dalers rond.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 29 februari 2020

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer