Medtronic Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/09/2020
 • Koers opmaak studie: 107.5 USD
 • Huidige koers: 103.35 USD
 • Marktkapitalisatie: 144 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: New York
 • ISIN: IE00BTN1Y115

Advies van de analist

 • US$ 84,00
 • US$ 126,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Oorspronkelijk was Medtronic een producent van pacemakers, maar gaandeweg werd de focus uitgebreid (vnl. door acquisities). Vandaag de dag is het bedrijf de grootste producent wereldwijd van allerhande medische toestellen en instrumenten. De belangrijkste divisies zijn :

 • Cardiac Rhythm & Heart Failure : Toestellen mbt hartritmestoornissen : defibrillatoren en pacemakers, hartmonitoren,...
 • Surgical Solutions : Chirurgisch materiaal en instrumenten (deel van overname Covidien).
 • Coronary & Structural Heart : Toestellen mbt hart & bloedvaten : stents (kokers om bloedvaten open te houden), hartkleppen, katheters (buisjes),...
 • Respiratory, Gastrointestinal & Renal : Sensoren, monitoren en ander materiaal mbt ademhaling, maag-darmstelsel en nierfunctie.
 • Spinal : Alles ivm de ruggegraat : implantaten en instrumenten.
 • Overige : oa diabetesproducten (vb insulinepompjes), speciale instrumenten en toestellen.

Medtronic realiseert 53% van de omzet in de Verenigde Staten, de rest wordt wereldwijd gerealiseerd.

Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf heeft haar hoofdzetel voor fiscale redenen in Ierland.

Medtronic : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Medtronic ondervindt nog steeds last door het massaal uitstellen van niet-covid-gerelateerde heelkundige ingrepen, maar de omzetkrimp was minder erg dan gevreesd en de omzetcijfers verbeteren maand na maand. Aangezien heelkundige ingrepen niet kunnen blijven worden uitgesteld, zal het gestaag herstel zich wellicht verderzetten in de komende kwartalen. We handhaven ons "houden"-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in miljoen04/201804/201904/202004/2021 E
Omzet29.95330.55728.91329.070
Operationeel resultaat6.6516.2684.791
Nettoresultaat3.1044.6314.7895.442
Boekwaarde per aandeel37,537,437,8
Winst per aandeel2,293,443,574,01
Koers-winstverhouding35,326,431,826,8
Dividend per aandeel1,842,002,162,25
Dividendrendement2,28%2,20%1,90%2,10%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal boekjaar eindigend 04/2021

 • Medtronic zag de omzet met 13,2% dalen tot $ 6,51 miljard.
 • De nettowinst daalde 43,6% tot $ 487 miljoen.

Positieve punten

 • De resultaten van Medtronic waren beter dan verwacht.
 • De organische krimp verkleinde tov het vorige kwartaal (van -25% naar -17%). Analisten hadden een trager herstel gevreesd.
 • Analisten verwachten dat de omzetkrimp verder zal afnemen, naar ca 8,7% in het derde fiscaal kwartaal.
 • Aangezien heelkundige ingrepen niet kunnen blijven worden uitgesteld, zal er wellicht relatief snel herstel optreden in de omzetcijfers.
 • De goedgevulde pijplijn zou de organische groei moeten stuwen in de volgende twee boekjaren.


Negatieve punten

 • Medtronic boekte een organische krimp van ongeveer 17%. Het uitstel van het merendeel van niet-covid gerelateerde heelkundige ingrepen resulteerde in een flinke omzetdaling.
 • Gezien de blijvende onzekerheden die resulteren uit de covid-19 pandemie, besliste het management om zich nogmaals te onthouden van enige kwartaal- of jaarprognose.
 • De omgeving is nog steeds behoorlijk concurrentieël.
 • De ganse gezondheidssector staat nog steeds onder druk, niet enkel door klanten maar ook door de overheid die de prijzen graag wat gematigder zien.


Nota mbt resultaten 04/2018 : de operationele winst omvat een uitzonderlijke winst op de verkoop van een afdeling. Het nettoresultaat werd dat jaar fors negatief beïnvloed door een uitzonderlijke belastinglast. 

Nota mbt resultaten 04/2020: De vroegtijdige terugkoop van obligaties (voor $5,2 miljard) wogen op de resultaten. De totale schuldenlast bleef vrij stabiel de afgelopen jaren. De daling van (uitzonderlijke) kosten zoals herstructureringskosten en fors lagere waardeverminderingsverliezen op immateriële vaste activa (klantenlijsten of goodwill die wordt afgeschreven) en speciale belastingeffecten ondersteunden dan weer de resultaten. De Amerikaanse belastinghervorming en de belastingeffecten van de verkoop van enkele entiteiten resulteerden in een netto belastingopbrengst.


SWOT

Sterktes :

 • Medtronic is aanwezig in een interessant marktsegment met doorgaans hogere marges.
 • Gespreide portefeuille met producten.
 • Het bedrijf heeft een redelijk goedgevulde pijplijn met nieuwe producten om de toekomstige groei veilig te stellen (R&D 8% van de omzet).
 • Medtronic bouwde een mooie buy-and-build trackrecord op.
 • Grootste speler wereldwijd en marktleider in verschillende deelmarkten, wat een competitief voordeel oplevert (schaalgrootte, goedkoper produceren, cross-selling,...).
 • Ligging van de hoofdzetel (Ierland) mildert de fiscale factuur.

Zwaktes :

 • De concurrenten zijn niet de minste : o.a. Johnson & Johnson, Stryker en Fresenius.
 • Medtronic is relatief groot geworden, waardoor de groei onvermijdelijk moet afnemen.
 • Fouten in producten kunnen aanzienlijke gevolgen hebben en tot kostelijke claims leiden en/of dalend vertrouwen in de producten.
 • (Opeenvolgende) overnames (of verkopen van afdelingen) bemoeilijken de leesbaarheid van de financiële rapporten door oa herstructureringslasten, winst of verlies op de verkopen van afdelingen. Ook grote belastingeffecten (nav Trump) hebben een grote impact op de resultaten.

Opportuniteiten :

 • Nieuwe producten in de pijplijn kunnen de groei terug aanzwengelen.
 • Eventuele nieuwe interessante overnames om de portefeuille verder te verbeteren.
 • Mogelijke kostensynergieën nav overnames.

Bedreigingen :

 • De groei is de laatste jaren afgenomen tot een relatief bescheiden tempo.
 • Integratierisico bij elke overname.
 • Overschatte kostensynergieën bij overnames.
 • Goed renderende markten krijgen steeds aandacht van (potentiële) nieuwkomers.
 • Druk op de algemene (en te hoge) kosten voor gezondheidszorg sijpelt ook door naar spelers zoals Medtronic.
 • Er bestaat steeds een risico dat de (Amerikaanse) fiscus probeert in te grijpen op de voordelige situatie van Medtronic (hoofdzetel Ierland voor belastingdoeleinden).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/03/2019 92 USD Houden
17/03/2020 77.4 USD Kopen
01/07/2020 91.7 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.