Solvay Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/08/2023
 • Koers opmaak studie: 102.9 EUR
 • Huidige koers: 104.85 EUR
 • Marktkapitalisatie: 10,9 miljard EUR
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Advies van de analist

 • € 105,00
 • € 150,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Solvay is een in 1863 opgerichte Belgische chemiegroep gespecialiseerd in geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën die gebruikt worden in de productie van o.a. vliegtuigen, auto's, consumentenelektronica, medische toepassingen en bij de extractie van mineralen, olie en gas. Het bedrijf heeft meer dan 24.000 werknemers verspreid over 61 landen.

Solvay: omzet per eindmarkt (2021)

Bron: Solvay

Conclusie

Solvay ondervindt net als haar sectorgenoten stilaan hinder van de economische groeivertraging wereldwijd die weegt op de vraag in een aantal eindmarkten. We denken dat dit effect nog wel enkele kwartalen op de resultaten kan blijven wegen. Het negatieve sentiment in de sector weegt op de koers op de korte termijn, maar voor de lange termijn vinden we de huidige koersen interessant, waardoor het aandeel in de koopzone blijft. De opsplitsing op het einde van dit jaar in twee aparte bedrijven kan ook een katalysator worden en de koers terug een boost geven.

Nieuws

20/06/2023: details over opsplitsing

Solvay gaf in een persconferentie de voorbije week meer details over de geplande opsplitsing van Solvay in twee aparte bedrijven:

 • Namen: het bedrijf met de klassieke activiteiten van Solvay (Soda Ash, Peroxides, Coatis,...) gaat de naam Solvay behouden, het bedrijf met de activiteiten met hogere groei (Materials, Specialty Polymers, Solutions,...) krijgt de naam "SYENSQO"
 • Balans: Solvay gaat haar hybride obligaties terugkopen vóór de splitsing, waardoor de schuld verlaagd wordt en de nettoschuld zal verdeeld worden tussen Solvay (€ 1,9 miljard) en SYENSQO (€ 1,6 miljard); de verhouding nettoschuld tegenover EBITDA wordt dan respectievelijk 1,5 en 0,8.
 • Dividend: het nieuwe Solvay zal in de toekomst 60% van het huidige dividend als vertrekbasis nemen, en SYENSQO de overige 40%. Solvay zal daarna de huidige dividendpolitiek van een "stabiel of stijgend" dividend overnemen. Bij SYENSQO zal men een dividendbeleid uitwerken dat toelaat om verder te investeren in groei, wat er vermoedelijk op wijst dat het dividend daar de komende jaren niet noodzakelijk zal stijgen.
 • Fiscale behandeling: Solvay heeft een ruling aangevraagd bij de FOD Financiën over de splitsing, en gaat ervan uit dat particuliere beleggers hierdoor geen roerende voorheffing zullen moeten betalen bij de splitsing, bevestiging hiervan wordt verwacht in september/oktober.Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201820192020202120222023E
Omzet 11,3011,239,7110,1113,4012,50
Operationele winstmarge 8,4%2,0%-6,8%9%18,1%15,5%
Netto winstmarge 7,8%1,1%-9,9%8,3%13,0%10,6%
Boekwaarde per aandeel 75,7572,9652,4767,0999,92106,3
Winst per aandeel 8,491,15-9,329,1516,8013,23
Koers/Winst 1090-1168
Dividend 3,753,753,753,854,054,17
Dividendrendement 4,29%3,63%3,87%3,77%3,81%4,05%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten tweede kwartaal 2023

 • De netto-omzet daalde j-o-j met ongeveer 11% tot € 3,1 miljard. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door dalende volumes (-13%), gedeeltelijk gecompenseerd door prijsverhogingen (+4%). 
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde j-o-j met ongeveer 9% tot € 790 miljoen, wat zo een EBITDA-marge gaf van 25,6% (+0,7 pp). 
 • De aangepaste nettowinst daalde j-o-j met ongeveer 9% tot € 426 miljoen, ofwel tot € 4,10 per (verwaterd) aandeel (-9%). 
 • Materials: de omzet steeg met 4% (organisch 7%), vooral gedragen door een sterke groei bij Composite Materials van 14%. Dit was te danken aan aanhoudend herstel in de commerciële luchtvaart. Bij Specialty Polymers bleef de omzetstijging beperkt tot 1%, omwille van lagere volumes bij de batterijen voor de auto-industrie. De EBITDA steeg met 7%, waardoor de EBITDA-marge toenam van 32,5% naar 33,4%.
 • Chemicals: de omzet daalde met 9% (organisch -9%), voornamelijk omwille van een sterke daling (-23%) bij Coatis (kleefstoffen). Ook bij Silica (-9%) was er een duidelijke daling omwille van zwakkere vraag vanuit de auto-industrie. De EBITDA daalde met 2%, de EBITDA-marge steeg met 2,2 pp tot 30,4%.
 • Solutions: de omzet daalde met 26% (organisch -23%), vooral veroorzaakt door een forse daling (-47%) bij Aroma, waar de vraag naar synthetische vanilline daalde door voorraadafbouw bij klanten en steke concurrentie.  De EBITDA daalde hierdoor met 42%, waardoor de EBITDA-marge 5pp daalde van 22,3% naar 17,3%.

Positieve punten 

 • Prijszettingsmacht: de winstdalingen bij Solvay zijn lager dan bij de meeste sectorgenoten, voornamelijk door de prijsverhogingen die ze kon doorvoeren het voorbije jaar. Dit prijseffect is nu wel stilaan uitgewerkt, voor de tweede jaarhelft verwacht Solvay stabiele prijzen tegenover vorig jaar.
 • Schikking PFAS: Solvay bereikte een schikking met het departement Milieu van de staat New Jersey omtrent de PFAS-productie in een fabriek van Solvay de voorbije 30 jaar. Solvay zal $ 175 miljoen betalen voor "schade aan natuurlijke rijkdommen" ($ 75 miljoen) en voor claims voor gedupeerden en een sanering ($ 100 miljoen). Solvay gaat ook de bodem in de omgeving van de fabriek testen op vervuiling en zonodig saneren. Het bedrijf legt in totaal een provisie aan van € 230 miljoen. Hiermee verdwijnt de onzekerheid over de mogelijk financiële impact van dit dossier.
 • Kostenbesparingen: in het voorbije kwartaal werden voor €19 miljoen bijkomende structurele kostenbesparingen doorgevoerd. Hierdoor komt het totaal sinds 2019 uit op € 502 miljoen, waardoor de doelstelling van € 500 miljoen tegen 2024 vervroegd wordt gehaald.
 • Balans: Solvay genereerde een free cashflow van € 556 miljoen, tegenover € 257 miljoen het jaar voordien, voornamelijk dankzij een afnemend werkkapitaal door voorraadreductie. De netto financiële schuld daalde meet € 539 miljoen tegenover het begin van dit jaar. Daardoor bedraagt de ratio nettoschuld tegenover EBITDA nu een historisch lage 0.9.
 • Opsplitsing Solvay: De opsplitsing van het bedrijf in twee aparte bedrijven wordt nog steeds voorzien voor december 2023. In juni werden hierover reeds meer details bekend gemaakt. Verdere details, o.a. over wie welk onderdeel gaat leiden, worden in de herfst verwacht.

Negatieve punten 

 • Verzwakkende vraag: de afnemende vraag in een aantal eindmarkten (bouw, batterijen, kleefstoffen, olie & gas, ...) zette zich ook in het tweede kwartaal verder. De zichtbaarheid voor de tweede jaarhelft is niet zo groot, Solvay rekent op een stabilisatie van de volumes of mogelijk een licht herstel.
 • Guidance: Solvay herbevestigt haar guidance dat de EBITDA zal uitkomen in een vork tussen -5% en  +2% tegenover vorig jaar.  De onderkant van de guidance gaat uit van een stabilisatie van de volumes in de tweede jaarhelft, de bovenkant van een licht herstel van de volumes.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.
 • Behoorlijke prijszettingsmacht

Zwaktes 

 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden
2023/06/20 97.8 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.