Gimv Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/06/2020
 • Koers opmaak studie: 53.2 EUR
 • Huidige koers: 48.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1.4 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003699130

Advies van de analist

 • € 46,80
 • € 57,20

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Gimv is een investeringsmaatschappij die in 1980 werd opgericht door de Vlaamse overheid. In het verleden hield Gimv zich vooral bezig met (leveraged) buyouts en venture capital. In 2012 werd de nieuwe strategie 'Gimv Next' voorgesteld: voortaan zal Gimv enkel nog mikken op investeringen voor langere termijn in bedrijven met sterke groeimogelijkheden binnen vier specifieke platforms: 'Connected Consumer', 'Health & Care', 'Smart Industries' en 'Sustainable Cities'. Einde maart 2020 beheerde Gimv een portefeuille van ongeveer € 1.1 miljard (inclusief fondsen van derden) in 53 portefeuillebedrijven. 

Gimv: Verdeling portefeuille

Bron: Gimv

Conclusie

Gemengd beeld bij de jaarresultaten van Gimv. Enerzijds was het management redelijk pessimistisch over de huidige macro-economische situatie, anderzijds ziet het bedrijf ook opportuniteiten op de langere termijn. Hoewel de daling van de intrinsieke waarde op het eerste zicht fors lijkt, moeten we hier eerlijkheidshalve bij vermelden dat dit hoofdzakelijk te wijten is aan 2 elementen. Enerzijds sluit Gimv zijn boekjaar af op 31/03, wat ongeveer overeenkwam met het dieptepunt op de Europese beurzen. Anderzijds heeft het bedrijf een historische trackrecord opgebouwd om zijn participaties conservatief te waarderen, op basis van een Ebitda-multiple met haar directe concurrenten. 
We erkennen de relatief hogere risicograad van de bedrijfsactiviteiten al zijn we gecharmeerd door de consistentie en de stabiliteit van het dividendrendement.
Wegens de huidige premie op de intrinsieke waarde blijven we voorlopig bij ons 'houden' advies

Nieuws

-

Resultaten

'000.00031/03/201431/03/201531/03/201631/03/201731/03/201831/03/201931/03/2020
Omzet159279267272238

Operationele winst12144151151117120 - 112
Nettowinst15136137132107112 - 151
Boekwaarde40.1242.9745.9348.5050.105243.50
Winst per aandeel0.615.355.395.194.214.41- 5.96
Koers/Winst6189111212/
Dividend per aandeel2.452.452.452.502.502.502.50
Dividendrendement 6.48%5.64%4.95%4.53%4.89%4.68%4.70%
Bron: Bloomberg
Resultaten boekjaar 2019/2020 

 • Het nettoverlies (deel van de groep) kwam na 12 maanden uit op € 151,6 miljoen, of € 5,96 per aandeel. 

Positieve punten 

 • Liquiditeit: Gimv heeft een totaal van € 368 miljoen aan liquiditeiten beschikbaar. Het betreft cash en cash-equivalenten met daarnaast de opbrengst van de obligatie uitgifte van € 250 miljoen miljoen vorig jaar.
 • Er vonden 6 nieuwe portfolio-investeringen plaats en enkele add-on acquisities met een totale waarde van € 205 miljoen. De totale cash opbrengst uit desinvesteringen (6) bedroeg € 179 miljoen.
 • De bedrijven in portefeuille blijven goed presteren: gemiddeld genomen steeg de omzet met 12% en de EBITDA met 9% tegenover vorig jaar. 
 • Het dividend blijft stabiel op € 2,50 per aandeel. Het bedrijf zal een optioneel keuzedividend in aandelen aanbieden om een deel van de cash in het bedrijf te houden.
 • Gimv bezit ongeveer 10,7% van de aandelen van het beursgenoteerde TINC. Een defensieve participatie die een relatief voorspelbare kasstroom genereerd.

Negatieve punten 

 • Het resultaat van de investeringsportefeuille bedroeg een negatieve € 195 miljoen euro, hoofdzakelijk te wijten aan een neerwaartse bijstelling van de waardering van de participaties met € 181 miljoen.
 • De totale waarde van de investeringsportefeuille is gedaald met 10.3% tot € 1,02 miljard.
 • Het eigen vermogen per aandeel daalde tot € 43.5 per aandeel. Het aandeel noteert vandaag met een premie van 22,3% op de (conservatief geschatte) intrinsieke waarde. Gegeven het herstel van de beurzen de afgelopen weken kunnen we er logischerwijs van uitgaan dat ook de participaties van GIMV waardevoller werden. Hierdoor is deze parameter gevoelig vertekend.
 • Na de reeks verkopen van de voorbije 4 jaar is de portefeuille van Gimv duidelijk verjongd: het gemiddelde bedrijf is nu 3.3 jaar in portefeuille. Dit maakt dat het aantal verkopen de komende jaren vermoedelijk zal dalen, omdat nu een groter deel van de portefeuille nog niet rijp is voor een verkoop.

SWOT

Sterktes 

 • Een sterke balans met veel cash, voldoende ruimte voor nieuwe investeringen. Grote kaspositie was de voorbije jaren ook een troef toen andere spelers in de problemen kwamen en de concurrentie minder sterk was.
 • Hoog dividendrendement, dividend lijkt redelijk veilig voor de komende jaren
 • Teams met jarenlange ervaring in het selecteren van investeringsprojecten, track record op lange termijn is goed.

Zwaktes 

 • Zichtbaarheid op toekomstige rendementen is niet zo groot, en resultaten kunnen sterk schommelen van jaar tot jaar.
 • Kostenstructuur ligt duidelijk hoger in vergelijking met A&vH, Brederode of Sofina 

Opportuniteiten 

 • Nieuwe strategie biedt meer potentieel dan de vroegere buyout-activiteiten, en zou kans op mislukte investeringen moeten verlagen naar de toekomst toe. Potentiële rendementen zijn groot als Gimv erin slaagt in enkele echte groeibedrijven in een vroege fase te investeren.

Bedreigingen 

 • Nieuwe strategie vraagt gedeeltelijk ook een andere rol van Gimv, meer begeleiden van bedrijven in hun groei en hun internationale expansie. Hebben daarvoor meer mensen met industriële ervaring en ervaring in de groeilanden nodig ipv financiële profielen. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 53.41 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.