Fagron Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/02/2019
 • Koers opmaak studie: 17.36 EUR
 • Huidige koers: 15.79 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,2 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003874915

Advies van de analist

 • € 13,60
 • € 19,10

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Fagron (het vroegere Arseus) is de business-to-business divisie van Omega Pharma die eind 2007 afgesplitst werd. Het bedrijf splitste gaandeweg (neven-)activiteiten af om zich volledig toe te kunnen spitsen op haar hoofdactiviteit: de magistrale bereidingen voor de apotheek. 

Conclusie

Fagron boekte degelijke resultaten, en zag de groei versnellen in de tweede jaarhelft. Anderzijds wogen stijgende kosten op de marges. We verwachten verdere groei maar het aandeel is niet goedkoop zodat we stranden op een houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet422437472521
Operationele winst2077

Nettowinst-21474364
Boekwaarde2,092,53

Winst per aandeel-0,380,650,590.90
Koers/winstnr17,624,219,3
Dividend per aandeel00,100,120,16
Dividendrendement0%0,87%0,84%0,90%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten 2018 

 • Fagron boekte in 2018 een omzetstijging van 8,0% tot € 472 miljoen.
 • De nettowinst daalde 8,0% tot € 43 miljoen. 

Positief nieuws 

 • Tegen constante wisselkoersen bedroeg de omzetstijging 14,5%. In het tweede halfjaar was er een groeiversnelling.
 • Fagron waagt zich opnieuw aan (kleinere) overnames. Zo nam het onder andere Humco over, een toeleverancier aan apothekers in de VS.
 • De schuldpositie wordt verder afgebouwd. Fagron voldoet ruim aan de bankconvenanten en het nieuwe management lijkt niet van plan om de limieten af te tasten inzake schuldpositie (ook al omdat dat het bedrijf in het verleden in de problemen had gebracht). 
 • De nieuwe uitbreidingsinvesteringen in de VS zouden de toekomstige groei moeten stuwen (Wichita).
 • Fagron mikt op verdere groei in 2019, onder de nieuwe CEO Padilla (die voordien verantwoordelijk was voor Zuid-Amerika). 
 • Om de schuldenlast terug te dringen werd in 2016 een kapitaalverhoging doorgevoerd. In een eerste fase werd € 131 miljoen opgehaald bij onder andere het investeringsfonds Waterland en de ondernemers Filip Balcaen en Marc Coucke, tegen € 5,79 per aandeel. In een tweede fase werd € 88 miljoen opgehaald bij het publiek, tegen € 5,16 per aandeel. 

Negatief nieuws 

 • De winstdaling was te wijten aan een schikking die werd getroffen met een voormalige eigenaar in de VS (kostprijs : € 4,7 miljoen), algemene hogere kosten en een hogere belastinglast.
 • Negatieve wisselkoerseffecten (vooral in Zuid-Amerika) wegen op de resultaten.
 • De markt waarin Fagron opereert is nog steeds erg competitief : de prijsdruk blijft aanhouden. 

SWOT

Sterktes

 • Nieuw en voorzichtiger management
 • Gezonde cash flow generatie
 • Balansstructuur is verbeterd
 • Momenteel een eerder voorzichtige en terughoudende overnamepolitiek. 

Zwaktes

 • Trackrecord is te klein om waardering te bepalen. Het management heeft nog veel te bewijzen.
 • Spectaculaire groei wordt niet verwacht
 • Veel immateriële vaste activa waarvan het grootste gedeelte goodwill.
 • Door de kapitaalverhogingen in het verleden steeg het aantal aandelen fors, met een flinke winstverwatering tot gevolg. 

Opportuniteiten

 • Eén van de weinige consolidatoren, dus groeipotentieel en cross selling mogelijk. Consolidatie zorgt misschien voor redelijke groei dankzij de gefragmenteerde markt.
 • Fagron blijft verder herstructureren en verkoopt ondermaats presterende activiteiten of (kleinere) afdelingen die niet tot de kernactiviteit gerekend worden. 

Bedreigingen

 • Business is nogal onderhevig aan concurrentie dus continue margedruk.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 11.4 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.