Gimv Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/05/2019
 • Koers opmaak studie: 53.4 EUR
 • Huidige koers: 55.5 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1.35 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003699130

Advies van de analist

 • € 46,80
 • € 57,20

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Gimv is een investeringsmaatschappij die in 1980 werd opgericht door de Vlaamse overheid. In het verleden hield Gimv zich vooral bezig met (leveraged) buyouts en venture capital. In 2012 werd de nieuwe strategie 'Gimv Next' voorgesteld: voortaan zal Gimv enkel nog mikken op investeringen voor langere termijn in bedrijven met sterke groeimogelijkheden binnen vier specifieke platforms: 'Connected Consumer', 'Health & Care', 'Smart Industries' en 'Sustainable Cities'. Eind mei 2019 beheerde Gimv een portefeuille van ongeveer € 1.1 miljard (inclusief fondsen van derden) in 55 portefeuillebedrijven. 

Gimv: Verdeling portefeuille

Bron: Gimv

Conclusie

Mooie jaarresultaten bij de investeringsmaatschappij, dat het dividend ook dit jaar stabiel houdt. Het bedrijf blijft ook dit jaar boven haar doelstelling van 15% rendement op eigen vermogen waardoor de intrinsieke waarde per aandeel verder oploopt. Wegens de huidige premie op de intrinsieke waarde blijven we bij ons houden advies, maar de koopzones worden wel licht bijgesteld.

Nieuws

-

Resultaten

'000.00031/03/201331/03/201431/03/201531/03/201631/03/201731/03/201831/03/2019
Omzet201159279267272238
Operationele winst2712144151151117120
Nettowinst3315136137132107112
Boekwaarde42.2240.1242.9745.9348.5050.1052
Winst per aandeel1.370.615.355.395.194.214.41
Koers/Winst286189111212
Dividend per aandeel2.452.452.452.452.502.502.50
Dividendrendement 6.53%6.48%5.64%4.95%4.53%4.89%4.68%
Bron: BloombergResultaten boekjaar 2018/2019 

 • De nettowinst kwam uit op € 112 miljoen, quasi stabiel tegenover een jaar voordien. 

Positieve punten 

 • Er vonden 9 nieuwe investeringen plaats en 20 add-on acquisities ter waarde van € 222 miljoen.
 • De bedrijven in portefeuille blijven goed presteren: gemiddeld genomen steeg de omzet met 10% en de EBITDA met 14% tegenover vorig jaar. 
 • Het resultaat van de investeringsportefeuille bedroeg € 155.3 miljoen euro, wat omgerekend een return on equity impliceert van 16.2%. Dit resultaat is boven het langetermijn doel van 15%.
 • De totale waarde van de investeringsportefeuille is gegroeid met 12.7% tot € 1,08 miljard.
 • Ondanks een grote daling van de kaspositie (-27.3%) blijft deze toch solide met een totaalbedrag van € 276 miljoen aan liquide middelen.

Negatieve punten 

 • Het eigen vermogen per aandeel steeg licht tot € 52. Het aandeel noteert vandaag opnieuw met een kleine premie van 2.6%  op de (conservatief geschatte) intrinsieke waarde. 
 • Na de reeks verkopen van de voorbije 4 jaar is de portefeuille van Gimv duidelijk verjongd: het gemiddelde bedrijf is nu 3.4 jaar in portefeuille. Dit maakt dat het aantal verkopen de komende jaren vermoedelijk zal dalen, omdat nu een groter deel van de portefeuille nog niet rijp is voor een verkoop.
 • De 5 grootste participaties maken 23% uit van de totale waarde van de investeringsportefeuille, wat toch een risico inhoud bij een eventuele afwaardering.

SWOT

Sterktes 

 • Een sterke balans met veel cash, voldoende ruimte voor nieuwe investeringen. Grote kaspositie was de voorbije jaren ook een troef toen andere spelers in de problemen kwamen en de concurrentie minder sterk was.
 • Hoog dividendrendement, dividend lijkt redelijk veilig voor de komende jaren
 • Teams met jarenlange ervaring in het selecteren van investeringsprojecten, track record op lange termijn is goed.

Zwaktes 

 • Zichtbaarheid op toekomstige rendementen is niet zo groot, en resultaten kunnen sterk schommelen van jaar tot jaar.
 • Kostenstructuur ligt duidelijk hoger in vergelijking met A&vH, Brederode of Sofina 

Opportuniteiten 

 • Nieuwe strategie biedt meer potentieel dan de vroegere buyout-activiteiten, en zou kans op mislukte investeringen moeten verlagen naar de toekomst toe. Potentiële rendementen zijn groot als Gimv erin slaagt in enkele echte groeibedrijven in een vroege fase te investeren.

Bedreigingen 

 • Nieuwe strategie vraagt gedeeltelijk ook een andere rol van Gimv, meer begeleiden van bedrijven in hun groei en hun internationale expansie. Hebben daarvoor meer mensen met industriële ervaring en ervaring in de groeilanden nodig ipv financiële profielen. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 53.41 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.