TINC Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/09/2022
 • Koers opmaak studie: 13.6 EUR
 • Huidige koers: 12.82 EUR
 • Marktkapitalisatie: 495 miljoen
 • Sector: Vastgoed/Infrastructuur
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0974282148

Advies van de analist

 • € 12,75
 • € 14,66

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

In 2007 richtten Gimv en Belfius gezamenlijk het infrastructuurfonds DG Infra+ op om te investeren in infrastructuurprojecten. Om een aantal minderheidsaandeelhouders te laten uitstappen en om extra geld op te halen om te groeien werd dit fonds omgevormd tot TINC (The INfrastructure Company) en naar Euronext Brussel gebracht in mei 2015. TINC heeft een portefeuille van 25 infrastructuurprojecten met contracten op lange termijn die voor stabiele kasstromen zorgen. De portefeuille is onderverdeeld in vier focusgebieden: publieke infrastructuur (32% van de portefeuille), energie-infrastructuur (28% van de portefeuille), digitale infrastructuur (18% van de portefeuille) en ondersteunend vastgoed (19% van de portefeuille).

TINC: Geografische onderverdeling participaties eind 2018

Bron: TINC

Conclusie

TINC presteert zoals verwacht en blijft een defensief dividendaandeel. De operationele kasstromen van het bedrijf zijn relatief stabiel en voorspelbaar.
Het aandeel noteert ondertussen met een premie van 6,6% op de netto-actiefwaarde. Hierdoor blijft ons advies voorlopig op 'houden', al mag het aandeel volgens ons steeds opgepikt worden rond de netto-actiefwaarde.

Nieuws

14/09/2022:

Noteer dat het bedrijf na het afsluiten van het boekjaar (op 30/06/2022) haar participatie in 'Bioversneller' verkocht met een boekhoudkundige meerwaarde van € 4 miljoen. Hierdoor zou Tinc nu over een cashpositie beschikken van € 65 miljoen.

Resultaten

'000 0002016201720182019202020212022
Omzet19.2712.720.324.822.536.530.4
Operationele winst12.6510.90172118.632.025.6
Nettowinst11.7710.719.320.317.831.125.0
Boekwaarde11.2411.6711.9212.1512.2612.5912.75
Winst per aandeel0.840.630.770.740.550.850.69
Koers/Winst15211418.4241419
Dividend per aandeel0.46750.480.490.500.510.520.54
Dividendrendement3.71%3.74%3.98%3.92%3.8%4.0%4.1%
Bron: Bloombergjaarresultaten boekjaar 2021/2022 

 • Het portefeuilleresultaat kwam uit op € 30.4 miljoen. Dit vertegenwoordigt een daling van 16.7% tov dezelfde periode vorig jaar.
 • De nettowinst kwam 19.6% lager uit op € 25 miljoen.
 • De winst per aandeel daalde met 18.8% tot € 0.69 per aandeel.

Positieve punten 

 • De netto-actiefwaarde van de portefeuille bedraagt ondertussen € 464 miljoen of omgerekend € 12.75 per aandeel. Een lichte stijging ten opzichte van 30/06/21 (€12.59 per aandeel).
 • De investeringsportefeuilles bevat 25 participaties in België, Nederland en Ierland met een reële marktwaarde van € 415.4 miljoen. Dit is een stijging van 4,67% of omgerekend € 10,1 miljoen. Op termijn zal de portefeuille volgens het management aangroeien tot € 480 miljoen.
 • Tinc deed in de afgelopen 12 maanden een totaalbedrag van €62.3 miljoen aan investeringstoezeggingen en €24 miljoen aan effectieve investeringen in bestaande en nieuwe participaties onder gecontracteerde investeringstoezeggingen. Deze nieuwe investeringstoezeggingen betreffen onshore windparken in België met Storm (B), een portefeuille van operationele zonnestroominstallaties (B), de overname door Datacenter United van drie datacentra van DC Star (B), een bijkomend belang in het PPS project Prinses Beatrixsluis (NL), het partnership met Zelfstroom voor zonnestroominstallaties via een huurmodel (NL) en het partnership met GaragePark met betrekking tot innovatieve opslag- en werkruimtes (NL).
 • De verhouding tussen de vier focusgebieden in de portefeuille vertoont een mooie spreiding met 32% publieke infrastructuur, 28% energie-infrastructuur, 21% digitale infrastructuur en 19% ondersteunend vastgoed.
 • Het vooropgestelde dividend wordt licht verhoogd met 3.85% tot € 0,54 per aandeel. Aan de huidige beurskoers (€ 13.6) impliceert dit een brutodividendrendement van 4%. Het bedrijf gaat dit opnieuw gedeeltelijk uitkeren als een (fiscaal gunstige) kapitaalvermindering van € 0,45 per aandeel en een 'traditioneel' dividend van € 0,09 per aandeel. 

Negatieve punten 

 • De kaspositie van TINC bedraagt op dit moment ongeveer € 48 miljoen, al heeft het bedrijf nog voor € 63,3 miljoen aan contractuele investeringstoezeggingen uitstaan. Hierdoor oogt de cashpositie redelijk laag, zeker gegeven de aankondiging van het verhoogde dividend dit boekjaar. Tinc heeft zelf al aangegeven extra cashmiddelen te willen ophalen. Dit kan enerzijds via een obligatie-uitgifte of anderzijds via een extra kapitaalverhoging.
 • Het bedrijf heeft sinds haar beursnoteringen 3 kapitaalverhogingen doorgevoerd. We denken dat het bijvoorbeeld interessanter zou zijn om te werken met een optioneel keuzedividend in nieuwe aandelen om op deze manier cash in het bedrijf te houden.
 • De reële waarde van de investeringsportefeuille wordt bepaald door toepassing van een verdisconteringsvoet op de verwachte toekomstige kasstromen van elke individuele participatie. De gemiddelde verdisconteringsvoet nam het afgelopen boekjaar lichtjes toe (van 7,59% naar 7,81%). Volgens het bedrijf was dit voornamelijk te wijten aan een toename van de toepasselijke verdisconteringsvoet voor zonnestroomprojecten (van 7,29% naar 8,35%). Volgens TINC was dit nodig om het verhoogd risicoprofiel te reflecteren en dit naar aanleiding van het wetgevend initiatief van de Vlaamse Regering dat beoogt de steunmaatregelen voor bepaalde, oudere zonnestroominstallaties sterk af te bouwen. Het totale belang van Tinc in zonnestroominstallaties (Solar Fincance, Lowtide/hightide en Sunroof) komt bijgevolg nu neer op ongeveer 5% van de netto-actief waarde (NAV).
 • Het aantal partijen dat op zoek is naar investeringen in PPS, infrastructuurprojecten of hernieuwbare energieprojecten blijft hoog, wat opwaartse druk zet op de prijzen en zo voor dalende rendementen zorgt.

SWOT

Sterktes

 • Ervaren management
 • Projecten met voorspelbare inkomsten op lange termijn
 • Zekere dividendbetaler

Zwaktes

 • Weinig intrinsieke groei, om portefeuille te groeien zijn regelmatige kapitaalverhogingen nodig
 • Aandeel weinig liquide

Opportuniteiten

 • Belangstelling voor infrastructuur bij beleggers neemt laatste jaren toe, kan positief effect hebben op waardering komende jaren

Bedreigingen

 • Een stijgende rente zou negatief zijn voor de waardering van dividendaandelen als TINC
 • Meer interesse bij grotere institutionele beleggers in infrastructuurprojecten zorgt voor een stijging van de activaprijzen in de sector.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 12.6 EUR Houden
2020/03/18 11.55 EUR Kopen
2020/04/20 13.05 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.