DSM-Firmenich Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/11/2023
 • Koers opmaak studie: 86.51 EUR
 • Huidige koers: 87.17 EUR
 • Marktkapitalisatie: 23 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext Amsterdam
 • ISIN: CH1216478797

Advies van de analist

 • € 68,00
 • € 102,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

DSM-Firmenich is het resultaat van de fusie tussen het Nederlandse DSM en het Zwitserse Firmenich. De activiteiten in Health en Nutrition van DSM worden aangevuld met de activiteiten in Perfumery en Taste van Firmenich. Dit resulteert in een fusiegroep met vier grote activiteiten die samen meer dan € 11 miljard omzet halen en 28.000 werknemers tellen.

Koninklijke DSM: omzetverdeling (2020)

Bron: Koninklijke DSM

Conclusie

De vooruitzichten in de vitaminesector blijven zwak, en deze divisie weegt daardoor zwaar op de resultaten dit jaar. Er is op korte termijn nog geen verbetering vast te stellen, en ook de andere divisies hebben last van voorraadafbouw bij de eindklanten. DSM-Firmenich neemt wel duidelijke maatregelen om de kosten te drukken en dit zou de marges volgend jaar opnieuw moeten doen stijgen, ook als het economisch klimaat niet onmiddelllijk zou verbeteren. Op middellange termijn lijken de groeivooruitzichten intact, maar de vooruitzichten voor 2024 zijn nog onzeker. We worden daarom wat voorzichtiger over de verwachte winst voor 2024 en passen de zones neerwaarts aan, waardoor het aandeel  zich na de daling nog steeds in de 'houden'-zone bevindt.

Nieuws

TRADING UPDATE Q2

 • De vitaminemarkten zijn in het tweede kwartaal verder verzwakt. In tegenstelling tot hun eerdere prognose, verwacht het management geen verbetering meer in de tweede jaarhelft aangezien de voorraadafbouw bij klanten aanhoudt. Hierdoor verwacht men een negatief effect op de aangepaste EBITDA voor heel 2023 van € 400 miljoen.
 • Negatieve wisselkoerseffecten zouden dit jaar een bijkomende negatieve impact hebben van € 100 miljoen. Daardoor verwacht DSM-Firmenich voor dit jaar een aangepaste EBITDA van € 1,8 - 1,9 miljard, tegenover pro forma € 2,28 miljard vorig jaar.
 • Om de impact op de winstgevendheid te counteren kondigt het bedrijf een aantal maatregelen aan:


 • De kostenstructuur van de vitamine-activiteiten wordt aangepakt, inclusief een sluiting van een fabriek in China.
 • Om het werkkapitaal te verlagen worden er tijdelijke productiestops voor vitamine A en E voorzien in het derde kwartaal.
 • De vitamines worden een aparte unit binnen Animal, Nutrition & Health. Dit lijkt een voorbode voor een mogelijke strategische actie (JV, verkoop?) in de toekomst.
 • Al deze acties samen zouden een besparing van ongeveer € 200 miljoen moeten opleveren, die op kruissnelheid zou zijn tegen het einde van 2024. De acties zullen ook leiden tot bijkomende waardeverminderingen van € 300 - 350 miljoen en herstructureringskosten van € 200 miljoen. 

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201820192020202120222023E
Omzet 9,278,008,119,208,3911,68
Operationele winstmarge 13,4%10,9%8,2%11,1%8,1%4,5%
Netto winstmarge 11,6%9,5%6,2%18,2%20,2%3,2%
Boekwaarde per aandeel 44,3044,8342,9653,8761,4677,20
Winst per aandeel 6,104,272,919,689,801,93
Koers/Winst 122748201245
Dividend 2,302,402,402,502,532,45
Dividendrendement 3,22%2,07%1,70%1,26%2,09%2,83%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten derde kwartaal 2023

 • De pro forma omzet daalde j-o-j met ongeveer 12% tot € 3,05 miljard. De daling was vooral te wijten aan de divisies Health Nutrition & Care en Animal Nutrition & Health.  zonder negatieve wisselkoerseffecten zou de omzetdaling beperkt zijn geweest tot 7%. 
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde j-o-j met ongeveer 32% tot € 409 miljoen, wat zo een EBITDA-marge geeft van 13,4% (-4,0 pp). 

Positieve punten 

 • De resultaten van Perfumery & Beauty hielden nog goed stand:
  • De omzet daalde met 7%, maar dit was volledig te wijten aan negatieve wisselkoerseffecten.
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde met 3%, maar de EBITDA-marge steeg van 21,9% naar 23,0% door een betere productmix. 
 • Ook de resultaten van Taste, Texture & Health waren beter dan gemiddeld:
  • De omzet daalde met 12% tot € 737 miljoen, maar ook hier speelden vooral negatieve wisselkoerseffecten en een bewuste strategie om bepaalde producten met lage marges niet meer te verkopen.
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde slechts met 5%, waardoor de EBITDA-marge steeg van 16,9% naar 18,2%. Ook hier was de margeverbetering gedeeltelijk te danken aan een betere productmix.
 • Transformatie vitamine-activiteiten: het transformatieplan voor de vitamine-activiteiten ligt op schema, DSM-Firmenich verwacht de eerste besparingseffecten (€ 20 - 30 miljoen van de verwachte € 200 miljoen) in het vierde kwartaal te zullen zien.
 • Versnellen integratie: om de negatieve macro-omgeving te counteren versnelt het bedrijf de integratie-inspanningen na de fusie zodat ze sneller de synergieën hiervan zullen kunnen genieten. DSM-Firmenich verwacht dat dit al in 2024 voor € 100 miljoen aan besparingen zal opleveren.
 • Portfolio review: de hele portefeuille aan activiteiten zal doorgelicht worden  met als bedoeling om de investeringen en R&D-uitgaven in de toekomst nog meer te focussen op de segmenten met de hoogste groei en hoogste marges. De review kan er ook toe leiden dat bepaalde activiteiten in de toekomst verkocht zullen worden.

Negatieve punten 

 • Health, Nutrition & Care presteerde zwak door blijvend lage vitaminenprijzen en lagere volumes: de omzet daalde met 13% tot € 545 miljoen en de aangepaste brutobedrijfswinst met maar liefst 48% tot € 75 miljoen.
 • Animal Nutrition & Health werd ook getroffen door de lage vitaminenprijzen, wat resulteerde in een omzetdaling van 16% en een daling van de aangepaste brutobedrijfswinst met 91% tot nog € 11 miljoen.
 • Voorraadafbouw nog niet voorbij: de voorraadafbouw bij klanten die al enkele kwartalen bezig is, lijkt nog niet voorbij. enkel bij Dietary Supplements en Consumer Fragrances lijkt er al een stabilisatie te zijn.

SWOT

Sterktes 

 • Interessante productportefeuille die de komende jaren zou kunnen profiteren van een aantal megatrends (aandacht voor milieu & gezonde voeding).
 • Management heeft de voorbije jaren goede beslissingen genomen en aangetoond dat ze hun beloftes kunnen waarmaken. 

Zwaktes 

 • De vitamineprijzen ( +/- 15% van de omzet) zijn volatiel en staan de laatste jaren wat onder druk door de toetreding van nieuwe Chinese spelers. Het bedrijf heeft m.a.w. niet voldoende pricing power om hier geen effect van te ervaren.
 • In een aantal producten is DSM maar een kleine speler, waardoor ze niet altijd even standvastig in hun schoenen staan.

Opportuniteiten 

 • Het bedrijf hecht veel waarde aan gezondheid en milieu. Het verder ontplooien van deze megatrend kan voor verdere groeiopportuniteiten zorgen.
 • Een verdere focus op operationele excellentie zal een verdere ondersteuning van de resultaten voorzien in uitdagende marktomstandigheden. Indien de economische motor in de afzetmarkten van voornamelijk de Materials-divisie terug begint te draaien zal DSM er des te meer van profiteren. 

Bedreigingen 

 • De potentiële overnameprooien van DSM staan ook op de radar bij verschillende concurrenten, waardoor er een risico is dat DSM een hoge prijs zal moeten betalen voor interessante overnames.
 • Efficiëntiewinsten boeken heeft ook zijn limieten. Zo zal het vermoedelijk in de toekomst steeds moeilijker worden om dezelfde output te bekomen met minder middelen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/01 82.46 EUR Houden
2019/03/15 97.26 EUR Verkopen
2019/05/07 103.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.