Partners Group Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/09/2022
 • Koers opmaak studie: 985.4 CHF
 • Huidige koers: 947.2 CHF
 • Marktkapitalisatie: 26 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0024608827

Advies van de analist

 • CHF 780,00
 • CHF 1.170,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Zwitserse Partners Group is opgericht in 1996. Het bedrijf investeert via zijn fondsen onder andere in private equity (aandelen van niet beursgenoteerde bedrijven), private debt (leningen), private real estate (vastgoed) en private infrastructure (infrastructuur). Partners Group is de investeringsadviseur/beheerder van de fondsen en investeert zelf ook, maar in beperkte mate (doorgaans 1% van elk fonds dat gelanceerd wordt). Het bedrijf telt ca 1.500 werknemers, waarvan een aanzienlijk deel actief in investeringsteams. Het bedrijf haalt zijn inkomsten uit de management vergoedingen (ca 1,25%) op de fondsen en prestatievergoedingen (performance fees - ca 0,20% à 0,50%). Het klantenbestand bestaat uit institutionele investeerders zoals verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen, pensioenfondsen, family offices, en high net worth individuals.

Partners Group : Assets under Management

Bron: Partners Group

Conclusie

Private Equity trekt wereldwijd steeds meer middelen aan, niet alleen omwille van het aantrekkelijke rendement maar ook omwille van de hogere stabiliteit tov de soms grillige financiële markten (hoewel dit ook een zekere impact heeft op de resultaten). Partners Group is een kwalitatieve speler met een mooie trackrecord in een groeiende markt. De totaal beheerde activa en dus ook de winsten zouden de komende jaren moeten blijven toenemen, tenzij de financiële markten beginnen haperen. Daar ligt dan ook het grootste risico. Partners Group uitstekende resultaten voor over 2021, al werden deze wel gedopeerd door deals van 2020 die werden uitgesteld tot in 2021 en deals van 2022 die werden vervroegd. Daar is op zich niets mis mee - integendeel, het getuigt van goed management om te profiteren van hoge waarderingen op de financiële markten - maar dat betekent wel dat beleggers de resultaten van 2021 niet zomaar mogen extrapoleren naar de toekomst toe. En inderdaad, de resultaten in de eerste jaarhelft van 2022 waren weliswaar degelijk, maar wel duidelijk minder dan in 2021. Aan de huidige waarderingen handhaven we ons houden-advies.


Nieuws

-

Resultaten

in mio         2019         2020       2021    2022 E
Omzet1.7991.6042.6291.888
Operationele winst1.0088751.6501.180
Nettowinst9008051.4641.020
Boekwaarde86,686,3

Winst per aandeel33,9330,6356,1938,52
Koers/winst26,23426,925,7
Dividend per aandeel2227,533,033,69
Dividendrendement2,48%2,64%2,18%3,42%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2022

 • Partners Group Holding (PGH) zag de omzet met 22,0% dalen tot CHF 881 miljoen. 
 • De nettowinst daalde 26,2% tot CHF 464 miljoen.

Positieve punten

 • PGH publiceerde beter dan verwachte resultaten.
 • De Assets under Management (AuM of het beheerde vermogen) groeiden 9,8% aan tot USD 130,6 miljard.
 • De management fees stegen 18% tot CHF 809 miljoen.
 • De daling van de performance fees vertaalden zich ook in een daling van de personeelskosten (de bonussen daalden 84% tot CHF 27 miljoen). Dat zorgt voor wat tegengewicht en helpt de marges te stutten.
 • Het dividend werd in 2021 met 20% verhoogd tot CHF 33 per aandeel.
 • Het management verwacht dat de AuM in 2022 ca 10% zullen stijgen tot USD 140 miljard. PGH is positief over het verdere groeipotentieel van de markt, maar waarschuwt ook voor toenemende concurrentie, strenger toezicht van regelgevers en een groeiende specialisatie van de marktparticipanten.

Negatieve punten

 • Door de zwakke financiële markten daalden de performance fees met 84% tot CHF 72 miljoen. Dit type fees kende vorig jaar nog een spectaculaire groei toen de financiële markten hoge toppen scheerden.
 • De exits in 2021 waren uitzonderlijk hoog omdat verschillende hiervan reeds gepland waren in 2020 maar door de coronacrisis werden uitgesteld. Sterker nog, een deel van de geplande exits voor 2022 werd naar voor geschoven gezien de gunstige marktomstandigheden. Dat betekent dat 2022 sowieso terug een rustiger jaar wordt.
 • De omzet stond in 2020 onder druk omdat PGH verschillende desinvesteringen had uitgesteld door de zwakte in de financiële markten in de eerste jaarhelft; hierdoor haalde het bedrijf lagere prestatievergoedingen binnen. De managementfees bleven echter stabiel. het bedrijf is dus onderhevig aan  eventuele schommelingen in de financiële markten.

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord opgebouwd over de jaren heen in alle activacategoriëen (met gemiddelde rendementen van ca 20% op private equity, 5% tot 9% op private debt, 13%-15% op infrastructure en real estate) . 
 • Degelijke trackrecord inzake fundraising (19% jaarlijkse AuM (Assets under Management of totaal beheerde activa) groei sinds 2006).
 • Relatief stabielere business dus in principe ook iet of wat stabiele inkomstenstroom (van management fees). Fondsen van PGH zijn van het gesloten type en hebben een lange duur van doorgaans 10 jaar.
 • Voldoende stevige balans.
 • Lagere performance fees betekenen ook lagere bonussen voor de beheerders dus lagere personeelskosten, zodat de totale negatieve impact voor het bedrijf wat wordt verkleind.
 • Ca 45% van de aandelen worden aangehouden door het personeel en de partners.
 •  Partners Group heeft nooit het dividend verlaagd.
 • In vergelijking met de ganse sector overlaadt Partners Group Holding haar participaties minder met schulden.

Zwaktes

 • Iets beperktere trackrecord op de beurs.
 • Minder doorzichtige onderliggende investeringen. Private equity is altijd minder transparant.
 • Zichtbaarheid op toekomstige rendementen van de fondsen is beperkt.
 • Performance fees of prestatievergoedingen kunnen schommelen en maken de resultaten dan weer een stukje onstabieler, hoewel deze niet het gros van de inkomsten uitmaken (doorgaans tussen de 15% en de 30% van de inkomstenstroom).
 • Partners Group heeft verschillende kantoren wereldwijd, maar het hoofdkantoor ligt in Zwitserland. Een sterke Zwitserse frank kan via de personeelskosten daarom extra wegen op de resultaten (tezamen met het feit dat het gros van de inkomstenstroom in dollar en euro is).
 • Performance fees of prestatievergoedingen komen doorgaans pas vanaf het zesde jaar en worden over vier jaar uitgespreid.

Opportuniteiten

 • Zeer veel geld is op zoek naar opportuniteiten, en daar profiteren partijen zoals Partners Group van.
 • Lancering van meer fondsen en grotere fondsen kan de managementfees en dus de resultaten de komende jaren een duw geven. Er is een duidelijk flink stijgende trend in aangetrokken kapitaal bij elk nieuw fonds.
 • Degelijke prestaties kunnen de inflow doen toenemen.
 • Performance fees (carried interest) kunnen de resultaten een extra duwtje in de rug geven. 
 • Globaal gezien is er een concentratiebeweging van middelen aan de gang naar de betere spelers in de sector, waartoe we Partners Group rekenen.
 • Eventuele marktcorrecties bieden niet alleen nadelen. Lagere waarderingen leiden tot interessantere investeringsopportuniteiten.

Bedreigingen

 • Financieel/economische crisis (dus ook corona) die de inflow belemmert, of nog erger, de lancering van nieuwe fondsen belemmert.
 • Steeds meer concurrenten die vissen in dezelfde vijver.
 • Ondermaatse prestaties kunnen op termijn flink wegen op nieuwe inflow.
 • Naarmate Partners Group meer succes heeft en de AuM toenemen, wordt het moeilijker om op steeds grotere schaal interessante deals te sluiten, wat kan wegen op de toekomstige rendementen.
 • Ook de AuM groei zal wellicht afnemen naarmate de totale AuM groter worden.
 • Lagere performance fees kunnen (extra) druk zetten op de resultaten en/of de groei belemmeren.
 • De waarderingen op de financiële markten zijn doorgaans al vrij stevig, wat de kans op hoge rendementen  (of hoge prestatievergoedingen) verkleint.
 • Wellicht ondervindt een aantal van de onderliggende participaties in de fondsen hinder van de coronacrisis, wat op de rendementen kan wegen.
 • Stijgende personeelskosten (door de uitbreiding) kunnen de resultaten onder druk zetten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
03/12/2020 946 CHF Kopen
24/03/2020 1201 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.