Wijziging Algemene Voorwaarden KSJ april 2020

Wijzigingen

De volgende artikelen van de algemene voorwaarden werden aangepast.

4.8 De Cliënt geeft één of twee interne en/of externe bankrekeningen op voor afname van gelden en bevestigt dat deze rekeningen worden aangehouden op naam van de titularissen of vruchtgebruiker(s) van de rekening.

5.1 De Bank verstrekt de niet-professionele Cliënt regelmatige rapporten inzake de transacties en de tegoeden op zijn rekening.
De Cliënt kan beschikken over een online-account op de transactionele website van de Bank, www.dlonline.be, waarop zijn rekeninggegevens raadpleegbaar zijn via een beveiligde toegang. Dit platform wordt ‘DL Online’ genoemd. Indien hij een overeenkomst voor het gebruik van DLOnline ondertekent opteert hij er voor om zijn documenten online te raadplegen en verklaart hij zich akkoord
om geen borderellen en uittreksels en andere documenten via de post te ontvangen, tenzij expliciet en schriftelijk aangevraagd. 

7.3 De Bank zal de opgegeven orders naar best vermogen interpreteren en uitvoeren, op risico van de Cliënt en zonder aansprakelijk te zijn indien het door de Cliënt beoogde resultaat niet behaald wordt. Hiervoor verwijzen we naar ‘Het orderuitvoeringsbeleid’, waarvan de meest recente versie te raadplegen is op www.dierickxleys.be. Deze nota bevat tevens het meest recente jaarlijkse evaluatierapport
van de Bank inzake Best Execution. 

7.7. De Cliënt dient voor het opgeven van een aankooporder de kosten-risicofiche van het betreffende financiële instrument en de eventuele beleggersinformatie te raadplegen op www.dierickxleys.be. 

7.9 De werkwijze van de Bank inzake de MIFID-wetgeving is vervat in de Mifid-brochure die te raadplegen is op www.dierickxleys.be. De Cliënt is ondergebracht in de categorie niet-professionele Cliënt, professionele Cliënt of in aanmerking komende tegenpartij overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De Cliënt wordt op de hoogte gebracht van de categorie in de overeenkomst tot
opening van de cliëntenrekening. 

15.5 De Bank is gerechtigd voor het aanbieden aan de Cliënt van financiële instrumenten, zoals instellingen voor collectieve beleggingen van derde partijen, van deze derde partijen vergoedingen (inducements) te ontvangen voor zover deze vergoedingen de kwaliteit van de dienst aan de Cliënt verhogen en dit geen afbreuk doet aan de plicht van de Bank om zich op een eerlijke, billijke en professionele
wijze in te zetten voor de belangen van de Cliënt. De vergoedingen maken het de Bank onder meer mogelijk om deze fondsen van derden te analyseren om op die manier te kunnen antwoorden op vragen van de Cliënt met betrekking tot deze fondsen. Meer informatie hierover is vermeld in de inducements policy van de Bank, die opgenomen is in hogervermelde MIFID-brochure. 

15.7 Bij advisering aan een niet-professionele Cliënt wordt vóór het verrichten van een transactie een geschiktheidsbeoordeling uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan of de belegging beantwoordt aan zijn beleggersprofiel. Deze geschiktheidsbeoordeling wordt geformaliseerd in een geschiktheidsverklaring die aan de Cliënt wordt bezorgd, hetzij apart hetzij samen met de orderbevestiging en ten
laatste samen met de borderel, per post of via DL online. Indien het advies wordt opgegeven door middel van een techniek voor communicatie op afstand die de voorafgaande verstrekking van de geschiktheidsverklaring belet, heeft de Cliënt de mogelijkheid de transactie uit te stellen teneinde de geschiktheidsverklaring, evenals de eventuele informatie-fiches (inclusief de kosten-risicofiche) en de essentiële beleggersinformatie (KID) bij een aankoop, vooraf te ontvangen. Indien de Cliënt deze mogelijkheid niet inroept en de transactie onmiddellijk opgeeft, gaat de Bank ervan uit dat de Cliënt instemt met de eventuele ontvangst van de geschiktheidsverklaring, de informatiefiches en de essentiële beleggersinformatie, zonder onnodige vertraging na het sluiten van de transactie. De Bank zal in dat
geval deze documenten zo snel mogelijk ter beschikking stellen van de Cliënt op een duurzame drager. 

15.8 De Bank biedt de Cliënt een periodieke geschiktheidsbeoordeling aan van de beleggingen in zijn portefeuille en van de globale portefeuille. Bij de kwartaalinventaris wordt een ‘Rapport van periodieke geschiktheidsbeoordeling’ inzake de globale portefeuille bijgevoegd. De financiële instrumenten die niet geschikt zijn worden hierbij vermeld. De hernieuwde gedetailleerde geschiktheidsverklaringen inzake de individuele financiële instrumenten in de portefeuille kan de Cliënt op eenvoudig verzoek aanvragen.

PDF

Download hier de Algemene Voorwaarden

Vragen omtrent deze wijzigingen of andere algemene voorwaarden?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.

Impact COVID-19 op de aangifte nalatenschap - Update

De coronacrisis heeft een weerslag op vele facetten van het leven. In de 2de Flash! van mei 2020 lichten we een aantal maatregelen toe die een impact kunnen hebben op de aangifte nalatenschap in het Vlaams Gewest.