Verhoogde belastingvrijstelling dividenden Aandachtspunten bij het invullen van uw aangifte personenbelasting

​​​​​​​Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

Indien u in 2019 dividenden van aandelen ontving, kan u in uw belastingaangifte een belastingvrijstelling vragen voor een eerste schijf van € 800 aan ontvangen brutodividenden. Bij een tarief van roerende voorheffing van 30% houdt dit een vrijstelling van maximaal € 240 in.

Op welke inkomsten is ze van toepassing?

De vrijstelling is van toepassing op zowel binnenlandse als buitenlandse dividenden. Opgelet: het gaat enkel om dividenden van aandelen (rechtstreekse investeringen in bedrijven), niet om dividenden van beleggingsfondsen (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) of interesten van obligaties! Dividenden van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s) zoals Aedifica en Care Property vallen wel onder de vrijstelling.

Wie kan van de vrijstelling genieten?

De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Indien u als echtpaar een gezamenlijke effectenrekening heeft (rekening die op beide namen staat), kan u zich dus beiden op de vrijstelling beroepen. Ook wanneer u elk een effectenrekening op uw eigen naam heeft, kan u zich op de vrijstelling beroepen.

Indien de effectenrekening slechts op naam van één echtgenoot staat, zal het afhangen van uw huwelijksstelsel of u al dan niet beiden de vrijstelling kan claimen. Indien u gehuwd bent onder een stelsel van scheiding van goederen, zal dit niet mogelijk zijn: in dit geval zal enkel de partner op wiens naam de rekening staat de vrijstelling kunnen vragen. Indien u echter gehuwd bent onder het wettelijk stelsel en de rekening is een gemeenschappelijk goed of de inkomsten uit de rekening zijn gemeenschappelijk, dan zal u beiden de vrijstelling kunnen vragen, ook al staat de rekening slechts op naam van één echtgenoot.

Hoe moet u vrijstelling vragen?

U moet de vrijstelling vragen door in uw aangifteformulier onder code 1437 en 2437 van vak VII (rubriek A.1.b) het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing te vermelden met een maximum van € 240. Wees aandachtig bij het invullen, want u mag onder deze code niet het brutobedrag van de ontvangen dividenden vermelden. 
 
Heeft u in 2019 dividenden van aandelen ontvangen voor een brutobedrag van minstens €  800 waarop door de bank 30% roerende voorheffing werd ingehouden, dan geeft u naast de nieuwe code 1437 of 2437 een bedrag van € 240 (zijnde € 800 x 30%) aan. Ontving u een lager bedrag aan dividenden of werd er een lager tarief aan roerende voorheffing ingehouden, vult u logischerwijs een lager bedrag in. U mag geen bedrag invullen dat hoger is dan € 240.

Moet u bewijsdocumenten toevoegen?

U moet bewijzen ter beschikking houden van de fiscus waaruit blijkt dat u voor € 800 dividenden ontving en welk bedrag aan roerende voorheffing erop werd ingehouden. U hoeft deze bewijsdocumenten dus niet mee te sturen met uw aangifte, u moet ze enkel kunnen voorleggen bij een eventuele controle.

De wetgever heeft niet in een standaard fiscaal attest voorzien zoals dat bijvoorbeeld bij het pensioensparen het geval is. U kan immers bij meerdere banken aandelenbeleggingen aanhouden. U kan het bewijs bijvoorbeeld leveren aan de hand van uw rekeninguittreksels waarop u uw couponafrekeningen terugvindt. 

Voor wat uw effectenrekening(en) bij Dierickx Leys Private Bank betreft, kan u deze informatie terugvinden via DL Online door in het tabblad ‘Uittreksels’ de rubriek ‘Inkomsten 2019’ te selecteren. U krijgt vervolgens een overzicht van alle dividenden en interesten die u in 2019 hebt ontvangen. Opgelet, op dit overzicht worden ál uw roerende inkomsten vermeld, zowel de interesten als de dividenden. Zoals vermeld komen enkel de dividenden van aandelen in aanmerking voor de belastingvrijstelling, en dus niet de dividenden van fondsen en de interesten van obligaties. Indien u geen internetcontract heeft, kan u deze informatie terugvinden in de couponafrekeningen op de rekeninguittreksels die u worden toegezonden. 

Indien u deze informatie niet kan terugvinden of indien u twijfelt welke inkomsten er onder de vrijstelling kunnen vallen, helpt uw contactpersoon of beheerder u uiteraard graag verder.

Wat stuwt de beurzen hoger?

Na twee zwakkere maanden in september en oktober kenden de beurzen wereldwijd een fors herstel in november door oa het positieve coronanieuws.