KBC Group Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/02/2021
 • Koers opmaak studie: 58.68 EUR
 • Huidige koers: 68.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 24,5 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003565737

Advies van de analist

 • € 43,00
 • € 61,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC is een Belgische bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. Naast België, is de groep actief in Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. KBC Groep telt meer dan 12 miljoen klanten en ongeveer 41.000 personeelsleden in 1.300 kantoren. In de Belgische thuismarkt heeft de bank een marktaandeel van ongeveer 20% wat betreft traditionele bankproducten.

Conclusie

De resultaten van KBC over 2020 konden niet echt overtuigen. Zo daalden de nettorente-inkomsten met 3%, de netto-provisie-inkomsten met 7%, het trading- en reëlewaarderesultaat met 81%, en de nettowinst met 42%. Deze cijfers reflecteren nog steeds de hachelijke realiteit van de bank in coronatijden. Door de aanzienlijke macro-economische risico’s, veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, verwacht de bank zich aan een hoger aantal af te schrijven kredieten in de komende maanden. Om die risico’s te weerspiegelen in de reële waarde van de kredietenportefeuille werd overheen het boekjaar voor €783 miljoen aan COVID-19-gerelateerde waardeverminderingen geboekt. Positief is wel dat dit cijfer in het vierde kwartaal niet verder verhoogde. De positieve berichtgevingen rond de vaccins van o.a. Moderna, Pfizer en AstraZeneca zijn hoopgevend, al zal het toch nog even duren alvorens de gehele economie terug op volle toeren kan draaien. Op een gegeven moment zullen de verzachtende maatregelen (e.g. tijdelijke werkloosheidsregelingen, betalingsuitstel op kredieten/huur, fiscale- en monetaire stimuli,…) afgebouwd worden, wat naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot een stijgende werkloosheid en een hoger aantal faillissementen. Tot op heden blijven de faillissementen echter uit. De impaired-kredieten-ratio verbeterde bij KBC zelfs in 2020 (!). Hoe dan ook zullen de komende maanden heel wat zaken hun boeken moeten neerleggen. Voor KBC valt het daarbij ook af te wachten in welke mate het niveau van de effectief af te schrijven kredieten in overeenstemming zal zijn met de geboekte minderwaarden op de kredietenportefeuille. De toekomst zal het uitwijzen. Voor de belegger lijkt het toch best om een afwachtende houding in te nemen, al blijft KBC wel een interessante speler binnen zijn sector vanwege o.a. een hoog rendement op het eigen vermogen, een groeiende verzekeringstak, een solide kapitalisatie en een sterke focus op digitale transformatie. Het advies blijft op HOUDEN.

Nieuws

11/02/2021: KBC laat in een persbericht weten dat het de Bulgaarse pensioenverzekeringstak alsook de verzekeringsactiviteiten in in Sofia van de Nederlandse verzekeraar NN zal overnemen voor een bedrag van €77,7 miljoen. De bank vergroot hiermee zijn marktpositie met meer dan 400.000 bijkomende klanten en een bijkomende €1 miljard aan activa-onder-beheer.

Resultaten

'000 000201220132014201520162017201820192020E
Nettowinst6121.0151.7621.4482.3182.5752.5702.4861.423
Boekwaarde29,028,3431,4034,5038,1441,5841,4045,31-
Winst per aandeel1,572,433,323,805,686,035,985,853,44
Koers/Winst104041171311111017
Dividend per aandeel10202,833,510
Dividendrendement3,33%
4,30%
4,75%4,28%5,75%1,49%0%
Bron: Bloomberg
Resultaten vierde kwartaal 2020  

 • De nettowinst daalde in het vierde kwartaal jaar-over-jaar met ongeveer 23,4% tot €538 miljoen. Over het hele boekjaar daalde de nettowinst met 42% tot €1,44 miljard, gedreven door de geboekte provisies voor eventuele kredietverliezen naar aanleiding van de pandemie.
 • In navolging van de aanbeveling van de ECB inzake de beperking van dividenduitkeringen en terugkoopprogramma's van eigen aandelen zal KBC een dividend voorstellen in mei van €0,44 per aandeel. Indien de ECB de dividendbeperkingen opheft zal er in het vierde kwartaal eveneens een bijkomend dividend worden uitgekeerd van €2 per aandeel. Vanaf 2021 zou er in november terug steeds een interim-dividend betaald worden van € 1 per aandeel. Boven de payout-ratio van minstens 50% komt vanaf nu ook al het kapitaal boven de 15,5% CET1-ratio in aanmerking voor uitkering.

Positieve punten 

 • Het totale aantal verstrekte kredieten steeg in het vierde kwartaal jaar-over-jaar met 3% tot €160 miljard. De klantendeposito's stegen jaar-over-jaar met 7% tot €215 miljard.
 • Het trading- en reëlewaarderesultaat bedroeg in Q4 €80 miljoen (-38%) en over heel 2020 €33 miljoen (-81%). De sterke daling van het eerste kwartaal van -€385 miljoen werd zo in de overige drie kwartalen terug goedgemaakt. Het resultaat werd in Q1 sterk beïnvloed werd door de paniekerige financiële markten naar aanleiding van de escalerende pandemie. 
 • Het technisch resultaat van de levensverzekeringen (i.e. verdiende premies - technische lasten + resultaat uit herverzekering) lag in het vierde kwartaal drie maal hoger dan een jaar eerder op € 3 miljoen. Over het hele boekjaar steeg het technisch resultaat tot €10 miljoen, komende van €-6 miljoen. Deze prestatie werd gedreven door een stijging van de verkoop van levensverzekeringen van 23%. Voornamelijk de unit-linked producten (lees: tak-23 levensverzekeringen) deden het goed en compenseerden zo de lagere vraag naar producten met gegarandeerde rentevoet (tak 21). 
 • Het technisch resultaat van de schadeverzekeringsproducten (i.e. premie-inkomsten - technische lasten + resultaat uit herverzekering) steeg in 2020 met 15% tot € 865 miljoen, gedreven door hogere premie-inkomsten, lagere technische lasten (vanwege lockdown) en een hoger resultaat uit herverzekering.
 • De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, bedroeg overheen het afgelopen boekjaar wel een mooie 85% (-5 pp). 
 • De operationele kosten (excl. bankheffingen) daalden in Q4 jaar-over-jaar met 6% en overheen heel 2020 met 3% mede dankzij kostenbesparingen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie (minder externe consultants, lagere marketingkosten, minder reiskosten,...). De aangepaste kosten-inkomstenratio bleef zo nagenoeg stabiel op 60% (+1 pp).
 • De komende jaren wil de bank €1,4 miljard extra investeren in de digitalisering van haar aanbod. 
 • De bank blijft beschikken over een solide balans. Zo kan het een CET1-ratio (solvabiliteitsratio in het kader van Basel III) voorleggen van 17,6% (t.o.v. een wettelijk minimum van 7,95%) en een LCR-ratio (i.e. liquiditeitsgraadmeter) van 147% (+ 8 ppt) t.o.v. wettelijk minimum van 100%. De verzekeringstak beschikt over een stabiele Solvency-II ratio van 222% (einde 2019 was dit 202%).

Negatieve punten

 • De nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) daalden in Q4 jaar-over-jaar met 10% tot ongeveer € 1,07 miljard en overheen heel 2020 met 3% tot € 4,47 miljoen, gedreven door o.a. lagere herbeleggingsrentes, de renteverlaging (-2 pp) van de Tsjechische Nationale Bank, en de depreciatie van de Tsjechische kroon en de Hongaarse Forint t.o.v. de Euro. Deze negatieve effecten werden konden slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door de nieuwe TLTRO-steun van de ECB (i.e. cash dat de Europese Centrale Bank ter beschikking stelt om de kredietverlening in stand te houden), de hogere marges op woonkredieten, de negatieve rentetarieven op bepaalde zakelijke zichtrekeningen, de grotere kredietenportefeuille en het 'deposit tiering' programma van de ECB dat sinds eind oktober 2019 in voege is. Dit laatste zorgt ervoor dat een gedeelte van de reserves die banken parkeren bij de ECB vrijgesteld blijft van de negatieve rente van -0,5%. 
 • De nettorentemarge daalde in Q4 jaar-over-jaar met 19 basispunten tot 1,75% en overheen heel 2020 met 11 basispunten tot 1,84%.
 • Ondanks hogere premie-inkomsten daalde het technisch resultaat van de schadeverzekeringsproducten (i.e. premie-inkomsten - technische lasten + resultaat uit herverzekering) in Q4 jaar-over-jaar met 7% tot €203 miljoen, gedreven door een normalisatie van de schadeclaims (die in Q2 uitzonderlijk laag waren n.a.v. de lockdown), enkele grote schadeclaims vanwege stormschade, en een verhoging van de vergrijzingsreserves.
 • De netto provisie-inkomsten (i.e. vergoedingen en commissies) daalden in het vierde kwartaal jaar-over-jaar met 10% tot €403 miljoen en over heel 2020 met 7% tot €1,6 miljard, voornamelijk vanwege lagere beheersvergoedingen en instapkosten binnen Asset Management (daling activa onder beheer van 2%) en lagere inkomsten uit betaaldiensten (minder transacties gedurende de lockdowns).
 • Er werd in het vierde kwartaal een waardevermindering op de kredietenportefeuille geboekt van €57 miljoen. Overheen het ganse boekjaar werden er voor €783 miljoen aan anticipatieve waardeverminderingen geboekt naar aanleiding van COVID-19. Alles samen werden er voor €1,07 miljard aan waardeverminderingen geboekt in 2020 (guidance: € 0,8 miljard - €1,6 miljard)
 • De kredietkostenratio, ofwel de verhouding tussen de nettowijziging van de waardeverminderingen en de gemiddelde waarde van de kredietportefeuille, steeg in 2020 tot 0,60% komende van 0,12% in 2019. Weet dat banken extra gevoelig zijn aan af te schrijven kredieten gegeven het lagerentebeleid van de ECB. Kijken we daarnaast naar de verhouding tussen het aantal lopende kredieten waarvan het onzeker is dat ze volledig gerecupereerd kunnen worden en het totaal aantal uitstaande kredieten (i.e. impaired kredieten ratio), dan zien we wel een lichte verbetering in het vierde kwartaal ten opzichte van het vorige boekjaar. De ratio daalde namelijk van 3,5% naar 3,3%.
 • De bank ziet het positieve vaccin-nieuws als belangrijke kentering voor een economisch herstel, maar verwacht dat het lagerentebeleid van de centrale banken nog wel een tijdje zal aanhouden. Ook verwacht het management dat het afbouwen van de verzachtende maatregelen (denk aan de tijdelijke werkloosheidsregelingen en het verlenen van betalingsuitstel op kredieten/huur) zal leiden tot hogere werkloosheidscijfers en een stijging van het aantal faillissementen. Dit zal uiteraard het aantal niet-performante kredieten doen toenemen.
 • Outlook: Voor het lopende boekjaar doelt het management op een daling van de nettorente-inkomsten van ongeveer 3,7% tot €4,3 miljard, een stijging van de exploitatiekosten van 2%, en een kredietkostenratio tussen 0,30% en 0,40%.

SWOT

Sterktes 

 • Sinds de financiële crisis heeft KBC haar risicovolle activiteiten afgebouwd, waardoor het vandaag een relatief conservatief geleide bank is.
 • Sterke marktpositie in haar kernmarkten België en Tsjechië.
 • Interessant dividendaandeel: de komende jaren wil KBC minimum 50% van haar winst uitkeren.

Zwaktes 

 • Groeimogelijkheden in België zijn beperkt.
 • Het lagerentebeleid van de centrale banken zet de resultaten onder druk.

Opportuniteiten 

 • Verder groeien in Oost-Europa door nieuwe overnames.
 • Een stijgende rente zou positief zijn voor de nettorentemarge van de bank.

Bedreigingen 

 • Digitalisering en toenemende regulering zorgen voor bijkomende kosten komende jaren, wat de winstmarge onder druk kan zetten.
 • Een zwakker beursklimaat zou wegen op de inkomsten van KBC.
 • Een nieuwe financiële crisis.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 61.34 EUR Houden
2018/08/23 62.24 EUR Kopen
2019/08/13 51.5 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.