KBC Groep Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/11/2023
 • Koers opmaak studie: 52.36 EUR
 • Huidige koers: 52.18 EUR
 • Marktkapitalisatie: 22 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003565737

Advies van de analist

 • € 52,20
 • € 75,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC is een Belgische bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. Naast België, is de groep actief in Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. KBC Groep telt meer dan 12 miljoen klanten en ongeveer 41.000 personeelsleden in 1.300 kantoren. In de Belgische thuismarkt heeft de bank een marktaandeel van ongeveer 20% wat betreft traditionele bankproducten.

KBC: bijdrage aan het groepsresultaat in mio EUR (2022)

Bron: KBC

KBC: verdeling opbrengsten in % (2022)

  Bron: KBC

  Conclusie

  Degelijke resultaten bij KBC, waarbij de impact van de vertragende economie voorlopig beperkt is. De kosten zijn relatief goed onder controle, behalve de toenemende bankentaksen, waar ze zelf geen vat op heeft. De balans is stevig en beleggers worden beloond met een terugkoopprogramma eigen aandelen en een mooi dividend. Aan de huidige koersen bevindt het aandeel zich aan de onderkant van de 'houden'-zone, dicht bij de koopzone. Op korte termijn zijn er wel weinig katalysatoren voor het aandeel, aangezien men in 2024 geen winststijging verwacht, maar met een verwacht dividendrendement van meer dan 8% is het aandeel vandaag al wel aantrekkelijk voor dividendbeleggers.


  Nieuws

  -  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 E
  Omzet 8,258,377,958,419,5710,93
  Operationele winstmarge 39,9%37,1%23,4%39,8%36,7%45,4%
  Netto winstmarge 31,2%29,7%18,1%30,2%29,9%28,7%
  Boekwaarde per aandeel 41,4144,9748,0751,7648,7152,53
  Winst per aandeel 5,985,853,346,237,087,25
  Koers/Winst 910151197
  Dividend 3,501,000,4410,604,004,38
  Bron: KBC Groepin EUR

  Resultaten derde kwartaal 2023

  • De totale opbrengsten stegen in het derde kwartaal j-o-j met ongeveer 9% tot € 2,7 miljard. 
  • De nettowinst steeg in het voorbije kwartaal j-o-j met ongeveer 17% tot € 877 miljoen, ofwel tot € 2,07 per (verwaterd) aandeel (+ 17%). 
  • Dividend en inkoop eigen aandelen: KBC gaat al het kapitaal boven de 15% CET1-ratio uitkeren aan haar aandeelhouders. Voor een bedrag van ongeveer € 1,3 miljard (of € 3,1 per aandeel) werd een inkoopprogramma eigen aandelen in augustus 2023 gestart. Begin november heeft KBC al voor ongeveer € 300 miljoen aandelen ingekocht. Daarnaast werd op 15 november een interimdividend van € 1 per aandeel uitgekeerd.

  Positieve punten 

  • De netto provisie-inkomsten (denk aan: instapkosten en beheersvergoedingen beleggingsfondsen, dossierkosten voor kredieten, vergoedingen voor betaalverkeer,...) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met 6% tot ongeveer € 588 miljoen. Het totaal aan activa onder beheer ligt met € 227 miljard 11% hoger dan vorig jaar door de herstellende financiële markten, netto was er 6% inflow tegenover een jaar geleden. 
  • Kredietenvolume: Het aantal verstrekte kredieten steeg j-o-j met 2%. Deze cijfers houden geen rekening met consolidaties en wisselkoerseffecten.
  • Schadeverzekeringen: Het technisch resultaat van de verzekeringsproducten (i.e. premie-inkomsten - technische lasten + resultaat uit herverzekering) steeg in het derde kwartaal j-o-j met 35% tot ongeveer € 138 miljoen.  De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, bevond zich aan het einde van het derde kwartaal op 85%, een daling van 2 procentpunt t.o.v. vorig jaar. Deze ratio blijft dus ondanks de inflatoire omgeving erg solide, en verbetert zelfs nog.
  • Het aantal lopende kredieten waarvan het onzeker is dat ze volledig gerecupereerd kunnen worden als percentage van het totaal aantal uitstaande kredieten (i.e. impaired kredietenratio ) daalde in het afgelopen kwartaal met 10 basispunten tot 2,0%. Er was wel een netto toename van € 36 miljoen bij de waardeverminderingen op kredieten, waarbij KBC wat voorzichtiger wordt gezien de verzwakkende vooruitzichten voor sommige sectoren.
  • De nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met 7% tot ongeveer € 1,4 miljard. De netto rentemarge steeg met met 14 basispunten tot 2,04%.
  • Balans: De bank blijft beschikken over een sterke balans. Zo beschikt KBC over een CET1-ratio (solvabiliteitsratio in het kader van Basel III) van 14,6% ( t.o.v. een wettelijk minimum van 7,95%) en een LCR-ratio (i.e. liquiditeitsgraadmeter) van 157%  t.o.v. het wettelijk minimum van 100%. 

  Negatieve punten 

  • Exploitatiekosten: De operationele kosten (excl. bankheffingen) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met ongeveer  6% tot € 1,1 miljard. Dit was vooral te wijten aan hogere IT-kosten en het effect van inflatie op de lonen. De cost/income verhouding daalt wel licht van 49% naar 48%.
  • Impact Belgische staatsbon: de Belgische staatsbond heeft gezorgd voor een uitstroom van € 5,7 miljard.
  • Verzwakking kwartaal op kwartaal: de resultaten in het derde kwartaal waren op een aantal vlakken een verzwakking tegenover het vorige kwartaal: zo daalden de nettorente-inkomsten met 2% en daalde de nettorentemarge met 7 basispunten. De klantendeposito's daalden ook met 4%, voornamelijk te wijten aan de Belgische staatsbon.
  • Guidance 2023 en 2024: KBC past haar guidance voor heel 2023 licht aan: de totale opbrengsten blijven ongewijzigd, maar de verwachte nettorente-inkomsten worden verlaagd van € 5,6 miljard naar € 5,4 miljard vanwege het negatieve effect van de Belgische staatsbon en de verwachte verdere verschuiving van zicht- en spaarrekeningen naar termijndeposito's. Omwille van deze effecten verwacht KBC ook dat de nettorente-inkomsten in 2024 niet zullen stijgen tegenover 2023. Daarnaast verwacht het management ook hogere Belgische bankheffingen met een impact van € 40 miljoen op de resultaten.

  SWOT

  Sterktes 

  • Sinds de financiële crisis heeft KBC haar risicovolle activiteiten afgebouwd, waardoor het vandaag een relatief conservatief geleide bank is.
  • Sterke marktpositie in haar kernmarkten België en Tsjechië.
  • Interessant dividendaandeel: de komende jaren wil KBC minimum 50% van haar winst uitkeren.

  Zwaktes 

  • Groeimogelijkheden in België zijn beperkt.
  • Het lagerentebeleid van de centrale banken zet de resultaten onder druk.

  Opportuniteiten 

  • De komende jaren wil de bank €1,4 miljard extra investeren in de digitalisering van haar aanbod. 
  • Verder groeien in Oost-Europa door nieuwe overnames.
  • Een stijgende rente zou positief zijn voor de nettorentemarge van de bank.

  Bedreigingen 

  • De afwikkeling van overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 zou het aantal niet-performante leningen gevoelig kunnen doen toenemen.
  • Digitalisering en toenemende regulering zorgen voor bijkomende kosten komende jaren, wat de winstmarge onder druk kan zetten.
  • Een zwakker beursklimaat zou wegen op de inkomsten van KBC.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2017/04/12 61.34 EUR Houden
  2018/08/23 62.24 EUR Kopen
  2019/08/13 51.5 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

  • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.