EQT Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/08/2022
 • Koers opmaak studie: 261.3 SEK
 • Huidige koers: 250.7 SEK
 • Marktkapitalisatie: 262 miljard SEK
 • Sector: Financieel
 • Markt: Stockholm
 • ISIN: SE0012853455

Advies van de analist

 • SEK 223,00
 • SEK 335,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Zweedse EQT is opgericht in 1994 door onder andere SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) en Investor AB, de investeringsmaatschappij van de Wallenberg familie. EQT investeert via zijn fondsen onder andere in private equity en real assets (infrastructuur en vastgoed) in Scandinavië, Azië en Noord-Amerika. EQT AB Group is de investeringsadviseur/beheerder van alle fondsen. Het bedrijf telt ca 700 werknemers, waarvan ruwweg de helft actief in investeringsteams. Het bedrijf haalt zijn inkomsten uit de management vergoedingen (momenteel 1,43%) op de fondsen en prestatievergoedingen (performance fees). Het klantenbestand bestaat uit ca 500 institutionele investeerders zoals verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen, pensioenfondsen, dakfondsen, family offices enz…

EQT : Assets under Management

Bron: EQT

Conclusie

EQT is een kwalitatieve speler met een mooie trackrecord in een groeiende markt. De resultaten over de eerste jaarhelft van 2022 bevestigen de vertraging in de private equitymarkt, wat allesbehalve verwonderlijk is na het topjaar 2021. De tragere inflow in de fondsen, minder spectaculaire prestaties van de onderliggende bedrijven en hogere kosten beginnen te wegen op de resultaten. We handhaven ons houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio           2019         2020        2021    2022 E
Omzet5647091 5961 562
Operationele winst167305878756
Nettowinst160379909704
Winst per aandeel


SEK 7,71
Koers/winst


33,9
Dividend per aandeel


SEK 3,11
Dividendrendement


1,19 %
Bron : Bloomberg, in € tenzij anders aangeduid


Resultaten eerste jaarhelft 2022

 • EQT zag de omzet met 3,4% stijgen tot 733 miljoen euro.
 • De winst daalde 35,2% tot 234 miljoen euro.

​​​​​​​Positieve punten

 • De beheerde activa (Assets under Management of AuM) stegen 5,0% van 73,4 miljard euro (eind 2021) tot 77,1 miljard euro (nog exclusief BPEA - zie verder).
 • De management fees stegen met 5,8% tot € 570 miljoen. De prestatiefees daalden met 5,2% tot € 163 miljoen, door een afname van succesvolle deals.
 • Voor de rest van 2022 staan er nog verschillende "exits" gepland (verkopen van bedrijven uit de portfolio's).
 • De resultaten van EQT worden gesteund door de EQT IX en EQT Infrastructure V fondsen die in 2020 gelanceerd werden. Intussen staat EQT X in de steigers. 
 • EQT blijft profiteren van de hoge vraag naar private equity-beleggingen.
 • De fondsen van EQT blijven tot nu toe goed stand houden : de lagere waarderingen worden gecompenseerd door de goede onderliggende resultaten van de bedrijven in portefeuille, waardoor de waarderingen stabiel blijven.
 • EQT nam Exeter Property (actief in de VS en Europa) op 1 april 2021 over voor 1,9 miljard dollar (1 miljard dollar in cash en de rest in aandelen). Hierdoor stegen de AuM met € 9 miljard. Exeter Property investeert in kantoorgebouwen, industriële sites, logistieke sites, residentiële sites en kantorenparken. Het bedrijf wil zich verder toespitsen op  locaties die in trek zijn door e-commerce (vb logistiek) en de residentiële markt. 
 • EQT gaat BPEA (Baring Private Equity Asia) overnemen voor 6,8 miljard euro, waarvaan 5,3 miljard euro in aandelen (191,2 miljoen aandelen - ca 290 SEK/aandeel - 16% verwatering) en 1,5 miljard euro in cash. De transactie zal afgerond worden eind 2022. BPEA heeft AuM van ca 20 miljard euro.
 • Het management blijft uitkijken naar verdere acquisities om de positie van EQT te verstevigen (vb spelers die gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector) of om regionaal uit te breiden.
 • EQT opende kantoren in Japan en Korea.
 • Het management stelt dat er nog heel veel geld op zoek is naar rendement, en dat de grootste opportuniteiten in de private markt zitten.

Negatieve punten

 • Het management zag de activiteiten verder vertragen, wat niet verwonderlijk is gezien de geopolitieke omgeving en de vertragende economieën wereldwijd.
 • De kosten stegen door een toename van het aantal personeelsleden (voor verdere groei) en kosten gerelateerd aan overnames.
 • De nettoresultaten van EQT brokkelden dan ook af.
 • Het is een stuk moeilijker om bankfinancieringen rond te krijgen voor de bedrijven in portefeuille, wat de verdere groei in zekere mate belemmert.
 • De zichtbaarheid op private equity is beperkter dan bij beursgenoteerde activa.
 • Door de grote vraag naar investeringen in Private Equity bestaat het gevaar voor oververhitting en minder goede deals.
 • Er is een toename van het aantal deals tussen Private Equity fondsen onderling, wat de transparantie er niet op verbetert.
 • Het management is realistisch en stelde eerder dat de uitzonderlijke (gunstige) marktomstandigheden niet zouden blijven duren en kreeg gelijk. Het is zich bewust van de vele problemen en onzekerheden (stijgende energieprijzen, geopolitieke problemen, verstoringen in de toeleveringsketens, hogere inflatie en rente,...).  


Opm. :

De kredietafdeling werd verkocht aan Bridgepoint, omvatte ca 10% van de totale AuM, transactie werd afgerond in Q4 2020.
SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord opgebouwd over de jaren heen in private equity sinds ontstaan. Gemiddeld gezien groeit de omzet van de bedrijven in portefeuille aan met 10% per jaar, en groeit de brutobedrijfswinst (ebitda) met 12 %.
 • Degelijke trackrecord inzake fundraising.
 • Relatief stabielere business dus in principe ook iet of wat stabiele inkomstenstroom (van management fees). Fondsen van EQT zijn van het gesloten type en hebben een lange duur gaande van 7 tot 12 jaar.
 • Zeer stevige balans.

Zwaktes

 • Zeer beperkte trackrecord op de beurs.
 • Minder doorzichtige onderliggende investeringen. Private equity is altijd minder transparant.
 • Zichtbaarheid op toekomstige rendementen van de fondsen is beperkt.
 • Performance fees of prestatievergoedingen komen doorgaans pas vanaf het zesde jaar en worden over vier jaar uitgespreid.

Opportuniteiten

 • Zeer veel geld is op zoek naar opportuniteiten, en daar profiteren partijen zoals EQT van.
 • Lancering van meer fondsen en grotere fondsen kan de managementfees en dus de resultaten de komende jaren een duw geven. Er is een duidelijk flink stijgende trend in aangetrokken kapitaal bij elk nieuw fonds.
 • Degelijke prestaties kunnen de inflow doen toenemen.
 • Flinke winstgroei verwacht de komende jaren.
 • Performance fees (carried interest) kunnen de resultaten een extra duwtje in de rug geven. De carried interest is momenteel zo goed als nihil, maar kan in theorie op termijn uitgroeien tot 25 à 30 % van de omzet, tenminste als de beleggingsdoelstellingen (in een fonds) worden gehaald.
 • De lancering van de nieuwe fondsen EQT IX en EQT Infrastructure V loopt vlot.
 • Globaal gezien is er een concentratiebeweging van middelen aan de gang naar de betere spelers in de sector, waartoe we EQT rekenen.
 • Eventuele marktcorrecties bieden niet alleen nadelen. Lagere waarderingen leiden tot interessantere investeringsopportuniteiten.

Bedreigingen

 • Financieel/economische crisis (dus ook corona) die de inflow belemmert, of nog erger, de lancering van nieuwe fondsen belemmert.
 • Steeds meer concurrenten die vissen in dezelfde vijver.
 • Ondermaatse prestaties kunnen op termijn flink wegen op nieuwe inflow.
 • Naarmate EQT meer succes heeft en de AuM toenemen, wordt het moeilijker om op steeds grotere schaal interessante deals te sluiten, wat kan wegen op de toekomstige rendementen.
 • Het uitblijven van performance fees kan (extra) druk zetten op de resultaten en/of de groei belemmeren.
 • De waarderingen op de financiële markten zijn doorgaans al vrij stevig, wat de kans op hoge rendementen  (of hoge prestatievergoedingen) verkleint.
 • Een aantal van de onderliggende participaties in de fondsen ondervindt hinder van de coronacrisis, wat op de rendementen kan wegen.
 • Stijgende personeelskosten (door de uitbreiding) kunnen de resultaten onder druk zetten (en al zeker als de financiële markten dalen).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
26/11/2020 190 SEK Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.