Ageas Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/03/2023
 • Koers opmaak studie: 42.85 EUR
 • Huidige koers: 37.34 EUR
 • Marktkapitalisatie: 8,1 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974264930

Advies van de analist

 • € 34,70
 • € 48,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ageas vertegenwoordigt in grote lijnen de verzekeringsactiviteiten van het vroegere Fortis. Het bedrijf heeft verzekeringsactiviteiten in zowel Leven als Niet-Leven en behoort tot de 20 grootste verzekeraars in Europa. In thuismarkt België is Ageas met AG Insurance marktleider in individuele levensverzekeringen. Verder is Ageas actief in het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, Frankrijk en negen landen in Azië, waaronder China, Maleisië, Thailand en India.

Ageas: premie-inkomen (in %)

Bron: Ageas (2022)

Conclusie

Ageas behaalde een redelijk resultaat in 2022 ondanks enkele tegenwinden (turbulentie financiële markten, hyperinflatie in Turkije en claims inflatie).  Het bedrijf is geen grote groeier, maar de waardering is redelijk en het aandeel biedt een mooi dividendrendement. Aan de huidige koersen bevindt het aandeel zich in de houdenzone.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Omzet 12,3411,5814,4812,0413,3113,99
Operationele winstmarge 6,6%9,7%6,5%11,2%6,8%7,2%
Netto winstmarge 5,1%7,0%6,8%9,5%6,3%6,5%
Boekwaarde per aandeel 48,2948,4258,8961,7464,2941,29
Winst per aandeel 3,094,115,096,074,524,91
Koers/Winst 1310107109
Dividend 2,102,202,652,652,753,00
Dividendrendement 5,16%5,60%5,03%6,08%6,04%7,00%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten boekjaar 2022

 • Het premie-inkomen (deel Ageas) steeg met 2% tot € 16,4 miljard. Bij Leven stegen de inkomsten met 1% tot € 11,3 miljard, bij Niet-Leven met 4% tot € 5,1 miljard.
 • Het nettoresultaat uit verzekeringen daalde met ongeveer 20% tot € 871 miljoen. Hiervan was € 632 miljoen (-15%) toewijsbaar aan Leven en € 225 miljoen (-31%) aan Niet-Leven.
 • De nettowinst steeg met 20% tot € 1,01 miljard, ofwel tot € 5,48 per (verwaterd) aandeel (+22%). De cijfers werden evenwel vertekend vanwege een opwaartse herwaardering van de RPN(I) verplichting, die gelinkt is aan een complex financieel instrument (de zogenaamde 'CASHES') dat nog stamt uit het Fortis-tijdperk en waarbij er financiële stromen plaatsvinden tussen Ageas en BNP Paribas Fortis om de volatiliteit van dit instrument te compenseren. Indien we daarnaast ook de effecten van de financiële markten buiten beschouwing dan steeg de nettowinst met 12% tot € 1,07 miljard.
 • Dividend: Er werd eind oktober een interimdividend van € 1,5 per aandeel uitgekeerd. Er zal nog een slotdividend volgen van opnieuw € 1,5 per aandeel, waardoor het totaal uitkomt op € 3 per aandeel. Dit is een stijging tegenover het vorige jaar met 9%. Het management bevestigde de verwachting van een jaarlijkse dividendgroei tussen 6-10% over de komende drie jaar. 

Positieve punten 

 • Levensverzekeringen: Nieuwe verkopen presteerden goed in Azië, waarbij China een toename met 8% kende. In België en Portugal waren er wel lagere inkomsten tegenover vorig jaar. 
 • De combined ratio , die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, kwam uit op 96,5%,  wat erop wijst dat de activiteiten op zich winstgevend waren. Het percentage is wel een toename van 1,1 procentpunt tegenover het vorige boekjaar.
 • De Solvency II-kapitalisatieratio steeg met 11 procentpunt tot 218%. Dit is ruim boven de target van 175% en wijst op een solide balans. De stijging is te danken aan de opvering van de rente. Ter info: Een Solvency II-ratio van 100% betekent dat een verzekeraar haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende 12 maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5%.

Negatieve punten 

 • Schadeverzekeringen: De winst van de niet-levensverzekeringen daalde met 31% tot ongeveer € 225 miljoen. Deze daling was vooral te wijten aan hoger dan gemiddelde schade van weerfenomenen in 2022 en hoge claimsinflatie (vooral) in het VK.
 • Claims inflatie: Gegeven de sterke inflatie is Ageas blootgesteld aan het risico op hogere uitbetalingen bij schadegevallen dan waarvoor werd rekening gehouden bij de berekening van de premies. Voornamelijk in het VK is dit momenteel problematisch. Het management wijst er evenwel op dat het de prijzen verder optrekt om de winstgevendheid te beschermen. Daarnaast heeft de gedeeltelijke exit uit het VK ervoor gezorgd dat de blootstelling ingeperkt is.
 • Beleggingsportefeuille: De waarde van de beleggingsportefeuille daalde met 15% tot ongeveer € 70 miljard. Deze daling werd gedreven door een daling van de niet-gerealiseerde meerwaarden op vastrentende activa vanwege de gestegen rente.

SWOT

Sterktes :
Met AG Insurance stevige marktpositie in België (nr 1 in leven, nr 2 in niet-leven)
Solide balans
Streeft naar een stabiel dividendbeleid
Terugkoop eigen aandelen
Aanwezigheid in groeilanden

Zwaktes :
Levensverzekeringen staan onder druk door concurrentie en door zwakke investeringsinkomsten.
BNP Paribas (ex-Fortis bank) staat in voor tweederde van de distributie in België
Zichtbaarheid op de boekhouding en het hanteren van aanvaardbare boekhoudkundige principes (vooral inzake actuariële berekeningen) is niet zo groot.

Opportuniteiten :
Buy and build acquisities
Verdere stijging van de rentevoet
Uitbreiding schadetak 
Uitbreiding in Azië. Potentieel in de regio is aanzienlijk.

Bedreigingen :
Lage intrestvoeten nadelig voor levensverzekeringen
Fortisrechtzaak nog niet achter de rug
Turbulentie op groeimarkten kan soms hevig zijn
Strengere regelgeving financiële instellingen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 35.87 EUR Kopen
2017/06/19 36 EUR Verkopen
2017/11/24 40.86 EUR Houden
2019/03/20 42.62 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.