http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Beleggingsadvies - Dossiers - Obligatie-emittenten
Analist: Willem De Meulenaer Bron: Bloomberg Update 4 december 2014
 
TOP Inleiding
In dit dossier bespreken we enkele belangrijke obligatie-emittenten met een uitstekende rating.
Toch valt het nooit uit te sluiten dat de rating van ťťn of meerdere hieronder besproken emittenten verlaagt.
TOP Emittenten met een uitstekende rating
1. EIB (Europese InvesteringsBank)

•  De Europese Investeringsbank (EIB) is de financiŽle instelling van de Europese Unie die de financiŽle bijdrage levert (onder de vorm van leningen) aan de realisatie van de projecten van de Unie.
•  De projecten situeren zich bijvoorbeeld op het vlak van vervoer, telecommunicatie en energie.
•  De EIB heeft een aparte rechtspersoonlijkheid en een eigen kapitaal en wordt louter gefinancierd door leningen op de kapitaalmarkten (er zijn dus gťťn spaardeposito's).
•  De aandeelhouders van de EIB zijn de lidstaten van de EU, waardoor de EIB zelf de hoogste kredietwaardigheid krijgt.
•  De totale activa van de EIB schommelen rond de 300 miljard euro, bij een eigen vermogen van 33 miljard euro.

•  => De EIB is geschikt voor obligatiebeleggers met een zeer defensief risicoprofiel

2. KFW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau)

•  De KFW (ook wel de KFW Bankengruppe genoemd) is een Duitse bank die de Duitse economie ondersteunt door kredieten te verlenen aan projecten. KFW is een "Duitse nationale versie" van de EIB. Officieel is de doelstelling iets ruimer : de KFW moet een impuls geven aan de economische, sociale en ecologische ontwikkeling wereldwijd.
•  De KFW is opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in het kader van het Marshallplan. De doelstelling van dat plan was om geld in de economie te pompen (goederen, grondstoffen, levensmiddelen en leningen) om de heropleving van de economie sterk te versnellen.
•  De KFW is een bankinstelling naar openbaar recht.
•  De eigenaars van de bank zijn de Duitse federale overheid enerzijds (80%) en de federale staten (20%) anderzijds, vandaar ook de hoge kredietwaardigheid.
•  De KFW financiert ongeveer voor 70 miljard euro en is daarmee een trap kleiner dan de EIB.

•  => KFW is geschikt voor obligatiebeleggers met een zeer defensief risicoprofiel

3. BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

•  De bank financiert lokale overheden en instellingen in de publieke sector.
•  BNG is in handen van de Nederlandse overheid en de Nederlandse gemeenten en heeft daarom een hoge rating.
•  De totale activa van de BNG schommelen rond de 100 miljard euro.

•  => BNG is geschikt voor obligatiebeleggers met een zeer defensief risicoprofiel

4. NWB (Nederlandse Waterschapsbank)

•  Eerst een stukje geschiedenis. In 1953 vond een grote overstroming plaats die BelgiŽ, Engeland, Duitsland maar ook vooral Nederland zwaar trof. Een grote oppervlakte in Nederland ligt vrij laag en in het omvangrijke deltagebied waren de meeste dijken te laag en te zwak. Een gebied van maar liefst 1650 km≤ kwam in Nederland onder water te staan. De watersnood eiste 1800 doden en maakte 100.000 mensen dakloos.
•  De NWB of Nederlandse Waterschapsbank werd - wellicht niet toevallig - in 1954 opgericht om te zorgen voor de financiering van dijken en projecten met betrekking tot watermanagement. Daarnaast staat de bank ook in voor de financiering van publieke huisvestiging, opleiding, ziektezorg en milieuprojecten.
•  De overheid is eigenaar van de NWB, wat meteen de hoge rating verklaart.
•  De NWB is nog een trap kleiner dan de BNG en heeft totale activa die schommelen rond de 50 miljard euro.

•  => NWB is geschikt voor obligatiebeleggers met een zeer defensief risicoprofiel

5. EFSF (European Financial Stability Facility

•  Het EFSF werd op 7 juni 2010 opgericht in Luxemburg door de lidstaten van de eurozone, met als doel leningen te verstrekken aan lidstaten in moeilijkheden (= lidstaten die zich niet op de reguliere markt kunnen financieren omdat de intrestvoeten te hoog zijn opgelopen).
•  Op die manier willen de lidstaten de financiŽle stabiliteit in de eurozone vrijwaren.
•  Aangezien de EFSF leningen worden gegarandeerd door de lidstaten van de eurozone (o.a. Frankrijk, Duitsland en Nederland), krijgt het van de ratingbureaus een hoge rating.
•  => EFSF-obligaties zijn geschikt voor beleggers met een zeer defensief risicoprofiel

6. CFF (Crťdit Foncier de France)

•  De CFF is gespecialiseerd in de financiering van Frans vastgoed (hypothecaire leningen), en is in handen van BPCE, de tweede grootste Franse bankgroep.
•  Obligaties uitgegeven door de CFF worden gewaarborgd door de onderliggende hypotheken, wat de hoge rating verklaart.
•  => CFF-obligaties zijn geschikt voor beleggers met een zeer defensief risicoprofiel

7. Overige emittenten

a) Nordic Investment bank
•  Financiert de projecten tussen Scandinavische landen met betrekking tot milieu e.a. De bank is in handen van de Scandinavische overheden.

b) Lawi Rentenbank
•  Landwirtschaftliche Rentenbank geeft leningen in de landbouw- & voedingssector. De bank wordt ondersteund door de federale overheid van Duitsland.

c) IBRD
•  International Bank for Reconstruction & Development = de wereldbank.
•  De landen die lid zijn hebben de zeggenschap over deze bank, a rato van hun geldinbreng (1 $ = 1 vote). In de praktijk hebben daardoor de G8-landen de meerderheid van de stemmen. G8 : UK, Frankrijk, Duitsland, ItaliŽ, Japan, VS, Canada, Rusland.
•  De doelstelling van de bank is de economische ontwikkeling te bevorderen en de armoede te bestrijden.
TOP Disclaimers
•  Dit dossier is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Het is opgesteld op basis van zorgvuldige geselecteerde bronnen en eigen onderzoek volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
•  Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met het beleggersprofiel van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.
•  Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
•  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
•  Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website