KBC Group Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/08/2021
 • Koers opmaak studie: 71.08 EUR
 • Huidige koers: 77.44 EUR
 • Marktkapitalisatie: 29,8 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003565737

Advies van de analist

 • € 55,00
 • € 78,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC is een Belgische bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. Naast België, is de groep actief in Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. KBC Groep telt meer dan 12 miljoen klanten en ongeveer 41.000 personeelsleden in 1.300 kantoren. In de Belgische thuismarkt heeft de bank een marktaandeel van ongeveer 20% wat betreft traditionele bankproducten.

KBC: bijdrage aan het groepsresultaat (Q2 2021)

Bron: KBC

Conclusie

De resultaten van KBC over het tweede kwartaal van 2021 lagen opnieuw boven de verwachtingen. Ondanks de totale opbrengsten daalden met 9,3% tot €1,85 miljard. Deze daling is echter voornamelijk toe te schrijven aan een uitzonderlijk hoge vergelijkingsbasis van het trading- en reëlewaarderesultaat vanwege het V-vormig herstel van de aandelenmarkten in Q2 van 2020. De nettowinst verviervoudigde bijna tot €793 miljoen, een stijging die dan weer sterk gedreven werd door een uitzonderlijke lage vergelijkingsbasis vanwege de provisies voor eventuele kredietverliezen die KBC vorig jaar boekte naar aanleiding van de pandemie. Bovendien werden er €129 miljoen aan corona-gerelateerde provisies teruggenomen het voorbije kwartaal. Van de €783 miljoen aan anticipatieve waardeverminderingen die geboekt werden naar aanleiding van COVID-19 blijven er dus nu nog €628 miljoen aan provisies over.

Volgens CEO Johan Thijs begint er licht te komen aan het einde van de corona-tunnel dankzij de lopende vaccinatiecampagnes en de hieruit resulterende ontkoppeling van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Het verder economisch herstel zal naar alle waarschijnlijkheid gepaard gaan met een volledige afbouw van de verschillende steunmaatregelen (betalingsuitstel, premies, moratoria,…) die heel wat bedrijven zowel terecht als onterecht in leven hielden. Het is afwachten hoe de positieve effecten vanwege de economische heropening zich zullen verhouden tot de negatieve effecten van de nog in te halen faillissementen. Graydon becijferde immers dat het aantal faillissementen in 2020 ongeveer 32% lager lag dan in 2019. In de eerste jaarhelft van 2021 lag het aantal faillissementen maar liefst 47,2% lager dan in 2019. Het blijft voor de gehele bankensector afwachten in welke mate het niveau van de effectief af te schrijven kredieten in overeenstemming zal zijn met de geboekte minderwaarden op de kredietenportefeuille. De terugboekingen van de provisies lijken er evenwel op te wijzen dat de banken hun pessimisme hieromtrent al enigszins temperden.

Los van deze aanhoudende onzekerheden rond COVID-19 weet KBC redelijk stabiele resultaten neer te zetten. Zo steeg het deposito- en kredietenvolume met respectievelijk 14% en 3%, stegen de nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) met 1% en stegen de netto provisie-inkomsten (i.e. vergoedingen en commissies) met 16%. De gecombineerde ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, bleef in de eerste jaarhelft op een laag (=goed) niveau van 82%, al ziet KBC de technische lasten van de schadeverzekeringen wel oplopen t.o.v. de lockdown-periodes in 2020 die een uitzonderlijk laag aantal schadegevallen kenden.

Alles samengenomen lijkt het niet verkeerd om als belegger een afwachtende houding in te nemen, al blijft KBC wel een interessante speler binnen zijn sector vanwege o.a. een hoog rendement op het eigen vermogen, een groeiende verzekeringstak, een solide kapitalisatie en een sterke focus op digitale transformatie. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

ECB stresstest (30/07/2021) - In de meest recente stresstest die de ECB oplegde aan de Europese banken presteerde KBC bij de beste leerlingen van de klas. De ECB onderzocht in welke mate de verschillende banken opgewassen zijn tegen een langdurig pessimistisch corona-scenario waarin o.a. de intrestvoeten laag blijven, de economie krimpt, de inflatie hoog is, het vastgoed in waarde daalt, etc. Onder dergelijke zware druk zou KBC na 3 jaar nog steeds over een solide kapitalisatie beschikken: een daling van de CET-1 ratio met 3,6 procentpunt tot 14% t.o.v. een wettelijk minimum van 10,5%, terwijl de gemiddelde Europese bank een daling zag van 4,8 procentpunt tot 10,2%.

Overname Bulgaarse verzekeringsactiviteiten (11/02/2021) - KBC laat in een persbericht weten dat het de Bulgaarse pensioenverzekeringstak alsook de levensverzekeringsactiviteiten in Sofia van de Nederlandse verzekeraar NN zal overnemen voor een bedrag van €77,7 miljoen. De bank vergroot hiermee zijn marktpositie met meer dan 400.000 bijkomende klanten en een bijkomende €1 miljard aan activa onder beheer.

Exit Ierland (16/04/2021) - KBC zit aan de onderhandelingstafel met Bank of Ireland voor een mogelijke verkoop van de gezonde kredieten en passiva van KBC Bank Ireland. Bovendien bekijkt de bank haar strategische opties voor de Ierse niet-performante hypothecaire leningen. Indien beide desinvesteringen rondgeraken betekent dit een totale exit uit de Ierse markt. 

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 10,2510,828,258,377,957,52
Netto winstmarge 23,7%23,8%31,2%29,7%18,1%32,7%
Boekwaarde per aandeel 38,1441,5841,4144,9748,0750,56
Winst per aandeel 5,686,035,985,853,345,87
Koers/Winst 10129111712
Dividend 2,803,003,501,000,440,44
Dividendrendement 4,76%4,22%6,18%1,49%0,77%0,62%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten tweede kwartaal 2021  

 • De totale opbrengsten daalden in het afgelopen kwartaal j-o-j met 9,3% tot €1,85 miljard, gedreven door een lager trading- en reëlewaarderesultaat.
 • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal tot €793 miljoen, komende van €210 miljoen een jaar eerder. KBC boekte vorig jaar immers stevige provisies voor eventuele kredietverliezen naar aanleiding van de pandemie.

Positieve punten 

 • De nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) stegen in het afgelopen kwartaal lichtjes met 1% tot ongeveer € 1,09 miljard, o.a. de nieuwe TLTRO-steun van de ECB (i.e. cash dat de Europese Centrale Bank ter beschikking stelt om de kredietverlening in stand te houden), de consolidatie van OTP Banka Slovensko, de negatieve rentetarieven op bepaalde zakelijke zichtrekeningen en de grotere kredietenportefeuille. Deze positieve effecten werden grotendeels tenietgedaan door o.a. lagere herbeleggingsrentes, de renteverlaging (-2 pp) van de Tsjechische Nationale Bank en margedruk op woonkredieten. De nettorentemarge daalde evenwel met 3 basispunten tot 1,79%.
 • Deposito- & kredietenvolume: Het totale aantal verstrekte kredieten steeg in het afgelopen kwartaal jaar-over-jaar met 3% tot €164,3 miljard. De klantendeposito's stegen jaar-over-jaar met 14% tot €243,3 miljard.
 • Steunregelingen COVID-19: KBC verleende tijdens de pandemie betalingsuitstel voor een totaal aan kredieten van €12,7 miljard (ongeveer 5% van de totale kredietenportefeuille). Voor zo goed als alle kredieten waarvoor het betalingsuitstel ondertussen terug afliep (95%) werden de terugbetalingen hervat (97%).
 • De netto provisie-inkomsten (i.e. vergoedingen en commissies) stegen in het voorbije kwartaal jaar-over-jaar met 16% tot €450 miljoen, voornamelijk vanwege hogere beheersvergoedingen en instapkosten binnen Asset Management (+20%) en hogere inkomsten uit bankdiensten (+9%). Het totaal aan activa onder beheer steeg j-o-j met 13% tot €228 miljard.
 • Het technisch resultaat van de levensverzekeringen (i.e. verdiende premies - technische lasten + resultaat uit herverzekering) lag in het voorbije kwartaal ongeveer tien maal hoger dan een jaar eerder op €10 miljoen. Sequentieel steeg de verkoop van levensverzekeringen met 5% tot €494 miljoen te danken aan de verkoop van de unit-linked producten (lees: tak-23 levensverzekeringen) die de lagere vraag naar producten met gegarandeerde rentevoet (tak 21) compenseerden. T.o.v. het tweede kwartaal van 2020 daalde de verkoop echter met 12% te wijten aan een hoge vergelijkingsbasis.
 • Waardeverminderingen kredieten: In het voorbije kwartaal werd er netto voor €130 miljoen aan waardeverminderingen op de kredietenportefeuille teruggenomen, waarvan €129 miljoen gerelateerd aan de coronacrisis. Van de €783 miljoen aan anticipatieve waardeverminderingen die geboekt werden naar aanleiding van COVID-19 blijven er dus nu nog €628 miljoen aan provisies over. Het management stelt dat de provisies zeer conservatief werden opgesteld.
 • De kredietkostenratio, ofwel de verhouding tussen de nettowijziging van de waardeverminderingen en de gemiddelde waarde van de kredietenportefeuille, kwam dankzij de nettoterugname van provisies uit op -0,22% voor de eerste zes maanden van het boekjaar. Weet dat banken extra gevoelig zijn aan af te schrijven kredieten gegeven het lagerentebeleid van de ECB.
 • Het aantal lopende kredieten waarvan het onzeker is dat ze volledig gerecupereerd kunnen worden als percentage van het totaal aantal uitstaande kredieten (i.e. impaired kredieten ratio) bleef in het voorbije kwartaal stabiel op 3,2% (-10 bp).
 • Dividend: De ECB heeft de aanbeveling tot het beperken van dividenduitkeringen en terugkoopprogramma's van eigen aandelen opgeheven. Het licht staat dus op groen om, bovenop het reguliere interimdividend van 1 euro per aandeel (voorschot dividend 2021), een bijkomend dividend van 2 euro per aandeel uit te keren voor 2020. Deze uitkering zal volgen in november. KBC liet eerder ook reeds weten dat bovenop de payout-ratio van minstens 50% vanaf nu ook al het kapitaal boven de 15,5% CET1-ratio in aanmerking komt voor uitkering.
 • De bank blijft beschikken over een solide balans. Zo kan het een CET1-ratio (solvabiliteitsratio in het kader van Basel III) voorleggen van 17,5% (t.o.v. een wettelijk minimum van 7,95%) en een LCR-ratio (i.e. liquiditeitsgraadmeter) van 166% (+ 9 pp) t.o.v. het wettelijk minimum van 100%. De verzekeringstak beschikt over een stabiele Solvency-II ratio van 221% (einde 2020 was dit 222%).
 • Outlook: Volgens CEO Johan Thijs begint er licht te komen aan het einde van de corona-tunnel dankzij de lopende vaccinatiecampagnes en de hieruit resulterende ontkoppeling van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Het economisch herstel in Europa zou verder op gang moeten komen in de tweede jaarhelft van het boekjaar, om dan in 2022 terug het pre-corona niveau te bereiken. Niettegenstaande verwacht de bank dat zowel de FED als de ECB de rente nog een tijdje laag zal houden, al behoort tapering vanwege de FED op korte termijn tot de mogelijkheden. Het management verhoogde de prognoses voor het lopende boekjaar en rekent nu op nettorente-inkomsten van ongeveer €4,4 miljard (eerdere prognose: €4,3 miljard) dankzij de renteverhogingen van de Tsjechische Nationale Bank, een stijging van de exploitatiekosten van 2% (ongewijzigd), en een kredietkostenratio  van 0 basispunten (eerdere prognose: aan de onderkant van de vork van 0,30% - 0,40%). 

Negatieve punten

 • Het technisch resultaat van de schadeverzekeringsproducten (i.e. premie-inkomsten - technische lasten + resultaat uit herverzekering) daalde het afgelopen kwartaal j-o-j met 14% tot €213 miljoen, voornamelijk gedreven door hogere technische lasten (stormschade in Tsjechië) en een moeilijke vergelijkingsbasis (weinig schadegevallen tijdens lockdowns in 2020). De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, daalde in de eerste jaarhelft evenwel tot 82% t.o.v. 85% in heel 2020.
 • Exploitatiekosten: De operationele kosten (excl. bankheffingen) stegen in het voorbije kwartaal jaar-over-jaar met 7% mede vanwege een uitzonderlijke COVID-bonus voor het personeel, looninflatie, hogere IT-kosten, en een negatief wisselkoerseffect. De aangepaste kosten-inkomstenratio daalde in de eerste jaarhelft evenwel tot 54% t.o.v. 57% over heel 2020.
 • Het trading- en reëlewaarderesultaat bedroeg in het afgelopen kwartaal €29 miljoen, een sequentiële daling van 77% en een daling op jaarbasis van 89%. Deze daling is echter voornamelijk toe te schrijven aan een uitzonderlijk hoge vergelijkingsbasis vanwege het V-vormig herstel van de aandelenmarkten in Q2 van 2020. Op halfjaarbasis ligt het trading- en reëlewaarderesultaat op €156 miljoen, wat ruim hoger is dan het verlies van €132 miljoen in de eerste jaarhelft van 2020.
 • Overstromingen België: De impact van de overstromingen in België zal pas zichtbaar worden in de cijfers van het derde kwartaal. Volgens een eerste inschatting zou die impact om en bij de €41 miljoen liggen.

SWOT

Sterktes 

 • Sinds de financiële crisis heeft KBC haar risicovolle activiteiten afgebouwd, waardoor het vandaag een relatief conservatief geleide bank is.
 • Sterke marktpositie in haar kernmarkten België en Tsjechië.
 • Interessant dividendaandeel: de komende jaren wil KBC minimum 50% van haar winst uitkeren.

Zwaktes 

 • Groeimogelijkheden in België zijn beperkt.
 • Het lagerentebeleid van de centrale banken zet de resultaten onder druk.

Opportuniteiten 

 • De komende jaren wil de bank €1,4 miljard extra investeren in de digitalisering van haar aanbod. 
 • Verder groeien in Oost-Europa door nieuwe overnames.
 • Een stijgende rente zou positief zijn voor de nettorentemarge van de bank.

Bedreigingen 

 • De afwikkeling van overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 zou het aantal niet-performante leningen gevoelig kunnen doen toenemen.
 • Digitalisering en toenemende regulering zorgen voor bijkomende kosten komende jaren, wat de winstmarge onder druk kan zetten.
 • Een zwakker beursklimaat zou wegen op de inkomsten van KBC.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 61.34 EUR Houden
2018/08/23 62.24 EUR Kopen
2019/08/13 51.5 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.