KBC Ancora Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/09/2022
 • Koers opmaak studie: 33.28 EUR
 • Huidige koers: 35.3 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,6 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003867844

Advies van de analist

 • € 31,50
 • € 44,10

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die in 1998 in het kader van de fusie tussen Kredietbank, ABB-Verzekeringen en Cera-Bank werd opgericht. De monoholding heeft ongeveer 18,6% van de aandelen van KBC Groep in bezit en zorgt samen met Cera, de Boerenbond en enkele families voor de aandeelhoudersstabiliteit van KBC Groep. Op die manier kunnen de langetermijnontwikkelingen van de grootbank gegarandeerd blijven. Weet dat de enige inkomsten van KBC Ancora dus de dividenden vanuit KBC Groep omvatten.

Conclusie

KBC Ancora is een interessante manier om indirect in KBC Groep te beleggen. De prijs van een aandeel KBC Ancora is namelijk zeer gelijklopend met de koers van KBC Groep, terwijl de korting op de intrinsieke waarde ervoor zorgt dat het dividendrendement hoger uitvalt. De huidige korting op de intrinsieke waarde is ondertussen wel teruggevallen tot ongeveer 26,5%, komende van ongeveer 41% een jaar eerder. Rekening houdend met een verwacht dividend vanuit KBC Groep van € 4 per aandeel en een payout-ratio van 90% vanuit KBC Ancora, levert dit een huidige bruto dividendrendement op van 10,8% (KBC Groep: 8,4%). Toekomstige uitkeringen zijn afhankelijk van de verdere ontwikkelingen en resultaten van KBC Groep. Het aandeel mag zeker behouden blijven. Het advies is HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021
Omzet 0,860,220,270,080,08
Operationele winst 0,840,220,250,060,06
Nettowinst 0,840,220,250,060,53
Boekwaarde per aandeel 34,7634,8935,0635,8335,83
Winst per aandeel 10,772,753,240,786,76
Koers/Winst 41712395
Dividend 2,132,613,080,000,00
Dividendrendement 4,97%5,68%7,84%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten boekjaar 2021/2022 

 • De opbrengsten stegen in het afgelopen boekjaar met 50,5% tot € 821,7 miljoen, te danken aan de uitzonderlijke hoge dividenduitkeringen vanuit KBC Groep.
 • Er werd een nettowinst gerealiseerd van € 804,8 miljoen (+51,9%), ofwel € 10,28 per aandeel (+52%). Laten we de niet-recurrente meerwaarden van het vorige boekjaar (2020/2021) buiten beschouwing, dan lag de winst daar evenwel slechts op € 18 miljoen, gezien er toen nog amper dividend werden uitgekeerd vanuit KBC Groep vanwege de coronacrisis.
 • Interim dividend: Er werd in december en juni een interim dividend uitgekeerd van respectievelik € 2,30 en € 6,49 per aandeel. 

Positieve punten 

 • Intrinsieke waarde: Eén aandeel KBC Ancora bezit onderliggend 0,991 KBC Groep aandelen alsook een nettoschuld van € 2,14 (-28,8%). De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt met andere woorden de huidige koers van KBC Groep min € 2,14. Op het tijdstip van deze update (07/09/2022) kwam dit uit op € 45,27 per aandeel, wat een korting impliceert van 26,5%.  
 • Afbouw schulden: Gezien KBC Groep, naast het reguliere dividend van € 4 per aandeel ook nog een buitengewoon dividend van € 4,60 euro per aandeel uitkeerde zag KBC Ancora voldoende ruimte om enerzijds voor € 50 miljoen eigen aandelen in te kopen alsook te voorzien in een versnelde afbouw van de schulden. Ten opzichte van het vorige boekjaar daalde de schuldpositie zo met 31,8% tot € 243 miljoen.  
 • De intrestlasten kwamen iets lager uit dan vorig jaar op € 6,7 miljoen. 
 • Dividend: Nadat de ECB de aanbeveling tot het beperken van dividenduitkeringen en terugkoopprogramma's van eigen aandelen in het kader van de coronacrisis terug had opgeheven, keerde KBC Groep in het afgelopen boekjaar € 10,60 aan reguliere en buitengewone dividenden uit per aandeel. Zo ontving KBC Ancora in de laatste twaalf maanden voor € 821,7 miljoen aan dividenden, t.o.v. € 34 miljoen in het vorige boekjaar. Weet dat de dividenden vanuit KBC in feite de enige inkomsten zijn bij KBC Ancora.
 • Inkoop eigen aandelen: In de loop van het nieuwe boekjaar zal het inkoopprogramma van eigen aandelen worden afgerond (nog ongeveer € 45 miljoen). 
 • Aanpassing dividendbeleid KBC Groep: KBC liet eerder ook reeds weten dat bovenop de payout-ratio van minstens 50% vanaf nu ook al het kapitaal boven de 15% CET1-ratio in aanmerking komt voor uitkering (in de vorm van een dividend of inkoop van eigen aandelen).
 • Balans: De vennootschap heeft een solvabiliteitsgraad van ongeveer 93,4% en heeft ongeveer € 80 miljoen euro aan liquiditeiten op rekening.

Negatieve punten

 • Lagere payout ratio: Ter herinnering: Eind augustus 2019 werd beslist de payout ratio te verlagen naar 90% om met het saldo de schulden versneld af te kunnen bouwen.

SWOT

Sterktes 

 • Manier om het aandeel KBC met een korting te kopen.
 • Interessant dividendaandeel.

Zwaktes 

 • Afhankelijk van het dividendbeleid van KBC.

Opportuniteiten 

 • Een afname van de discount kan voor extra koerspotentieel zorgen
 • Een inkoop eigen aandelen aan een korting zou de intrinsieke waarde kunnen verhogen.

Bedreigingen

 • Een nieuwe financiële crisis kan zeer nadelig zijn voor KBC Ancora, want als KBC verplicht zou zijn om haar dividend op te schorten, heeft KBC Ancora geen inkomsten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 41.26 EUR Houden
2018/09/07 43.5 EUR Kopen
2019/02/25 40.42 EUR Kopen
2019/07/05 40.9 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.