Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 25,41%
1 jaar 16,33%
2 jaar -3,60%
3 jaar 4,72%
5 jaar 9,82%
Rendement sinds oprichting 6,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 18,89% per 31/10/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,26 per 31/10/23

Bekijk samenstelling

! De risico-indicator gaat ervan uit dat U het product 7 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum.

 • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten.
 • De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
 • We hebben dit product ingedeeld als 5 uit 7, en dat is een gemiddelde tot hoge risicocategorie.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,90%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 juni 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

 • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.
 • Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar regio, sector of kapitalisatie. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is de Morningstar Global Markets Index Gross Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Vereiste minimale periode van bezit: 7 jaar.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 13 624 668
Rek courant 2,0% 273 625
Totaal in EUR 100,0% 13 898 293

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 273 625 0 3 926 616 4 200 241 30,2%
USD 0,9120 0 0 9 798 678 8 935 908 64,3%
DKK 0,1341 0 0 3 268 901 438 360 3,2%
SEK 0,0880 0 0 3 679 580 323 785 2,3%
Totaal in EUR 13 898 293

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 7,8% 1 055 942
Distributie 3,2% 430 733
Voeding 6,9% 945 862
Consumptie/Luxe 17,0% 2 314 443
Farmacie/Medical 13,7% 1 861 407
Holdings 2,4% 323 785
Financieel 3,7% 510 214
Technologie 45,4% 6 182 283
Totaal in EUR 13 624 668

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 142 EUR
Distributie 139.91 EUR

Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,1% 1711 335,40 EUR 573 869 573 869 29/11/2023
FERRARI NV 0,6% 267 335,40 EUR 89 552 89 552 29/11/2023
TESLA 2,8% 1763 244,14 USD 430 419 392 521 29/11/2023
Distributie
AMAZON COM 3,1% 3228 146,32 USD 472 321 430 733 29/11/2023
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,2% 223 2 189,11 USD 488 172 445 188 29/11/2023
MONSTER BEVERAGE 3,6% 10035 54,71 USD 549 015 500 674 29/11/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 146 3 126,29 USD 456 438 416 249 29/11/2023
HERMES INTERNATIONAL 3,6% 262 1 892,60 EUR 495 861 495 861 30/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 605 391,45 EUR 236 827 236 827 30/11/2023
L'OREAL 3,0% 977 430,85 EUR 420 940 420 940 30/11/2023
LVMH 3,0% 600 689,50 EUR 413 700 413 700 30/11/2023
MONCLER 2,4% 6485 51,02 EUR 330 865 330 865 29/11/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,2% 1497 222,52 USD 333 112 303 782 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 3508 52,80 EUR 185 222 185 222 30/11/2023
IDEXX LABORATORIES 1,1% 371 466,74 USD 173 161 157 914 29/11/2023
INTUITIVE SURGICAL 2,7% 1345 310,76 USD 417 972 381 170 29/11/2023
NOVO NORDISK 3,2% 4752 687,90 DKK 3 268 901 438 360 28/11/2023
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,3% 877 207,60 EUR 182 065 182 065 30/11/2023
ZOETIS 1,5% 1328 175,79 USD 233 449 212 894 29/11/2023
Holdings
EQT AB 2,3% 14843 247,90 SEK 3 679 580 323 785 29/11/2023
Financieel
ADYEN NV 3,7% 468 1 090,20 EUR 510 214 510 214 30/11/2023
Technologie
ADOBE 3,9% 974 617,39 USD 601 338 548 390 29/11/2023
ALPHABET INC class C 3,4% 3767 136,40 USD 513 819 468 577 29/11/2023
APPLE COMPUTER 4,1% 3282 189,37 USD 621 512 566 788 29/11/2023
ASML HOLDING 3,5% 781 624,20 EUR 487 500 487 500 30/11/2023
FORTINET 3,1% 8743 53,60 USD 468 625 427 363 29/11/2023
INTUIT 3,5% 931 577,23 USD 537 401 490 083 29/11/2023
MASTERCARD 2,7% 1004 409,82 USD 411 459 375 230 29/11/2023
MICROSOFT 4,1% 1637 378,85 USD 620 177 565 571 29/11/2023
NVIDIA CORP 5,2% 1633 481,40 USD 786 126 716 908 29/11/2023
SALESFORCE 3,0% 1954 230,35 USD 450 104 410 472 29/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,5% 3802 98,88 USD 375 942 342 840 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 2583 173,36 USD 447 789 408 361 29/11/2023
VISA 2,7% 1614 254,23 USD 410 327 374 198 29/11/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten    2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,9%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be

September 2023

Rente zoekt nieuwe hoogtes op in september

De Amerikaanse S&P 500 Index daalde in de herfstmaand met 4,87%, terwijl de Europese Stoxx 600 1,74% lager afsloot. Naast o.a. de door vakbond ‘United Auto Workers’ gecoördineerde stakingen bij autofabrikanten Ford Motor, General Motors en Stellantis, de anticipatie op (alweer) een mogelijke ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheidsdiensten, en de (ondertussen stopgezette) stakingen bij Chevron’s Australische LNG-productiefaciliteiten, werd het sentiment voornamelijk bepaald door de stijging van de langetermijnrentes.

De Federal Reserve hield de beleidsrente in september stabiel op 5,25% - 5,50%, wat in lijn was met de verwachting. Powell bleef evenwel
opvallend streng in zijn begeleidende commentaar. Zo zou de Amerikaanse centrale bank nog voor het jaareinde de rente nogmaals verhogen met 0,25%. In tegenstelling tot de strenge houding van de FED, opteerde de ECB midden september voor een milde commentaar na de verhoging van de depositorente met 25 basispunten tot 4%, het hoogste niveau sinds 1999. Zo zou de rente volgens de ECB-voorzitter nu een niveau bereikt hebben dat, mits voldoende lang aangehouden, een substantiële bijdrage zou moeten leveren aan een tijdige terugkeer naar de beoogde inflatieniveaus.

Ondanks de verschillende rentebeslissingen, weerklonk aan beide kanten van de Atlantische Oceaan eenzelfde boodschap: eens de piek bereikt, zal de rente nog enige tijd van het uitzicht blijven genieten alvorens terug af te dalen. Een realiteit die gestaag doorsijpelde in de
langetermijnrentes. Zo steeg het rendement op Amerikaanse tienjarige staatsleningen in de afgelopen maand met maar liefst een halve
procentpunt tot ongeveer 4,6%, terwijl het rendement op Duits tienjarig staatspapier met ongeveer 36 basispunten opliep tot 2,85%. De negatieve rentecurve werd zo iets minder negatief.

Positief is dat de inflatiecijfers verder in de goede richting evolueren. De Amerikaanse Core PCE index, de favoriete kerninflatie-graadmeter van de Federal Reserve, daalde in de laatste meting tot 3,9% op jaarbasis. In de eurozone daalde het laatst gepubliceerde kerninflatiecijfer sterker dan verwacht tot 4,5%. De onverwachte verlenging van de lagere olieproductie door OPEC-landen Saoedi-Arabië en Rusland deed de olieprijs wel weer wat opveren, wat de trend naar lagere inflatie tegenwerkt.

Slechts 1 stijger in de afgelopen maand, zijnde het aandeel Givaudan, dat steeg met ongeveer 1,6%.

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat het resultaat van het compartiment werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Sartorius Stedim Biotech, met een daling van ongeveer 13,8%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Kering (- 12,6%), Moncler (- 12,1%), Nvidia Corp (- 11,9%), Hermes International (- 9,0%), Apple Computer (- 8,9%), Adobe (- 8,8%), Zoetis (- 8,7%), Adyen Nv (- 8,6%) en Salesforce (- 8,4%). Het aandeel Chipotle Mexican Grill is nieuw in de portefeuille.

Het compartiment boekte over de maand september een niet-geannualiseerde return van - 4,49%.

KID - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Global Growth klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
 • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
 • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
 • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
 • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
 • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
 • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer