Idexx Laboratories Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 04/11/2020
 • Koers opmaak studie: 444.1 USD
 • Huidige koers: 446.48 USD
 • Marktkapitalisatie: 37,9 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US45168D1046

Advies van de analist

 • US$ 286,52
 • US$ 501,40

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Idexx Laboratories is actief als ontwikkelaar en producent van producten die gebruikt worden in de diagnostiek van allerhande ziektes en parasieten bij dieren. Naast de diagnostische meetinstrumenten (analyzers) maakt het bedrijf ook allerhande tests om verschillende microbiologische parameters te meten. 
Het bedrijf genereert haar omzet in 3 verschillende divisie :

 • Companion Animal Group (CAG) : ontwikkelt, ontwerpt, produceert en distribueert producten en verleent diensten aan dierenartsen en de biomedische analysemarkt, voornamelijk gerelateerd aan diagnostiek en informatiebeheer. Dit segment is met 89% van de gegenereerde omzet de kerndivisie van het bedrijf.
 • Water : Het bedrijf ontwikkelt testcapaciteit om de waterkwaliteit en andere microbiologische parameters te meten. Idexx werkt hierbij zowel in opdracht van overheden als bedrijven.
 • Livestock, Poultry and Dairy (LPD) : Deze divisie ontwikkelt diagnostische tests en aanverwante instrumenten en voert diensten uit die worden gebruikt om de gezondheidsstatus van vee en pluimvee te beheren. Hierbij waarborgt het bedrijf in essentie de kwaliteit en veiligheid van melk en andere voedselproducten.

Idexx realiseert 62% van de omzet in de Verenigde Staten, de rest wordt wereldwijd gerealiseerd.

Conclusie

Zeer sterke resultaten bij Idexx Laboratories in het derde kwartaal, dat maximaal kon profiteren van het V-herstel in de Amerikaanse dierengezondheidsmarkt. Hoewel mogelijk het vierde kwartaal opnieuw wat minder zou kunnen zijn omwille van de heropflakkeringen van het covid-19 virus wereldwijd, zou het bedrijf toch in staat moeten zijn om dit jaar te groeien met om en bij de 10%.

Het bedrijf kenmerkt zich door enkele zeer kwalitatieve elementen zoals een hoge mate van recurrente omzet, hoge operationele marges en een management dat kan teren op een mooi historisch trackrecord op vlak van waardecreatie. Daarnaast situeert het bedrijf zich in een aantrekkelijke nichesector die bovendien profiteert van verschillende onderliggende demografische rugwinden.

Op vlak van waardering noteert het aandeel hierdoor momenteel aan een zeer hoge waardering. Zoals steeds bij groeibedrijven kijken we bij voorkeur naar de peg-ratio dewelke voor Idexx uitkomt op een hoge 6.2. We trekken onze koopzones wel op om de sterke verbetering van de operationele prestaties te weerspiegelen, maar blijven voorlopig een 'houden' advies hanteren.

Nieuws

_

Resultaten

in mio USD20162017201820192020E 
Omzet1.7751.9692.2132.4062.602
Operationeel inkomen350413491552640
Nettowinst222263377427485
Boekwaarde-1,23-0,62-0,112,085,70
Winst per aandeel2,442,944,264,895,63
Koers/Winst4563715866
Free Cash Flow274299284304430
Bron: Bloomberg

Resultaten na 9 maanden 2020 

 • De omzet steeg na negen maanden met 10.2% tot $ 1,99 miljard. 
 • Het operationeel inkomen ging 16.5% hoger tot $ 509,4 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 20.7% tot $ 407 miljoen.

Positieve punten 

 • Het derde kwartaal toonde een sterke herstelbeweging op vlak van bezoeken aan zowel dierenklinieken, dierenartsenpraktijken als dierenwelnesscentra. Hierdoor schoot zowel de omzet (+19.2%) als de operationele winst (+22.9%) fors hoger in het derde kwartaal.
 • De recurrente omzetgroei bij de CAG-kerndivisie was opnieuw zeer sterk in het derde kwartaal met een omzetgroei van 23.1% (21% organisch), gedreven door groei in zowel de Amerikaanse als de Internationale markten. Volgens het bedrijf weerspiegelt dit het algemene herstel in de bredere diagnosticamarkt. De totale omzetgroei van deze divisie kwam uit op 20% in het derde kwartaal, waarvan 18% organisch.
  Na 9 maanden kwam de recurrente omzetgroei bij de CAG-kerndivisie uit op 13.3%. De recurrente omzet als % van de totale omzet in deze divisie bedraagt ondertussen al 89%. 
 • De LPD- divisie kon sterk herstellen in het derde kwartaal, met een omzet die 17.8% hoger uitkwam. Volgens Idexx voornamelijk te wijten aan groei in de Asia Pacific regio omwille van het opvoeren van testcapaciteit op Afrikaanse varkenspest in China.
 • De operationele marge steeg na 9 maanden met 140 basispunten door een sterke recurrente omzetgroei in de CAG-divisie gekoppeld aan lagere operationele kosten door kostenbesparingsprogramma's en lichte prijsverhogingen. Wisselkoerseffecten hadden een licht negatief effect.
 • Ongeveer 1% van de omzetgroei was te danken aan 'Opti Medical Systems covid-19 human PCR testing', een laboratoriumtestkit voor de detectie van het coronavirus. Op 5 juni werd tevens het Europese keurmerk ontvangen (CE), na een eerdere validering door de Amerikaanse regelgever (FDA).
 • De relaxering van de lockdownmaatregelen resulteerde in een herstel van het aantal dierenartsenbezoeken. Met een groei van 11% in het derde kwartaal is de herstelbeweging duidelijk merkbaar na de scherpe daling in april. 

 Negatieve punten 

 • De water divisie kende een omzetkrimp van 4.7% in het derde kwartaal, voornamelijk te wijten aan een vermindering in algemene bedrijfsactiviteit omwille van covid-19. Het bedrijf wijst op lagere volumes bij het niet-verplicht testen van waterkwaliteit bij bedrijven.
 • Idexx kende een daling van 22.4% op het vlak van plaatsing van testinstrumenten (analyzers) na negen maanden. Vooral dierenklinieken en dierenartsenpraktijken zouden op dit moment deze investeringen uitstellen. De totaal geïnstalleerde basis van diagnosticatoestellen nam daarnaast toe met 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 • Omwille van de onzekerheden mbt het coronavirus heeft het bedrijf haar financiële guidance voor dit jaar geschrapt. We sluiten niet uit dat, omwille van heropflakkeringen van het coronavirus wereldwijd, het vierde kwartaal wat minder zal zijn. 

SWOT

Sterktes 

 • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente omzet. Enerzijds groeit de geïnstalleerde productbasis gestaag met verschillende types van analyzers, anderzijds zijn bezoeken aan de dierenarts jaarlijks recurrent (bv. vaccinatie; check-up). 
 • Niet enkel groeide de omzet van het bedrijf de afgelopen jaren significant, deze groei werd ook steeds rendabeler. De Ebitda-marges stegen van gemiddeld 20-22% begin 2010 tot 26-28% einde 2019.
 • Marktleider in een nichesector met een goedgevulde R&D pijplijn aan nieuwe diagnostische testen. Deze testen moeten goedkeuring/certificatie krijgen van de relevante autoriteiten (FDA) wat voor het bedrijf sterke niet-tastbare activa creëert. 
 • Andere competitieve voordelen voor het bedrijf zijn onder andere 'schaalvoordelen' en 'switching costs'. Idexx levert bijvoorbeeld softwaresystemen voor de dierenartsen waardoor de testresultaten onmiddellijk beschikbaar zijn in de database van de dierenartsenpraktijken. 

Zwaktes

 • Het bedrijf werkte tot het einde van fiscaal boekjaar 2018 met een negatief eigen vermogen waarbij de activa van het bedrijf in essentie uitsluitend gefinancierd werden met schulden. Hoewel de grote mate van vrije kasstroom dit in theorie toelaat vinden we dit toch een verhoogd risico en zien we dit liever niet bij bedrijven in onze selectie. 
 • Voor de verkoop van haar producten doet Idexx beroep op de diensten van distributeurs, waardoor ze minder (of vertraagd) zicht hebben op hun eindmarkten dewelke voornamelijk bestaan uit dierenartsen en dierenklinieken.
 • Bij de LPD-divisie en de water-divisie kunnen de operationele resultaten een nogal onregelmatig patroon vertonen.

Opportuniteiten

 • Het bedrijf profiteert van enkele onderliggende demografische rugwinden. Zo zijn er in het aggregaat meer huishoudens omwille van het grotere gewicht van singles in de totale bevolking. Daarnaast zijn millenials meer geneigd om 1 (of meerdere) huisdieren te nemen. Bovendien spenderen ze een groter gedeelte van hun beschikbare inkomen in functie van hun huisdier. 
 • Het gedeelte van de populatie dat een huisdier had bedroeg in 1988 ongeveer 56% in de VS, in 2019 is dit aantal reeds toegenomen tot 67%. Totale uitgaven aan diensten en producten voor huisdieren is verdrievoudigd sinds 1994.
 • Dieren verouderen gemiddeld 7 keer sneller dan mensen, wat de nood aan medische zorg bij dieren zeer groot maakt. De mogelijkheden op vlak van medische behandelingen en preventie zijn dan ook zeer sterk toegenomen het afgelopen decennium.

Bedreigingen

 • Buiten de voorzitter van de raad van bestuur hebben andere leden van het management redelijk lage aandelenbelangen in het bedrijf. We zien liever een grotere aandelenparticipatie van het management om de belangen tussen aandeelhouders en bestuurders in het verlengde van elkaar te leggen. 
 • Het aandeel noteert al jaren tegen een redelijk hoge waardering. Een mogelijke rerating bij een significante vertraging van de groei zou dan potentieel pijnlijk kunnen zijn. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
07/09/2020 380 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.