Hermès Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/08/2021
 • Koers opmaak studie: 1323 EUR
 • Huidige koers: 1364 EUR
 • Marktkapitalisatie: 118,6 miljard
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext Parijs
 • ISIN: FR0000052292

Advies van de analist

 • € 862,80
 • € 1.380,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Hermès werd in 1837 opgericht als leveranciers van zadels, en evolueerde nadien naar een leverancier van koffers, tassen en andere reisbenodigdheden, horloges juwelen en huisdecoratie. 

Vandaag de dag is Hermès vooral bekend als modehuis en luxeproducent van tassen, kledij, sjaaltjes, dassen, parfums, horloges en juwelen. De Hermès familie bezit zowat tweederde van de aandelen en controleert drie vierden van het stemrecht.

Hermès : omzetverdeling

Bron: Hermès

Conclusie

Net zoals bij concurrenten LVMH & Kering was er ook bij Hermes een sterke herstelbeweging te merken in het eerste halfjaar. Deze inhaalbeweging werd in eerste instantie gedreven door omzetgroei in de Aziatische landen (China, Korea & Japan), dewelke er beter in geslaagd zijn om het coronavirus onder controle te houden. Ook de Europese en de Amerikaanse verkopen vertoonden een sterke herstelbeweging in het tweede kwartaal van 2021. Reisgerelateerde verkopen blijven voorlopig achter omwille van de aanhoudende daling van het internationale vliegverkeer. 

Hermès behoort tot de absolute top van luxebedrijven en kan een indrukwekkend trackrecord van operationele excellentie voorleggen. Bovendien is er een sterke referentie-aandeelhouder die denkt aan de toekomst op de lange termijn. Met een sterk opkomende middenklasse in voornamelijk China zou het bedrijf nog jaren moeten kunnen groeien. 

Op vlak van waardering blijft het bedrijf toch wel zeer duur. Op Peg-basis, waarbij we rekening houden met de verwachte groei (CAGR van 14%) voor de komende jaren, noteren we aan de huidige beurskoers op ongeveer 4,6 waardoor volgens ons het aandeel aan de huidige beurskoers wat te duur is. Dit gezegd zijnde trekken we onze koopzones wel wat op, om de betere operationele verwachtingen voor het bedrijf te weerspiegelen.
Hierdoor blijven we voorlopig bij ons 'houden' advies. 

Nieuws

Trading update Q1 2021: (enkel omzetcijfers)

- De omzet steeg in het eerste kwartaal met 38.4% ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.
- Onderliggend was deze groei voornamelijk te danken aan de sterke prestatie in de Aziatische markt (+ 68.4%)
- In de overige operationele regio's was het herstel minder scherp 'Americas' kende een groei van 12.6% terwijl 'Europa' kampte met een omzetkrimp van 5.6%, voornamelijk te wijten aan de Franse thuismarkt ( - 9.3%)
- Hoewel er in het eigen retail netwerk (+51%) en online een sterke inhaalbeweging plaatsvond, blijft het segment 'wholesale' (-2%) voorlopig achter, te wijten aan de aanhoudende verstoring van het internationale reisverkeer
- Op vlak van productcategoriëen was er groei in al de verschillende divisies van de groep. Het meest uitgesproken was de groei in 'watches' (+90%), 'Other' (jewellery & homes products, +86%) en 'Ready-to-wear & Accessories' (+45%). De grootste productcategorie als % van de omzet, met name lederwaren, groeide met 28.1%.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 5,205,555,976,886,397,45
Operationele winst 1,701,922,132,342,072,42
Nettowinst 1,101,221,411,531,391,63
Boekwaarde per aandeel 41,5147,7351,8162,2269,9179,62
Winst per aandeel 10,5311,7013,4814,6613,1215,47
Koers/Winst 373836456762
Dividend 3,754,104,555,004,554,55
Dividendrendement 0,97%0,93%0,94%0,75%0,52%0,47%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten HY 2021

 • De omzet steeg met 77% tot € 4,2 miljard. 
 • Het operationele inkomen meer dan verdrievoudigde tot € 1.7 miljard.
 • De nettowinst steeg tot € 1,2 miljard.

Positieve punten 

 • Hoewel de vergelijkingsbasis stevig is scheefgetrokken omwille van het covid-19 effect in dezelfde periode in het voorgaande jaar kon Hermes toch zeer stevige groeicijfers neerleggen. Zelfs als we de omzet- en winstgroei bekijken ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2019 zien we een toename van respectievelijk +29% en +50,5%.
 • Tussen de verschillende geografische regio's waren er wel enkele onderliggende verschillen. In Europa was er een herstelbeweging in H1 van +43.6%, maar blijft er wel een omzetdaling van 8.4% staan ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Op de Amerikaanse markt steeg de omzet met bijna 100% ten opzichte van 2020 en met 25% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Azië blijft de absolute groeimotor voor Hermes, waar de omzet, zelfs ten opzichte van de genormaliseerde periode in 2019, steeg met bijna 70%. De Aziatische markt is goed voor ongeveer 62% van de totale omzet bij Hermes.
 • Omwille van het sterk herstel in H1 2021 kon de operationele winstmarge bij Hermes sterk stijgen van 22% in H1 2020 naar 41% in H1 2021. 
 • Vergeleken met directe concurrenten LVMH (+14%) en Kering (+5.4%) was de groeivoet bij Hermes (op genormaliseerde basis) hoger. Bovendien presteerde Hermes ook beter op vlak van de operationele winstgroei ten opzichte van LVMH (+44%) en Kering (quasi constant) met een operationele winstgroei van 50.5% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. 
 • De grootste divisie 'Mode/Lederwaren' groeide in het eerste halfjaar opnieuw met een sterke 56.2% (+25% tov H1 2019). De omzet uit deze productcategorie is goed voor 47.2% van het omzettotaal. 
 • Het bedrijf kocht het afgelopen halfjaar 142.131 eigen aandelen in voor een totale kostprijs van € 162 miljoen.
 • Het bedrijf heeft een ijzersterke balans met een totale nettokaspositie van € 5.5 miljard. Bovendien genereert het bedrijf zeer sterke operationele- en vrije kasstromen. 
 • Ondanks Corona bleef Hermes investeren in de uitbreiding van de productielocaties en het aanwerven van personeel (+ 366). Het totale werknemersbestand bedroeg eind juni 16.966.
 • De 'other Hermes sectors' productcategorie, dewelke producten als juwelen en huisproducten omvat, kende een groei van 93% in het eerste halfjaar en was daarmee de best presterende productcategorie van de groep. Deze productcategorie is door de sterke groei de afgelopen jaren goed voor ongeveer 11% van de totale omzet. 

Negatieve punten 

 • Op genormaliseerde basis blijft het herstel in de Franse thuismarkt wat slabakken. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 noteren we op de Franse markt nog steeds een omzetdaling van 16%. We denken dat dit hoofdzakelijk te wijten is aan een daling van het internationaal toerisme en meerbepaald minder luxeshoppers in de Franse hoofdstad, Parijs. 
 • Hermes geeft traditioneel geen becijferde outlook. Ook over de groeivooruitzichten de komende jaren blijft het bedrijf zeer vaag. 

SWOT

Sterktes 

 • Zeer sterke merknaam
 • Mooi track record op lange termijn
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor Hermès regelmatig haar prijzen kan verhogen zonder dat dit negatieve effecten op de verkoop heeft.

Zwaktes

 • Om de sterkte van het merk te behouden dienen jaarlijks grote bedragen gespendeerd te worden aan marketing en reclame.
 • De waardering van het aandeel is zelden goedkoop.
 • Relatief grote afhankelijkheid van tassen.

Opportuniteiten

 • Het groeiende aantal rijken zorgt voor een stijgende vraag naar luxeproducten op lange termijn.
 • Stijgende vraag in groeilanden.

Bedreigingen

 • Een eventuele tanende populariteit.
 • Nieuwe maatregelen in China om de verkoop van luxeproducten aan banden te leggen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
03/08/2020 695 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.