Neste Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/11/2021
 • Koers opmaak studie: 48.97 EUR
 • Huidige koers: 42.02 EUR
 • Marktkapitalisatie: 38 miljard EUR
 • Sector: Energie
 • Markt: Helsinki
 • ISIN: FI0009013296

Advies van de analist

 • € 43,00
 • € 64,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Neste werd in 1948 opgericht als het Finse staatsoliebedrijf. Het bedrijf evolueerde van traditioneel oliebedrijf naar marktleider in hernieuwbare brandstoffen op basis van afvalproducten. Neste heeft drie divisies :

 • Renewable Products : (18,4% vd omzet, 67,5% operationele winst) Productie van hernieuwbare brandstoffen. Het betreft hier hernieuwbare diesel, hernieuwbare kerosine en producten voor de chemische industrie.
 • Oil Products : (57,2%, 27,2%) Klassieke raffinaderijen in Finland voornamelijk gericht op diesel.
 • Oil Retail : (24,4%, 5,3%) Oil retail, of “Marketing & Services” betreft tankstations, voornamelijk in Finland.


“Renewable Products” : Het betreft hier hernieuwbare diesel, en niet biodiesel. Dat onderscheid is cruciaal. Biodiesel kan slechts in beperkte mate gemengd worden met gewone diesel, terwijl hernieuwbare diesel middels een ander productieproces wordt gemaakt en in hoge mate kan gemengd worden met gewone diesel (of het zelfs volledig kan vervangen). De emissies (oa CO2) van hernieuwbare diesel zijn een pak lager dan bij klassieke diesel.

Vooral op het vlak van omzetcijfers was er op langere termijn (nog) geen stijgende trend zichtbaar, waardoor het aandeel aanvankelijk slechts één ster kreeg voor groei. Dat heeft onder meer te maken met de volatiliteit van de olieprijs. Onderliggend zien we echter dat de omzet van de belangrijkste divisie wel flink groeit, net als de operationele resultaten. We verwachten dat op termijn die groei zich ook zal uiten in de omzetcijfers, waardoor het aantal sterren voor groei wellicht zal toenemen.


Neste : Operationele Winst

Bron: Bloomberg

Conclusie

Neste boekte degelijke resultaten in het derde kwartaal, onder andere dankzij een herstel van de marges bij de klassieke raffinage-activiteiten. Bij de hernieuwbare brandstoffen was er echter een onderliggende margedruk die wellicht ook het volgende kwartaal (en misschien ook langer) zal aanhouden. Het aandeel mag behouden blijven.Nieuws

-

Resultaten


in mio                                                                     2018          2019    2020    2021 E
Omzet14.92015.84011.75113.565
Operationele winst1.0352.2818661.411
Nettowinst7781.7887121.152
Boekwaarde6,07,77,7
Winst per aandeel1,012,330,931,45
Koers/winst22,213,363,633,9
Dividend per aandeel0,760,920,800,81
Dividendrendement3,38%2,97%1,35%1,65%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2021

 • Neste zag de omzet met 39,7% stijgen tot 4,03 miljard euro. Op zich is de evolutie van de omzet niet altijd relevant omdat die mee schommelt met de olieprijzen. Veel belangrijker zijn de marges die gerealiseerd worden.
 • De operationele winst steeg 24,8% tot 579 miljoen euro.
 • De nettowinst steeg 46,5% tot 507 miljoen euro.

​​​​​​​Positieve punten

 • Neste boekte resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen.
 • De winst normaliseerde terug op een hoger niveau (vooral de eerste jaarhelft van 2020 was zwak).
 • Een voorzichtig herstel van de raffinagemarges bij de "klassieke" olieproducten/activiteiten steunden resultaten. In deze divisie werd een operationele winst op vergelijkbare basis opgetekend van € 47 miljoen, in vergelijking met een verlies van € 1 miljoen vorig jaar.
 • Het management verwacht voor het vierde kwartaal dat de volumes van hernieuwbare diesel op een hoog niveau zullen blijven. Ook de marges zullen "gezond" blijven. De aanvoer van grondstoffen blijft nog steeds wat moeilijker.
 • De productiecapaciteit van Neste in hernieuwbare diesel gaat de komende jaren nog verder fors worden uitgebreid.

Negatieve punten

 • De resultaten worden flink vertekend door waardecorrecties op afdekkingsinstrumenten (zowel grondstoffen als munten), en op voorraden. De totale impact in het derde kwartaal van 2020 bedroeg +52 miljoen euro, tov +211 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021. Dat verklaart de forse stijging van zowel de operationele als de nettowinst.
 • Onderliggend (zonder deze waardecorrecties) daalde de vergelijkbare operationele winst met 1,3% tot € 368 miljoen euro.
 • De meest rendabele en belangrijkste divisie - die van de hernieuwbare brandstoffen -  boekte een operationele winstdaling op vergelijkbare basis van 14,8% tot € 300 miljoen. Verdere analyse leert dat de daling in deze divisie vooral te wijten was aan afkalvende marges (onvoldoende gecompenseerd door een hoger volume-effect). 
 • Stijgende kosten (oa van energie) hollen de marges uit.
 • De geplande finalisatie van de capaciteitsuitbreiding voor Singapore werd in het tweede kwartaal van 2020 door de coronacrisis (onderbreking bouwwerkzaamheden) uitgesteld van midden 2022 naar het eerste kwartaal van 2023, en zal ook € 100 miljoen meer kosten dan initieel geraamd.
 • De aanvoer van grondstoffen bleef in het derde kwartaal moeilijk en zal ook in het vierde kwartaal aanhouden. Er is bijvoorbeeld minder aanvoer van gebruikte bakolie van restaurants.
 • De concurrentie neemt toe. Dat kan op termijn op de marges beginnen wegen. Wellicht zal Neste ook marktaandeel verliezen van momenteel 60% richting 40% in het komende decennium, wat niet abnormaal is en ook geen drama hoeft te betekenen als de markt als geheel voldoende blijft groeien.
 • We verwachten geen lineair groeiende resultaten maar een groei met ups en downs, omdat er zeer veel variabelen meespelen (olieprijs, economie, marges, wetgeving, concurrentie, belastingen,...).

SWOT

Sterktes :

 • Neste heeft zich sedert lang gespecialiseerd in hernieuwbare brandstoffen, waar aanzienlijk toekomstpotentieel is. Hierdoor beschikt het bedrijf over een technologische voorsprong.
 • Bekwame CEO met goede toekomstvisie Neste beschikt over een sterke balans.
 • Neste wordt beschouwd als één van de meest duurzame bedrijven.
 • Globaal marktaandeel van Neste in hernieuwbare diesel is groot.
 • Hernieuwbare diesel is beter dan gewone diesel en zou kunnen leiden tot een langere levensduur van de dieselmotoren. Het bevat minder water, de verbranding is beter en de brandstof is zuiverder. De hernieuwbare diesel die zij produceren is beter dan biodiesel (biodiesel kan slechts in beperkte mate gemengd worden met gewone diesel itt hernieuwbare diesel die van samenstelling anders is). Bovendien zijn de emissies bij hernieuwbare diesel kleiner.

Zwaktes :

 • Gezien de complexe productie en de strenge veiligheidsvereisten is Neste gevoelig voor productiestoringen (stakingen, onverwacht onderhoud,…) : een eventuele productieonderbreking heeft een meer dan evenredig effect op de totale productie en de financiële resultaten.
 • Wijzigingen in het wetgevend kader kunnen een grote impact hebben (subsidies, verplichte menging hernieuwbare met gewone brandstoffen, percentages,…) (zowel positief als negatief)
 • Onderhevig aan eventuele economische groeivertraging.
 • Afhankelijk van de grillen van de olieprijs.
 • Het is en blijft een kapitaalintensieve sector.
 • Capaciteitsuitbreidingen komen met een flink prijskaartje.
 • Neste gebruikt toch nog steeds een gedeelte (nevenproducten van) palmolie als grondstof (17%), al kijkt het bedrijf er wel op toe dat dit van duurzame oorsprong is. Palmolie als brandstof wordt algemeen beschouwd als erg vervuilend indien bv ook de ontbossing mee in rekening wordt genomen.

Opportuniteiten :

 • Verdere uitbreiding aantal sites hernieuwbare brandstoffen of uitbreiding productie op bestaande sites (vb. Singapore).
 • Eventueel (tijdelijk) economisch onevenwicht (aanbodtekort)
 • Eventuele stijging van allerhande subsidies gezien het milieu-aspect.
 • Ontwikkeling van nieuwe producten (kerosine, bioplastics, omzetten van plastic afval in brandstof…)
 • Eventuele versoepeling van de normen voor het mengen van diesel (ten gunste van hernieuwbare diesel).
 • In het algemeen : strengere uitstootnormen om CO2 emissies te beperken spelen in de kaart van Neste.
 • Strengere uitstootnormen voor schepen, die overschakelen van bunker fuel naar (gewone) diesel, bevoordelen spelers die sterk zijn in dat segment (zoals Neste).

Bedreigingen :

 • Andere olieproducenten (oa ENI) willen zich op deze markt storten. De concurrentie zal toenemen.
 • Het is niet zeker óf en voor hoe lang hernieuwbare diesel voor een grote doorbraak zorgt. Er zijn immers nog veel alternatieven in ontwikkeling (waterstof, andere ?)​​​​​​​
 • Kostprijs van nieuwe producten moet competitief zijn of daar naartoe tenderen (vb hernieuwbare kerosine is veel duurder dan gewone kerosine).
 • Eventuele afbouw van subsidies.
 • Afkeer van diesel, tenminste voor wat betreft personenwagens.
 • Afbouw van de productie (en ontwikkeling !) van dieselwagens.
 • Stijgende populariteit elektrische wagens.
 • Politieke instabiliteit, (eventuele) stakingsdreiging.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
05/12/2019 29.76 EUR Kopen
29/07/2020 41.36 EUR Houden
05/05/2021 51.68 EUR Kopen
05/08/2021 51.04 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.