Mastercard Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/02/2024
 • Koers opmaak studie: 471.56 USD
 • Huidige koers: 467.83 USD
 • Marktkapitalisatie: 440 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US57636Q1040

Conseil de l'analyste

 • 397,11 $US
 • 595,67 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Mastercard is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Meer bepaald regelt Mastercard elektronische betalingen tussen de bank van de leveranciers/winkeliers/verkopers en de bank van de klanten (via credit- en debetkaarten van de klant). Visa is de grootste speler wereldwijd, gevolgd op enige afstand door MasterCard. American Express is weer een stuk kleiner en volgt op de derde plaats. De drie spelers staan in voor het gros van de betalingstransacties wereldwijd.

Conclusie

Net als bij sectorgenoot Visa, was er ook bij Mastercard sprake van sterke financiële cijfers in het afgelopen kwartaal als gevolg van aanhoudende sterkte op vlak van het internationale toerisme en bijhorend betaalverkeer. Op korte termijn is het grootste risico voor Mastercard op dit moment de correlatie van de financiële resultaten aan de algemene macro-economische cyclus. Hoewel het bedrijf op dit moment nog geen impact ziet van de aanhoudende hoge inflatie op het bestedingsgedrag bij gezinnen, blijft dit toch een belangrijk element om in het oog te houden gedurende de komende periode.
Dit gezegd zijnde slaagt mastercard er voorlopig in om de afgelopen jaren consistent hogere groeicijfers voor te leggen dan sectorgenoot Visa. We gaan ook in de toekomst uit van een sterker groeiprofiel met een geschatte CAGR van 13%. 

Aan de huidige waardering van 33 keer de verwachte winst in boekjaar 2024 of de door ons geschatte peg ratio, die momenteel uitkomt op 2.5 lijkt het aandeel op dit moment relatief fair gewaardeerd. De huidige beurskoers impliceert wel een stevig aanhoudend groeiritme, hetgeen bij Mastercard deels afhankelijk is van positieve macro-economische parameters. 
We blijven daarom voorlopig een 'houden' advies hanteren voor Mastercard.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
Omzet 16,8815,3018,8822,2425,1028,13
Operationele winst 9,668,0810,0812,2614,0116,43
Nettowinst 8,126,418,699,9311,2013,38
Boekwaarde per aandeel 5,856,427,656,597,4210,35
Winst per aandeel 7,986,408,7910,2611,8614,41
Koers/Winst 375641343632
Dividend 1,321,601,761,962,282,28
Dividendrendement 0,44%0,45%0,49%0,56%0,53%0,49%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten FY 2023 

 • De netto-omzet steeg met 13% tot $ 25,1 miljard.
 • Het operationeel inkomen ging 14% hoger tot $ 14 miljard.
 • De nettowinst steeg met 13% tot $ 11,2 miljard.

Positieve punten 

 • De CEO van Mastercard, Michael Miebach, gaf aan dat de consumentenuitgaven op dit ogenblik zeer sterk blijven, onderliggend gedreven door meer consumentenbestedingen aan reizen en 'ervaringen'. Ook uitgaven in de dienstensector blijven robuust. In het vierde kwartaal was het gedeelte 'cross border spending' met een stijging van 18% andermaal sterk. Volgens de CEO heeft de toegenomen inflatie op dit moment nog geen impact op de consumentenuitgaven van gezinnen. Het blijft moeilijk om in te schatten wat de middellange termijn gevolgen zullen zijn van de aanhoudend hogere inflatie op het bestedingsgedrag.
 • Het betalingsvolume (Gross dollar volume) steeg het afgelopen boekjaar met 12% tot $ 9 biljoen. De fees die het bedrijf int als gevolg van het verwerken van betalingen (Switched transactions) stegen met 14%. Het gedeelte 'cross border transactions' kon opnieuw aanknopen met een groei van 24% omwille van een sterke stijging van het (internationale) toerisme.
 • 'value added services & solutions' kon een groei voorleggen van 17% in de afgelopen twaalf maanden, voornamelijk gedreven door een hogere vraag naar cybersecurity- en fraudedetectie-oplossingen.
 • Het bedrijf keerde gedurende het afgelopen boekjaar voor $ 2,2 miljard aan dividenden uit. Daarnaast kocht Mastercard gedurende de afgelopen twaalf maanden 23,8 miljoen eigen aandelen in voor een totaalbedrag van $ 9 miljard. Onder het huidige inkoopprogramma kan het bedrijf nog voor $ 13,6 miljard eigen aandelen inkopen. 
 • Wereldwijd zijn er ondertussen 3.3 miljard Mastercard (& Maestro) kaarten uitgegeven door de klanten van het bedrijf.
 • Outlook: Mastercard gaf geen financiële outlook voor boekjaar 2024.

Negatieve punten 

 • Net als bij sectorgenoot Visa, is ook Mastercard gevoelig aan dalende consumentenuitgaven omwille van een economische vertraging. Mogelijk zorgt dit ervoor dat de komende kwartalen wat moeilijker gaan zijn, gegeven de sterk gestegen inflatie in de Westerse landen. 
 • Mastercard zag zijn kosten voor 'incentives & rebates' stijgen met bijna 22% gedurende het afgelopen boekjaar. Dit was enerzijds te wijten aan een sterke groei op vlak van volume aan transacties en anderzijds het sluiten van nieuwe partnerships met derde partijen.
 • Mastercard heeft voor ongeveer $15,6 miljard aan brutoschulden op de balans. Hoewel dit zeker geen probleem vormt op vlak van liquiditeit heeft dit wel tot gevolg dat de interestbetalingen ten opzichte van het voorgaande jaar met 22% toenamen tot $ 575 miljoen.
 • Mastercard is redelijk agressief geweest op vlak van inkoop eigen aandelen de afgelopen boekjaren. Hierdoor is de balans in vergelijking met sectorgenoot Visa op relatieve basis zwakker met een solvabiliteit van rond de 16,4%.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer grote marktconcentratie : slechts enkele grote spelers die de markt domineren zodat scherpe concurrentie uitblijft.
 • Groot marktaandeel
 • Sterke merkenbekendheid
 • Performante (IT-)systemen die grote hoeveelheden transacties kunnen verwerken.
 • Uitgebreid netwerk wereldwijd

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Fraudegevoeligheid

Opportuniteiten :

 • Het aantal cashbetalingen neemt wereldwijd continu af, ten gunste van andere betalingsmogelijkheden.
 • Ontwikkeling van nieuwe, performante, eigentijdse betaalsystemen 

Bedreigingen :

 • Anti-trust onderzoeken voor prijsafspraken en/of machtsmisbruik Visa & MasterCard doken in het verleden op, zowel in de VS als in Europa, waarna tarieven neerwaarts werden bijgesteld of (dure) “schikkingen” volgden. Dat resulteerde minstens in toegenomen waakzaamheid van de overheden. In een slechter scenario duiken er nieuwe rechtszaken op.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen vormen wellicht de grootste bedreiging, omwentelingen in de betaalmarkt kunnen het landschap plots drastisch veranderen. 

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
24/08/2020 337.1 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.