KBC Group Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/11/2020
 • Koers opmaak studie: 58.8 EUR
 • Huidige koers: 56.92 EUR
 • Marktkapitalisatie: 25 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003565737

Advies van de analist

 • € 43,00
 • € 61,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC is een Belgische bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. Naast België, is de groep actief in Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. KBC Groep telt meer dan 12 miljoen klanten en ongeveer 41.000 personeelsleden in 1.300 kantoren. In de Belgische thuismarkt heeft de bank een marktaandeel van ongeveer 20% wat betreft traditionele bankproducten.

Conclusie

De resultaten van KBC over het derde kwartaal waren opnieuw beter dan verwacht met o.a. een stijging van de nettowinst van ongeveer 14% jaar-over-jaar, een sequentiële stijging van de nettorente-inkomsten van 4%, en een stijging van het technisch resultaat van schadeverzekeringen van 22%. Andere cijfers van het kwartaalverslag weerspiegelen echter nog steeds de hachelijke realiteit van de bank in coronatijden. Gezien de aanzienlijke macro-economische risico’s, veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, verwacht de bank zich aan een hoger aantal af te schrijven kredieten in de komende maanden. Om die risico’s te weerspiegelen in de reële waarde van de kredietenportefeuille werden overheen de eerste 9 maanden van het boekjaar voor €784 miljoen aan COVID-19-gerelateerde waardeverminderingen geboekt. Positief is wel dat dit cijfer in het derde kwartaal niet verder verhoogde. Voor ongeveer 9% van het totaal aantal uitstaande kredieten (€158 miljard) werd uitstel van betaling verleent vanwege COVID-19.

Voor het lopende boekjaar verwacht KBC een daling van de nettorente-inkomsten van ongeveer 2%, een daling van de exploitatiekosten van 3,5%, en een totaal aan waardeverminderingen op kredieten van € 1,1 miljard (momenteel staat de teller op €1,02 miljard). De risico’s blijven evenwel aanzienlijk de komende periode. Zo is het in eerste instantie afwachten hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen de komende maanden, wat bepalend zal zijn voor de reële waarde van de kredietenportefeuille. De positieve berichtgevingen rond de vaccins van Moderna, Pfizer en AstraZeneca zijn alvast hoopgevend al zal het toch nog enige tijd duren alvorens de gehele economie terug op volle toeren kan draaien. Op een gegeven moment zullen de huidige verzachtende maatregelen (e.g. tijdelijke werkloosheidsregelingen, betalingsuitstel op kredieten/huur, fiscale- en monetaire stimuli,…) afgebouwd worden wat hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot een stijgende werkloosheid en een hoger aantal faillissementen. Het valt daarbij af te wachten in welke mate het niveau van de effectief af te schrijven kredieten in overeenstemming zal zijn met de door KBC geboekte minderwaarden op de kredietenportefeuille.

Toch nog wat vraagtekens dus, waardoor enige voorzichtigheid geboden is. Dat gezegd zijnde blijft KBC wel een interessante speler binnen zijn sector vanwege o.a. een hoog rendement op het eigen vermogen, een groeiende verzekeringstak, een solide kapitalisatie en een sterke focus op digitale transformatie. Het dividend is naar aanbeveling van de ECB even gepauzeerd tot begin 2021, waarna de bank dit wellicht opnieuw zal beginnen uitkeren. Het advies blijft op HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201220132014201520162017201820192020E
Nettowinst6121.0151.7621.4482.3182.5752.5702.4861.423
Boekwaarde29,028,3431,4034,5038,1441,5841,4045,31-
Winst per aandeel1,572,433,323,805,686,035,985,853,44
Koers/Winst104041171311111017
Dividend per aandeel10202,833,510
Dividendrendement3,33%
4,30%
4,75%4,28%5,75%1,49%0%
Bron: Bloomberg
Resultaten derde kwartaal 2020  

 • De nettowinst steeg in het derde kwartaal jaar-over-jaar met ongeveer 14% tot €697 miljoen, wat hoger was dan verwacht. Over de eerste negen maanden van het boekjaar daalde het nettoresultaat evenwel met bijna 49,5% tot €902 miljoen vanwege de voorheen geboekte provisies voor eventuele kredietverliezen naar aanleiding van de pandemie.
 • In navolging van de aanbeveling van de ECB om dividenduitkeringen en terugkoopprogramma's van eigen aandelen te pauzeren tot het begin van 2021 keerde KBC geen interim dividend uit in november.

Positieve punten 

 • De nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) stegen sequentieel met 4% tot ongeveer € 1,1 miljard, gedreven door o.a. de nieuwe TLTRO-steun van de ECB (i.e. cash dat de Europese Centrale Bank ter beschikking stelt om de kredietverlening in stand te houden) en hogere marges op woonkredieten. Ten opzichte van een jaar eerder daalden de nettorente-inkomsten evenwel met 4% omwille van de renteverlaging (-2 pp) van de Tsjechische Nationale Bank, de depreciatie van de Tsjechische kroon en de Hongaarse Forint en lage herbeleggingsrentes. Deze negatieve effecten werden gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger kredietvolume en het 'deposit tiering' programma van de ECB dat sinds eind oktober 2019 in voege is. Dit laatste zorgt ervoor dat een gedeelte van de reserves die banken parkeren bij de ECB vrijgesteld blijft van de negatieve rente van -0,5%.
 • Het totale aantal verstrekte kredieten steeg in het derde kwartaal jaar-over-jaar met 4% tot €158 miljard. De klantendeposito's stegen eveneens met 4% tot €212 miljard.
 • Het trading- en reëlewaarderesultaat bedroeg €85 miljoen, waardoor de sterke daling van het eerste kwartaal van -€385 miljoen nu voor ongeveer 88% terug werd goedgemaakt. Het resultaat werd toen sterk beïnvloed werd door de paniekerige financiële markten naar aanleiding van de escalerende pandemie. 
 • Het technisch resultaat van de schadeverzekeringsproducten (premie-inkomsten - technische lasten + resultaat uit herverzekering) steeg in het derde kwartaal jaar-over-jaar met 22% tot €225 miljoen. Tegenover het tweede kwartaal is dit evenwel een daling van 9%, gedreven door een normalisatie van de schadeclaims.
 • De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, bedroeg overheen de eerste 9 maanden een mooie 83% (-9 pp). Deze daling werd voornamelijk gedreven door enerzijds een stijging van de verzekeringspremies en anderzijds een daling van het aantal schadeclaims tijdens de lockdowns.
 • Het technisch resultaat van de levensverzekeringen was in het derde kwartaal break-even, komende van -6 miljoen EUR een jaar eerder, gedreven door een stijging van de verkoop van de unit-linked producten (lees: tak-23 levensverzekeringen). Deze laatsten compenseerden zo de lagere vraag naar producten met gegarandeerde rentevoet (tak 21). De premie-inkomsten daalden wel met 8,2% jaar-over-jaar.
 • De operationele kosten (excl. bankheffingen) daalden jaar-over-jaar met 4% mede dankzij kostenbesparingen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie (minder externe consultants, lagere marketingkosten, minder reiskosten,...). De aangepaste kosten-inkomstenratio bleef zo nagenoeg stabiel op 59% (+1 pp).
 • De bank blijft beschikken over een solide balans. Zo kan het een CET1-ratio (solvabiliteitsratio in het kader van Basel III) voorleggen van 16,6% (t.o.v. een wettelijk minimum van 7,95%) en een LCR-ratio (i.e. liquiditeitsgraadmeter) van 142% (+ 6 ppt) t.o.v. wettelijk minimum van 100%. De verzekeringstak beschikt over een stabiele Solvency-II ratio van 196% (einde 2019 was dit 202%).

Negatieve punten

 • Er werd in het derde kwartaal een waardevermindering op de kredietenportefeuille geboekt van €52 miljoen, een stijging van 108% t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Overheen de eerste 9 maanden van het boekjaar werden er voor €784 miljoen aan anticipatieve waardeverminderingen geboekt naar aanleiding van COVID-19. De kredietkostenratio, ofwel de verhouding tussen de nettowijziging van de waardeverminderingen en de gemiddelde waarde van de kredietportefeuille, steeg zo tot 0,61% voor de eerste 9 maanden. Voor heel boekjaar 2019 was dit slechts 0,12%. Weet dat banken extra gevoelig zijn aan af te schrijven kredieten gegeven het lagerentebeleid van de ECB. Kijken we daarnaast naar de verhouding tussen het aantal lopende kredieten waarvan het onzeker is dat ze volledig gerecupereerd kunnen worden en het totaal aantal uitstaande kredieten (i.e. impaired kredieten ratio), dan zien we wel een lichte verbetering in het derde kwartaal ten opzichte van het vorige boekjaar. Deze ratio daalde namelijk van 3,5% einde 2019 naar 3,2% aan het einde van september.
 • De nettorentemarge daalde op jaarbasis met 13 basispunten tot 1,81%.
 • Voor ongeveer 9% van het totaal aantal uitstaande kredieten werd uitstel van betaling verleent vanwege COVID-19. Na afsluiting van het kwartaal daalde dat cijfer tot 8%.
 • De netto provisie-inkomsten (i.e. vergoedingen en commissies) daalden in het derde kwartaal met 12% jaar-over-jaar tot €390 miljoen, voornamelijk vanwege lagere beheersvergoedingen en instapkosten binnen Asset Management (daling activa onder beheer van 4%) en lagere inkomsten uit betaaldiensten (minder transacties gedurende de lockdowns).
 • Outlook: Ondanks de herstelbeweging van de laatste weken als gevolg van de heropening van de economie verwacht KBC dat een stelselmatige afbouwing van de verzachtende maatregelen (denk aan de tijdelijke werkloosheidsregelingen en het verlenen van betalingsuitstel op kredieten/huur) zal leiden tot hogere werkloosheidscijfers en een stijging van het aantal faillissementen. Dit zal uiteraard het aantal niet-performante kredieten doen toenemen. Bovendien verwacht de bank dat het lagerentebeleid van de centrale banken nog een tijdje zal aanhouden. Voor het lopende boekjaar trok KBC de verwachtingen lichtjes op en doelt het op een daling van de nettorente-inkomsten van ongeveer 2% tot €4,5 miljard, een daling van de exploitatiekosten van 3,5%, en een totaal aan waardeverminderingen op kredieten van € 1,1 miljard. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van de coronacrisis en de daarmee gepaarde economische gevolgen kan dit laatste cijfer zich bevinden tussen € 0,8 miljard en €1,6 miljard.

SWOT

Sterktes 

 • Sinds de financiële crisis heeft KBC haar risicovolle activiteiten afgebouwd, waardoor het vandaag een relatief conservatief geleide bank is.
 • Sterke marktpositie in haar kernmarkten België en Tsjechië.
 • Interessant dividendaandeel: de komende jaren wil KBC minimum 50% van haar winst uitkeren.

Zwaktes 

 • Groeimogelijkheden in België zijn beperkt.
 • Digitalisering en toenemende regulering zorgen voor bijkomende kosten komende jaren, wat de winstmarge onder druk kan zetten.

Opportuniteiten 

 • Verder groeien in Oost-Europa door nieuwe overnames.
 • Een stijgende rente zou positief zijn voor de nettorentemarge van de bank.

Bedreigingen 

 • Een zwakker beursklimaat zou wegen op de inkomsten van KBC.
 • Een nieuwe financiële crisis.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 61.34 EUR Houden
2018/08/23 62.24 EUR Kopen
2019/08/13 51.5 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.