Sofina Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/04/2024
 • Koers opmaak studie: 210.6 EUR
 • Huidige koers: 223 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,2 miljard EUR
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003717312

Advies van de analist

 • € 246,00
 • € 418,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De familie Boël controleert via een reeks tussenholdings haar portefeuillemaatschappij Sofina. Sofina investeert in een gediversifieerde portefeuille aandelen. Het beeld van de "passieve houdstermaatschappij" dat sommigen hebben van Sofina, is o.i. volledig onterecht. Zeker de laatste jaren is het beleid een stuk dynamischer geworden en verschoof de focus meer naar groeibedrijven en groeilanden. Daarnaast toont het management de laatste jaren een grotere bereidheid tot communicatie met de aandeelhouders, wat we toejuichen. 

Sofina : Portefeuille

Bron: Sofina

Conclusie

De intrinsieke waarde van Sofina hield in 2023 goed stand. Ondanks de problemen met enkele participaties is de portefeuille zeer goed gespreid en blijft de goede trackrecord intact. Sofina blijft koopwaardig voor de geduldige langetermijnbelegger.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten 2023 
Sofina zag de intrinsieke waarde per aandeel in 2023 met 2,1 % afnemen, van € 279,41 (31/12/2022) tot € 273,62 (31/12/2023). Gezien de specifieke portefeuillesamenstelling, evolueert de intrinsieke waarde uiteraard sterk mee met de evolutie van private equity (en groeiaandelen). Het bedrijf beschikt over een goede historische trackrecord ondanks de mindere prestatie in 2022. 

De tien belangrijkste (rechtstreekse) deelnemingen van Sofina maken 27% uit van het eigen vermogen. De tien belangrijkste partners waarmee Sofina tezamen werkt om via fondsen te investeren in private equity, maken nog eens 22% uit van het eigen vermogen. De portefeuille van Sofina is dus vrij goed gespreid.

Verschillende participaties van Sofina kwamen de afgelopen jaren onder vuur te liggen, waarvan bij enkele zelfs sprake was van mogelijke fraude en/of onregelmatigheden. Vooral de Indiase leerapp Byju’s was daarbij belangrijk omdat deze op een bepaald moment ca 10% van de intrinsieke waarde uitmaakte (als gevolg van een flinke stijging van de waardering in de opeenvolgende kapitaalrondes). Intussen is de waarde van Byju's verschrompeld, maar op zich maakt dat al geruime tijd geen verschil meer uit voor onze analyse omdat we van bij de aanvang van deze problemen de participatie veiligheidshalve als vrijwel waardeloos beschouwden enerzijds, en anderzijds omdat het belang van Byju's in de totale portefeuille zoals Sofina deze berekent hooguit nog enkele procenten is.

Intussen blijft de (rechtstreekse en onrechtstreekse) investering in Bytedance de belangrijkste participatie, met een belang in de totale intrinsieke waarde van Sofina van meer dan 5%, hoewel de portefeuille op zijn geheel nog steeds erg gediversifieerd blijft. Bytedance's app TikTok blijft razend populair. Minpunt is wel dat steeds meer westerse landen TikTok willen weren.

Het feit dat Sofina zich de afgelopen jaren meer richting technologie- en groeibedrijven is gaan oriënteren, speelt in de huidige marktomstandigheden in het nadeel spelen van het bedrijf (hoewel we niet van mening zijn dat Sofina nu het roer terug moet omgooien - integendeel). In een stijgende rente-omgeving zijn dit type bedrijven immers extra gevoelig voor een neerwaartse rerating. Maar op langere termijn denken we dat de voordelen zullen opwegen tegenover de nadelen.

Sofina staat in contact met het management van de meeste bedrijven in portefeuille, om te monitoren en waar nodig de risico's te reduceren.

Het dividend werd in 2023 met 3,4% verhoogd tot 3,35 € bruto.

De decote of korting op de onderliggende waarde was in 2021 helemaal weggesmolten en op het einde van dat jaar noteerde Sofina zelfs met een premie van bijna 28%. Na de forse koersval in 2022, en de makke prestatie in 2023, noteerde Sofina een tijdje met een stevige korting van tegen de 30%. Momenteel zal de korting eerder ca 20%-25% bedragen.

Sofina presteerde afgelopen decennia beter dan het beursgemiddelde. Dit is uiteraard géén garantie voor de toekomst maar het beklemtoont in elk geval de bekwaamheid van het management. 

SWOT

Sterktes

 • Uitstekende trackrecord inzake groei van de intrinsieke waarde.
 • Zeer degelijk management.
 • Doet duidelijk moeite om meer informatie te delen met de investeerders.
 • Investeringsteam heeft aandacht voor groeiopportuniteiten en groeilanden.

Zwaktes

 • Ondanks de inspanningen van het management niet altijd even transparant op sommige vlakken.
 • Private equity is moeilijker in te schatten en minder transparant dan beursgenoteerde investeringen.

Opportuniteiten

 • Degelijke investeringspolitiek, met aandacht voor groei, zou in de toekomst zijn vruchten moeten (blijven) afwerpen.
 • Focus op groeilanden kan de portefeuille een extra duwtje in de rug geven.

Bedreigingen

 • Eventueel te dure prijzen in zowel private equity als op de beurs die het toekomstige rendement uithollen.
 • Lagere liquiditeit kan de koers op heel slechte beursdagen soms flink lager duwen (al kan dat voor investeerders net een opportuniteit zijn). 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 130.4 EUR kopen
31/08/2018 172 EUR houden
03/04/2019 179.2 EUR Kopen
04/10/2019 201 EUR houden
11/07/2023 188.6 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.