TINC Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/03/2024
 • Koers opmaak studie: 11.7 EUR
 • Huidige koers: 11.24 EUR
 • Marktkapitalisatie: 425 miljoen
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0974282148

Conseil de l'analyste

 • 12,24 €
 • 13,60 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

In 2007 richtten Gimv en Belfius gezamenlijk het infrastructuurfonds DG Infra+ op om te investeren in infrastructuurprojecten. Om een aantal minderheidsaandeelhouders te laten uitstappen en om extra geld op te halen om te groeien werd dit fonds omgevormd tot TINC (The INfrastructure Company) en naar Euronext Brussel gebracht in mei 2015. TINC heeft een portefeuille van 28 infrastructuurprojecten met contracten op lange termijn die voor stabiele kasstromen zorgen. De portefeuille is onderverdeeld in vier focusgebieden: publieke infrastructuur (33% van de portefeuille), energie-infrastructuur (27% van de portefeuille), digitale infrastructuur (21% van de portefeuille) en ondersteunend vastgoed (19% van de portefeuille).

TINC: Geografische onderverdeling participaties op 31/12/2023

Source: TINC

Conclusie

TINC presteert zoals verwacht en blijft een defensief dividendaandeel. De operationele kasstromen van het bedrijf zijn relatief stabiel en voorspelbaar. Hierdoor verwachten we dat zowel het opwaarts als neerwaarts potentieel relatief beperkt is. 
Het aandeel noteert ondertussen met een discount van 14% op de netto-actiefwaarde. Hierdoor handhaven we ons koopadvies.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mio) 2019 2020 2021 2022 2023 *2024 E
Omzet 2523363061,542
Operationele winst 211932265136
Nettowinst 201831255136
Boekwaarde per aandeel 11,7712,2612,5912,7513,6013,66
Winst per aandeel 0,720,550,850,691,400,98
Koers/Winst 172215181612
Dividend 0,500,510,520,540,840,55
Dividendrendement 3,92%3,80%4,0%4,1%6,9%4,5%
Bron: TINC COMM VAin EUR

* Het bedrijf heeft zijn huidig boekjaar verlengd tot 18 maanden.

Jaarresultaten (verlengd) boekjaar 2022/2023 (! opgelet, 18 maanden) 

 • Het portefeuilleresultaat kwam uit op € 61,5 miljoen. Dit vertegenwoordigt een portefeuillerendement van 9,88% op jaarbasis.
 • De nettowinst kwam uit op € 51 miljoen.
 • De winst per aandeel steeg van € 0,69 per aandeel tot € 1,40 per aandeel.

Positieve punten 

 • De netto-actiefwaarde van de portefeuille bedraagt ondertussen € 494,6 miljoen of omgerekend € 13,60 per aandeel. Een lichte stijging ten opzichte van 30/06/22 (€12.75 per aandeel).
 • De investeringsportefeuilles bevat 28 participaties in België, Frankrijk, Nederland en Ierland met een reële marktwaarde van € 468,4 miljoen. Dit is een stijging van 12,7% ten opzichte van 30/06/2022 of omkerekend een stijging van ongeveer € 53 miljoen. Op termijn zal de portefeuille volgens het management aangroeien tot circa € 580 miljoen.
 • Tinc deed in de afgelopen periode voor een bedrag van € 171,5 miljoen aan investeringstoezeggingen en €117,4 miljoen aan effectieve investeringen in bestaande en nieuwe participaties onder gecontracteerde investeringstoezeggingen. Deze nieuwe investeringstoezeggingen betreffen investeringen in de nieuwe participatie Yally (B), obelisc (B), Higher Education Buildings (IE), & NGE Fibre (FR) en in de bestaande participaties Storm (B), Kroningswind (NL),  Zelfstroom (NL), Sociale Huisvesting Ierland (IER), Garagepark (NL), Glasdraad (NL) en Datacenter United (B).
 • Tinc realiseerde tijdens het afgelopen boekjaar twee desinvesteringen. Het verkocht haar belang in Bioversneller NV (voor € 20,1 miljoen) en stapte gedeeltelijk uit Glasdraad BV (voor €40 miljoen).
 • Het sterke portefeuilleresultaat reflecteert volgens TINC de goede operationele en financiële prestatie van de investeringsportefeuille door onder meer het effect van een inflatoire omgeving en volatielere stroomprijzen, en de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van de participatie in Bioversneller NV en de partiële verkoop van haar belang in Glasdraad. Het portefeuilleresultaat bestaat uit twee componenten: €58 miljoen aan inkomsten bestaande uit: interesten (€ 11,7 miljoen), dividenden (€ 35,6 miljoen), vergoedingen (€ 1,2 miljoen) en gerealiseerde meerwaarden (€ 9,5 miljoen). Daarnaast kende de portefeuille een (boekhoudkundige) toename van de reële waarde van € 3,4 miljoen.
 • De verhouding tussen de vier focusgebieden in de portefeuille vertoont een mooie spreiding met 33% publieke infrastructuur, 27% energie-infrastructuur, 21% digitale infrastructuur en 19% ondersteunend vastgoed.
 • Het vooropgestelde dividend wordt verhoogd tot € 0,84 per aandeel. Dit is een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, maar dit is voornamelijk te verklaren door het feit dat Tinc haar huidige boekjaar met 6 maanden heeft verlengd. De uitkering van het dividend zal plaatsvinden in mei 2024. Noteer ook dat het gros van het dividend (€ 0.61) zal uitgekeerd worden als een kapitaalreductie, waardoor dit gedeelte belastingsvrij is. 

Negatieve punten 

 • De kaspositie van TINC bedraagt op dit moment ongeveer € 27,4 miljoen (+ € 150 miljoen aan kredietlijnen), al heeft het bedrijf nog voor € 112 miljoen aan contractuele investeringstoezeggingen uitstaan. Tinc heeft zelf al aangegeven extra cashmiddelen te willen ophalen. Dit kan enerzijds via een (groene) obligatie-uitgifte of anderzijds via een extra kapitaalverhoging. 
 • Het bedrijf heeft sinds haar beursnoteringen 3 kapitaalverhogingen doorgevoerd. We denken dat het bijvoorbeeld interessanter zou zijn om te werken met een keuzedividend in nieuwe aandelen om op deze manier cash in het bedrijf te houden.
 • De reële waarde van de investeringsportefeuille wordt bepaald door toepassing van een verdisconteringsvoet op de verwachte toekomstige kasstromen van elke individuele participatie. De gemiddelde verdisconteringsvoet nam het afgelopen jaar toe (van 7,81% naar 8,10%). Dit is voornamelijk te wijten aan een toename van de toepasselijke verdisconteringsvoet voor zonnestroomprojecten (van 8,35% naar 8,9%) en een algemeen hoger renteklimaat. Volgens TINC lijk het wetgevend initiatief van de Vlaamse Regering, dat beoogde om de steunmaatregelen voor bepaalde, oudere zonnestroominstallaties sterk af te bouwen, in de koelkast te zijn beland. 

SWOT

Sterktes

 • Ervaren management
 • Projecten met voorspelbare inkomsten op lange termijn
 • Zekere dividendbetaler

Zwaktes

 • Weinig intrinsieke groei, om portefeuille te groeien zijn regelmatige kapitaalverhogingen nodig
 • Aandeel weinig liquide

Opportuniteiten

 • Belangstelling voor infrastructuur bij beleggers neemt laatste jaren toe, kan positief effect hebben op waardering komende jaren

Bedreigingen

 • Een stijgende rente zou negatief zijn voor de waardering van dividendaandelen als TINC
 • Meer interesse bij grotere institutionele beleggers in infrastructuurprojecten zorgt voor een stijging van de activaprijzen in de sector.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 12.6 EUR Houden
2020/03/18 11.55 EUR Kopen
2020/04/20 13.05 EUR Houden
2024/03/20 11.7 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.