National grid Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/07/2021
 • Koers opmaak studie: 9.45 GBP
 • Huidige koers: 8.953 GBP
 • Marktkapitalisatie: 31 miljard
 • Sector: Nutssector
 • Markt: LSE
 • ISIN: GB00BDR05C01

Advies van de analist

 • £ 8,00
 • £ 10,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

National Grid is een Brits openbaar nutsbedrijf. Het bedrijf baat elektriciteits- en gasnetwerken uit in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast heeft het bedrijf nog verschillende joint ventures lopen met andere elektriciteitsspelers om interconnectoren aan te leggen tussen de verschillende elektriciteitsnetwerken onderling en onder andere wind- en zonneparken. 

National Grid: omzetverdeling

  Bron: Halfjaarverslag National Grid 2020/2021

  Conclusie

  Mindere jaarresultaten bij National Grid, dat een omzetstijging teniet zag worden gedaan door hogere kosten omwille van covid-19 maatregelen. Bovendien moest het bedrijf hoger dan verwachte afschrijvingen doorvoeren voor handelsschulden bij haar VS gereguleerde activiteiten. Daarnaast is het bedrijf bezig met een zekere mate van asset rotatie, waarvan we de impact op dit moment moeilijk kunnen inschatten.
  We verwachten niet echt spectaculaire resultaten van National Grid in de nabije toekomst op vlak van groei en beschouwen het bedrijf dan ook puur als dividendwaarde. In essentie gedraagt het aandeel zich dan ook eerder als een quasi obligatie, waarvan de coupon jaarlijks zou moeten stijgen in lijn met de inflatie. Met een brutodividendrendement van meer dan 5% is het bedrijf in die zin relatief aantrekkelijk, al is de pay-out ratio wel reeds zeer hoog (+/- 95%). We denken dan ook dat de pay out ratio best wat zou dalen om de schuldpositie van het bedrijf wat af te bouwen. Hierdoor blijven we voorlopig een lauw 'houden' advies hanteren.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.000 £2015201620172018201920202021
  Omzet15.20113.21215.03515.25014.93314.54014.779
  Operationele winst3.8633.2143.7733.4573.4423.4543.283
  Nettowinst2.1891.8102.1422.0502.0212.0151.911
  Boekwaarde3,073,455,175,185,255,235,20
  Winst per aandeel0,580,480,570,590,590,580,54
  Koers/Winst16,119,621,17,719,225,720,2
  Dividend per aandeel0,430,430,440,450,470,480,49
  Dividendrendement4,87%4,36%4,27%5,55%5,47%5,27%5,21%
  Bron: Bloomberg
  * Gebroken boekjaar
  eindigend op 31/03


  Resultaten FY 2020/2021

  • De omzet steeg met 1.6% tot £ 14.8 miljard.
  • De onderliggende operationele winst  daalde met 5% tot £ 3.3 miljard.
  • De onderliggende winst per aandeel daalde met 7% tot 54.2 pence.

  Positieve punten

  • Totale kapitaalsinvesteringen kwamen voor het volledige boekjaar uit op een totaal van ongeveer £ 5 miljard. (HY: £ 2.6 miljard). Hierdoor is de totale activabasis aangegroeit met ongeveer 5.6% op jaarbasis. Deze kapitaalinvesteringen omvatten onder andere investeringen in het elektriciteitstransmissienetwerk in het VK, extra investeringen in (inter)connectoren en verdere investeringen in de VS activabasis.
  • De groepsactiviteiten genereerden een 'return on equity' (ROE) van 10.6% gedurende het afgelopen boekjaar. Hoewel dit een daling vertegenwoordigt van de 12% in het voorgaande boekjaar is dit ten opzichte van andere spelers in de sector redelijk goed. 
  • National Grid heeft een akkoord bereikt met de regelgevende autoriteiten van New York met betrekking tot de nieuwe tarieven voor de komende jaren (KEDNY & KEDLI). Het akkoord impliceert een ROE van 8.8% voor de gereguleerde activiteiten in de komende 3 jaren alsook kapitaalinvesteringen van in totaal $ 3.3 miljard in het gas- & elektriciteitsnetwerk. Totale Capex investeringen dit boekjaar zouden rond de £ 6 miljard bedragen. 
  • Het jaardividend steeg met 1.2% tot 49.16 pence. (2020: 48.57 p) 
  • National Grid heeft een 5-jaren plan uitgewerkt waarbij het de activabasis jaarlijks met 6-8% wil doen aangroeien. In absolute termen zouden de kapitaalinvesteringen de komende 5 jaar uitkomen op een totaalbedrag van minimaal £ 30 miljard. Het bedrijf wil het dividend laten stijgen in lijn met de onderliggende inflatie.

  Negatieve punten 

  • Het bedrijf kondigde in het voorjaar een aantal strategische transacties aan. In de eerste plaats neemt national grid 'Western Power Distribution' (WPD) over voor een equitywaarde van £ 7.8 miljard. Daarnaast verkoopt het de activa in Rhode Island voor £ 2.7 miljard en heeft het zijn intentie kenbaar gemaakt om de VK gastransmissie-activiteiten te verkopen tegen het eind van het volgende boekjaar. Men verwacht hiervoor ongeveer £ 6.4 miljard te krijgen. Met deze strategische omwenteling lijkt het bedrijf zich nog meer te focussen richting elektriciteitsdistributie- activiteiten. Als buitenstaander is het echter zeer moeilijk om te bepalen of deze asset rotatie waarde gaat creëren of net niet. 
  • Covid-19 had een impact van £ 355 miljoen op National Grid gedurende het afgelopen boekjaar. Het gaat dan zowel over het afschrijven van dubieuze debiteuren, het kwijtschelden van de elektriciteitsschulden bij economisch kwetsbare particulieren als minder afname omwille van lagere ondernemingsactiviteiten. Het bedrijf schat dat er een tijdelijke impact zal zijn van £ 600 miljoen op de cashflow van het bedrijf.
  • Kredietratingagentschappen Moody's, S&P en Fitch hebben de rating van de obligaties van National Grid met 1 trede gedowngradet van Baa1 naar Baa2 met een stabiele outlook. dit zal de financieringskosten voor het bedrijf in de toekomst mogelijk verhogen, wat nadelig kan zijn voor eventuele verdere dividendverhogingen. We maken ons al langer wat zorgen over de hoge mate van schuld (+/- £ 28.6 miljard) in relatie tot een te groot gedeelte van de cashflow die wordt uitgekeerd als dividend. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn. 
  • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt in lijn met de inflatie

  Zwaktes 

  • Het bedrijf draagt een hoge mate van nettoschuld (+/- £ 30 miljard). Een stijging van de intrestvoeten of een daling van de kredietwaardigheid door de ratingbureau's kan dan ook de financieringskost voor National Grid doen toenemen.
  • National Grid betaalt reeds het gros van haar nettowinst uit in de vorm van een dividend aan haar aandeelhouders (pay-out ratio van +/- 95%). Dividendverhogingen bovenop de inflatie lijken ons dan ook onwaarschijnlijk.

  Opportuniteiten 

  • Nieuwe connectoren die momenteel in aanbouw zijn zullen vanaf 2021/2022 beginnen bijdragen aan het groepsresultaat.
  • National Grid kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen (op vlak van efficientie) behaald worden.

  Bedreigingen 

  • De Britse overheid kan in de toekomst beslissen om het rendement dat National Grid mag verdienen op haar gereguleerde activiteiten te verlagen. De Britse regulator prefereert om te werken met een maximaal tarief in combinatie met bijkomende prestatievergoedingen als bepaalde investeringsbehoeften en efficientiestandaarden gehaald worden.
  • Wisselkoersrisico: Een daling van het Britse Pond of de Amerikaanse dollar zijn nadelig voor de Belgische belegger.
  • Er circuleren al jarenlang geruchten dat de 'labour' partij het liefste National Grid zou willen nationaliseren. Gegeven de staatsschuld (en het huidige politieke landschap) denken we dat dit echter weinig realistisch is in de nabije toekomst.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  29/12/2020 882 GBP Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.