Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/01/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 1,14%
1 jaar 9,00%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 5,08%

test

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B per 31/12/2019
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B per 31/12/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,24%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;

 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,0% 52 410 798
Aandelen 29,6% 23 879 600
Rek courant 5,3% 4 300 150
Totaal in EUR 100,0% 80 590 548

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 948 609 0 59 803 281 62 751 890 77,9%
USD 0,9071 1 410 472 0 12 950 996 13 026 570 16,2%
GBP 1,1857 45 234 0 1 314 759 1 612 543 2,0%
CAD 0,6902 0 0 1 049 275 724 157 0,9%
SEK 0,0948 167 000 0 15 628 850 1 497 368 1,9%
JPY 0,0083 0 0 52 440 000 435 270 0,5%
HKD 0,1167 0 0 4 629 600 540 043 0,7%
CHF 0,9338 1 370 0 0 1 279 0,0%
DKK 0,1338 10 676 0 0 1 428 0,0%
Totaal in EUR 80 590 548

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,7% 650 750
Transport/Vervoer 6,1% 1 453 489
Distributie 4,8% 1 138 557
Media 5,8% 1 387 387
Voeding 2,2% 523 254
Consumptie/Luxe 15,4% 3 683 951
Farmacie/Medical 6,2% 1 480 994
Holdings 15,5% 3 707 829
Financieel 5,9% 1 410 139
Vastgoed 6,2% 1 485 433
Industrie 3,0% 725 603
Technologie 20,0% 4 770 455
Nutssector 3,1% 745 720
Vastgoedfonds 3,0% 716 040
Totaal in EUR 23 879 600

Huidige netto inventariswaarde op 23/01/2020

Kapitalisatie 1062.86 EUR
Distributie 1062.86 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,5% 400000 1,04 EUR 417 494 417 494 23/01/2020
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,05 EUR 420 481 420 481 23/01/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,04 EUR 424 155 424 155 24/01/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 650 774 650 774 23/01/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,12 EUR 677 965 677 965 23/01/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,10 EUR 664 507 664 507 23/01/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 404000 1,01 EUR 411 406 411 406 23/01/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 209 566 209 566 23/01/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,07 EUR 320 161 320 161 23/01/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,05 EUR 104 724 104 724 23/01/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,03 EUR 522 959 522 959 23/01/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,03 EUR 603 831 603 831 23/01/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,05 EUR 422 208 422 208 23/01/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 636 677 636 677 23/01/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,8% 600000 1,07 EUR 646 705 646 705 23/01/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,7% 500000 1,04 EUR 526 913 526 913 23/01/2020
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,5% 400000 1,03 EUR 415 159 415 159 23/01/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,09 EUR 545 648 545 648 23/01/2020
AENA SME 0,8% 3800 168,50 EUR 640 300 640 300 24/01/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,0% 16225 42,27 GBP 685 831 813 189 24/01/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 1,07 EUR 325 583 325 583 23/01/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,9% 23500 44,65 CAD 1 049 275 724 157 24/01/2020
DIETEREN 0,5% 7000 59,20 EUR 414 400 414 400 24/01/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 800000 1,12 EUR 903 129 903 129 24/01/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,07 EUR 651 314 651 314 23/01/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,04 EUR 520 416 520 416 23/01/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 1,01 EUR 612 513 612 513 23/01/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,03 EUR 438 983 438 983 23/01/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,05 EUR 317 374 317 374 23/01/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 516 074 516 074 23/01/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,02 USD 204 021 185 058 23/01/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,07 USD 290 129 263 161 23/01/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,8% 600000 1,12 USD 685 976 622 214 23/01/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 600000 1,00 USD 607 527 551 057 23/01/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,6% 9500 59,40 USD 564 300 511 848 24/01/2020
ALPHABET INC class C 1,0% 580 1 466,71 USD 850 692 771 620 24/01/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 7050 115,48 USD 814 134 738 460 24/01/2020
MELEXIS 0,2% 2500 70,35 EUR 175 875 175 875 24/01/2020
NINTENDO 0,5% 1200 43 700,00 JPY 52 440 000 435 270 24/01/2020
OPEN TEXT 0,9% 17500 46,40 USD 812 000 736 525 24/01/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,1% 14500 65,45 USD 949 025 860 813 24/01/2020
TENCENT HOLDINGS 0,7% 12000 385,80 HKD 4 629 600 540 043 24/01/2020
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,5% 400000 1,01 EUR 411 410 411 410 23/01/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 423 051 423 051 23/01/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,09 EUR 439 622 439 622 23/01/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,04 EUR 520 910 520 910 23/01/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,03 EUR 667 615 667 615 23/01/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,03 EUR 417 809 417 809 23/01/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,4% 1100000 1,04 EUR 1 151 569 1 151 569 23/01/2020
SOLVAY 0,8% 6850 95,00 EUR 650 750 650 750 24/01/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 655 877 655 877 23/01/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 628 249 628 249 23/01/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 315 242 315 242 23/01/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,07 EUR 641 730 641 730 23/01/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,12 EUR 225 391 225 391 23/01/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,07 EUR 642 114 642 114 24/01/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 7400 70,71 EUR 523 254 523 254 24/01/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,03 EUR 102 695 102 695 23/01/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 421 437 421 437 23/01/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,12 EUR 112 115 112 115 23/01/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,03 EUR 312 365 312 365 23/01/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,04 EUR 52 710 52 710 23/01/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 3300 226,86 USD 748 638 679 052 24/01/2020
EXOR NV 0,9% 10100 73,50 EUR 742 350 742 350 24/01/2020
INVESTOR B 0,9% 14750 539,60 SEK 7 959 100 754 483 24/01/2020
PROSUS NV 0,3% 3600 68,04 EUR 244 944 244 944 24/01/2020
SOFINA 1,6% 6000 214,50 EUR 1 287 000 1 287 000 24/01/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,06 EUR 643 710 643 710 23/01/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 1,05 EUR 614 788 614 788 23/01/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 1,03 EUR 620 540 620 540 23/01/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 681 209 681 23/01/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,05 EUR 316 619 316 619 23/01/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,06 EUR 725 355 725 355 23/01/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,08 EUR 547 907 547 907 23/01/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,06 EUR 322 793 322 793 23/01/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 653 893 653 893 23/01/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,07 EUR 534 372 534 372 23/01/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,12 EUR 566 428 566 428 23/01/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 1,01 EUR 607 380 607 380 23/01/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,05 EUR 105 921 105 921 23/01/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,04 EUR 418 445 418 445 23/01/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,06 EUR 532 359 532 359 23/01/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,04 EUR 421 390 421 390 23/01/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 691 102 691 23/01/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,5% 400000 1,01 EUR 411 444 411 444 23/01/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,06 EUR 212 285 212 285 23/01/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,04 EUR 313 931 313 931 23/01/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,05 EUR 633 884 633 884 23/01/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,03 EUR 311 377 311 377 23/01/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,2% 118000 1,03 EUR 123 174 123 174 23/01/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,96 EUR 195 444 195 444 23/01/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,09 USD 565 591 513 019 23/01/2020
AALBERTS 0,9% 17850 40,65 EUR 725 603 725 603 24/01/2020
Nutssector
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,7% 500000 1,05 EUR 527 413 527 413 23/01/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,06 EUR 614 247 614 247 24/01/2020
NATIONAL GRID 0,9% 62000 10,14 GBP 628 928 745 720 24/01/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 418 775 418 775 23/01/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,15 EUR 700 707 700 707 23/01/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 539 219 539 219 23/01/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 983 309 983 23/01/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,07 EUR 542 660 542 660 23/01/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,16 EUR 230 011 230 011 23/01/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,1% 83000 1,04 EUR 86 252 86 252 23/01/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,0% 1600 479,40 EUR 767 040 767 040 24/01/2020
MEDTRONIC 0,9% 6600 119,26 USD 787 116 713 954 24/01/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 1,03 EUR 725 673 725 673 23/01/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,9% 700000 1,01 EUR 709 961 709 961 23/01/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,07 EUR 651 069 651 069 23/01/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,04 EUR 622 688 622 688 23/01/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,04 USD 674 586 611 883 23/01/2020
MADISON SQUARE GARDEN 0,9% 2700 296,72 USD 801 144 726 678 25/01/2020
WALT DISNEY CORP. 0,8% 5200 140,08 USD 728 416 660 710 24/01/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 636 570 636 570 24/01/2020
ALLIANZ SE-REG 0,8% 3100 220,35 EUR 683 085 683 085 24/01/2020
INTRUM AB 0,9% 27500 278,90 SEK 7 669 750 727 054 24/01/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,04 EUR 316 155 316 155 23/01/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 316 257 316 257 23/01/2020
Overheid
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 1000000 1,14 EUR 1 151 086 1 151 086 23/01/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 8,2% 6000000 1,08 EUR 6 569 607 6 569 607 23/01/2020
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 600000 1,12 EUR 673 137 673 137 23/01/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 490000 1,01 USD 499 561 453 127 23/01/2020
BOOKING HOLDINGS 0,9% 395 1 962,96 USD 775 369 703 299 25/01/2020
CAPRI HOLDINGS 0,8% 21000 35,38 USD 742 980 673 920 24/01/2020
KERING (EX-PPR) 1,0% 1400 573,30 EUR 802 620 802 620 24/01/2020
LVMH 0,9% 1700 416,30 EUR 707 710 707 710 24/01/2020
MONCLER 1,0% 19640 40,55 EUR 796 402 796 402 24/01/2020
Vastgoed
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 500000 1,04 EUR 522 427 522 427 23/01/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,05 EUR 148 033 148 033 23/01/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,05 EUR 508 479 508 479 23/01/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,04 EUR 496 429 496 429 23/01/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 13625 62,37 USD 849 791 770 803 24/01/2020
IMMOFINANZ 0,9% 28700 24,90 EUR 714 630 714 630 24/01/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,9% 5100 140,40 EUR 716 040 716 040 24/01/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,24% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het percentage van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


December 2019

De Europese Centrale Bank versoepelde in 2019 de monetaire politiek andermaal, wat de rentes in Europa tegen september 2019 naar nieuwe dieptepunten duwde. Ondanks het maandelijks opkopen van € 20 miljard aan obligaties steeg de rente de afgelopen maanden, of werd ze minder negatief. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar ging van – 0,70% einde augustus naar – 0,18% op het einde van het jaar. De hogere rente had zijn impact op de koersen van de individuele obligaties, die bijgevolg lager gingen.

Op de aandelenmarkten bleef de stemming opperbest. De eindejaarsrally, het fenomeen waarbij de aandelenkoersen op het einde van het jaar de neiging hebben om zonder belangrijk nieuws te stijgen en die zich in oktober op gang trok, zette zich in december rustig verder. De beweging was wijd gedragen maar de technologiesector en de aandelen van bedrijven waarvan de koersen gevoeliger zijn voor de schommelingen van de economische groei sprongen er in positieve zin uit. De vastgoedgerelateerde bedrijven, die jarenlang de wind in de zeilen hadden als gevolg van de alsmaar dalende rente, kenden een zwakke maand als gevolg van de stijgende rente.

De Amerikaanse S&P-500-index ging in dollar 2,66% hoger. De dollar verloor echter 1,73% van zijn waarde zodat de nettoprestatie in euro
uiteindelijk lager uitkwam dan die van de Eurostoxx-50-index (+ 1,12%).

Als gevolg van de goede prestatie van de aandelenmarkten en de zwakte van de obligaties zitten er bij de 10 grootste verliezers twee obligaties: Ipsen 2023 1,875 % (- 2%) en Orange 2028 1,375 % (- 1%). Grootste verliezers zijn Check Point Software Technologies en Walt Disney (ieder - 5%). De hogere rente is slecht nieuws voor vastgoed- en infrastructuurgroepen: Immofinanz, Cofinimmo (beiden - 2%) en Brookfield Asset Management (- 1%) zijn voorbeelden hiervan. Sofina, CVS Health Corp (allebei - 2%) en Wizz Air Holdings (- 1%) maken de top-10 van de verliezers rond.

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Intrum (+ 15%). De gamingindustrie is sterk vertegenwoordigd met Tencent Holdings (+ 13 %), Activision Blizzard (+ 8%) en Nintendo (+ 4%). De andere stijgers in de top-10 zijn Booking Holdings (+ 8%), Kering, d’Ieteren (beiden + 7%), Madison Square Garden (+ 5%), Aalberts en Aena (allebei + 4%).

Nieuw in de portefeuille zijn de obligaties van € Ipsos 2025 2,875%, € Tyco 2025 1,375% en $ Micron Technologies 2026 4,975% en de aandelen van National Grid en Prosus. De resterende aandelen KBC Ancora, Kion Group en Cisco Systems werden verkocht.

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in december met 0,12%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer