Dierickx Leys Fund III Best of World klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Best of World belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijde aandelen om de beleggers een gespreide aandelenbelegging aan te bieden. In hoofdzaak wordt hierbij geïnvesteerd in fondsen die flexibel kunnen omspringen met het aandelengedeelte en waarvan het rendement in een goede verhouding staat tot het genomen risico.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 7,01%
1 jaar 2,73%
2 jaar -5,24%
3 jaar 1,82%
5 jaar 6,06%
Rendement sinds oprichting 5,20%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,85% per 31/10/2023
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,26 per 31/10/2023

Bekijk samenstelling

! De risico-indicator gaat ervan uit dat U het product 7 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld als 4 uit 7, en dat is een gemiddelde risicocategorie.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven voor de bovengenoemde indicator:

 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 3,20%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 18 januari 2012
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen Niet van toepassing Niet van toepassing
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

 • Best of World belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijde aandelen om de beleggers een gespreide aandelenbelegging aan te bieden. In hoofdzaak wordt hierbij geïnvesteerd in fondsen die flexibel kunnen omspringen met het aandelengedeelte en waarvan het rendement in een goede verhouding staat tot het genomen risico.
 • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is de MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark. 
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd. 
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Vereiste minimale periode van bezit: 7 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Fondsen 99,4% 2 265 297
Rek courant 0,6% 13 297
Totaal in EUR 100,0% 2 278 594

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 13 297 0 1 543 075 1 556 372 68,3%
JPY 0,0062 0 0 10 738 680 66 376 2,9%
USD 0,9120 0 0 719 169 655 846 28,8%
Totaal in EUR 2 278 594

Huidige netto inventariswaarde op 24/11/2023

Kapitalisatie 180.55 EUR

Dierickx Leys Fund III Best of World klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Aandelenfonds
BROWN ADV US SUST GROW-EURBA kap. 14,4% 14500 22,62 EUR 327 990 327 990 27/11/2023
CANDRIAM SUST.EQUITY EMU - C kap 6,9% 938 168,01 EUR 157 593 157 593 27/11/2023
COMGEST GROWTH JAPAN YEN kap. 2,9% 6568 1 635,00 JPY 10 738 680 66 376 27/11/2023
FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD kap 2,3% 375 151,95 USD 56 982 51 965 28/11/2023
GUARDCAP GLOBAL EQUITY-I EUR 12,8% 12667 23,07 EUR 292 240 292 240 27/11/2023
PICTET PREMIUM BRANDS-P EUR kap 5,3% 469 256,36 EUR 120 233 120 233 28/11/2023
ROBECO BP US LG CAP EQ-I EUR 13,8% 1126 279,78 EUR 315 032 315 032 27/11/2023
ROBECO SUS GBL ST EQ FD-FEUR 14,5% 1041 316,99 EUR 329 987 329 987 27/11/2023
ROBECO US SELECT OPP EQUITIES-F kap 14,4% 1450 248,45 USD 360 253 328 532 27/11/2023
T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-IUSD 12,1% 11822 25,54 USD 301 934 275 349 28/11/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  3,2% 
 Portefeuilletransactiekosten     0%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.


Prestatievergoeding

Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.. Het laatste jaar werd geen prestatievergoeding aangerekend)

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be

September 2023

Rente zoekt nieuwe hoogtes op in september

De Amerikaanse S&P 500 Index daalde in de herfstmaand met 4,87%, terwijl de Europese Stoxx 600 1,74% lager afsloot. Naast o.a. de door vakbond ‘United Auto Workers’ gecoördineerde stakingen bij autofabrikanten Ford Motor, General Motors en Stellantis, de anticipatie op (alweer) een mogelijke ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheidsdiensten, en de (ondertussen stopgezette) stakingen bij Chevron’s Australische LNG-productiefaciliteiten, werd het sentiment voornamelijk bepaald door de stijging van de langetermijnrentes.

De Federal Reserve hield de beleidsrente in september stabiel op 5,25% - 5,50%, wat in lijn was met de verwachting. Powell bleef evenwel
opvallend streng in zijn begeleidende commentaar. Zo zou de Amerikaanse centrale bank nog voor het jaareinde de rente nogmaals verhogen met 0,25%. In tegenstelling tot de strenge houding van de FED, opteerde de ECB midden september voor een milde commentaar na de verhoging van de depositorente met 25 basispunten tot 4%, het hoogste niveau sinds 1999. Zo zou de rente volgens de ECB-voorzitter nu een niveau bereikt hebben dat, mits voldoende lang aangehouden, een substantiële bijdrage zou moeten leveren aan een tijdige terugkeer naar de beoogde inflatieniveaus.

Ondanks de verschillende rentebeslissingen, weerklonk aan beide kanten van de Atlantische Oceaan eenzelfde boodschap: eens de piek bereikt, zal de rente nog enige tijd van het uitzicht blijven genieten alvorens terug af te dalen. Een realiteit die gestaag doorsijpelde in de
langetermijnrentes. Zo steeg het rendement op Amerikaanse tienjarige staatsleningen in de afgelopen maand met maar liefst een halve
procentpunt tot ongeveer 4,6%, terwijl het rendement op Duits tienjarig staatspapier met ongeveer 36 basispunten opliep tot 2,85%. De negatieve rentecurve werd zo iets minder negatief.

Positief is dat de inflatiecijfers verder in de goede richting evolueren. De Amerikaanse Core PCE index, de favoriete kerninflatie-graadmeter van de Federal Reserve, daalde in de laatste meting tot 3,9% op jaarbasis. In de eurozone daalde het laatst gepubliceerde kerninflatiecijfer sterker dan verwacht tot 4,5%. De onverwachte verlenging van de lagere olieproductie door OPEC-landen Saoedi-Arabië en Rusland deed de olieprijs wel weer wat opveren, wat de trend naar lagere inflatie tegenwerkt.

Slechts 2 stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het fonds Robeco BP US Large Cap Equities -I EUR, met een stijging van ongeveer 1,3%. Ook het fonds FSSA Indian Subcontinent I USD Kap (+ 0,6%) droeg in positieve zin bij aan het resultaat. Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat de zwakste prestatie kwam van het fonds Candriam Sust.Equity Emu - C Kap, met een daling van ongeveer 4,9%.

Ook de fondsen Robeco Us Select Opp Equities-F Kap (- 3,6%), Brown Adv Us Sust Grow-Eurba Kap. (- 2,8%), T. Rowe Price-Glb Vl Eq-I USD (- 2,5%), Comgest Growth Japan Yen Kap. (- 2,0%), Guardcap Global Equity-I Eur (- 1,6%) en Robeco Sus Gbl St Eq Fd-Feur (- 0,3%) droegen in negatieve zin bij aan het resultaat.

Het fonds Pictet Premium Brands-P EUR Kap. is nieuw in de portefeuille.

Het compartiment boekte over de maand september een niet-geannualiseerde return van - 1,54%.

KID - Dierickx Leys Fund III Best of World klasse R kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Best of World klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Best of World klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31/12/2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Best of World klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer