X-Fab Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/05/2020
 • Koers opmaak studie: 3.14 EUR
 • Huidige koers: 3.08 EUR
 • Marktkapitalisatie: € 410 miljoen
 • Sector: Technologie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: BE0974310428

Advies van de analist

 • € 2,60
 • € 3,70

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

X-Fab is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van analoge en mixed-signal halfgeleiders, voornamelijk voor toepassingen in de autosector, consumentenelektronica, de industrie en de medische sector. De firma telt ongeveer 3.800 werknemers wereldwijd en heeft productiesites in Duitsland, Frankrijk, de VS en Maleisië. X-Fab werd in 1992 opgericht door Roland Duchatelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar, en is een zusterbedrijf van Melexis. Die laatste is meteen ook de belangrijkste afnemer en is goed voor ongeveer 40% van de omzet.

X-FAB: omzetverdeling (2019)

Bron: X-FAB

Conclusie

X-Fab kon behoorlijke resultaten voorleggen voor het eerste kwartaal van 2020 gegeven de uitdagende marktomstandigheden. De omzet viel met $ 127 miljoen binnen het geraamde bereik van $ 125-132 miljoen, voornamelijk vanwege een positieve bijdrage van het Automotive-segment. Het management wijst dit toe aan een conservatiever beheerde waardeketen waarbij autoproducenten meer voorraad aanhouden om eventuele nieuwe disrupties te vermijden. Gezien de daling van de globale autoproductie lijkt de kans echter klein dat deze trend zich zal verderzetten. Verder lag de EBITDA-marge met 13,7% hoger dan de guidance van 6-10%. Kijken we naar het laatste regeltje van de resultatenrekening merken we wel een nettoverlies op van $ 6,7 miljoen, gedreven door een devaluatie van de Maleisische Ringgit (-$4,8 miljoen). Het aantal boekingen steeg in het eerste kwartaal met 27%, maar in april is reeds een daling opgetekend van ongeveer 20%. Als één van de weinigen geeft X-Fab wel een outlook voor het tweede kwartaal. Het management verwacht zo een omzet tussen $ 118-128 miljoen met een EBITDA-marge tussen 5-9%, maar erkent dat de visibiliteit laag is. Het advies blijft op HOUDEN, al is dit aandeel enkel geschikt voor de langetermijnbelegger met een voldoende hoge appetijt voor risico.

Nieuws

-

Resultaten

'000 0002014201520162017201820192020E
Omzet330.5331.1512.9581.7587.9506.4470.1
Operationele winst8.716.350.550.532.9-43.9-0.4
Nettowinst13.713.445.989.822.5-22.4-2.8
Boekwaarde7.968.349.725.155.324.944.9
Winst per aandeel0.100.100.350.730.17-0.380
Koers/Winst---15.8128.7029.68-
Bron: Bloomberg, in $Resultaten eerste kwartaal 2020 

 • De omzet daalde in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 3% tot $ 126,9 miljoen en viel daarmee binnen het geraamde bereik van $ 125-132 miljoen.
 • De EBITDA-marge lag met 13,7% hoger dan de guidance van 6-10%.
 • Het bedrijf tekende in het eerste kwartaal een operationeel verlies (EBIT) op van $ 1,5 miljoen, wat een verbetering van $ 8,8 miljoen betekent ten opzichte van Q1 2019. 
 • Het eerste kwartaal eindigde met een nettoverlies van $ 6,7 miljoen, een verbetering van $ 3,6 miljoen jaar-over-jaar. Dit verlies werd wel enigszins vertekend door een devaluatie van de Maleisische Ringgit (negatieve impact van $ 4,8 miljoen). 

Positieve punten 

 • De omzet van de kernsegmenten (Automotive, Industrial & Medical) steeg in het eerste kwartaal met 2% jaar-over-jaar, gedreven door een stijging van 7% binnen Automotive. Dit lijkt eerder tegenstrijdig kijkende naar de wereldwijde daling van de autoproductie, maar CEO De Winter meent dat autoproducenten conservatiever worden en minder just-in-time werken om disrupties in de supplychain te vermijden.
 • Het aantal boekingen nam in het eerste kwartaal toe met 27% jaar-over-jaar en met 16% ten opzichte van het vorige kwartaal. Hierdoor steeg de voorraad met $ 5,3 miljoen euro wat zicht uitte in de hoger dan verwachte EBITDA-marge.
 • In tegenstelling tot de meeste bedrijven geeft X-Fab wel een outlook. Voor het tweede kwartaal verwacht het management een omzet tussen $ 118-128 miljoen met een EBITDA-marge tussen 5-9%. Het bedrijf erkent wel dat de visibiliteit laag is, en dat er naar alle waarschijnlijkheid een neerwaartse druk op de vraag zal komen vanwege de coronacrisis.
 • Alle productiefaciliteiten bleven in het eerste kwartaal volledig operationeel ondanks de verschillende maatregelen rond COVID-19. Het management ziet tevens opportuniteiten voor haar Medical-divisie. Zo kunnen de zogenaamde "Lab-on-chips"-applicaties snelle en betrouwbare tests toelaten. Ook de groeiende vraag naar virtuele communicatiekanalen zou de adoptie van 5G mogelijks kunnen versnellen.
 • De kapitaalinvesteringen (CAPEX) daalden in Q1 met 60% jaar-over-jaar. Het bedrijf tracht zijn kosten te verminderen door te snijden in uitgaven met betrekking tot personeel, elektriciteit en grondstoffen.
 • X-Fab probeert jaarlijks haar wisselkoersrisico verder af te bouwen door een groter aandeel van de omzet in Euro te genereren ten opzichte van de US dollar. In 2019 steeg dit aandeel van 19% naar 25%. Op het einde van het eerste kwartaal van 2020 was dit 28%. Tegen einde 2020 mikt het bedrijf op 30%.

Negatieve punten 

 • De omzet van het Industrial-segment daalde met 8% jaar-over-jaar, gedreven door aanhoudende voorraadcorrecties van een belangrijke klant.
 • Binnen het Medical-segment daalde de omzet met 4% jaar-over-jaar, voornamelijk vanwege een transitie naar een next-gen product bij een belangrijke klant. Dit effect zou volgens het management slechts van tijdelijke aard zijn. Bovendien verwacht het management op basis het orderboek een significante groei in deze divisie in het tweede kwartaal.
 • De divisie Consumer, Communications & Computer (CCC) tekende een omzetdaling op van 17% jaar-over-jaar. Deze daling ligt volgens het management in lijn met de jaarlijkse cyclicaliteit van de smartphonemarkt, alsook met de geplande afbouw van de legacy-activiteiten bij X-Fab Frankrijk.
 • De omzet uit siliciumcarbide (SiC) halfgeleiders daalde in het eerste kwartaal met 4%. Ondanks dit op heden slechts 4,6% van de totale omzet uitmaakt heeft het management hoge verwachtingen voor deze nieuwe technologie. SiC is namelijk een veel sterker halfgeleidermateriaal met een betere elektrische en thermische geleidbaarheid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een grotere actieradius voor elektrische wagens, snellere oplaadtijden voor batterijen en een verbeterde duurzaamheid van zonnepanelen.
 • Vanwege de wereldwijde shutdowns daalde de globale autoproductie in het eerste kwartaal met ongeveer 25%. In Europa en de VS daalde de autoproductie in maart met ongeveer 45% en 30%. Weet dat 48% van de omzet van X-Fab komt van het Automotive segment. Het management erkent dat de boekingingen voor Automotive lager zullen zijn in de toekomst. 
 • In april zag het management het aantal boekingen reeds dalen met ongeveer 20%.

SWOT

Sterktes 

 • Ervaren management met een bewezen track record
 • Geografische spreiding
 • Sterke balans met aanvaardbare schuldgraad (nettokaspositie)

Zwaktes 

 • De sector is vrij kapitaalintensief, waardoor X-Fab grote investeringen moet doen: de voorbije jaren genereerde het enkel in 2012 een positieve free cashflow
 • De concurrentie is sterk en klanten dringen aan op jaarlijkse prijsverlagingen, die X-Fab moet proberen tegen te gaan met permanente technologische innovaties.
 • Klantenconcentratie: Melexis staat in voor een derde van de omzet van X-Fab, de vijf grootste klanten samen voor ongeveer twee derden. Er is ook een mogelijk belangenconflict met Melexis: er zijn situaties te bedenken waarbij het management de winst van Melexis wil opkrikken ten nadele van X-Fab door betere voorwaarden te geven aan Melexis dan aan andere klanten.
 • X-Fab betaalt geen dividend uit en dat zal de eerstkomende jaren zo blijven. 

Opportuniteiten 

 • Bestaande chipontwikkelaars kiezen er meer en meer voor (zoals o.a. Melexis) om de productie van de chips uit te besteden aan derden. Deze trend is in het voordeel van spelers als X-Fab.
 • De opkomst van elektrische wagens en 5G kunnen de groei van X-Fab verder ondersteunen. Men schat dat de vraag naar chips in die segmenten de komende vier jaar gemiddeld met 8% per jaar zal toenemen.
 • Stijgende omzetgroei de komende jaren kan de bezettingsgraad verder doen toenemen en zo de winstmarges van X-Fab verhogen.

Bedreigingen 

 • De impact van het Coronavirus op de autosector lijkt steeds meer zorgwekkend te worden nu meer en meer bedrijven hiervoor beginnen te waarschuwen. Een verdere escalatie zal X-Fab geen deugd doen.
 • Halfgeleiders zijn een strategische prioriteit voor China voor de komende jaren. De kans bestaat dan ook dat Chinese spelers zich in de toekomst ook meer op het terrein van X-Fab zullen proberen te begeven.
 • De grote spelers die de digitale chips produceren hebben in het verleden weinig interesse vertoond in de chips die X-Fab produceert omdat het kleinere volumes zijn en de producten niet gestandaardiseerd zijn. Naarmate deze markten de komende jaren groeien, kunnen sommige spelers mogelijk wel geïnteresseerd geraken in de markten van X-Fab en zo voor bijkomende concurrentie zorgen.
 • Door de hoge vaste kosten en investeringen werkt het hefboomeffect in twee richtingen: als de cyclus naar beneden gaat, zakt de winstmarge gevoelig.
 • X-Fab heeft een goede wereldconjunctuur nodig de komende jaren om haar groeiscenario te realiseren. De autoverkoop, als belangrijkste eindmarkt, moet de komende jaren herstellen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/06/08 9.28 EUR Kopen
2018/01/05 10.38 EUR Houden
2018/11/13 5.18 EUR Kopen
2019/03/08 4.59 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.