Taks op effectenrekening Aandachtspunten bij het invullen van uw aangifte personenbelasting

Op 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet met betrekking tot de taks op effectenrekeningen. Om de budgettaire en administratieve impact te beperken, werden de gevolgen van de wet echter behouden voor de taks die verschuldigd was voor de referentieperiodes die uiterlijk eindigden op 30 september 2019.

Kortom: de gevolgen werden behouden voor het verleden.

Aankruisen vak aangifte personenbelasting

Indien u in de periode van 1 januari 2019 tot 30 september 2019 titularis bent geweest van meer dan één effectenrekening, moet u in Vak XIII onder rubriek E. het vakje onder de codes 1072 en 2072 aankruisen, en dit ongeacht de waarde van die effectenrekeningen. Met andere woorden: wanneer u meer dan één effectenrekening aanhield, zal u dit vak moeten aankruisen. Het speelt daarbij geen rol of u de taks al dan niet verschuldigd bent. Het is evenmin relevant of u al dan niet een opt-in deed of de bank een automatische inhouding doorvoerde. Ook wanneer de taks voor u niet speelt omdat het grensbedrag van 500.000 euro aan belastbare effecten niet werd bereikt, zal u toch het vak moeten aankruisen wanneer u titularis was van meer dan één effectenrekening. 

Ondanks de vernietiging door het Grondwettelijk Hof, zullen zeer veel belastingplichtigen in hun aangifte dus toch nog de code 1072 en 2072 moeten aanvinken.

Afzonderlijke aangifte taks op effectenrekeningen

Het aankruisen van het vak in de aangifte personenbelasting mag zeker en vast niet verward worden met de afzonderlijke aangifte effectentaks die in uitzonderlijke gevallen moet worden ingediend. In sommige gevallen zal de titularis immers zélf voor de aangifte en betaling van de effectentaks moeten zorgen. Dit is het geval wanneer een Belgisch rijksinwoner een buitenlandse effectenrekening heeft (tenzij de buitenlandse bank de taks inhoudt), maar ook wanneer men niet gekozen heeft voor een opt-in en geglobaliseerd over alle banken heen wel minstens 500.000 euro aan belastbare financiële instrumenten bezit.
 
Wanneer men zich voor de referentieperiode eindigend uiterlijk op 30 september 2019 in deze situatie bevond, zal men dus zelf nog een laatste aangifte effectentaks moeten indienen in de loop van 2020. De titularis moet zijn individuele aangifte effectentaks in principe indienen via het elektronische platform MyMinFin. In uitzonderlijke gevallen kan de aangifte effectentaks toch op papier worden ingediend.

Wenst u meer informatie?