Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/05/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 14,27%
1 jaar 27,25%
2 jaar 16,00%
3 jaar 9,32%
5 jaar 11,39%
Rendement sinds oprichting 9,20%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 19,69% per 31/03/24
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,49 per 31/03/24

Bekijk samenstelling

!

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 7 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is. De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,7%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 juni 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.
 • Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar regio, sector of kapitalisatie. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is de Morningstar Global Markets Index Gross Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,5% 13 884 753
Rek courant 1,5% 212 471
Totaal in EUR 100,0% 14 097 224

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 212 471 0 3 795 789 4 008 260 28,4%
USD 0,9203 0 0 10 020 391 9 221 768 65,4%
DKK 0,1340 0 0 3 679 900 493 107 3,5%
SEK 0,0863 0 0 4 333 251 374 090 2,7%
Totaal in EUR 14 097 224

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 6,4% 887 518
Distributie 3,3% 456 273
Voeding 7,0% 976 088
Consumptie/Luxe 16,0% 2 221 481
Farmacie/Medical 13,5% 1 876 896
Holdings 2,7% 374 090
Financieel 3,5% 487 709
Technologie 47,6% 6 604 699
Totaal in EUR 13 884 753

Huidige netto inventariswaarde op 16/05/2024

Kapitalisatie 168.12 EUR
Distributie 164.64 EUR

Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,5% 1678 381,90 EUR 640 828 640 828 21/05/2024
TESLA 1,7% 1496 179,18 USD 268 053 246 689 21/05/2024
Distributie
AMAZON COM 3,2% 2739 181,01 USD 495 787 456 273 21/05/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,9% 190 3 179,75 USD 604 153 556 002 21/05/2024
MONSTER BEVERAGE 3,0% 8513 53,62 USD 456 467 420 087 21/05/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 125 3 763,50 USD 470 438 432 944 21/05/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,6% 223 2 288,00 EUR 510 224 510 224 21/05/2024
KERING 1,2% 513 333,00 EUR 170 829 170 829 21/05/2024
L'OREAL 2,6% 829 447,55 EUR 371 019 371 019 21/05/2024
LVMH 2,8% 510 770,00 EUR 392 700 392 700 21/05/2024
MONCLER 2,4% 5502 62,48 EUR 343 765 343 765 21/05/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,2% 1271 267,11 USD 339 497 312 439 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 2977 57,88 EUR 172 309 172 309 21/05/2024
IDEXX LABORATORIES 1,1% 315 530,07 USD 166 972 153 664 20/05/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,0% 1141 400,03 USD 456 434 420 056 20/05/2024
NOVO NORDISK 3,5% 4031 912,90 DKK 3 679 900 493 107 21/05/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,0% 744 194,15 EUR 144 448 144 448 21/05/2024
ZOETIS 1,3% 1127 174,39 USD 196 538 180 874 20/05/2024
Holdings
EQT AB 2,7% 12593 344,10 SEK 4 333 251 374 090 21/05/2024
Financieel
ADYEN NV 3,5% 398 1 225,40 EUR 487 709 487 709 21/05/2024
Technologie
ADOBE 2,6% 826 483,21 USD 399 131 367 321 21/05/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 3196 178,13 USD 569 303 523 930 21/05/2024
APPLE COMPUTER 3,5% 2785 191,04 USD 532 046 489 642 20/05/2024
ASML HOLDING 4,0% 663 847,60 EUR 561 959 561 959 21/05/2024
FORTINET 3,0% 7418 62,34 USD 462 438 425 582 21/05/2024
INTUIT 3,4% 790 666,73 USD 526 717 484 737 21/05/2024
MASTERCARD 2,5% 853 456,47 USD 389 365 358 332 21/05/2024
MICROSOFT 3,9% 1389 425,34 USD 590 797 543 711 20/05/2024
NVIDIA CORP 8,5% 1386 934,28 USD 1 294 913 1 191 709 21/05/2024
SALESFORCE 3,1% 1658 283,74 USD 470 436 432 942 21/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,2% 3226 152,64 USD 492 417 453 171 21/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,0% 2192 209,83 USD 459 947 423 290 21/05/2024
VISA 2,5% 1369 276,51 USD 378 542 348 372 21/05/2024

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,9% 
Transactiekosten 0,8%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Er wordt voor het het compartiment een performance fee met een high-watermark gehanteerd. De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

De high-watermark is de hoogste netto inventariswaarde (NIW) die het compartiment ooit heeft bereikt op 31/12 sinds 31/12/2017. Na een jaar van verlies tegenover de vorige boekjaren zal de beheerder eerst het tekort tegenover die hoogste waarde moeten goedmaken alvorens een performance fee betaald mag worden op de meerprestatie boven 10% boven de high-watermark.

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Nvidia Corp, met een stijging van ongeveer 14,2%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Eqt Ab (+ 11,7%), Alphabet Inc Class C (+ 8,9%), Chipotle Mexican Grilla (+ 8,1%), Novo Nordisk (+ 7,5%), Adyen Nv (+ 7,4%), Eurofins Scientific (+ 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 5,7%). Verder werd ook een goede prestatie neergezet door de aandelen Booking Holdings (+ 4,6%) en Sartorius Stedim Biotech (+ 3,9%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat het resultaat van het compartiment werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Zoetis, met een daling van ongeveer 14,7%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Kering (Ex-Ppr) (- 13,8%), Tesla (- 12,9%), Adobe (- 9,9%), Idexx Laboratories (- 6,1%) en Apple Computer (- 5,1%). Verder werd de prestatie van het compartiment wat tegengehouden door de aandelen Salesforce (- 2,5%), Intuit (- 1,9%), Danaher (- 1,4%) en Visa (- 1,3%).

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 1,95%.

KID - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Global Growth klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer