TINC Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/09/2019
 • Koers opmaak studie: 13.6 EUR
 • Huidige koers: 13.7 EUR
 • Marktkapitalisatie: 370 miljoen
 • Sector: Vastgoed/Infrastructuur
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0974282148

Advies van de analist

 • € 10,50
 • € 14,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

In 2007 richtten Gimv en Belfius gezamenlijk het infrastructuurfonds DG Infra+ op om te investeren in infrastructuurprojecten. Om een aantal minderheidsaandeelhouders te laten uitstappen en om extra geld op te halen om te groeien werd dit fonds omgevormd tot TINC (The INfrastructure Company) en naar Euronext Brussel gebracht in mei 2015. TINC heeft een portefeuille van 18 infrastructuurprojecten met contracten op lange termijn die voor stabiele kasstromen zorgen. De portefeuille is onderverdeeld in drie soorten investeringen: 1. Publiek-Private Samenwerkingen (PPS): o.a. een tramlijn naar Wijnegem en een gevangenis in Marche-en-Famenne 2. Energie: projecten rond windenergie te land en in zee, zonne-energieparken 3. Overige infrastructuuractiva: restcategorie met uiteenlopende projecten zoals o.a. een business center voor biotechbedrijven, een parkeergarage en een project om de installatie van digitale cinemaprojectoren te prefinancieren. 

TINC: Geografische onderverdeling participaties eind 2018

Bron: TINC

Conclusie

TINC presteert zoals verwacht en blijft een defensief dividendaandeel. Het aandeel noteert aan de huidige koers met een premie op de intrinsieke waarde van ongeveer 12%, waardoor het niet meer in de koopzone zit.
We trekken onze koopzones licht op om de toename in intrinsieke waarde te weerspiegelen, maar blijven voorlopig bij ons 'houden' advies.  

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201320146/20162017201820192020E
Omzet5.8919.7819.2712.720.324.8
Operationele winst-10.5417.1812.6510.90172116.5
Nettowinst-10.0916.8311.7710.719.320.315.7
Boekwaarde

11.2411.6711.9212.1512.31
Winst per aandeel

0.840.630.770.740.52
Koers/Winst

15211418.423
Dividend per aandeel000.46750.480.490.500.50
Dividendrendement003.71%3.74%3.98%3.92%3.67%
Bron: BloombergResultaten boekjaar 2018/2019 

 • Het portefeuille resultaat voor het afgelopen boekjaar bedroeg € 24.8 miljoen, een stijging van 22.4%
 • De nettowinst kwam uit op € 20.3 miljoen, een toename van 4.8% ten opzichte van vorig jaar.

Positieve punten 

 • De netto-actiefwaarde van de portefeuille bedraagt ondertussen € 331.3 miljoen of omgerekend € 12.15 per aandeel.
 • De investeringsportefeuilles bevat 18 participaties in België, Nederland en Ierland met een reële marktwaarde van € 267 miljoen. (+9.7%)
 • Tinc verhoogde haar investeringsengagement in Storm Vlaanderen en nam een belang in een portefeuille vakantiehuizen. Deze transacties hadden een gecombineerde waarde van € 20 miljoen. Het bedrijf heeft nog voor € 42.5 miljoen contractuele investeringstoezeggingen uitstaan.
 • Na afsluiting van het boekjaar trok Tinc haar participatie in portefeuillebedrijf glasdraad met € 20 miljoen op. Er werd ook een overeenkomst getekend betreffende de verwerving van een meerderheidsbelang in het windpark Kroningswind twv € 40 miljoen.
 • De kaspositie bedraagt nog € 61.7 miljoen.
 • Het dividend wordt licht verhoogd tot € 0,50 per aandeel. Aan de huidige koersen impliceert dit een brutodividendrendement van 3.92%. 

Negatieve punten 

 • Het aandeel noteert vandaag met een premie op de intrinsieke waarde.
 • Na aftrek van de reeds toegezegde engagementen oogt de cashpositie van het bedrijf vrij laag, wat in de toekomst zou kunnen leiden tot een nieuwe kapitaalverhoging. 
 • Het aantal partijen dat op zoek is naar investeringen in PPS of hernieuwbare energieprojecten neemt toe, wat opwaartse druk zet op de prijzen en zo voor dalende rendementen zorgt.
 • De winst per aandeel daalde van € 0.87 naar € 0.74, te verklaren door de kapitaalsverhoging in 2018. Hierdoor nam het aantal uitstaande aandelen toe met 5 miljoen stuks.

SWOT

Sterktes

 • Ervaren management
 • Projecten met voorspelbare inkomsten op lange termijn
 • Zekere dividendbetaler

Zwaktes

 • Weinig intrinsieke groei, om portefeuille te groeien zijn regelmatige kapitaalverhogingen nodig
 • Aandeel weinig liquide

Opportuniteiten

 • Belangstelling voor infrastructuur bij beleggers neemt laatste jaren toe, kan positief effect hebben op waardering komende jaren

Bedreigingen

 • Een stijgende rente zou negatief zijn voor de waardering van dividendaandelen als TINC

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 12.6 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.