Mastercard Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/11/2022
 • Koers opmaak studie: 343.69 USD
 • Huidige koers: 370.6 USD
 • Marktkapitalisatie: 353 miljard
 • Secteur: Financieel
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US57636Q1040

Conseil de l'analyste

 • 323,88 $US
 • 451,20 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Mastercard is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Meer bepaald regelt Mastercard elektronische betalingen tussen de bank van de leveranciers/winkeliers/verkopers en de bank van de klanten (via credit- en debetkaarten van de klant). Visa is de grootste speler wereldwijd, gevolgd op enige afstand door MasterCard. American Express is weer een stuk kleiner en volgt op de derde plaats. De drie spelers staan in voor het gros van de betalingstransacties wereldwijd.

Conclusie

Net als bij sectorgenoot Visa, was er ook bij Mastercard sprake van sterke financiële cijfers in het tweede kwartaal als gevolg van een inhaalbeweging op vlak van het internationale toerisme en bijhorend betaalverkeer. Op korte termijn zijn de grootste risico's op dit moment een eventuele verslechtering in de globale gezondheidssituatie en de gevoeligheid aan de algemene macro-economische cyclus. Hoewel het bedrijf op dit moment nog geen impact ziet van de aanhoudende hoge inflatie op het bestedingsgedrag bij gezinnen, blijft dit toch een belangrijk element om in het oog te houden de komende kwartalen.
Dit gezegd zijnde slaagt mastercard er in om de afgelopen jaren consistent hogere groeicijfers voor te leggen dan sectorgenoot Visa. We gaan ook in de toekomst uit van een sterker groeiprofiel met een geschatte CAGR van 18%. 

Aan de huidige waardering van 33,4 keer de verwachte winst in boekjaar 2022 of de door ons geschatte peg ratio, die momenteel uitkomt op 1.85 lijkt het aandeel op dit moment redelijk fair gewaardeerd. De huidige beurskoers impliceert wel een stevig groeiritme, hetgeen bij Mastercard deels afhankelijk is van positieve macro-economische parameters. 
We blijven daarom voorlopig een 'houden' advies hanteren voor Mastercard en blijven op dit moment sectorgenoot Visa verkiezen. We denken dat Visa ten opzichte van Mastercard geniet van een groter schaalvoordeel, hogere operationele winstmarges en een iets gunstigere waardering. Dit gezegd zijnde trekken we onze koop- en verkoopzones wel lichtjes op bij Mastercard om de beter dan verwachte operationele prestaties van het bedrijf te weerspiegelen. 

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 12,5014,9516,8815,3018,8822,49
Operationele winst 6,627,289,668,0810,0812,75
Nettowinst 3,925,868,126,418,6910,16
Boekwaarde per aandeel 5,195,235,856,427,468,85
Winst per aandeel 3,675,637,986,408,7910,43
Koers/Winst 413437564137
Dividend 0,911,081,321,601,761,76
Dividendrendement 0,60%0,57%0,44%0,45%0,49%0,46%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten Q2 2022 

 • De netto-omzet steeg met 21% tot $ 5.5 miljard.
 • Het operationeel inkomen ging 29% hoger tot $ 3 miljard.
 • De nettowinst steeg met 10% tot $ 2.3 miljard.

Positieve punten 

 • De CEO van mastercard, Michael Miebach, gaf te kennen dat de binnenlandse en internationale uitgaven nog steeds enorm robust zijn. In het tweede kwartaal was het gedeelte 'cross border spending' met een stijging van 58% een opvallende uitschieter. Volgens de CEO heeft de toegenomen inflatie op dit moment nog geen impact op de consumentenuitgaven van gezinnen. Het blijft moeilijk om in te schatten wat de langetermijn gevolgen zullen zijn van de aanhoudend hogere inflatie op het bestedingsgedrag.
 • Het betalingsvolume (Gross dollar volume) steeg in Q2 met 14% tot $ 2.1 biljoen. De fees die het bedrijf int als gevolg van het verwerken van betalingen (Switched transactions) steeg met 12%. Het gedeelte 'cross border transactions' kon opnieuw aanknopen met een groei van 58% omwille van een sterke stijging van het (internationale) toerisme.
 • Een gedeelte van de groei (+/-1%) is te danken aan verschillende acquisities die het bedrijf heeft gedaan in het afgelopen boekjaar (voor een totaalbedrag van $ 4.7 miljard). Ook de 'cyber & intelligence en 'data & service oplossingen' draagden bij aan de groei (+18% y-o-y) van mastercard. Het totale gedeelte van deze 'other revenues' ten opzichte van de totale bruto-omzet komt neer op 20%)
 • Het bedrijf keerde gedurende het tweede kwartaal $ 477 miljoen aan dividenden uit. Daarnaast kocht Mastercard in Q2 6.9 miljoen eigen aandelen in voor een totaalbedrag van $ 2.4 miljard. Onder het huidige inkoopprogramma kan het bedrijf nog voor $ 6.7 miljard eigen aandelen inkopen. 
 • wereldwijd zijn er ondertussen 3 miljard Mastercard (& Maestro) kaarten uitgegeven door de klanten van het bedrijf, een groei van 5%.

Negatieve punten 

 • Net als bij sectorgenoot Visa, is ook Mastercard gevoelig aan dalende consumentenuitgaven omwille van economische perikelen of een heropleving van het Covid-19 virus in verscheidene geografische regio's. Mogelijk zorgt dit ervoor dat de komende kwartalen wat moeilijker gaan zijn, gegeven de sterk gestegen inflatie in de Westerse landen. 
 • Wisselkoerseffecten (in essentie de sterke appreciatie van de Amerikaanse dollar) wegen op de resultaten van Mastercard en drukken de omzet met zo'n 4% in Q2. Ook in de rest van het boekjaar zal dit hoogswaarschijnlijk wegen op de financiële resultaten van Mastercard. 
 • In maart 2022 heeft Mastercard aangekondigd haar operaties in Rusland voorlopig te staken nav de Russische invasie in Oekraïne. In boekjaar 2021 waren de Russiche activiteiten ongeveer goed voor 4% van de netto-omzet van Mastercard. We verwachten dus een soortgelijke impact op de jaarresultaten bij Mastercard.
 • Mastercard zag zijn kosten voor 'incentives & rebates' stijgen met bijna 20% gedurende het afgelopen kwartaal. Dit was enerzijds te wijten aan een sterke groei op vlak van volume aan transacties en anderzijds het sluiten van nieuwe partnerships met derde partijen. 
 • Mastercard is redelijk agressief geweest op vlak van inkoop eigen aandelen de afgelopen boekjaren. Hierdoor is de balans in vergelijking met sectorgenoot Visa op relatieve basis zwakker met een solvabiliteit van rond de 17.2%.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer grote marktconcentratie : slechts enkele grote spelers die de markt domineren zodat scherpe concurrentie uitblijft.
 • Groot marktaandeel
 • Sterke merkenbekendheid
 • Performante (IT-)systemen die grote hoeveelheden transacties kunnen verwerken.
 • Uitgebreid netwerk wereldwijd

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Fraudegevoeligheid

Opportuniteiten :

 • Het aantal cashbetalingen neemt wereldwijd continu af, ten gunste van andere betalingsmogelijkheden.
 • Ontwikkeling van nieuwe, performante, eigentijdse betaalsystemen 

Bedreigingen :

 • Anti-trust onderzoeken voor prijsafspraken en/of machtsmisbruik Visa & MasterCard doken in het verleden op, zowel in de VS als in Europa, waarna tarieven neerwaarts werden bijgesteld of (dure) “schikkingen” volgden. Dat resulteerde minstens in toegenomen waakzaamheid van de overheden. In een slechter scenario duiken er nieuwe rechtszaken op.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen vormen wellicht de grootste bedreiging, omwentelingen in de betaalmarkt kunnen het landschap plots drastisch veranderen. 

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
24/08/2020 337.1 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.