X-Fab Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/03/2020
 • Koers opmaak studie: 2.55 EUR
 • Huidige koers: 2.06 EUR
 • Marktkapitalisatie: € 333,4 miljoen
 • Sector: Technologie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: BE0974310428

Advies van de analist

 • € 2,20
 • € 3,80

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

X-Fab is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van analoge en mixed-signal halfgeleiders, voornamelijk voor toepassingen in de autosector, consumentenelektronica, de industrie en de medische sector. De firma telt ongeveer 3.800 werknemers wereldwijd en heeft productiesites in Duitsland, Frankrijk, de VS en Maleisië. X-Fab werd in 1992 opgericht door Roland Duchatelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar, en is een zusterbedrijf van Melexis. Die laatste is meteen ook de belangrijkste afnemer en is goed voor ongeveer 40% van de omzet.

X-FAB: omzetverdeling (2019)

Bron: X-FAB

Conclusie

Zoals verwacht kwam X-Fab ook in het vierde kwartaal met een pover rapport naar buiten. De aanzienlijke daling van de omzet overheen alle segmenten (Automotive, Industry, Medical & Consumer), gepaard met de hoge vaste kosten eigen aan de bedrijfsactiviteit, hebben geresulteerd in een netto verlies van 22,4 miljoen US dollar. Het bedrijf vaart momenteel in woelige wateren vanwege de vertraging in de auto- en industriële sector. De steeds meer zorgwekkende signalen rond de impact van het Coronavirus lijken bovendien het optimisme van het management, die een sterk herstel van de autosector verwachten in 2020, enigszins in vraag te stellen. Hierdoor blijft het advies op 'houden', al is dit aandeel enkel geschikt voor de langetermijnbelegger met een voldoende hoge appetijt voor risico.

Nieuws

16/03/2020: De situatie rond het coronavirus ontwikkelt zich in sneltempo, wat zich vertaalt in hevige schommelingen op de financiële markten. Steeds meer landen nemen drastische maatregelen om de verdere verspreiding van het virus in te dijken en de centrale banken trachten om via bijkomende stimuli de economie te ondersteunen. Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt het advies van X-FAB daarom herbekeken om zo rekening te houden met de blootstelling van het bedrijf aan de economische risico's gerelateerd aan deze pandemie. Zoals vermeld in de conclusie van de jaarresultaten maakte het management van X-FAB als één van de weinigen zich niet al te druk omtrent de impact van het Covid-19 virus. Sindsdien escaleerde de situatie en hebben we van het management niets meer gehoord. De kans lijkt eerder hoog dat X-FAB haar verwachtingen neerwaarts zal moeten bijstellen. Vandaar verlagen we de koop- en verkoopzones. 

Resultaten

'000 0002014201520162017201820192020E
Omzet330.5331.1512.9581.7587.9506.4549.3
Operationele winst8.716.350.550.532.9-43.9-0.4
Nettowinst13.713.445.989.822.5-22.4-2.8
Boekwaarde7.968.349.725.155.324.944.9
Winst per aandeel0.100.100.350.730.17-0.380
Koers/Winst---15.8128.7029.68-
Bron: Bloomberg, in $Resultaten vierde kwartaal 2019 

Zoals verwacht kwam X-Fab ook in het vierde kwartaal met een pover rapport naar buiten:

 • Omzet:
  • De omzet daalde in het vierde kwartaal jaar-over-jaar met 17% tot $113,4 miljoen en viel daarmee binnen het geraamde bereik van $111-118 miljoen.
  • Voor het hele boekjaar 2019 daalde de omzet met 13,9% ten opzichte van het vorige boekjaar.
 • Operationele winst:
  • Het bedrijf tekende in het vierde kwartaal een operationeel verlies (EBIT) op van $21,9 miljoen. Dat is een daling van $21 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.
  • Voor het hele boekjaar 2019 liep het operationeel verlies op tot $43,9 miljoen. Het jaar voorheen kon het bedrijf nog een operationele winst optekenen van $32,9 miljoen.
 • EBITDA-marge:
  • De EBITDA-marge van -2,3% viel vanwege twee niet-recurrente factoren beneden de verwachtingen. Indien we hiervoor zouden corrigeren komen we op een marge van ongeveer 3%, wat echter nog steeds bedroevend laag is.

Positieve punten 

 • De jaaromzet van het Medical-segment groeide in 2019 met 17%, ondanks de zwakke prestatie in het vierde kwartaal. Dit segment maakt evenwel slechts 6% van de totale omzet uit.
 • Het aantal bestellingen nam in het vierde kwartaal toe met 5% jaar-over-jaar. Hierbij worden tevens snelle levertermijnen gevraagd wat volgens Rudi De Winter (CEO) wijst op lage voorraadniveaus binnen de supplychain.
 • De omzet uit siliciumcarbide (SiC) halfgeleiders is in 2019 gestegen met 104%. Ondanks dit op heden slechts 4,6% van de totale omzet uitmaakt heeft het management hoge verwachtingen voor deze nieuwe technologie. SiC is namelijk een veel sterker halfgeleidermateriaal met een betere elektrische en thermische geleidbaarheid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een grotere actieradius voor elektrische wagens, snellere oplaadtijden voor batterijen en een verbeterde duurzaamheid van zonnepanelen.
 • Het management meent tekenen van beterschap te zien en kijkt met een optimistische blik naar het nieuwe boekjaar. Voor 2020 verwacht het bedrijf een omzetgroei van ongeveer 10% met een EBITDA-marge van 10-15%. In het eerste kwartaal mikt het management op een omzet tussen $125-132 miljoen.
 • De kapitaalinvesteringen (CAPEX) daalden in Q4 met 33% jaar-over-jaar. Het bedrijf tracht zijn kosten te verminderen door te snijden in uitgaven met betrekking tot personeel, elektriciteit en grondstoffen.
 • X-Fab probeert jaarlijks haar wisselkoersrisico verder af te bouwen door een groter aandeel van de omzet in Euro te genereren ten opzichte van de US dollar. In 2019 steeg dit aandeel van 19% naar 25%. Tegen einde 2020 mikt het bedrijf op 30%.

Negatieve punten 

 • De omzet van de kernsegmenten daalde in het vierde kwartaal met 9% jaar-over-jaar. Voor het Automotive, Industry en Medical segment betekende dit een daling van de omzet jaar-over-jaar van respectievelijk 5%, 17% en 13%. Het management schrijft de productiedalingen binnen de segmenten Industry en Medical voornamelijk toe aan uitzonderlijke voorraadcorrecties bij twee belangrijke klanten, en wijst hiermee dus op de tijdelijke aard van deze bewegingen.
 • Twee uitzonderlijke factoren drukten de winsten van het vierde kwartaal. Enerzijds werd een reserve aangelegd voor potentiële garantiekosten, waarvan de exacte omvang nog bepaald moet worden. Anderzijds werd een samenwerking stopgezet met een leverancier, waardoor een reeds gekapitaliseerd automatisatieproject werd afgeschreven voor $2,5 miljoen.
 • Het management verwacht weinig impact van het Coronavirus. Desondanks lijken er steeds meer signalen te wijzen op een mogelijks misplaatst optimisme. Zo zouden de autoverkopen in China in de eerste helft van februari met 92% gedaald zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Verschillende autoconstructeurs hebben ook reeds gewaarschuwd dat de assemblagelijnen in de rest van de wereld geïmpacteerd kunnen worden indien niet alle benodigde componenten tijdig aangeleverd kunnen worden uit China. Weet dat 48% van de omzet van X-Fab komt van het Automotive segment.

SWOT

Sterktes 

 • Ervaren management met een bewezen track record
 • Geografische spreiding
 • Sterke balans met aanvaardbare schuldgraad (nettokaspositie)

Zwaktes 

 • De sector is vrij kapitaalintensief, waardoor X-Fab grote investeringen moet doen: de voorbije jaren genereerde het enkel in 2012 een positieve free cashflow
 • De concurrentie is sterk en klanten dringen aan op jaarlijkse prijsverlagingen, die X-Fab moet proberen tegen te gaan met permanente technologische innovaties.
 • Klantenconcentratie: Melexis staat in voor een derde van de omzet van X-Fab, de vijf grootste klanten samen voor ongeveer twee derden. Er is ook een mogelijk belangenconflict met Melexis: er zijn situaties te bedenken waarbij het management de winst van Melexis wil opkrikken ten nadele van X-Fab door betere voorwaarden te geven aan Melexis dan aan andere klanten.
 • X-Fab betaalt geen dividend uit en dat zal de eerstkomende jaren zo blijven. 

Opportuniteiten 

 • Bestaande chipontwikkelaars kiezen er meer en meer voor (zoals o.a. Melexis) om de productie van de chips uit te besteden aan derden. Deze trend is in het voordeel van spelers als X-Fab.
 • De opkomst van elektrische wagens en 5G kunnen de groei van X-Fab verder ondersteunen. Men schat dat de vraag naar chips in die segmenten de komende vier jaar gemiddeld met 8% per jaar zal toenemen.
 • Stijgende omzetgroei de komende jaren kan de bezettingsgraad verder doen toenemen en zo de winstmarges van X-Fab verhogen.

Bedreigingen 

 • De impact van het Coronavirus op de autosector lijkt steeds meer zorgwekkend te worden nu meer en meer bedrijven hiervoor beginnen te waarschuwen. Een verdere escalatie zal X-Fab geen deugd doen.
 • Halfgeleiders zijn een strategische prioriteit voor China voor de komende jaren. De kans bestaat dan ook dat Chinese spelers zich in de toekomst ook meer op het terrein van X-Fab zullen proberen te begeven.
 • De grote spelers die de digitale chips produceren hebben in het verleden weinig interesse vertoond in de chips die X-Fab produceert omdat het kleinere volumes zijn en de producten niet gestandaardiseerd zijn. Naarmate deze markten de komende jaren groeien, kunnen sommige spelers mogelijk wel geïnteresseerd geraken in de markten van X-Fab en zo voor bijkomende concurrentie zorgen.
 • Door de hoge vaste kosten en investeringen werkt het hefboomeffect in twee richtingen: als de cyclus naar beneden gaat, zakt de winstmarge gevoelig.
 • X-Fab heeft een goede wereldconjunctuur nodig de komende jaren om haar groeiscenario te realiseren. De autoverkoop, als belangrijkste eindmarkt, moet de komende jaren herstellen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/06/08 9.28 EUR Kopen
2018/01/05 10.38 EUR Houden
2018/11/13 5.18 EUR Kopen
2019/03/08 4.59 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.