KBC Ancora Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/02/2022
 • Koers opmaak studie: 45.84 EUR
 • Huidige koers: 38.44 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,6 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003867844

Advies van de analist

 • € 43,30
 • € 58,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die in 1998 in het kader van de fusie tussen Kredietbank, ABB-Verzekeringen en Cera-Bank werd opgericht. De monoholding heeft ongeveer 18,6% van de aandelen van KBC Groep in bezit en zorgt samen met Cera, de Boerenbond en enkele families voor de aandeelhoudersstabiliteit van KBC Groep. Op die manier kunnen de langetermijnontwikkelingen van de grootbank gegarandeerd blijven. Weet dat de enige inkomsten van KBC Ancora dus de dividenden vanuit KBC Groep omvatten.

Conclusie

KBC Ancora is een interessante manier om indirect in KBC groep te beleggen. De prijs van een aandeel KBC Ancora is namelijk zeer gelijklopend met de koers van KBC Group, terwijl de korting op de intrinsieke waarde ervoor zorgt dat het dividendrendement hoger uitvalt. Zo noteert het aandeel momenteel aan een discount op de intrinsieke waarde van 36,8% waardoor het (recurrente) dividendrendement ongeveer 7,8% bedraagt (gemiddeld dividend vanuit KBC Group van € 4 per aandeel * 90%). Toekomstige uitkeringen zijn afhankelijk van de verdere ontwikkelingen en resultaten van KBC Group. Het aandeel mag zeker behouden blijven. Het advies is HOUDEN.

Nieuws

11/02/2022 - In een persbericht laat KBC Ancora weten dat het de intentie heeft om, conform de dividendpolitiek, 90% van het voor uitkering beschikbare resultaat uit te keren als dividend. Gezien KBC Group, naast het reguliere dividend van € 4 per aandeel ook nog een buitengewoon dividend van € 4,60 euro per aandeel aankondigde ziet KBC Ancora eveneens ruimte om voor € 50 miljoen eigen aandelen in te kopen alsook te voorzien in een versnelde afbouw van de schulden (€ 100 miljoen die in 2022 op vervaldatum komt). 

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021
Omzet 0,860,220,270,080,08
Operationele winst 0,840,220,250,060,06
Nettowinst 0,840,220,250,060,53
Boekwaarde per aandeel 34,7634,8935,0635,8335,83
Winst per aandeel 10,772,753,240,786,76
Koers/Winst 41712395
Dividend 2,132,613,080,000,00
Dividendrendement 4,97%5,68%7,84%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten eerste jaarhelft 2021/2022 

 • De opbrengsten stegen in de eerste jaarhelft tot € 232,5 miljoen. KBC keerde een jaar geleden geen dividenden uit op verzoek van de ECB in het kader van de coronacrisis, waardoor KBC Ancora ook geen opbrengsten te rapporteren had. 
 • Er werd een nettowinst gerealiseerd van € 223,9 miljoen (€2,86 per aandeel) komende van een nettoverlies van € 8,1 miljoen in het vorige boekjaar.
 • Interim dividend: Er werd in december een interim dividend uitgekeerd van € 2,30 per aandeel. 

Positieve punten 

 • Intrinsieke waarde: Eén aandeel KBC Ancora bezit onderliggend 0,99 KBC Group aandelen alsook een nettoschuld van € 3,02. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt met andere woorden de huidige koers van KBC Group min € 3,02. Op het tijdstip van deze update (16/02/2022) kwam dit uit op € 72,5 per aandeel, wat een korting impliceert van 36,8%.  
 • Dividend: De dividendkraan werd in mei van 2021 terug geopend. KBC Ancora ontving zo terug dividenden vanuit KBC Group na gedurende heel 2020 geen dividenden ontvangen te hebben. Weet dat de dividenden vanuit KBC nagenoeg de enige inkomsten zijn bij KBC Ancora. Nadat de ECB de aanbeveling tot het beperken van dividenduitkeringen en terugkoopprogramma's van eigen aandelen terug had opgeheven, keerde KBC Group in december een bijkomend (inhaal-)dividend van 2 euro per aandeel bovenop het reguliere interimdividend van 1 euro per aandeel (voorschot dividend 2021). KBC liet eerder ook reeds weten dat bovenop de payout-ratio van minstens 50% vanaf nu ook al het kapitaal boven de 15% CET1-ratio in aanmerking komt voor uitkering.
 • De intrestlasten bleven op hetzelfde niveau als vorig jaar (€ 6,9 miljoen). Het jaar ervoor genoot KBC Ancora van een neerwaartse herziening van de rentevoet op een lening van €100 miljoen met einddatum in 2027. De totale besparing over de resterende looptijd van de lening was €4,2 miljoen.
 • Balans: De vennootschap heeft een solvabiliteitsgraad van ongeveer 90,5% en heeft ongeveer € 115 miljoen euro aan liquiditeiten op rekening (+79%).

Negatieve punten

 • Lagere payout ratio: KBC Ancora keerde voor het eerst slechts 90% van de nettowinst uit als dividend. Ter herinnering: Eind augustus 2019 werd beslist de payout ratio te verlagen naar 90% om met het saldo de schulden versneld af te kunnen bouwen.

SWOT

Sterktes 

 • Manier om het aandeel KBC met een korting te kopen.
 • Interessant dividendaandeel.

Zwaktes 

 • Afhankelijk van het dividendbeleid van KBC.

Opportuniteiten 

 • Een afname van de discount kan voor extra koerspotentieel zorgen
 • Een inkoop eigen aandelen aan een korting zou de intrinsieke waarde kunnen verhogen.

Bedreigingen

 • Een nieuwe financiële crisis kan zeer nadelig zijn voor KBC Ancora, want als KBC verplicht zou zijn om haar dividend op te schorten, heeft KBC Ancora geen inkomsten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 41.26 EUR Houden
2018/09/07 43.5 EUR Kopen
2019/02/25 40.42 EUR Kopen
2019/07/05 40.9 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.