Mastercard Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/02/2021
 • Koers opmaak studie: 316.29 USD
 • Huidige koers: 360.02 USD
 • Marktkapitalisatie: 355,2 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US57636Q1040

Advies van de analist

 • US$ 227,00
 • US$ 340,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Mastercard is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Meer bepaald regelt Mastercard elektronische betalingen tussen de bank van de leveranciers/winkeliers/verkopers en de bank van de klanten (via credit- en debetkaarten van de klant). Visa is de grootste speler wereldwijd, gevolgd op enige afstand door MasterCard. American Express is weer een stuk kleiner en volgt op de derde plaats. De drie spelers staan in voor het gros van de betalingstransacties wereldwijd.

Conclusie

Opnieuw mindere resultaten bij Mastercard in het vierde kwartaal dewelke hoofdzakelijk te wijten zijn aan de impact van covid-19 en bijhorende quarantainemaatregelen. Het is duidelijk dat Mastercard, net als Visa, sterk te lijden heeft onder het gebrek aan internationaal toerisme. Het uitgavenpatroon bij gezinnen, hetgeen sterk gecorreleerd is aan het consumentenvertrouwen, blijft voorlopig nog relatief stabiel. Het is echter niet uit te sluiten dat een verslechtering van de gezondheidscrisis kan leiden tot een daling van de consumptie-uitgaven bij gezinnen in de nabije toekomst. Indien we echter verder kijken dan de komende 2 kwartalen denken we dat er wel eens een sterke inhaalbeweging kan optreden wat betreft consumentenuitgaven in het post-covid tijdperk. Bovendien lijkt ons, gegeven de huidige wereldwijde uitrol van vaccinatiecampagnes wereldwijd, de tweede jaarhelft een realistisch tijdschema.  
Aan een huidige waardering van 39 keer de verwachte winst in boekjaar 2021 of een EV/Ebitda van 36,2 oogt het aandeel toch wel duur. Gegeven het groeiprofiel van het bedrijf kijjken we bij voorkeur ook even naar de peg ratio, die momenteel uitkomt op 2.8.
Hierdoor stranden we voorlopig op een 'houden' advies. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio      2017      2018     2019    2020  2021E 
Omzet12.49714.95016.88315.30118.545
Bedrijfswinst6.6227.2829.6648.15410.142
Nettowinst3.9155.8598.1186.4637.985
Boekwaarde5,195,235,856,426,65
Winst per aandeel3,675,637,986,408,04
Koers/winst41,233,537,449,239,1
Dividend per aandeel0,911,081,391,201,59
Dividendrendement0,60%0,57%0,47%0,51%0,56%
Bron : Bloomberg


Resultaten vierde kwartaal  

 • De omzet daalde met 7% tot $ 4.1 miljard.
 • Het operationeel inkomen daalde met 14% tot $ 2.1 miljard.
 • De nettowinst ging 15% lager tot $ 1.8 miljard.

Positieve punten 

 • Mastercard kon zijn operationele kosten in het vierde kwartaal op vergelijkbare basis verlagen met 3%. Dit kwam door lagere marketinguitgaven, lagere reis- en personeelskosten. 
 • ​​​​​​​Het betalingsvolume (Gross dollar volume) bleef quasi onveranderd (+1%) in het vierde kwartaal tot $ 1.7 biljoen als gevolg van quarantainemaatregelen en een algemeen lager niveau op vlak van consumentenvertrouwen. Ondanks de covid-19 pandemie bleef het GDV op jaarbasis stabiel op $ 6,3 biljoen. 
 • Het bedrijf keerde gedurende het vierde kwartaal $ 399 miljoen aan dividenden uit. Daarnaast kocht Mastercard in Q4 voor 3.1 miljoen eigen aandelen in voor een totaalbedrag van $ 1 miljard. Onder het huidige inkoopprogramma kan het bedrijf nog voor $ 9.5 miljard eigen aandelen inkopen. Op jaarbasis werden er ongeveer 14.3 miljoen eigen aandelen ingekocht en werd er voor $ 1.6 miljard aan dividenden betaalt aan de aandeelhouders. 
 • wereldwijd zijn er 2.8 miljard Mastercard (of Maestro) uitgegeven.

Negatieve punten 

 • De jaarresultaten van Mastercard hebben duidelijk te lijden onder de huidige covid-19 restricties en bijhorende lockdownmaatregelen. Over het gehele boekjaar noteren we een omzetdaling van 9% tot $ 15,3 miljard met een daling van de nettowinst van 21% tot $ 6,4 miljard tot gevolg. 
 • De terugval in de toeristische sector heeft ook een impact op Mastercard. Het gedeelte 'cross-border transactions' daalde met 29% in het vierde kwartaal.
 • Het segment 'other income', hetwelk onder andere de investeringsportefeuille van het bedrijf omvat deed het minder goed op jaarbasis en leidde tot een verlies van $ 388 miljoen, hoofdzakelijk te wijten aan hogere intrestbetalingen omwille van de extra obligatie-uitgiftes die dit boekjaar ($ 4 miljard) werden gedaan.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer grote marktconcentratie : slechts enkele grote spelers die de markt domineren zodat scherpe concurrentie uitblijft.
 • Groot marktaandeel
 • Sterke merkenbekendheid
 • Performante (IT-)systemen die grote hoeveelheden transacties kunnen verwerken.
 • Uitgebreid netwerk wereldwijd

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Fraudegevoeligheid

Opportuniteiten :

 • Het aantal cashbetalingen neemt wereldwijd continu af, ten gunste van andere betalingsmogelijkheden.
 • Ontwikkeling van nieuwe, performante, eigentijdse betaalsystemen 

Bedreigingen :

 • Anti-trust onderzoeken voor prijsafspraken en/of machtsmisbruik Visa & MasterCard doken in het verleden op, zowel in de VS als in Europa, waarna tarieven neerwaarts werden bijgesteld of (dure) “schikkingen” volgden. Dat resulteerde minstens in toegenomen waakzaamheid van de overheden. In een slechter scenario duiken er nieuwe rechtszaken op.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen vormen wellicht de grootste bedreiging, omwentelingen in de betaalmarkt kunnen het landschap plots drastisch veranderen. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
24/08/2020 337.1 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.