Open Text Corporation Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/08/2021
 • Koers opmaak studie: 53.27 USD
 • Huidige koers: 47.44 USD
 • Marktkapitalisatie: 14,5 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: CA6837151068

Advies van de analist

 • US$ 45,84
 • US$ 66,22

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Open Text Corporation werd in 1991 opgericht als een spin-off bedrijf van de Universiteit van Waterloo in Canada. Oprichters Frank Tompa, Timothy Brax & Gaston Gonnet ontwikkelden technologie om bepaalde gerichte opzoekingstaken (ordenen, structureren, indexeren) uit te voeren in tekstdata.

Opentext omschrijft zichzelf als een 'informatie management bedrijf' dat software en diensten aanbiedt om een strategische meerwaarde op vlak van data en content te bieden voor haar klanten. De producten van het bedrijf worden op dit moment voornamelijk aangeboden in een abonnementsformule met jaarlijkse recurrente inkomsten voor het bedrijf. (Software as a Service of kortweg SAAS)

Open Text biedt in essentie een (cloud)werkplatform aan voor het managen van documenten en data waar verschillende integratiemogelijkheden zitten met derde partijen (zoals bijvoorbeeld met SAP, microsoft, AWS,..). We spreken dan over 'Enterprise Content Management' (ECM). De voordelen van dit soort documentsbeheersystemen is in essentie dat werknemers sneller kunnen werken omdat data bijvoorbeeld automatisch worden ingelezen in de verschillende bestanden en men gestandaardiseerde files maakt die minder vatbaar zijn voor fouten.
Het bedrijf is een echt 'buy-en-build verhaal' waarbij het veelal jonge softwarebedrijven overneemt en hun technologie integreert in een groter geheel met extra functionaliteiten. Hierdoor is Open text gegroeid tot een soort van one-stop-shop voor de digitalisering van werkprocessen van bedrijven en overheden.

Het bedrijf is het afgelopen decennium uitgegroeid tot een grote speler op de software markt, met een jaarlijkse omzet van rond de $ 3 miljard, 14.000 werknemers en een totale marktkapitalisatie van meer dan $ 11 miljard. Het is sinds 1996 genoteerd op de Amerikaanse Nasdaq en sinds 1998 op de Toronto Stock Exchange (TSX).

Conclusie

Goede resultaten voor Open Text Corporation in boekjaar 2021. Het bedrijf profiteert van de versnelling op vlak van digitalisering bij bedrijven en overheden waardoor de operationele marges van het bedrijf redelijk consistent toenemen. We zouden wel adviseren om de evolutie op jaarbasis te bekijken, daar de kwartaalcijfers soms een vertekend beeld geven. Het bedrijf keert bovendien een dividend uit op kwartaalbasis dat dit jaar opnieuw met 10% zal toenemen tot $ 0.22 per aandeel, wat duidelijk getuigt van vertrouwen. Bovendien hebben de sterke operationele kasstromen er toe geleid dat de balans er opnieuw wat gezonder begint uit te zien, met een schuldpositie die redelijk onder controle is.
Op vlak van waardering is het bedrijf volgens ons redelijk fair gewaardeerd aan 15.6 keer de verwachte (gecorrigeerde) winst of 15 keer op basis van verwachte operationele cashflow voor boekjaar 2022.
Het advies blijft voorlopig op 'houden', al trekken we onze koopzones wel op om de goede operationele resultaten bij het bedrijf te weerspiegelen.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 2,292,822,873,113,393,44
Operationele winst 0,350,510,570,500,741,21
Nettowinst 1,030,240,290,230,310,92
Boekwaarde per aandeel 13,3813,8814,3914,7315,0916,23
Winst per aandeel 4,040,911,060,861,143,41
Koers/Winst 83939494516
Dividend 0,480,550,630,700,780,88
Dividendrendement 1,51%1,56%1,53%1,64%1,53%1,46%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten boekjaar 2021

 • De omzet steeg met 9% tot $ 3.4 miljard.
 • De operationele winst (Gaap) steeg met 47% tot $ 741 miljoen.
 • De nettowinst (Gaap) steeg met 33 % tot $ 311 miljoen. 

Positieve punten

 • Liquiditeit: Opentext had eind juni ongeveer $ 1,6 miljard aan cash en cashequivalenten op de balans staan tegenover een totale schuldpositie van $ 3.6 miljard. De ratio nettoschuld/ebitda komt uit op 1.5, met een solvabiliteit van 42.6%.
 • Open Text kon opnieuw enkele grote klanten toevoegen aan haar portefeuille waarvan de bekendste onder andere VMWare, Wells Fargo en Raytheon zijn. Ook de komende jaren zou het bedrijf moeten kunnen meesurfen op de verdere digitaliseringstrend in de publieke en private sector. 
 • De onderliggende drijver van de goede resultaten zijn de cloud-activiteiten, waar de inkomsten y-o-y stegen met 22% tot $ 1,4 miljard. Bovendien genereert het bedrijf een grote mate (+/- 79%) aan jaarlijkse recurrente omzet, omwille van het subscriptiemodel van het bedrijf.  
 • Het bedrijf kocht het afgelopen boekjaar voor ongeveer $ 119 miljoen aan eigen aandelen in. Daarnaast gaf het bedrijf ongeveer $ 211 miljoen uit aan dividendbetalingen voor aandeelhouders. Bovendien verhoogt het bedrijf het kwartaaldividend met 10% dit boekjaar ($ 0,22 per aandeel op kwartaalbasis). Open text kondigde tot slot aan dat het voortaan ongeveer 33% van de gegenereerde FCF gaat uitkeren als dividend of gaat gebruiken bij de inkoop van eigen aandelen. 

Negatieve punten

 • De operationele cashflow daalde dit boekjaar met 8% tot $ 876 miljoen. Dit was voornamelijk te wijten aan de impact van de IRS-schikkingskosten dit boekjaar, wat in essentie een éénmalige cashboete betrof voor het bedrijf van rond de $ 300 miljoen.  
 • Na 12 maanden zien we een lichte daling op vlak van omzet bij de subsegmenten 'license' (-4.5%) en 'professional service & other'      (-5%). Volgens ons kadert dit in de omschakeling van licentiecontracten richting een cloud-gebaseerd subscriptiemodel.  
 • Het bedrijf moet constant blijven investeren in R&D om de meest performante cloudoplossingen te kunnen blijven aanbieden aan haar klanten. R&D uitgaven als % van de omzet komt op ongeveer 12,4%.
 • De jaarresultaten werden opwaarts gestut door wisselkoerseffecten. Bovendien hebben de timing van verschillende projecten ook invloed op de cashflow. Hierdoor is het beter om steeds de evolutie op jaarbasis te zien ipv op kwartaalbasis.
 • Er is een relatief grote mismatch tussen de Gaap en de non-Gaap cijfers bij het bedrijf. De non-Gaap cijfers omvatten bijvoorbeeld correcties voor de amortizatie van de intangible assets van het bedrijf en ‘stock based compensation’ wat in essentie niet-cash uitgaven zijn. We baseren ons voor onze analyse echter op de conservatievere GAAP-cijfers. 
 • Het hoge bedrag aan goodwill op de balans blijft ons wat zorgen baren. Hoewel dit niet totaal waardeloos is, (denk bijvoorbeeld aan een portefeuille van klantencontacten die wordt overgenomen bij de overname van een bedrijf) blijft het toch iets om in het oog te houden.

SWOT

Sterktes

 • Opentext Corporation is een relatief grote speler die de financiële middelen en knowhow heeft om voorop te blijven in de snel wijzigende technologische sector.
 • Degelijke trackrecord met heel sterke operationele marges en een recurrent inkomstenmodel. 
 • Mogelijk kan het bedrijf profiteren van de huidige versnelde digitaliseringstrend, onder meer in cyberveiligheid (virussen edm), cloud en Internet of Things.

Zwaktes

 • De laatste overnames die het bedrijf deed met de acquisities van 'Carbonite' en 'Xmedius' suggereren dat het productaanbod ook richting cybersecurity-oplossingen aan het verschuiven is. Hoewel dit een duidelijk groeiende eindmarkt is, moeten we toch voorzichtig blijven. Niet enkel is de concurrentie in dit marktsegment groot, een gebrek aan focus maakt het mogelijk om marktaandeel te verliezen in andere verschillende nichemarkten. 
 • Door de overnames staat er een groot bedrag aan goodwill op de balans. Ongeveer 46% van de totale activa bestaat uit de noemer 'goodwill'.

Opportuniteiten

 • Uitbrengen van nieuwe of aanvullende producten en de focus op nieuwe technologieën kunnen de organische groei terug aanzwengelen.
 • Het bedrijf heeft langlopende partnerships lopen met de grote hard- en softwarespelers uit de sector (SAP, AWS, Oracle,...). De integratie met de toepassingen van Opentext maakt dat de 'switching costs' dan ook redelijk hoog liggen, zowel bij de eindklanten als de andere softwarespelers. 
 • Het recurrente gedeelte van de omzet stijgt jaar na jaar en neemt een steeds groter gedeelte van de totale omzet in beslag. Het afgelopen boekjaar was het recurrente gedeelte al goed voor 78% van de totale omzet. Bovendien bedraagt de 'renewal rate' meer dan 90%. Een gunstig signaal.

Bedreigingen

 • Concurrenten die eventueel diensten of producten uitvinden die technologisch beter zijn.
 • Opentext doet regelmatig overnames, die telkens een integratierisico vormen. 
 • Het bedrijf werkt met een relatief hoge 'leverage ratio' waarbij de nettoschuld/ebitda op 2 uitkomt. Bij softwarebedrijven zien we dit bij voorkeur iets lager om maximale flexibiliteit te handhaven om te kunnen inspelen bij eventuele marktopportuniteiten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
18/11/2020 42.49 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.