TINC Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/03/2022
 • Koers opmaak studie: 13.44 EUR
 • Huidige koers: 13.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 421 miljoen
 • Sector: Vastgoed/Infrastructuur
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0974282148

Advies van de analist

 • € 12,57
 • € 14,43

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

In 2007 richtten Gimv en Belfius gezamenlijk het infrastructuurfonds DG Infra+ op om te investeren in infrastructuurprojecten. Om een aantal minderheidsaandeelhouders te laten uitstappen en om extra geld op te halen om te groeien werd dit fonds omgevormd tot TINC (The INfrastructure Company) en naar Euronext Brussel gebracht in mei 2015. TINC heeft een portefeuille van 18 infrastructuurprojecten met contracten op lange termijn die voor stabiele kasstromen zorgen. De portefeuille is onderverdeeld in drie soorten investeringen: 1. Publiek-Private Samenwerkingen (PPS): o.a. een tramlijn naar Wijnegem en een gevangenis in Marche-en-Famenne 2. Energie: projecten rond windenergie te land en in zee, zonne-energieparken 3. Overige infrastructuuractiva: restcategorie met uiteenlopende projecten zoals o.a. een business center voor biotechbedrijven, een parkeergarage en een project om de installatie van digitale cinemaprojectoren te prefinancieren. 

TINC: Geografische onderverdeling participaties eind 2018

Bron: TINC

Conclusie

TINC presteert zoals verwacht en blijft een defensief dividendaandeel. De operationele kasstromen van het bedrijf zijn relatief stabiel en voorspelbaar.
Het aandeel noteert ondertussen met een premie van 6,9% op de netto-actiefwaarde. Hierdoor blijft ons advies voorlopig op 'houden', al mag het aandeel volgens ons steeds opgepikt worden rond de netto-actiefwaarde.

Nieuws

Resultaten

'000 0002016201720182019202020212022E
Omzet19.2712.720.324.822.521.523.7
Operationele winst12.6510.90172118.615.517.4
Nettowinst11.7710.719.320.317.814.416.2
Boekwaarde11.2411.6711.9212.1512.2612.2012.05
Winst per aandeel0.840.630.770.740.550.850.56
Koers/Winst15211418.4242423.4
Dividend per aandeel0.46750.480.490.500.510.520.53
Dividendrendement3.71%3.74%3.98%3.92%3.8%4.0%4.04%
Bron: Bloomberghalfjaarresultaten boekjaar 2021/2022 

 • Het portefeuilleresultaat kwam uit op € 20.8 miljoen. Dit vertegenwoordigt een stijging van 61% tov dezelfde periode vorig jaar.
 • De nettowinst kwam 74% hoger uit op € 18.2 miljoen.
 • De winst per aandeel steeg met 72.4% tot € 0.5 per aandeel.

Positieve punten 

 • De netto-actiefwaarde van de portefeuille bedraagt ondertussen € 457 miljoen of omgerekend € 12.57 per aandeel. Een lichte daling ten opzichte van 30/06/21 (€12.59 per aandeel) al moet de uitkering van het dividend in rekening worden gebracht (€0,52 per aandeel)
 • De investeringsportefeuilles bevat 23 participaties in België, Nederland en Ierland met een reële marktwaarde van € 415 miljoen. Dit is een stijging van 4,6% of omgerekend € 18,1 miljoen.
 • Tinc investeerde in de afgelopen 6 maanden een bedrag van € 10 miljoen. Dit betreft de overname van een 50 % belang in een portefeuille van operationele zonneparken op bedrijfsdaken (B), de overname van een bijkomend belang in het PPS project Prinses Beatrixsluis (NL) en een investering in het portefeuillebedrijf Datacenter United (B). Daarnaast gaf Tinc aan dat het een bijkomende € 5 miljoen aan groeikapitaal heeft verschaft aan Datacenter United voor het opzetten van een JV met DC Star, een verstrekker van colocatiediensten met datacenters.
 • Tinc stelt dat de stijging van de stroomprijzen haar inkomsten deed toenemen gedurende de afgelopen zes maanden, al wordt dit effect gedeeltelijk tenietgedaan door lagere vergoedingen uit steunmaatregelen gekoppeld aan een lagere elektriciteitsproductie uit haar wind-en zonneparken gedurende de afgelopen rapporteringsperiode. Desalniettemin had dit een positief effect op de cashflow van Tinc, dewelke steeg met 75% tot € 12,7 miljoen. 
 • De verhouding tussen de vier focusgebieden in de portefeuille vertoont een mooie spreiding met 32% publieke infrastructuur, 30% energie-infrastructuur, 20% digitale infrastructuur en 18% ondersteunend vastgoed.
 • Het vooropgestelde dividend wordt licht verhoogd met 2% tot € 0,53 per aandeel. Aan de huidige beurskoers (€ 13.44) impliceert dit een brutodividendrendement van 3,9%. Mogelijk gaat het bedrijf dit opnieuw gedeeltelijk uitkeren als een (fiscaal gunstige) kapitaalvermindering. 

Negatieve punten 

 • De kaspositie van TINC bedraagt op dit moment ongeveer € 40 miljoen, al heeft het bedrijf nog voor € 29,3 miljoen contractuele investeringstoezeggingen uitstaan. Hierdoor oogt de cashpositie redelijk laag, zeker gegeven de aankondiging van het verhoogde dividend dit boekjaar. Tinc heeft zelf al aangegeven extra cashmiddelen te willen ophalen. Dit kan enerzijds via een obligatie-uitgifte of anderzijds via een extra kapitaalverhoging. 
 • Het bedrijf heeft sinds haar beursnoteringen 3 kapitaalverhogingen doorgevoerd. We denken dat het bijvoorbeeld interessanter zou zijn om te werken met een optioneel keuzedividend in nieuwe aandelen om op deze manier cash in het bedrijf te houden.
 • De reële waarde van de investeringsportefeuille wordt bepaald door toepassing van een verdisconteringsvoet op de verwachte toekomstige kasstromen van elke individuele participatie. Door een verlaging van de gemiddelde verdisconteringsvoet (van 7,59% naar 7,55%) nam de waarde van de portefeuille toe met € 14,3 miljoen. De waardecreatie van de portefeuille is dus in zekere mate een artificieel gegeven. 
 • Het aantal partijen dat op zoek is naar investeringen in PPS, infrastructuurprojecten of hernieuwbare energieprojecten neemt toe, wat opwaartse druk zet op de prijzen en zo voor dalende rendementen zorgt.
 • De regelgevende onzekerheid dewelke werd gecreëerd door de Vlaamse overheid nav de aangekondigde intentie om de steunmaatregelen voor welbepaalde zonnestroominstallaties uit de periode 2009-2012 te beëindigen of af te bouwen kan potentieel impact hebben op de waarde van deze participaties (Solar Fincance, Lowtide/hightide en Sunroof). Op dit moment is dit belang goed voor 6,7% van de NAV van TINC.

SWOT

Sterktes

 • Ervaren management
 • Projecten met voorspelbare inkomsten op lange termijn
 • Zekere dividendbetaler

Zwaktes

 • Weinig intrinsieke groei, om portefeuille te groeien zijn regelmatige kapitaalverhogingen nodig
 • Aandeel weinig liquide

Opportuniteiten

 • Belangstelling voor infrastructuur bij beleggers neemt laatste jaren toe, kan positief effect hebben op waardering komende jaren

Bedreigingen

 • Een stijgende rente zou negatief zijn voor de waardering van dividendaandelen als TINC
 • Meer interesse bij grotere institutionele beleggers in infrastructuurprojecten zorgt voor een stijging van de activaprijzen in de sector.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 12.6 EUR Houden
2020/03/18 11.55 EUR Kopen
2020/04/20 13.05 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.