Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic Klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Value & Dynamic belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 7,08%
1 jaar 14,44%
2 jaar 4,47%
3 jaar 1,69%
5 jaar 5,88%
Rendement sinds oprichting 4,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,39% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,13 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovenstaande samenvattende indicator:

 • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,6%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 maart 2010
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Value & Dynamic belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 70% MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR) + 10% JP Morgan Government Bond Index Total Return Maturity 7-10 yrs. (uitgedrukt in EUR) +10% IBoxx Corporate Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR) +10% Barclays Capital US Credit Bond Index Total Return Unhedged (uitgedrukt in USD). Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark. Dit fonds wordt actief beheerd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Fondsen 99,5% 3 422 565
Rek courant 0,5% 16 547
Totaal in EUR 100,0% 3 439 113

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 16 547 0 2 142 963 2 159 511 62,8%
USD 0,9203 0 0 1 390 419 1 279 602 37,2%
Totaal in EUR 3 439 113

Huidige netto inventariswaarde op 15/05/2024

Kapitalisatie 170.76 EUR
Distributie 101.29 EUR

Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic Klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Obligatiefonds
BLUEBAY GOVERNMENT BOND C EUR kap. 3,3% 1100 103,51 EUR 113 861 113 861 17/05/2024
EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR 4,3% 1350 108,60 EUR 146 603 146 603 20/05/2024
FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR 3,8% 1100 120,17 EUR 132 187 132 187 17/05/2024
GENERALI EURO BD 1-3 YRS-DX kap. 4,7% 1300 125,04 EUR 162 547 162 547 16/05/2024
LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR 5,0% 100 1 723,58 EUR 172 358 172 358 16/05/2024
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC 2,9% 6000 16,57 EUR 99 420 99 420 20/05/2024
Aandelenfonds
BROWN ADV US SUST GROW-EURBA kap. 19,1% 24600 26,74 EUR 657 804 657 804 20/05/2024
FIDELITY FUNDS AMERICA -A- dis 18,5% 42650 16,17 USD 689 651 634 685 21/05/2024
ROBECO SUST.GLOB.STARS EQ.-EUR dis 19,1% 8950 73,54 EUR 658 183 658 183 21/05/2024
ROBECO US SELECT OPP EQUITIES-F kap 18,8% 2440 287,20 USD 700 768 644 917 20/05/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 3,00% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2,00% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2,4% 
Transactiekosten 0,2%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.


Prestatievergoeding

Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Alle posities wisten een stijging te realiseren in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het fonds Robeco Sust.Glob.Stars Eq.-Eur Dis, met een stijging van ongeveer 6%. Ook de fondsen Robeco Us Select Opp Equities-F Kap (+ 4,7%), Fidelity Funds America -A- Dis (+ 4,3%), Brown Adv Us Sust Grow-Eurba Kap. (+ 2,6%), Bluebay Government Bond C Eur Kap. (+ 1,3%), Pimco Div Inc Fd-Ins Ehgd Ac (+ 1,2%), Lazard Convertible Gl-Ic Eur (+ 1,1%), Flossbach Storch Bd Op-Iteur (+ 0,9%), Evli Short Corp Bond-Ib Eur (+ 0,6%) en Generali Euro Bd 1-3 Yrs-Dx Kap. (+ 0,4%) droegen in positieve zin bij aan het resultaat.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 1,52%.

KID - Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic R kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer