Intuit inc. Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/12/2023
 • Koers opmaak studie: 571.46 USD
 • Huidige koers: 669.36 USD
 • Marktkapitalisatie: 160 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US4612021034

Advies van de analist

 • US$ 431,25
 • US$ 616,07

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Intuit is een Amerikaanse software-ontwikkelaar met hoofdkwartier in Mountain view, Californië. De producten die het bedrijf ontwikkelt zijn voornamelijk boekhoud-, financiële en belastingsapplicaties voor ondernemingen, particulieren en freelancers/zelfstandigen. 
De meest bekende producten van het bedrijf zijn 'Turbotax' (software voor het indienen van belastingen), 'Mint' (beheer persoonlijke financiën) en 'Quickbooks' (boekhoudsoftware die voornamelijk wordt gebruikt door kleinere ondernemingen en freelancers).

Het bedrijf rapporteert haar omzet in vier verschillende divisies:
Small business & Self-Employed (56% omzet): Deze divisie ontwikkelt software oplossingen zoals 'quickbooks', dat oplossingen heeft voor zaken zoals financiële administratie, payroll beheer en betalingsverwerkingsoplossingen voor handelaars. Dit segment bedient voornamelijk kleinere bedrijven (KMO), zelfstandigen en de accountants die hen bijstaan en adviseren.
De resultaten van het recent overgenomen 'mailchimp' zal vanaf heden ook in deze divisie worden gerapporteerd.
Consumer (29% omzet): Deze divisie biedt met 'turbotax' voornamelijk diensten aan met betrekking tot de voorbereiding en het indienen van de jaarlijkse belastingsaangifte. Met 'Mint' probeert het bedrijf consumenten een tool aan te reiken om een overzicht te genereren van hun financiële toestand en naderhand maatregelen voor te stellen dewelke financiële optimalisatie toelaten.
​​​​​​​Protax (4% omzet): Dit segment biedt professionele boekhouders een performante tool aan om de boekhouding voor derde partijen op een zo efficient mogelijke wijze te voltooien. 
Credit Karma (11% omzet): Deze recente overname biedt klanten de mogelijkheid om gepersonaliseerde leningaanvragen te ontvangen afhankelijk van de consument zijn kredietscore.

Intuit: omzetverdeling

  Bron: Jaarverslag Intuit 2021

  Conclusie

  Weinig verrassingen in het eerste kwartaal bij Intuit, ondanks een vertragende macro-economische omgeving. Aangezien de klanten van het bedrijf voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen zijn uit de VS, is er wel een zekere verstrengeling met de algehele gezondheid van de Amerikaanse economie. Dit vormt een duidelijke risicofactor als de economie, door aanhoudende renteverhogingen (omwille van de te hoge inflatie) in een recessie zou terechtkomen. Een scenario dat we op dit moment niet verwachten.
  Voor boekjaar 2024 verwacht het bedrijf andermaal met dubbele cijfers te kunnen groeien. Intuit wijst hiervoor op de hoge mate van recurrente inkomsten omwille van het Saas-model van het bedrijf.

  De historische evolutie op jaarbasis oogt indrukwekkend. Niet enkel groeit de omzet van het bedrijf jaarlijks met dubbele cijfers, bovendien genereert het bedrijf een zeer gezonde mate van vrije kasstromen. Daarnaast verwachten we dat omwille van schaalvoordelen en cross-selling opportuniteiten dit zal gebeuren bij stijgende operationele winstmarges. Intuit heeft onderliggend enkele zeer sterke competitieve voordelen zoals een hoge mate van switching costs en een sterk netwerk effect. We denken dan ook dat het bedrijf nog jaren van groei voor de boeg heeft.

  Op vlak van waardering noteert het bedrijf aan een verwachte k/w van ongeveer 34,8 (op adjusted non-gaap basis) en 58,3 (op gaap basis), De reden dat deze ratio zo sterk verschilt is de hoge mate van 'stock based compensation'. Een fenomeen dat we jammer genoeg wel vaker zien bij sterk groeiende Amerikaanse techbedrijven. Afhankelijk van welke parameter je gebruikt geeft ons dit een peg ratio van tussen de 2,9 en 4,85. Noteer wel dat de waardering van het bedrijf sterk wordt beïnvloed door de verwachte groeivoet van het bedrijf, dewelke we voor de komende 5 jaar schatten op meer dan 12%. Hierdoor is dit aandeel volgens ons enkel geschikt voor investeerders met een hoger risicotolerantieprofiel.
  Aan de huidige beurskoers blijft het advies op 'houden'.

  Nieuws

  13/09/2021:
  Intuit kondigde zopas de overname van 'Mailchimp' aan, een bedrijf gespecialiseerd in klantenbinding en marketing specifiek gericht op kleine en middelgrote ondernemingen. De overnameprijs bedraagt een stevige $ 12 miljard, dewelke zal betaald worden in een combinatie van cash en aandelen.
  Vanuit strategisch oogpunt denken we dat het bedrijf zich probeert te ontwikkelen als een soort van 'one stop shop' wat betreft software voor KMO's. Een software optie om nieuwe klanten te werven (en te behouden) via mailcampagnes en andere vormen van outreach is dan een extra 'module' voor de boekhoudsoftware van Intuit genaamd 'quickbooks'.

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
  Omzet 6,787,689,6312,7314,3716,01
  Operationele winst 1,852,182,502,573,146,19
  Nettowinst 1,561,832,062,072,384,64
  Boekwaarde per aandeel 14,4118,6936,1258,3261,6675,40
  Winst per aandeel 5,996,997,657,388,4916,35
  Koers/Winst 464469626032
  Dividend 1,882,122,362,723,123,12
  Dividendrendement 0,68%0,69%0,45%0,60%0,61%0,60%
  Bron: Bloombergin USD


  Resultaten Q1 2024

  • De omzet steeg met 15% tot afgerond $ 3 miljard.
  • Het operationeel inkomen (GAAP) verviervoudigde tot $ 307 miljoen.
  • De nettowinst (GAAP) ging maal 6 tot $ 240 miljoen.

  Positieve punten 

  • Onderliggend werd de groei van de omzetcijfers voornamelijk gedreven door de inkomsten uit quickbooks online (+19,5%) en 'online diensten' zoals payrol, mailchimp en betalingen (+20,4%). Deze groei was volgens het bedrijf te danken aan een stijging van het aantal klanten gekoppeld aan hogere prijzen en een betere productmix. 
  • Intuit heeft aangekondigd dat de verkoop van enkele legacy producten (in essentie de desktop varianten van haar meest populaire producten) zal worden stopgezet. In de plaats wil het bedrijf haar producten enkel nog aanbieden in de vorm van een Saas (software as a service) businessmodel, waarbij de group maandelijkse recurrente inkomsten int via een abonnementsformule.  
  • Liquiditeit: Het bedrijf had eind oktober 2023 ongeveer $ 2.3 miljard aan cash en cashequivalenten op de balans staan ten opzichte van $ 5.9 miljard aan brutoschulden. Solvabiliteit komt uit op een gezonde 60%. De nettoschuldpositie komt neer op minder dan 1 keer de jaarlijks gegenereerde vrije kasstroom, wat in principe geen probleem zou mogen zijn voor Intuit. 
  • Bij de overname van Mailchimp werd een gedeelte van de aankoopprijs gefinancieerd met de uitgifte van 10.1 miljoen nieuwe aandelen. Hierdoor werd het eigen vermogen van Intuit verhoogd met ongeveer $ 6.3 miljard. We denken dat dit, gegeven de relatieve overwaardering van het aandeel op dat moment, een verstandige keuze was van het management. 
  • Er werden de afgelopen drie maanden voor ongeveer $ 600 miljoen aan eigen aandelen ingekocht. Het bedrijf heeft autorisatie onder een nieuw buyback plan om nog voor maximaal $ 3.2 miljard eigen aandelen terug te kopen. Daarnaast wordt het kwartaaldividend opgetrokken met 15% tot $ 0.90 per aandeel op kwartaalbasis. Beide aandeelhoudersvergoedingen kunnen echter door de RVB worden opgeschort indien deze middelen beter kunnen worden besteed door bijvoorbeeld M&A activiteiten. 
  • Outlook 2024: Intuit verwacht het komende boekjaar haar omzet met ongeveer 11-12% te kunnen doen aangroeien tot ongeveer $ 16 miljard, waarbij het operationeel inkomen (gaap) zou stijgen met ongeveer 16,5% tot ongeveer $ 3.7 miljard. Op non-gaap basis zou de operationele winst ongeveer 13% stijgen tot iets meer dan $ 6.2 miljard. 

  Negatieve punten  

  • De evolutie bij de divisie 'consumer en protax' (oa turbotax product) is vanwege het sterke seizoenseffect minder relevant in het eerste kwartaal.
  • 'Credit Karma' presteerde andermaal relatief zwak het afgelopen kwartaal met een omzetdaling van 5%. Dit is voornamelijk te wijten aan de rentestijgingen in de VS waardoor ontlenen fors duurder werd. Dit had tot gevolg dat er minder auto-, woon- , en persoonlijke leningen werden aangevraagd door consumenten.
  • Met de overnames van Mailchimp (totaalbedrag $ 12 miljard) en Credit Karma (totaalbedrag $ 8.1 miljard) in de afgelopen jaren is de kwaliteit van de balans van het bedrijf aan het verzwakken. Het totale bedrag aan goodwill bijvoorbeeld komt nu uit op ongeveer $ 13,8 miljard of ongeveer 48.5% van de totale activa. Hoewel we geen problemen verwachten met betrekking tot de solvabiliteit bij Intuit, blijft het steeds afwachten of de hoge acquisitieprijs voor deze bedrijven kan verantwoord worden vanuit toekomstig cashflowperspectief bij deze recent overgenomen entiteiten.
  • We blijven ons storen aan de toenemende discrepantie tussen de Gaap en de Non-Gaap cijfers van het bedrijf. Deze toenemende discrepantie is bovendien voornamelijk te verklaren door een toename van de bedragen die het bedrijf uitkeert als aandelenoptiesprogramma voor de werknemers. Hoewel het wenselijk is dat de belangen van werknemers en aandeelhouders in dezelfde lijn liggen begint het stilaan wat excessief te worden. 
  • Kwartaalresultaten zijn amper vergelijkbaar met elkaar omwille van de verschillende timing van de inkomsten en het sterke seizoenseffect (belastingen worden normaliter geïnd tussen januari - mei; Q3 voor Intuit) waar het bedrijf aan bloot staat. We opteren dan ook om de evolutie op jaarbasis te bekijken vooraleer we verregaande conclusies trekken.
  • Een langdurige economische recessie zou mogelijk slecht nieuws kunnen zijn voor Intuit. Dit kan wegen op zowel de kredietvraag bij consumenten (Credit Karma) en op de winstgevendheid van kleine bedrijven (Quickbooks). Dit zou potentieel de inkomsten kunnen aantasten bij verschillende divisies van de onderneming.

  SWOT

  Sterktes 

  • Het bedrijf genereert zeer sterke operationele marges en een zeer grote mate aan vrije kasstroom.
  • Schattingen geven Quickbooks een marktaandeel van 80% bij kleine ondernemingen in de VS voor gebruik van financiële software. De klantenloyaliteit op vlak van customer retention rate ligt redelijk hoog (79%) wat een indicatie geeft van de performantie van het product. Bovendien is de quickbooks software compatibel met 700 externe applicaties wat het netwerkeffect vergroot. 
  • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente inkomsten omwille van de transitie van een licentie-model bij 'Turbotax' en 'Quickbooks' richting een cloud-subscriptiemodel. Bovendien krijgt Intuit hiermee meer inzicht in de data van hun gebruikers wat extra cross selling opportuniteiten creëert voor bijkomende producten.  
  • De producten van intuit zijn dermate essentieel voor kleinere ondernemingen en freelancers dat er een zeer sterke mate van 'switching costs' en netwerkeffecten bestaan. Daarnaast probeert Intuit aanverwante producten te ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld HR-diensten of bijkomende payroll-diensten) om de afhankelijkheid nog te vergroten. Volgens ons wil het bedrijf een 'one-stop-shop creëren op vlak van software die nodig is om een onderneming draaiende te houden. 

  Zwaktes 

  • Het bedrijf moet continu blijven innoveren om de producten van de groep aantrekkelijk te houden voor klanten. 
  • Bij 'Mint' liggen de switching kosten lager daar er verschillende goede alternatieven voor dit product bestaan. Tevens is de dienst gratis, daar Intuit geld verdient door de klantendata te delen met andere financiële partijen. De interconnectie met de data uit turbotax is voor klanten het meest interessant, daar deze data automatisch worden ingelezen in de Mint applicatie indien zij hier toestemming voor geven.
  • Intuit is verwikkeld in verschillende rechtszaken omtrent de gratis toegang tot turbotax voor mensen met een laag inkomen. Intuit wordt beschuldigd van de toegang tot deze gratis variant op verschillende manieren te belemmeren in verschillende staten in de VS. Een eventuele negatieve uitkomst kan leiden tot boetes of de oprichting tot een vergelijkbare overheidsapplicatie. 

  Opportuniteiten 

  • Quickbooks heeft verschillende parnerships lopen met Amerikaanse universiteiten waarbij het een gratis versie van quickbooks ter beschikking stelt aan ongeveer 50.000 studenten. Dit creëert een zekere mate van naambekendheid en 'learning cost' voor potentieel toekomstige klanten.
  • Het 'software as a service' businessmodel geeft het bedrijf zeer grote inzage in de operationele resultaten en geeft een veel interessanter instappunt op vlak van prijs aan potentieel nieuwe klanten. Bovendien vergroot het bedrijf de klantenloyaliteit door constant updates van de applicaties door te voeren. 

  Bedreigingen 

  • Het bedrijf is onderhevig aan een zeker regulatoir risico (zie ook hierboven). Het IRS zou een alternatief systeem kunnen opzetten in de VS. In de meeste West-Europese landen is dit trouwens het geval met bijvoorbeeld 'tax-on-web' in België.
  • Mogelijke alternatieven voor de producten van Intuit zijn voor een technologiebedrijf steeds een risico.
  • 95% van de omzet komt voorlopig nog uit de VS. De komende jaren wil het bedrijf internationaliseren. De inkomsten van het bedrijf zijn dan ook sterk gelieerd aan de brede macro-economische situatie in de VS.
  • De acquisities van Credit Karma (voor $ 8.1 miljard) en mailchimp ($ 12 miljard) waren zeer duur op fundamentele basis. Bovendien is er een zeker integratierisico en ook de operationele marges liggen er voorlopig nog lager dan bij Intuit.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  17/12/2020 369.26 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.