http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Beleggingsinstrumenten en hun risicokenmerken
Elk beleggingsinstrument is onderhevig aan algemene risico's. Deze zijn van politieke aard (het landenrisico), van economische aard (geldontwaarding, veranderingen in de rentestand en wisselkoersschommeling) of van beurstechnische aard (liquiditeit, verhandelbaarheid zonder koersstoring). Bovendien heeft elk beleggingsinstrument zijn specifieke risico's. Onze medewerkers informeren u deskundig en correct over de kenmerken en risico's van deze instrumenten.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar www.wikifin.be
TOP Vastrentende instrumenten
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen zijn rekeningen op zicht met een maandelijkse intrest, aanpasbaar volgens de marktvoorwaarden. Het risico hangt samen met de solvabiliteit van de bank.
Het beschermingsfonds van de banken biedt een garantie van 100.000 euro per titularis.
 
Obligaties en ander vastrentend papier
Obligaties en ander vastrentend papier, zoals kasbons, zijn schuldinstrumenten die verhandelbaar zijn op de kapitaalmarkt. Zij zijn onderhevig aan het risico van de verandering van de rentestand en vooral van de solvabiliteit van de emittent. De kredietwaardigheid van de emittent van een obligatie (op een bepaalde moment) wordt weerspiegeld in haar rating.
Moody en Standard & Poor's zijn de belangrijkste ratingsbureaus. Let op: enkel wanneer de obligatie niet-achtergesteld is, behoort de belegger bij vereffening van de emittent tot de bevoorrechte schuldeisers. In crisistijden kan de liquiditeit van obligaties sterk verminderen.
 
Schatkistcertificaten
Schatkistcertificaten zijn kortlopende schuldbewijzen uitgegeven en gewaarborgd door de overheid en enkel beschikbaar voor de professionele belegger.
 
Commercial Paper
Commercial Paper zijn kortlopende schuldbewijzen meestal uitgegeven door ondernemingen en enkel beschikbaar voor de professionele belegger.
 
Zero Bond
Een zero bond of een nulcouponobligatie betaalt tijdens de looptijd, zoals de naam het zegt, geen coupon uit. Op het einde van de looptijd van de obligatie ontvangt de belegger de terugbetaling van het kapitaal en de rente. De uitgifteprijs van de nulcouponobligatie is lager (bv. 70%) dan de terugbetalingsprijs (bv.100 %). Het verschil is de vergoeding van de rente, waarop de roerende voorheffing van toepassing is.
 
Converteerbare obligaties
Converteerbare obligaties zijn meestal "achtergestelde" obligaties die kunnen of moeten omgezet worden in aandelen. Wanneer de waarschijnlijkheid van conversie wegvalt, bewegen ze zoals een gewone obligatie. In het andere geval gedragen zij zich als aandelen, maar minder volatiel.
Vraag onze uitgebreide brochure aan op het nummer +32 (0)3 241 09 99.  
TOP Aandelen en fondsen
Aandelen
Aandelen zijn eigendomsbewijzen van een deelname in een vennootschap. Het koersverloop kan vrij hevig fluctueren, vooral in periodes van euforie en paniek. De beursbeleggers laten zich soms meer door emoties dan door degelijke financiŽle informatie leiden. De onzekerheid over de toekomstige resultaten van de vennootschap beÔnvloedt het koersverloop. Bij vereffening van de emittent behoort de aandeelhouder tot de achtergestelde schuldeisers.
 
Beveks en beleggingsfondsen
Beveks en beleggingsfondsen verzamelen effecten die door specialisten voor rekening van de deelnemers beheerd worden. Het individueel risico van afzonderlijke effecten wordt in een ruim gespreide portefeuille vervangen door een globaal risico (landen-, sector- of beursrisico). De kwaliteit van het beheer is te volgen aan de hand van tabellen met vergelijkende returns.
Vraag onze uitgebreide brochure aan op het nummer +32 (0)3 241 09 99.
 
Trackers
Trackers zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen die nauwgezet de index van een bepaalde markt volgen. Een index is een al dan niet ruim gedifferentieerde korf van effecten, meestal aandelen.
 
Vastgoedeffecten
In BelgiŽ onderscheiden we twee soorten vastgoedeffecten:
Vastgoedcertificaten vertegenwoordigen de economische deelname in een bepaald vastgoed(project).
Vastgoedbevaks spreiden hun investeringen over verscheidene vastgoedprojecten. Het risicoprofiel van vastgoedeffecten ligt tussen dat van obligaties en aandelen. Er is geen vaste eindwaarde, maar in principe brengen vastgoedeffecten elk jaar inkomsten op, voornamelijk afkomstig van huuropbrengsten.
Vraag onze uitgebreide brochure aan op het nummer +32 (0)3 241 09 99.  
TOP Afgeleide producten
Opties
Opties zijn contracten onder voorwaarden. In ruil voor een premie heeft de koper van een call het recht om de onderliggende waarde van de optie tot de vervaldag te kopen tegen een afgesproken prijs. De koper van een put heeft het recht om de onderliggende waarde tot de vervaldag te verkopen tegen een afgesproken prijs. Het eventuele verlies is dan beperkt tot de premie. De verkoper van een optie (schrijver) neemt de verplichting op zich om de onderliggende waarde te verkopen (call) of te kopen (put) tegen de uitoefenprijs. Hij ontvangt hiervoor een premie. Kopers van opties kunnen verlies lijden tot maximum hun inleg.(premie)
Schrijvers van putopties lopen een groot risico omdat zij de onderliggende waarde moeten kopen tegen de overeengekomen prijs in vaak snel en sterk dalende beurzen. De koersen van opties zijn zeer volatiel en gevoelig voor financiŽle berichten.
Schrijvers van callopties lopen een risico wanneer zij de onderliggende waarde niet bezitten. Zij moeten de effecten leveren tegen de afgesproken prijs in soms sterk stijgende beurzen. De schrijver van opties moet een waarborg verstrekken zodat hij steeds aan zijn verplichtingen (margin) kan voldoen.
Vraag onze uitgebreide brochure aan op het nummer +32 (0)3 241 09 99.
 
Warrants
Warrants zijn, zoals opties, contracten met een recht tot aankoop of verkoop van aandelen of financiŽle instrumenten. Zij hebben een nerveus koersverloop en een beperkte verhandelbaarheid op de markt. Een gedekte warrant is uitgegeven door een bank die niet de emittent van het aandeel of de index is. Een 'naakte' warrant is uitgegeven door het bedrijf zelf. De solvabiliteit van de emittenten is van groot belang. De winst- en verlieskoersen lijken sterk op die van gekochte opties.
 
Turbo's
Turbo's zijn gestructureerde producten waarbij de uitgever het grootste deel van de belegging mee financiert. Hierdoor ontstaat een hefboomwerking: u ontvangt de volledige meerwaarde op de onderliggende waarde voor een beperkte inleg. Er bestaan twee varianten: turbo long en turbo short. Met een turbo long profiteert u van een stijging van de onderliggende waarde, terwijl u met een turbo short profiteert van een daling. Turbo's hebben een ingebouwd beschermingsmechanisme (het stop-loss niveau), hebben geen vaste looptijd en zijn op de beurs verhandelbaar.
Vraag onze uitgebreide brochure aan op het nummer +32 (0)3 241 09 99.
 
Futures
Futures zijn termijncontracten in aandelen, indices of renteproducten waarmee de belegger inspeelt op de stijging (long) of daling (short) van het onderliggend actief. De initiŽle borgstelling is relatief gering omdat de koersverschillen dagelijks worden bijgesteld. De onderliggende waarde van de contracten bedraagt snel enkele 10.000-en euro's per contract, waardoor de verliezen snel kunnen oplopen.
 
Valutacontracten
Valutacontracten zijn niet-gestandaardiseerde overeen­komsten om een vastgestelde hoeveelheid van een munt te ruilen in een andere munt tegen een bepaalde wisselkoers in de toekomst.
 
O.T.C.-producten
O.T.C.-producten in de vorm van opties, futures, swaps,... worden niet op een officiŽle beurs genoteerd. Dierickx Leys Private Bank onthoudt zich van dergelijke producten wegens het zeer hoge risico.
TOP Complexe producten en andere
Gestructureerde producten
Gestructureerde producten zijn beleggingsproducten uitgegeven door financiŽle instellingen die meestal de juridische vorm van een achtergestelde obligatie of een beleggingsfonds aannemen. De rente- of kapitaals­uitkering is vaak afhankelijk van ingewikkelde en vaak ondoorzichtige voorwaarden zoals de evolutie van de marktrente of beursindexen. Hierdoor worden de eigenlijke risico's vaak verbloemd. Raadpleeg de rubriek gestructureerde fondsen .
Vraag onze uitgebreide brochure aan op het nummer +32 (0)3 241 09 99.
 
Reverse Convertibles
Reverse convertibles zijn gestructureerde producten (schuldbewijzen) waarbij de emittent de keuze heeft om de houder op eindvervaldag ofwel het nominaal bedrag terug te betalen ofwel een bij de uitgifte vastgesteld aantal aandelen van een beursgenoteerd bedrijf. Het betreft hier een combinatie van een geschreven put-optie met het aanhouden van een cash bedrag. Het risico hangt niet enkel af van de solvabiliteit van de emittent, maar ook van het mogelijke koersverlies van de aandelen.
Vraag onze uitgebreide brochure aan op het nummer +32 (0)3 241 09 99.
 
Perpetuele leningen
Perpetuele leningen zijn schuldinstrumenten zonder vaste datum van terugbetaling. De obligatie loopt eeuwigdurend (of zeer lang) en vertoont eerder het risicogedrag van een preferent aandeel. Vooral de kwaliteit van de uitgever en de hoogte van de coupon bepalen de waarde van de lening.
Vraag onze uitgebreide brochure aan op het nummer +32 (0)3 241 09 99.
 
Obligaties met variabele rente
Obligaties met variabele rente zijn obligaties waarvan de couponuitkering niet vast is. De couponuitkering is afhankelijk van het rentepeil of van de evolutie van een onderliggende waarde. De onderliggende waarde kan een beursindex, de inflatie, een grondstofprijs of nog een andere waarde zijn. Vaak nemen deze obligaties de vorm aan van gestructureerde producten (zie hoger).
 
Edele metalen
Voorbeelden van edele metalen zijn o.a. goud en platina. Goud wordt beschouwd als een beleggingsinstrument dat in zekere mate bestand is tegen inflatie. In extreme omstandigheden zou het een ultieme zekerheid kunnen verschaffen bij het falen van alle andere beleggingsinstrumenten. De goudprijs wordt echter bepaald door een complexe mix van factoren. Op korte termijn werken deze factoren eerder stabiliserend maar op langere termijn kan de goudkoers sterk fluctueren. Goud 'op rekening' is te verkiezen want sneller verhandelbaar dan goud in materiŽle vorm.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website