X-FAB Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/02/2024
 • Koers opmaak studie: 7.69 EUR
 • Huidige koers: 7.025 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,0 miljard EUR
 • Sector: Technologie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: BE0974310428

Advies van de analist

 • € 10,00
 • € 15,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

X-Fab is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van analoge en mixed-signal halfgeleiders, voornamelijk voor toepassingen in de autosector, consumentenelektronica, de industrie en de medische sector. De firma telt ongeveer 3.800 werknemers wereldwijd en heeft productiesites in Duitsland, Frankrijk, de VS en Maleisië. X-Fab werd in 1992 opgericht door Roland Duchatelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar, en is een zusterbedrijf van Melexis. Die laatste is meteen ook de belangrijkste afnemer en is goed voor ongeveer 40% van de omzet.

X-FAB: omzetverdeling

Bron: X-FAB

Conclusie

X-Fab kende een goed kwartaal om een sterk jaar af te sluiten.Voor 2024 is het bedrijf wat voorzichtiger omwille van een verzwakkende vraag in sommige eindmarkten. De resultaten kunnen in de eerste jaarhelft licht onder druk staan, maar aan de huidige koersen blijft X-Fab interessant gewaardeerd voor de middellange termijn, gezien de groeiverwachtingen. Het aandeel blijft in de koopzone.

Nieuws

INVESTOR  DAY 7 juni 2023

 • Op haar Investor Day kondigde X-Fab nieuwe financiële doelstellingen aan voor 2026: de verwachte omzet wordt verhoogd van $ 1 miljard naar 1,5 miljard en de verwachte EBITDA-marge van "boven 27%" naar "30% tot 35%". De free cashflow zou dan uitkomen op ongeveer  $225 miljoen. Dit komt overeen met een verwachte jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 17%.
 • Voor de periode 2023-2025 verwacht X-fab een investeringsprogramma van $ 1,2 miljard om haar capaciteit te verhogen. De investeringen zullen voor $ 400 - 600 miljoen worden gefinancierd uit operationele cashflow, voor $ 350 miljoen uit prefinanciering van klanten, $ 300-500 miljoen via extra schulden en $ 50 --100 miljoen  uit de huidige cashpositie.
 • De core business activiteiten (auto, medical en industrial) zullen blijven toenemen van vandaag 89% van de omzet tot meer dan 90% in 2026. dit zou ook de marges moeten verder verhogen aangezien deze activiteiten hogere marges hebben dan de legacy activiteiten. Daarnaast zou de omzetgroei op zich ook een hefboomeffect op de marges moeten hebben aangezien ongeveer 60% van de totale kosten vast zijn.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024 E
Omzet 0,510,480,660,740,890,96
Operationele winstmarge -8,7%-3,1%11,7%10,4%17,7%16,0%
Netto winstmarge -9,6%2,8%12,7%7,1%18,2%14,0%
Boekwaarde per aandeel 4,945,045,695,696,098,41
Winst per aandeel -0,370,100,640,401,221,03
Koers/Winst -49141767
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: X-FABin USD

Resultaten vierde kwartaal 2023

 • De omzet steeg in het kwartaal j-o-j met ongeveer 29% tot $ 238 miljoen en kwam daarmee uit binnen het geraamde bereik van $ 230-245 miljoen. 
 • De brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met 41% tot $ 60 miljoen, wat zo een EBITDA-marge gaf van 25,1%, die daardoor net uitkwam aan de onderkant van de guidance van 25 -29%. 
 • De operationele winst steeg het voorbije kwartaal j-o-j met 69% tot  $ 36 miljoen. 
 • De nettowinst kwam door grote uitgestelde belastingen het jaar voordien nu 6% lager uit op $ 39 miljoen.

Positieve punten 

 • De omzet van de kernsegmenten (Automotive, Industrial & Medical) steeg in het kwartaal met 38% tot ongeveer $ 223 miljoen en maakte zo 92,8% uit van de totale omzet. De groei  werd gedreven door het Automotive- (+45%), het Industrial- (+28%) en in beperktere mate door het Medical-segment (+13%). 
 • De omzet van de divisie Consumer, Communications & Computer (CCC) daalde jaar-over-jaar met 21% tot ongeveer $ 17 miljoen. Het segment was zo nog goed voor 7% van de totale omzet. Deze daling werd gedreven door de afbouw van de legacy activiteiten bij X-FAB Frankrijk, en is een bewuste strategie om meer capaciteit te voorzien voor activiteiten met hogere marges.
 • De omzet uit siliciumcarbide (SiC) halfgeleiders steeg jaar-over-jaar met 93% tot ongeveer $ 19 miljoen. Ondanks dit op heden slechts 9,8% van de totale omzet uitmaakt, heeft het management hoge verwachtingen voor deze nieuwe technologie. SiC is namelijk een veel sterker halfgeleidermateriaal met een betere elektrische en thermische geleidbaarheid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een grotere actieradius voor elektrische wagens, snellere oplaadtijden voor batterijen en een verbeterde duurzaamheid van zonnepanelen. 
 • De omzet uit prototypes nam toe met 16% tot $ 27 miljoen. Dit is een goed teken voor de toekomstige vraag, want het toont aan dat klanten nieuwe producten blijven ontwikkelen in de technologieën die X-Fab gebruikt. De groei is wel een lichte vertraging tegenover de vorige kwartalen.

Negatieve punten 

 • Hogere investeringen: na $ 338 miljoen investeringen in 2023 om de capaciteit te verhogen, volgen in 2024 voor $ 550 miljoen investeringen. Een deel van de geplande investeringen voor 2025 worden vroeger uitgevoerd, waardoor de vrije kasstroom dit jaar sterk negatief zal zijn.
 • Verzwakkende vraag naar oudere technologieën: X-Fab ziet een verzwakkende vraag naar de oudere 150mm CMOS technologieën door voorraadafbouw in de industriële eindmarkten.
 • Outlook: voor het eerste kwartaal verwacht X-Fab een omzet tussen $ 215 miljoen en $ 225 miljoen en ook een EBITDA-marge tussen 24% en 27%. Voor heel 2024 verwacht men een omzet tussen $ 900 miljoen en $ 970 miljoen en een EBITDA-marge tussen 25% en 29%. Voor dit jaar verwacht men dus een bescheiden groei tussen 0 en 7% bij ongeveer stabiele marges. 

SWOT

Sterktes 

 • Ervaren management met een bewezen track record
 • Geografische spreiding
 • Sterke balans met aanvaardbare schuldgraad (nettokaspositie)

Zwaktes 

 • De sector is vrij kapitaalintensief, waardoor X-Fab slechts uitzonderlijk vrije kasstroom genereerd. 
 • De concurrentie is sterk en klanten dringen aan op jaarlijkse prijsverlagingen, die X-Fab moet proberen tegen te gaan met permanente technologische innovaties.
 • Klantenconcentratie: Melexis staat in voor een derde van de omzet van X-Fab, de vijf grootste klanten samen voor ongeveer twee derden.
 • X-Fab betaalt geen dividend uit

Opportuniteiten 

 • Bestaande chipontwikkelaars kiezen er meer en meer voor (zoals o.a. Melexis) om de productie van de chips uit te besteden aan derden. Deze trend is in het voordeel van spelers als X-Fab.
 • De opkomst van elektrische wagens en 5G kunnen de groei van X-Fab verder ondersteunen. Men schat dat de vraag naar chips in die segmenten de komende vier jaar gemiddeld met 8% per jaar zal toenemen.
 • Stijgende omzetgroei de komende jaren kan de bezettingsgraad verder doen toenemen en zo de winstmarges van X-Fab verhogen.
 • Dankzij de stroomlijning van de kostenstructuur die het bedrijf de afgelopen twee jaar doorvoerde zou de winstgevendheid opgekrikt moeten worden.

Bedreigingen 

 • Halfgeleiders zijn een strategische prioriteit voor China voor de komende jaren. De kans bestaat dan ook dat Chinese spelers zich in de toekomst ook meer op het terrein van X-Fab zullen proberen te begeven.
 • De grote spelers die de digitale chips produceren hebben in het verleden weinig interesse vertoond in de chips die X-Fab produceert omdat het kleinere volumes zijn en de producten niet gestandaardiseerd zijn. Naarmate deze markten de komende jaren groeien, kunnen sommige spelers mogelijk wel geïnteresseerd geraken in de markten van X-Fab en zo voor bijkomende concurrentie zorgen.
 • Door de hoge vaste kosten en investeringen werkt het hefboomeffect in twee richtingen: als de cyclus naar beneden gaat, zakt de winstmarge gevoelig.
 • X-Fab heeft een goede wereldconjunctuur nodig de komende jaren om haar groeiscenario te realiseren. De autoverkoop, als belangrijkste eindmarkt, moet de komende jaren herstellen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/06/08 9.28 EUR Kopen
2018/01/05 10.38 EUR Houden
2018/11/13 5.18 EUR Kopen
2019/03/08 4.59 EUR Houden
10/05/2022 6.65 EUR Kopen
13/02/2023 8.87 EUR Houden
02/05/2023 7.9 EUR Kopen
03/08/2023 11.17 EUR Houden
07/12/2023 9.85 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.