TINC Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/09/2020
 • Koers opmaak studie: 13.15 EUR
 • Huidige koers: 12.7 EUR
 • Marktkapitalisatie: 421 miljoen
 • Sector: Vastgoed/Infrastructuur
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0974282148

Advies van de analist

 • € 12,26
 • € 14,65

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

In 2007 richtten Gimv en Belfius gezamenlijk het infrastructuurfonds DG Infra+ op om te investeren in infrastructuurprojecten. Om een aantal minderheidsaandeelhouders te laten uitstappen en om extra geld op te halen om te groeien werd dit fonds omgevormd tot TINC (The INfrastructure Company) en naar Euronext Brussel gebracht in mei 2015. TINC heeft een portefeuille van 18 infrastructuurprojecten met contracten op lange termijn die voor stabiele kasstromen zorgen. De portefeuille is onderverdeeld in drie soorten investeringen: 1. Publiek-Private Samenwerkingen (PPS): o.a. een tramlijn naar Wijnegem en een gevangenis in Marche-en-Famenne 2. Energie: projecten rond windenergie te land en in zee, zonne-energieparken 3. Overige infrastructuuractiva: restcategorie met uiteenlopende projecten zoals o.a. een business center voor biotechbedrijven, een parkeergarage en een project om de installatie van digitale cinemaprojectoren te prefinancieren. 

TINC: Geografische onderverdeling participaties eind 2018

Bron: TINC

Conclusie

TINC presteert zoals verwacht en blijft een defensief dividendaandeel. De operationele kasstromen van het bedrijf zijn relatief stabiel en voorspelbaar.
Het aandeel noteert ondertussen opnieuw met een premie van 7.2% op de netto-actiefwaarde. Hierdoor blijft ons advies voorlopig op 'houden'.

Nieuws

Kapitaalverhoging Tinc 20/11/2019:

Tinc heeft deze ochtend aangekondigd dat zij een publieke kapitaalverhoging zullen doorvoeren. Concreet zal het bedrijf ongeveer 9 miljoen nieuwe aandelen uitgeven met een uitgifteprijs van € 12,4 per aandeel. Dit brengt het totale bedrag van de kapitaalverhoging op ongeveer € 112 miljoen. Per 3 aandelen in bezit zal je kunnen intekenen op 1 nieuw aandeel.
De uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting ten opzichte van de laatste beurskoers van 11.4% en is grosso modo in lijn met de NAV per aandeel.
Gegeven het defensieve profiel van het bedrijf, in combinatie met de huidige lage rente lijkt een dividendaandeel als Tinc ons ideaal om het risicoprofiel van de portefeuille te balanceren. We raden dan ook aan om in te tekenen op de kapitaalverhoging.   

Resultaten

'000 000201320146/20162017201820192020E
Omzet5.8919.7819.2712.720.324.835.6
Operationele winst-10.5417.1812.6510.90172118.6
Nettowinst-10.0916.8311.7710.719.320.317.8
Boekwaarde

11.2411.6711.9212.1512.26
Winst per aandeel

0.840.630.770.740.55
Koers/Winst

15211418.424
Dividend per aandeel000.46750.480.490.500.51
Dividendrendement003.71%3.74%3.98%3.92%3,8%
Bron: Bloombergjaarresultaten boekjaar 2019/2020 

 • Het portefeuilleresultaat kwam uit op € 22,5 miljoen. Dit vertegenwoordigt een daling van 9% tov dezelfde periode vorig jaar.
 • De nettowinst kwam 12,3% lager uit op € 17.8 miljoen, of € 0.55 per aandeel.

Positieve punten 

 • De netto-actiefwaarde van de portefeuille bedraagt ondertussen € 445,7 miljoen of omgerekend € 12.26 per aandeel.
 • De investeringsportefeuilles bevat 22 participaties in België, Nederland en Ierland met een reële marktwaarde van € 340,3 miljoen. (+27%)
 • Tinc investeerde het afgelopen boekjaar een bedrag van € 107 miljoen. Het bedrijf verhoogde onder andere haar participatie in portefeuillebedrijf glasdraad en nam daarnaast belangen in datacenters in België, een windmolenpark in Nederland en een PPS sociaal woonproject in Ierland.
 • De kaspositie van TINC bedraagt op dit moment € 103 miljoen, al heeft het bedrijf nog voor € 64,1 miljoen contractuele investeringstoezeggingen uitstaan. Hierdoor zal de totale waarde van de investeringsportefeuille groeien naar € 405 miljoen.
 • Het dividend wordt licht verhoogd met 2% tot € 0,51 per aandeel. Aan de huidige koersen impliceert dit een brutodividendrendement van 3.8%. 

Negatieve punten 

 • Het bedrijf heeft sinds haar beursnoteringen 3 kapitaalverhogingen doorgevoerd. We denken dat het bijvoorbeeld interessanter zou zijn om te werken met een optioneel keuzedividend in nieuwe aandelen om op deze manier cash in het bedrijf te houden.
 • Het aantal partijen dat op zoek is naar investeringen in PPS of hernieuwbare energieprojecten neemt toe, wat opwaartse druk zet op de prijzen en zo voor dalende rendementen zorgt.
 • De daling van het portefeuilleresultaat was te wijten aan een minder sterke bijdrage van de energieparticipaties. De lagere prognoses voor de toekomstige energieprijzen leidt tot een lagere waardering van deze participaties. Daarnaast was er ook een Covid-19 impact op de parkeergarages van de groep en bij de boekingen in de vakantiehuizen.

SWOT

Sterktes

 • Ervaren management
 • Projecten met voorspelbare inkomsten op lange termijn
 • Zekere dividendbetaler

Zwaktes

 • Weinig intrinsieke groei, om portefeuille te groeien zijn regelmatige kapitaalverhogingen nodig
 • Aandeel weinig liquide

Opportuniteiten

 • Belangstelling voor infrastructuur bij beleggers neemt laatste jaren toe, kan positief effect hebben op waardering komende jaren

Bedreigingen

 • Een stijgende rente zou negatief zijn voor de waardering van dividendaandelen als TINC

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 12.6 EUR Houden
2020/03/18 11.55 EUR Kopen
2020/04/20 13.05 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.