Dierickx Leys Fund III Investment Grade Bond Klasse R Distributie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

Investment Grade Bond belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijd gediversifieerde obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden en koopkrachtvastheid op lange termijn te verschaffen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 0,45%
1 jaar -0,43%
2 jaar -6,59%
3 jaar -4,08%
5 jaar -4,77%
Rendement sinds oprichting -1,70%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) -3,23 per 30/06/22
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,33 per 31/07/22

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

 • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling kan in de tijd variëren.
 • Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

 • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
 • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
 • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
 • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
 • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,24%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 maart 2010
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Investeringspolitiek

 • Investment Grade Bond belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijd gediversifieerde obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden en koopkrachtvastheid op lange termijn te verschaffen.
 • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc. Aanvullend kan er ook in aandelen en gemengde fondsen belegd worden.
 • De gewogen gemiddelde rating van de obligaties zijn BBB- of hoger volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
 • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.
 • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 33,33% JP Morgan Government Bond Index Total Return Maturity 3+ yrs. (uitgedrukt in EUR) +33,33% Iboxx Corporate Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR) +33,34% Barclays Capital US Credit Bond Index Total Return Unhedged (uitgedrukt in USD). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille.
 • De dividendinkomsten van het fonds worden uitgekeerd.
 • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
 • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 tot 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 30,6% 833 735
Obl variabele rente 6,3% 171 851
Fondsen 61,9% 1 687 441
Rek courant 1,1% 30 908
Totaal in EUR 100,0% 2 723 936

    

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 30 908 0 2 431 832 2 462 740 90,4%
USD 0,9120 0 0 286 415 261 196 9,6%
Totaal in EUR 2 723 936

Huidige netto inventariswaarde op 24/11/2023

Kapitalisatie 101.44 EUR
Distributie 76.53 EUR

Dierickx Leys Fund III Investment Grade Bond Klasse R Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 6,6% 200000 0,90 EUR 179 747 179 747 29/11/2023
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 3,7% 100000 0,98 EUR 99 630 99 630 29/11/2023
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 3,5% 100000 0,94 EUR 95 954 95 954 29/11/2023
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 3,6% 100000 0,97 EUR 97 990 97 990 29/11/2023
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 3,5% 100000 0,95 EUR 95 330 95 330 29/11/2023
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 3,5% 100000 0,94 EUR 94 036 94 036 29/11/2023
Technologie
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 3,0% 100000 0,82 EUR 81 704 81 704 29/11/2023
Farmacie/Medical
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 3,3% 100000 0,96 USD 97 971 89 345 29/11/2023
Financieel
USD HSBC 1.645% 18.08.20-18.04.26 6,3% 200000 0,94 USD 188 444 171 851 29/11/2023
Obligatiefonds
BLUEBAY GOVERNMENT BOND C EUR kap. 15,6% 4250 100,15 EUR 425 638 425 638 27/11/2023
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR 15,3% 3400 122,68 EUR 417 112 417 112 27/11/2023
EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR 14,9% 3849 105,39 EUR 405 697 405 697 27/11/2023
FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR 16,1% 3825 114,77 EUR 438 995 438 995 28/11/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2,5% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

 • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
 • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
 • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Investment Grade Bond R dis

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Investment Grade Bond klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Investment Grade Bond klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022.

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
 • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
 • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij professionele adviseurs.
 • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
 • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III.  Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
 • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
 • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
 • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer