Mastercard Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/11/2021
 • Koers opmaak studie: 339.72 USD
 • Huidige koers: 355.08 USD
 • Marktkapitalisatie: 355,2 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US57636Q1040

Advies van de analist

 • US$ 300,82
 • US$ 451,20

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Mastercard is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Meer bepaald regelt Mastercard elektronische betalingen tussen de bank van de leveranciers/winkeliers/verkopers en de bank van de klanten (via credit- en debetkaarten van de klant). Visa is de grootste speler wereldwijd, gevolgd op enige afstand door MasterCard. American Express is weer een stuk kleiner en volgt op de derde plaats. De drie spelers staan in voor het gros van de betalingstransacties wereldwijd.

Conclusie

Net als bij sectorgenoot Visa, was er ook bij Mastercard sprake van een sterk herstel in het derde kwartaal als gevolg van de heropleving van het internationale toerisme en bijhorend betaalverkeer. Op korte termijn zijn de grootste risico's op dit moment een verslechtering in de globale gezondheidssituatie en de gevoeligheid aan de algemene macro-economische cyclus.
Dit gezegd zijnde, slaagt mastercard er in om de afgelopen jaren consistent hogere groeicijfers voor te leggen dan sectorgenoot Visa. We gaan ook in de toekomst uit van een sterker groeiprofiel met een geschatte CAGR van 16%. 

Aan de huidige waardering van 42 keer de verwachte winst in boekjaar 2021 of de door ons geschatte peg ratio, die momenteel uitkomt op 1.7 lijkt het aandeel op dit moment redelijk fair gewaardeerd. De huidige beurskoers impliceert wel een stevig groeiritme, hetgeen bij Mastercard afhankelijk is van positieve macro-economische parameters. 
We blijven daarom voorlopig een 'houden' advies hanteren voor Mastercard en verkiezen op dit moment sectorgenoot Visa. We denken dat Visa ten opzichte van Mastercard geniet van een groter schaalvoordeel, hogere operationele winstmarges en een gunstigere waardering.

Nieuws

-

Resultaten

in mio      2017      2018     2019    2020  2021E 
Omzet12.49714.95016.88315.30118.545
Bedrijfswinst6.6227.2829.6648.15410.142
Nettowinst3.9155.8598.1186.4637.985
Boekwaarde5,195,235,856,426,65
Winst per aandeel3,675,637,986,408,04
Koers/winst41,233,537,449,239,1
Dividend per aandeel0,911,081,391,201,59
Dividendrendement0,60%0,57%0,47%0,51%0,56%
Bron : Bloomberg


Resultaten na 9 maanden 2021 

 • De omzet steeg met 22% tot $ 13.7 miljard.
 • Het operationeel inkomen ging 20% hoger tot $ 7.3 miljard.
 • De nettowinst steeg met 36% tot $ 6.3 miljard.

Positieve punten 

 • De CEO van mastercard, Michael Miebach, gaf te kennen dat de binnenlandse en internationale uitgaven opnieuw sterk aan het aantrekken zijn. In het derde kwartaal was het gedeelte 'cross border spending' opnieuw rond het pre-covid-19 niveau. Een duidelijke indicatie van een aantrekkend consumentenvertrouwen nav de heropleving van het internationale toerisme. 
 • ​​​​​​​Het betalingsvolume (Gross dollar volume) steeg YTD met 20% tot $ 5.7 biljoen. De fees die het bedrijf int als gevolg van het verwerken van betalingen (Switched transactions) steeg met 24%. Het gedeelte 'cross border transactions' kon opnieuw aanknopen met een groei van 25% YTD omwille van de heropening van de grenzen en de afname van reisrestricties in verschillende landen in het afgelopen kwartaal.
 • Het bedrijf keerde gedurende het derde kwartaal $ 434 miljoen aan dividenden uit. Daarnaast kocht Mastercard in Q3 4.3 miljoen eigen aandelen in voor een totaalbedrag van $ 1.6 miljard. Onder het huidige inkoopprogramma kan het bedrijf nog voor $ 4.8 miljard eigen aandelen inkopen. 
 • wereldwijd zijn er 2.9 miljard Mastercard (& Maestro) uitgegeven.

Negatieve punten 

 • Net als bij sectorgenoot Visa, is ook Mastercard gevoelig aan dalende consumentenuitgaven omwille van economische perikelen of een heropleving van het Covid-19 virus in verscheidene geografische regio's. Mogelijk zorgt dit ervoor dat de komende kwartalen wat moeilijker gaan zijn. 
 • Mastercard zag zijn kosten voor 'incentives & rebates' stijgen met bijna 30%. Dit was enerzijds te wijten aan een sterke groei op vlak van volume aan transacties en anderzijds het sluiten van nieuwe partnerships met derde partijen. 
 • Mastercard zag zijn operationele kosten stijgen met 24% YTD, hierin was ongeveer 6% te wijten aan gedane acquisities in het afgelopen jaar. Daarnaast waren er voornamelijk toenemende uitgaven op vlak van personeel en marketing. We denken dat beide elementen primair te wijten zijn aan de heropening van de economie en de ietwat scheefgetrokken vergelijkingsbasis in 2020.
 • Mastercard is redelijk agressief geweest op vlak van inkoop eigen aandelen de afgelopen boekjaren. Hierdoor is de balans in vergelijking met sectorgenoot Visa op relatieve basis zwakker met een solvabiliteit van rond de 19%.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer grote marktconcentratie : slechts enkele grote spelers die de markt domineren zodat scherpe concurrentie uitblijft.
 • Groot marktaandeel
 • Sterke merkenbekendheid
 • Performante (IT-)systemen die grote hoeveelheden transacties kunnen verwerken.
 • Uitgebreid netwerk wereldwijd

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Fraudegevoeligheid

Opportuniteiten :

 • Het aantal cashbetalingen neemt wereldwijd continu af, ten gunste van andere betalingsmogelijkheden.
 • Ontwikkeling van nieuwe, performante, eigentijdse betaalsystemen 

Bedreigingen :

 • Anti-trust onderzoeken voor prijsafspraken en/of machtsmisbruik Visa & MasterCard doken in het verleden op, zowel in de VS als in Europa, waarna tarieven neerwaarts werden bijgesteld of (dure) “schikkingen” volgden. Dat resulteerde minstens in toegenomen waakzaamheid van de overheden. In een slechter scenario duiken er nieuwe rechtszaken op.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen vormen wellicht de grootste bedreiging, omwentelingen in de betaalmarkt kunnen het landschap plots drastisch veranderen. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
24/08/2020 337.1 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.